Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MEYAH]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 1 >> 

1Teofilus ongga budou oufamofa, rusnok rufoukou bera rireni ojgomu jeskaseda rugu keingg osok gij mar nomnaga ongga encira gu mifekesa fob.

2Rua rugu keingg mar kef jeni erek mar ongga rusnok enjgineg ringk gu risinsa riteij noba ruftuftu gu rusnok enjgineg tein fob. Noba rua ranggot rot mar insa koma gu memef, noba gu rusnok gij monuh ofoukou tein fob.

3Erek koma noba didif disinsa tein duhca otoij mar insa koma nomnaga erek jeni fob. Jefeda didif dusujohu rot oida ongga oufamofa bera didif dugu keingg koisoisa rot mar insa koma nomnaga jeskaseda bua tein bik fogora budou ebriyi gij tein si.

4(1:3)

5Gij mona ongga Herodes erek raja eteb gij monuh Yudea, beda osnok egens ongga erek imam egens ongga ofoka Zakharia bera enofoguma. Ofa efen ofou ebiedi ebic imam-imam Abia. Ofa efen mohona ofoka Elisabet tein ongga efen ofou ebiedi imam-imam.

6Goga gegan geiteij ah ongga oufamofa jeni Allah odou ejginaga rot. Goga gororu mar ongga Tuhan obk jera mar ongga Ofa anggot joug tein rot godou ongkasmos.

7Goga gonok gesa guru, jeska Elisabet ebsei noba ofa ojonokona, noba mahina tein onokona fob.

8Gij mona juens beda ebic imam Abia bera ongga rita mar erek imam egens jah Allah odou gij efen mod nou rusnok Yahudi nomnaga. Beda erek giskini, rua rucunc imam egens jeska rifekesa jeskaseda oira gij Allah efen mod fogora es mah gij mar ongga efen ensesa skoita Allah. Noba gij mona insa koma rua rucunc oida Zakharia bera ongga omoira gij Allah efen mod efesi ojgomu.

9(1:8)

10Noba askesi ofa es mah gij mar efen ensesa gij mod Allah efesi, beda rusnok Yahudi riker jah mebah noba rum riteij gu Allah.

11Askesi Zakharia onotunggom mar insa koma ros, beda malaikat egens jeska Allah orogna gu ofa noba ot desi mebera jah ognosk.

12Nou ongga ofa ek malaikat egens koma beda ofa ofos graga noba emeesa rot.

13Tina malaikat egens koma agot gu ofa oida, "Zakharia, bua binemeesa guru! Jeska Allah engg rot mar ongga bua bum biteij rot gu Ofa fob. Jefeda bebin obhona Elisabet omok ebesa orna egens si. Noba gij mona ongga ofa onjuj rot ebesa egens koma, beda bua bijeka efen ofoka Yohanes ojgomu.

14Mar ongga Yohanes omotunggom bera emereita budou efaga ouka eteb rot si. Noba rusnok enjgineg rufoukou tein rudou emefaga ouka eteb rot ofa si.

15Ofa omotunggom mar rot ofoka ongga aksa eteb ahah Allah eiteij. Noba ofa enej mofut efei era mar enjgineg tein ongga orotunggom rusnok ribirfaga erebibei rot guru. Noba gij mona ongga ofa onjuj jeska efen mosu onjoros omorna eteb fob bera Efena Ebsi emah gu ofa rot owesa efek eteb ojgomuja.

16Ofa omoftuftu rusnok ongga Israel, fogora rusnok rufoukou rimekikif jeskaseda rerin mar ongga oska noba ruksons skoita Allah ongga erek rerin Tuhan si.

17Ofa emesma owesa efek jeska Allah fogora omoftuftu mar rot ahais erek nabi Elia oftuftu mar sis fob. Ofa omokag rot Tuhan noba Ofa emesejah rusnok ebic egens jeskaseda ruroun Ofa. Jeska oisouska mar ongga Ofa omoftuftu rot bera runa jera rerin risir rudou emeskeira mejerema sons. Noba rusnok ongga rungkoja Allah oga sis fob bera rumororu mar ongga rusnok ruftuftu rot Allah oga ongga erek tenten ojgomu."

18Beda Zakharia agot gu malaikat egens koma oida, "Didif dunokona fob, noba edohona tein ojonokona ojgomu fob, jefeda mar meidu bera omorocunc gu didif rot oida mar nomnaga ongga bua bimfesij rot koma bera emecira rot si ei."

19Beda malaikat egens koma oroun gu ofa oida, "Didif dufoka Gabriel. Didif bera ongga dut desi Allah noba dufij Ofa. Allah bera ongga ombk didif skoita bua jeskaseda dagot rot efen oga ongga oufamofa insa kef gu bua.

20Tina jeska bua bunororu duga rot tenten guru, jefeda enadaij nou bua bifesij mar deika jinaga guru. Bua bah erek koma ojgomuja onjoros mona ongga mar insa koma nomnaga encira rot jeni fob. Jeska mar insa koma nomnaga bera emecira rot jeni Allah anggot rot fob si."

21Askesi malaikat egens insa koma enefesij mar gu Zakharia ros, beda rusnok ongga rut joug jah mebah bera rijeka moguma rot Zakharia jeska ofa eker gij Mod Allah efesi erek dektek fob ojgomu.

22Nou ongga ofa orogna jeska Mod Allah fob, beda ofa odou os agot mar gu rua, tina guri. Enadaij nou ofa agot mar jinaga guru. Beda rua rijginaga rot oida ofa ek mar ongga onswos eteb gij mod Allah efesi fob. Jeska ofa era etma ereni mar jeskaseda efesij mar gu rua tina guru.

23Gij mona ongga Zakharia ontunggom mar gij Mod Allah erek oisa fob, beda ofa oksons jah efen mod ojgomu.

24Noba gij mona egema deika beda efen mohona Elisabet efaga okum rot efen efesa. Beda Elisabet eker gij efen mod efesi nou mesta cinja ojgomuja.

25Beda ofa agot oida, "Sis fob dunok edesa egens tein guru, jefeda mojenen didif rot ojgomu. Tina ebeibeyaif Allah bera omfij didif fob, jefeda difaga okum rot edesa fob, noba mojenen didif deika guru."

26Gij mona ongga Elisabet efaga okum rot efesa erek mesta cinja erfens fob, beda Allah obk malaikat Gabriel insa koma deika jah kota Nazaret ongga angh gij monuh Galilea.

27Ofa obk Gabriel skoita ojowu egens ongga ofoka Maria. Ojowu egens koma oitij rot ah igers jera orna egens ongga ofoka Yusuf fob. Tina Yusuf onoroun ofa enesi. Yusuf koma bera onjuj jeska efen ofou ebiedi raja Daud.

28Malaikat egens insa koma en skoita Maria noba agot oida, "Maria biteijo! Ongkoska eteb nou bua, jeska Allah onsujohu rot oida Ofa emeita oufamofa eteb gu bua si!"

29Nou ongga Maria engg rot mar insa koma, beda ofa odou oubsaha rot, noba ejeka odou rot mar ongga malaikat egens koma anggot gu ofa fob.

30Tina malaikat egens koma agot gu ofa oida, "Maria, bua binemeesa guru. Jeska Allah odou eskeira rot bua ojgomu.

31Bua bifaga omokum rot ebesa orna egens noba bimeker rot Ofa si. Noba bua bijeka efen ofoka Yesus ojgomu.

32Ofa emesma owesa efek eteb, noba rusnok rimejeka Ofa erek Allah efen efesa ongga ofoka aksa eteb si. Tuhan Allah omofra Ofa erek raja ongga ofoka eteb morototuma erek efen meimowa raja Daud sis fob.

33Ofa omofoka ereij keingg rusnok ongga rufou ebiedi jeska ebic Yakub rot mona ongga ah aibin ojgomuja."

34Tina Maria agot gu malaikat egens koma oida, "Dedin osroj onoroun didif enesi. Jefeda mar insa koma bera emecira erek teinefa, jeska dinahi igers enesi?"

35Beda malaikat egens koma agot gu ofa oida, "Efena Ebsi emen skoita bua noba emah jera bua fogora Allah efen owesa efek omocohun bua rot si. Jefeda rusnok rimejeka bebin ebesa egens koma oida, 'Allah efen efesa ongga ebsi komowa.'

36Noba bebin obkora Elisabet ongga ojonokona fob, noba rusnok rijeka ofa ebsei ros. Tina ebeibeyaif ofa efaga okum rot efesa egens gij mesta cinja erfens fob fob.

37Jeska adaij nou Allah otunggom mar meidu ongga Ofa odou os rot ojgomu."

38Beda Maria oroun oida, "Didif bera dusnok egens ongga dufij Allah ojgomuja, jefeda didif duitij rot mar nomnaga ongga bua bimfesij rot ojgomu." Beda malaikat egens koma eja jeska ofa.

39Erek koma beda Maria eja ebeirens jah kota egens gij monuh Yudea ongga ah gu memaga.

40Beda ofa eja jah Zakharia efen mod. Nou ongga Ofa omoira gij mod beda Ofa orodosu Elisabet.

41Nou ongga Elisabet eg Maria oga, beda efen efesa ongga ah gij otkonu koma oka rot odou ongga eskseira. Beda ainsa koma tein Elisabet esma owesa efek jeska Efena Ebsi Allah.

42Jefeda ofa ois gu Maria oida, "Bua binsma oufamofa eteb jeska Allah fob! Noba bebin ebesa ongga enah gij butkonu koma bera emesma oufamofa eteb tein si!

43Tina didif disma oufamofa eteb tein, jeska bua ongga erek dedin Tuhan efen mosu bera en skoita didif fob!

44Nou ongga didif dig buga, beda dedin edesa ongga angh gij dutkonu efesi kef bera oukouka rot odou ongga erirei eteb tein.

45Oufamofa eteb nou bua jeska budou ororu rot tenten oida mar ongga Allah anggot gu bua fob bera emecira gij si!"

46Beda Maria agot oida, "Didif dufra Allah ofoka erek aksa eteb ojgomuja!

47Didif dudou efaga ouka eteb rot Allah ongga omoskotu didif.

48Jeska Ofa odou ah keingg rot didif ongga erek osnok egens ongga ofij Ofa ojgomuja. Ebeibeyaif rusnok nomnaga rimejeka didif erek osnok egens ongga ensma oufamofa eteb jeska Allah fob.

49Jeska Allah, ongga ofoka aksa, bera oncunc efen owesa efek eteb gu didif fob. Ofa efen ofoka ongga ebsi komowa.

50Ofa ocunc odou ongga eriagamaga skoita rusnok nomnaga ongga rimeesa rot Ofa ojgomuja. Koma rot rusnok nomnaga gij mona deisef jera gij mona kahma tein.

51Noba oisouska efen owesa efek bera Ofa ontunggom mar ongga onswos eteb fob. Jeska Ofa ekemeji rusnok nomnaga ongga rufra risinsa rufoka erek aksa noba ridemdemi mar ongga oska erek koma gij rudou efesi.

52Ofa edaga owesa efek jeska rusnok ongga rufoka aksa, noba Ofa ofra rusnok ongga runofoka guru fogora rua risma rufoka ongga aksa tein.

53Ofa obk rusnok ongga rerin mareibra ofoukou jeska fob, noba eneita mar egema tein gu rua guru. Tina Ofa eita mar ongga ongkoska eteb gu rusnok ongga mosonenir ojgomu.

54Ofa omfij mimif, ongga mirek efen rusnok Israel ongga mufij Ofa ojgomuja. Ofa oncunc efen odou ongga eriagamaga skoita

55Abraham jera rusnok nomnaga ongga runjuj jeska ofa fob. Ofa anggen rot mar insa koma gu mifmin mimower sis eteb fob."

56Maria eker jera Elisabet gij efen mod erek mesta orgomu fob, beda ofa oksons jah efen mod.

57Gij mona ongga adaij fob beda Elisabet ojuj rot efesa orna egens.

58Ofa efen mohujir jera efen ebskir rig rot oida Tuhan eita oufamofa eteb gu Elisabet fogora ofa ok efen efesa egens fob. Jefeda rua nomnaga rudou efaga ouka rot ofa.

59Gij mona ongga eferatefa egens koma efen mona cinja orfomu fob, beda rusnok rin jeskaseda riris efen ofom mareij ofos jeska jeni rerin agama erebent. Rua rudou os rijeka ofa efen ofoka Zakharia morototuma erek meka efen ofoka.

60Tina Elisabet agot oida, "Erek koma Guru. Memef mejeka efen ofoka Yohanes ojgomu."

61Tina, rua ragot oida, "Bebin ebskir egema tein rerin rufoka erek koma guru."

62Beda rua rira ritma rireni gu Zakharia oida, "Bua budou os bijeka ebesa kef efen ofoka erek teinefa?"

63Beda Zakharia ocunc gu rua jeskaseda rita mar nou omogu keingg rot efen ofoka. Beda ofa ogu keingg rot efesa efen ofoka gu rua. Tina rua nomnaga rudou oubsaha rot jeska ofa ogu keingg oida, "Ofa efen ofoka Yohanes."

64Beda ainsa koma tein Zakharia agot mar deika sons. Jefeda ofa ois oufamofa eteb gu Allah.

65Efen mohujir nomnaga rudou oubsaha eteb rot mar insa koma, noba rusnok rufoukou rifesij rot mar insa koma rejrej monuh Yudea.

66Rusnok nomnaga ongga ringg rot mar insa koma rijeka moguma oida, "Gij mona kahma, beda Zakharia efesa koma emeja erek osnok egens idu? Jeska Allah oncunc oufamofa eteb gu ofa fob."

67Beda Yohanes efen meka Zakharia esma owesa efek jeska Efena Ebsi fogora agot mar jeska Allah. Ofa agot oida,

68"Oufamofa eteb gu Ofa ongga erek rusnok Israel rerin Allah, jeska Ofa en jeskaseda oskotu efen rusnok.

69Ofa omobk osnok egens ongga omoskotu mimif jeska mifmin mar ongga okum. Ofa koma ongga ojuj jeska raja Daud.

70Jeska sis eteb fob Ofa agot oisouska efen nabi-nabi oida,

71Ofa omoskotu mimif jeska rusnok ongga rufogog rot mimif jera rusnok nomnaga ongga rudou oska rot mimif.

72Ofa omotunggom mar erek koma jeskaseda ocunc efen odou ongga eriagamaga rot mifmin mimower, noba jeskaseda orocunc rot oida Ofa odou ah keingg rot mar ongga Ofa anggen rot sis ob.

73Jeska sis fob Ofa anggen rot mar gu mifmin mimowa Abraham.

74Ofa anggen rot oida Ofa omosuwa mimif jeska mifmin mesa ongga ofogog rot mimif fogora mumofij Ofa oisouska mudou ongga enemeesa rot rusnok enjgineg jinaga guru.

75Jefeda mimif mufij Ofa oisouska mudou ongga ebsi komowa noba ongga efen mar ongga oska oskiyai tein guru."

76Beda Zakharia agot rot efen efesa Yohanes oida, "Rusnok rimejeka bua erek Allah efen nabi egens ongga efen owesa efek eteb. Jeska bua bumokag rot Tuhan fogora bisejah moroju egens nou Ofa si.

77Beda bua bimefesij mar gu rusnok oida Tuhan omosuna rot rerin mar ongga oska fogora rimesma eiteij ah ongga efeinah si.

78Erek mowa orogna fogora eij aki gu mebif, beda erek koma Ofa ongga en jeska mebaga bera omocunc rot Allah efen odou ongga eriagamaga skoita rusnok nomnaga.

79Beda Ofa efen eisa emesenin noba ejinten rusnok nomnaga ongga ringker gij motkobah. Beda Ofa omocunc moroju egens gu mimif fogora oroun mimif skoita eiteij ah ongga eskeiramera."

80Beda Zakharia efen efesa omorna eteb fob, noba ofa esma owesa efek jeska Efena Ebsi ojgomuja. Ofa ejeker gu monuh ongga owowa ojgomuja onjoros ofa onsokeij efen efarur jah gu rusnok Israel rifekesa tein. <<  Lukas 1 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran