Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MENTAWAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Yohanes 7 >> 

1Lepá taddaakénangan nia Jesus, masigejengi laggai Galilea. Tá iobá mei ka Judea, kalulut ai lé raiisiaké ramateiaké nia, tai bajára tai Jahudi.

2Ka tetret nenda, amalegrengan iaili Punen Pusasapoura tai Jahudi.

3Iageti kuaddangan ka matat Jesus sasarainania, "Kaddiuaké kudduat néné, nuei ka Judea, bulé raitsó nia ka sia sipasiuluinu sigalaiakenennu.

4Aipoí tá te anai sia sipakele sigalaiakenenda, ké ai baí obána imasingin oninia. Buítá raagai nia sangaliot polak, ké nugalaiaké baí kelé néné!"

5(Sasarainania leú poí ka sia, tá leú et matonem bagadda ka tubut Jesus.)

6Iageti kuanangan ka matadda sasarainania, Jesus, "Tápei aiaili tetrenia kaku. Tá kelé ka kam, kaipa lé nuteúaké kam tetrenia, tá anai sisaila kam.

7Aipoí ka kam, tá rapulalagaki kam baga taikapolak. Tápoi aku kaku geti, kirénangan lé malagá bagadda taikapolak ka tubukku, tá poí muaari kukukua kataínia sigalaira taikapolak.

8Kenan'an kam ka kam mupunen. Aku geti kaku, tápei memei aku, aipoí tápei aiaili tetrenia kaku."

9Oto néné te aikua ka matadda sasarainania Jesus; iageti nia ka sia, kuddu ka Galilea.

10Kelé araei sasarainan Jesus mupunen, ei nia ka sia Jesus sipinakele, taiaagaietda sabagei.

11Ai sia mupupunen, airagagaba nia tai bajára tai Jahudi; paisérangan, pelé nga-nganda, "Kaipa nia?"

12Iageti sia sikukuddu sedda, taddaakérangan rapakasat nga-nganda rakua nia. Ai sia sipasikukua, "Sirimanua simatopit lé nia." Tápoi arakua geti sabagei, "Tá matopit nia! Sipataju sirimanua simigi lé nia."

13Tápoi beri sia sara simaró baga masipaarep tiboietda ka simigi, pagalaiat tubut Jesus, kalulut lotóra ka tubudda tai bajára tai Jahudi.

14Oto talagat pupupunenda, gurú nia Jesus ka Uman Taikamanua, iageti taddaakénangan mungantoman.

15Bulat kisei lé ka bagadda tai bajára tai Jahudi ka tubut Jesus, pelé nga-nganda, "Kaipa aisese pusoppinan simakopé igi néné, aipoí sitaipusisikola lé nia néné?"

16Iageti kuanangan ka matadda Jesus, "Nganturat singantoman'akenenku ka matamui néné, tá sibara kaku, tápoi sibara ka tubut sipasikokoiniaké aku lé.

17Ka sia simareddet ka siobat bagat Taikamanua, raagai masipatup-tup ka bagadda, sibara ka Taikamanua leú pá nganturatku néné, elé sibara kaku lé.

18Aipoí ké tiboiet sibabara ka tubunia leú et inga-ngantoman'aké, oto masigaba umun ka tubunia lé igagalai. Tápoi sipasibebesíaké bulé onin sipasikokoiniaké nia lé tuuumun'aké, oto simaroipo paatuat lé nia sirimanua néné, tá anai patajuat ka bagat paatuatnia.

19Kipa, tápei poi aiaké surukat Taikamanua ka tubumui, si Mose? Tápoi mandé kam sara ka talagamui néné sipasirereddet surukat néné. Angoi peilé nuiisiaké kam numateiaké kam aku?"

20Iageti alegiddangan nia sirimanua simigi, "Ai le rorónu! Kasonia poi iisiaké imateiaké ekeu?"

21Kuana lé ka matadda Jesus, "Sarat sangamata lé galajet akugalai ka gogoi Sabbat, tápoi seget kisei ka bagamui nuitsó kam nia.

22Aiaké ka kam surukat musunat, iaté si Mose, kenanen baí tá nia amasiaké, tápoi siakéra lé taikebbukatmui, ainangan tá babara nia ka sia si Mose. Oto sené toilá, ai leú kam masisusunat sirimanua ka ipot gogoi Sabbat.

23Oto ké pasigagalaiakémui kelé néné, bulé tá nupasabau kam surukat Mose siorak pususunat, angoi peilé nupugogoluki kam aku kaku, kalulut aaleakéku sangamberi besíra sirimanua ipot gogoi Sabbat?

24Oto ale, buí nuhakimi kam sirimanua siripot simatotoilá, tápoi kau siripot keadilan."

25Ai sia piga pá tai Jerusalem sipasikukua, "Taleú pá niangan néné gabaetda, bulé ramateiaké nia?

26Itsó peité kam, bulat tá igigí-gí ipanibo ka matadda siberikabaga; tápoi bulat beri kuadda apa pá ka matania! Taleú pá araseseakéan ka sia tai bajáta Puririmata Sipaarau nia sinéné?

27Tápoi ioi ka sia geti Rimata Sipaarau, tá tuagai kabaraiatnia! Ka sia geti néné, taagai kam kabaraiatnia."

28Lepá, ai nia munga-ngantoman Jesus ka Uman Taikamanua, pugereinangan leú et, "Oto ai lé nuaagai kam aku, samba ai lé nuaagai kam kaipa akubara? Akuoi sené, tá teú bagakku. Tápoi ka teú bagat sibakkat hak masikoiniaké aku, samba nia néné, katonemiet lé nia. Tápoi ka kam geti tá nuagai kam nia.

29Aku geti kaku, kuagai nia, ka tubunia lé poí akubara; nia lé amasikoiniaké aku."

30Ka tetret nenda, bulat araisiakéan ralabá Jesus, tápoi beri sia sara simaeme kabei masilabá, tápei poí aiaili tetrenia.

31Tápoi maigi leú sia ka talagadda simatonem baga ka tubunia, arakua, "Ké moi baí nia ka sia Rimata Sipaarau, momoi leú pá isaliuaké igalai maigi kerek, belé peilé ka sia néné?"

32Tápoi ka sia geti tai Parise, ai lé sia mutatalinga, masiarepi rapakasat nga-nganda sirimanua simigi, ka tubut Jesus. Kalulut néné, pakerénangan bagadda sambadda tai imam sabeu, koiniakérangan piga pá tai tenterat Uman Taikamanua, bulé raei masilabá Jesus.

33Iageti kuanangan Jesus ka matadda sirimanua simigi sikukuddu ka bagat Uman Taikamanua, "Táan te mauju kupaalei kam. Lepá toili aku mitsá ka tubut sipasikokoiniaké aku.

34Nugagaba te kam aku, tápoi tá nusesese kam aku; aipoí tá momoi nuoi kam ka kudduatku."

35Iageti patiboddangan pasasambadda tai bajára tai Jahudi, pelé nga-nganda, "Kaipa poi ieei sirimanua néné, pat koí taisesettangan nia? Taleú pá ka tubudda tai Jahudi sikukuddu ka laggai bagei, iaté ka talagadda tai Junani, bulé ipangantoman tai Junani?

36Aponia katukolobat sikuania néné, nugagaba te kam aku, tápoi tá tasesese nia, samba tá momoi taei ka kudduatnia?"

37Ka gogoi katulaibiat punen, iaté ka matat punen siabeunia, puriónangan Jesus ka Uman Taikamanua, sogaakénangan nga-ngania, masikua, "Kasei simaoggou, kau raoi ka tubukku muló.

38Ka sia geti simatonem baga ka tubukku, ai atusurat'aké ka Buko Sipunenan, sipasikukua kisé, 'Muguguruk te matat bubuakat oinan purimanuaiat sibara ka paatuatda.'"

39(Ikukua Jesus sené, iaté pagalaiat Ketsat Sipunenan, siloketda simatonem baga ka tubunia. Aipoí ka tetret nenda, tápei atuuruaké ka tubudda Ketsat Sipunenan; tápei poí atulastsat'aké Jesus ka kamateiatnia.)

40Bulat maigi sia sipasiaarep ngantomannia Jesus, amasikua, "Bulat Nabi te nia sinéné!"

41Ai sia sipasikukua, "Nia té néné Rimata Sipaarau!" Tápoi arakua geti sabagei, "Táanbuu ale, kaipa te ibabara Rimata Sipaarau ka Galilea?

42Ka Buko Sipunenan ai atusurat'aké, sipasikukua, "Punuteteu Dapid lé nia Rimata Sipaarau néné, ka laggai Betlehem lé kabaraiatnia, iaté laggai putútukat matat Dapid."

43Oto kalepakatnia, pajoggloddangan leú et pasasambadda, kalulut Jesus.

44Ai sia siisiaké masilabá Jesus, tápoi beri sia sara simaeme kabei masilabá.

45Kelé aratoili tai tenterat Uman Taikamanua sikoiniakenenda masilabá Jesus, nou-nourangan sia tai imam sabeu, "Kipa, tá koí anuabbit kam nia sené?"

46Belan nga-nganda lé tai tenterat Uman Taikamanua, "Ale, bulat tá anai siaili kopet againa manibo!"

47Iageti kuaddangan ka matadda tai Parise, "Taleú sambat kam'an lé aipepeaké?

48Taleú aian sia ka talagadda tai bajáta, elé ka talagadda tai Parise simatonem baga ka tubunia?

49Aipoí ka sia sirimanua simigi, tá raagai surukat Mose, oto kenanen kipa pá, aiorak'an sia pateleiat."

50Tápoi ai sara ka talagadda tai Parise, iaté sipuoni si Nikodemus, sieei siburú ka tubut Jesus. Kuanangan ka matadda tai Parise sabagei,

51"Siripot Ukum, tá momoi tuukum'aké sara sirimanua, ké tápei atuarep pakaronia, samba tupareksa sigalaiakenennia."

52Iageti kuaddangan ka matat Nikodemus, "Taleú ka Galilea leú kekeu anubara?" Lelek'aké peité sitususurat ka Buko Sipunenan! Sedda kolou ka bagam, beri sara nabi sibabara ka Galilea!"

53[Lepá arapaukle, toili sia sangamberidda ka lalepra. <<  Yohanes 7 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran