Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [NET]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Korintus 9 : 15 >> 

NETBible: But I have not used any of these rights. And I am not writing these things so that something will be done for me. In fact, it would be better for me to die than – no one will deprive me of my reason for boasting!


AYT: Namun, aku tidak pernah memakai satu pun dari hak-hak ini. Dan, aku tidak menuliskan hal-hal ini supaya dilakukan seperti itu kepadaku. Sebab, lebih baik aku mati daripada seseorang meniadakan kebanggaanku.

TB: Tetapi aku tidak pernah mempergunakan satupun dari hak-hak itu. Aku tidak menulis semuanya ini, supaya akupun diperlakukan juga demikian. Sebab aku lebih suka mati dari pada...! Sungguh, kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga!

TL: Tetapi aku ini tiada menggunakan satu pun daripada segala hal itu; dan bukannya aku menyuratkan hal itu, supaya dilakukan demikian kepadaku. Karena lebih baik aku mati daripada itu, maka kemegahanku itu tiada boleh disia-siakan, oleh seorang jua pun.

MILT: Dan aku tidak pernah mempergunakan satu pun dari hal-hal ini, tetapi aku tidak menuliskan hal-hal ini agar kepadaku dapat terjadi demikian. Sebab, lebih baik bagiku untuk mati daripada bahwa seseorang dapat meniadakan kemegahanku.

Shellabear 2010: Meskipun begitu, tidak pernah aku memakai satu pun dari hak-hak itu. Aku menulis demikian bukan supaya aku diperlakukan begitu, karena lebih baik aku mati daripada membiarkan orang mengambil apa yang dapat aku megahkan.

KS (Revisi Shellabear 2011): Meskipun begitu, tidak pernah aku memakai satu pun dari hak-hak itu. Aku menulis demikian bukan supaya aku diperlakukan begitu, karena lebih baik aku mati daripada membiarkan orang mengambil apa yang dapat aku megahkan.

Shellabear 2000: Meskipun begitu, tidak pernah aku memakai satu pun dari hak-hak itu. Aku menulis demikian bukan supaya aku diperlakukan begitu, karena lebih baik aku mati daripada membiarkan orang mengambil apa yang dapat aku megahkan.

KSZI: Tetapi aku belum menggunakan satu pun hak itu. Aku menulis demikian bukanlah untuk menuntut hak-hak itu bagi diriku. Biarlah aku mati daripada kehilangan apa yang kumegahkan.

KSKK: Namun aku tidak menggunakan hak-hakku, dan sekarang aku menulis bukan untuk menuntutnya. Aku lebih ingin mati daripada membiarkan orang meniadakan alasanku untuk bermegah.

WBTC Draft: Dan aku belum menggunakan hak itu. Aku tidak berusaha untuk menerima apa pun dari kamu. Itu bukan tujuanku menuliskan ini. Lebih baik aku mati daripada hilang yang kubanggakan.

VMD: Dan aku belum menggunakan hak itu. Aku tidak berusaha untuk menerima apa pun dari kamu. Itu bukan tujuanku menuliskan ini. Lebih baik aku mati daripada hilang yang kubanggakan.

AMD: Namun, aku belum pernah menggunakan hak-hak itu. Tujuanku menulis ini bukan supaya aku mendapatkan apa yang menjadi bagianku. Karena, lebih baik aku mati daripada ada orang yang menganggap kebanggaanku ini hanya omong kosong.

TSI: Tetapi satu pun dari hak-hak yang biasa diterima setiap rasul, saya tidak pernah tuntut! Dan saya menuliskan ini bukan untuk menuntut supaya kalian mulai memberikan sesuatu kepada saya. Karena hal ini adalah kebanggaan saya— bahwa saya memberitakan Kabar Baik tanpa dibayar. Dan saya lebih senang mati daripada kehilangan hal yang saya banggakan itu!

BIS: Namun belum pernah saya memakai satu pun dari hak-hak itu. Dan saya menulis surat ini bukanlah juga dengan maksud supaya hal-hal itu dilakukan sekarang terhadap saya. Lebih baik saya mati daripada kehilangan hal yang saya banggakan itu.

TMV: Tetapi aku belum pernah menggunakan satu pun daripada hak-hak itu. Aku pun menulis surat ini bukan untuk menuntut hak-hak itu bagi diriku sendiri. Lebih baik aku mati daripada kehilangan apa yang aku banggakan.

BSD: Namun, saya belum pernah menggunakan hak itu. Saya menulis surat ini bukan untuk meminta hak itu. Lebih baik saya mati daripada kehilangan hal yang saya banggakan itu.

FAYH: Walaupun demikian, satu sen pun tidak pernah saya minta dari Saudara. Saya tuliskan ini bukan dengan maksud menyatakan bahwa mulai sekarang saya akan meminta bayaran. Sesungguhnya lebih baik saya mati kelaparan daripada kehilangan kepuasan yang saya peroleh dari mengajar Saudara tanpa bayaran.

ENDE: Akan tetapi segala hak itu sedikitpun tidak kutuntut. Dan segalanja jang tadi kutulis kepadamu, bukan kutulis supaja hal itu diurus bagiku, sebab aku lebih suka mati dari pada.... Sungguh-sungguh, kemegahanku ini djangan seorangpun meniadakannja.

Shellabear 1912: Tetapi aku ini tiada memakai satu pun, dari pada perkara-perkara itu; dan bukannya aku menyurat yang demikian supaya aku ini dilakukan demikian; karena lebih baik aku mati dari pada kemegahanku itu disia-siakan oleh seorang dua pun.

Klinkert 1879: Tetapi soeatoepon tidak koepakai daripada segala perkara ini, dan lagi boekan akoe menjoerat akan perkara ini, soepaja dilakoekan orang akan dakoe demikian, karena daripada kapoedjiankoe ini dihilangkan orang, remaklah akoe mati.

Klinkert 1863: Tetapi akoe tiada pake satoe apa dari segala perkara ini. Maka tiada akoe seboetken dari ini perkara, sopaja dilakoeken orang sama akoe bagitoe, karna terlebih baik akoe mati, dari dihilangken orang kapoedjiankoe ini.

Melayu Baba: Ttapi sahya ini t'ada pakai satu pun deri-pada ini perkara smoa: dan ini sahya ada tulis bukan-nya spaya orang boleh buatkan ini kerna sahya: kerna lbeh baik sahya mati deri-pada siapa pun boleh sia-siakan sahya punya kmgahan.

Ambon Draft: Tetapi sabarang apa pawn deri padanja itu, b/eta sudah tijada pake. Dan tijada ku menjurat itu, spaja djadi ba-gini rupa pada b/eta; karana lebeh bajik b/eta mati, deri jang barang sa; awrang bersija-sijakan kapudjianku ini.

Keasberry 1853: Tutapi suatu pun tiada yang kuambil deripada sagala purkara ini: atau tiada aku suratkan akan purkara purkara ini, supaya patut dilakukan orang padaku dumkian; kurna turlebih baik aku mati, deripada barang orang kulak munjadikan kumugahanku itu ta'guna.

Keasberry 1866: Tŭtapi suatu pun tiada yang kupakie derpiada sagala pŭrkara ini: atau tiada aku suratkan akan pŭrkara pŭrkara ini, supaya patut dilakukan orang padaku dŭmkian; kŭrna tŭrlebih baik aku mati, deripada barang orang kŭlak mŭnjadikan kŭmŭgahanku itu ta’guna.

Leydekker Draft: Tetapi barang sawatu deri pada segala perkara 'ini sudah tijada 'aku 'ini pakej. Maka sudah tijada 'aku menjurat perkara 2 'ini, sopaja barang jang demikijen 'ini de`adakan padaku: karana lebeh bajik padaku mati, deri pada sopaja barang sa`awrang membathilkan penggahanku 'ini.

AVB: Tetapi aku belum menggunakan satu pun hak itu. Aku menulis demikian bukanlah untuk menuntut hak-hak itu bagi diriku. Biarlah aku mati daripada kehilangan apa yang kumegahkan.

Iban: Tang aku nadai udah ngena hak nya, lalu aku pen ukai mega nulis surat tu kena aku ngambu hak nya ke aku empu. Manah agi aku mati, ari ke ngereja nya. Nadai orang tau ngerampas hak kena aku temegahka diri empu!


TB ITL: Tetapi <1161> aku <1473> tidak <3756> pernah mempergunakan <5530> satupun dari hak-hak itu. Aku tidak <3756> menulis <1125> semuanya ini, supaya <2443> akupun diperlakukan juga demikian <3779>. Sebab aku <3427> lebih <3123> suka mati <599> dari pada...! Sungguh, kemegahanku <2745> tidak <3762> <0> dapat ditiadakan <2758> siapapun <0> <3762> juga! [<3762> <5130> <1161> <5023> <1096> <1722> <1698> <2570> <1063> <2228> <3450>]


Jawa: Nanging aku, ora tau migunakake wewenang iku mau siji-sijia. Anggonku nulis kabeh iki, ora supaya aku ditanggapana mangkono uga. Sabab aku milaur mati katimbang karo ......! Temenan, gumunggungku iki ora bisa dibatalake dening sapa bae!

Jawa 2006: Nanging aku, ora tau migunakaké wewenang iku mau siji-sijia. Anggonku nulis kabèh iki, ora supaya aku uga nampa pituwas kang kaya mangkono. Sabab aku aluwung mati katimbang tumindak mangkono. Temenan, mongkoging atiku iki ora kena dibatalaké déning sapa baé!

Jawa 1994: Nanging aku durung tau migunakaké wewenangku babar-pisan. Malah enggonku nulis layang iki ora kokmerga supaya aku nampa wewenang-wewenangku. Awit aku aluwung mati, ketimbang karo kélangan prekara sing gawé mongkoging atiku.

Jawa-Suriname: Nanging aku ora tau nganggokké kelunggaran iki blas lan aku nulis layang iki ya ora jalaran aku kepéngin nampa apa-apa. Ora, aku luwung mati waé tenimbang aku kélangan prekara siji sing kenèng tak enggo pamèran iki.

Sunda: Tapi eta hak-hak sim kuring hiji ge tacan aya anu digunakeun. Ieu oge nulis kieu, lain rek nagih hak keur sorangan. Ti batan kitu mah mending paeh bae. Sim kuring geus sugema, jeung moal aya anu bisa mupus eta kasugemaan.

Sunda Formal: Najan kitu, eta hak-hak simkuring teh, hiji ge acan aya nu digunakeun. Ieu lain maksud nagih. Ti batan kitu, simkuring mah mending paeh bae. Sakieu ge, simkuring mah sugema tur ieu kasugemaan teh moal kapupus ku saha bae ge.

Madura: Nangeng kaula gi’ ta’ oneng aguna’agi ha’-ha’ gapaneka maske settonga. Ban kaula noles sorat paneka banne amaksod sopaja sadajana parkara ganeka ejalannagi samangken ka kaula. Lebbi bagus kaula mate katembang kaelangan barang se daddi kagumbira’an kaula.

Bauzi: Lahana emota nehaha bak. Eho ame Im Neàna lam uba le vahokedaha bake, “Uho ame bak gohali fa eba doi lole,” lahame uba gagu ahumdi tu vou faodam neànàme em ba uba gagu ootedume ame na vaha vabak. Eho ahit moho bak. Uho git ozom bake fa nehasu vi ozodale. Em etei uba neha, “Taho doi eba lu olule,” lahame ozome uba sunit nim toedume uba oluhu vabak. Eho doi uba vi gagom neànàme ahit moho bak. Neham bak. Eho gi doi uba gagu vam neàte. Lahana uho eba ba gagom bake em moho bak. Eho uba gagu ootedume uho fa uledi ame doi eba lu eho vameam làhà em ba nehi it ozome daetbadam vabiem bak. “Im Kristusbada vou vameatedaha bak lam eho gi uba faobekesi teo modeho,” lahame ba it ozome daetbadam vabiem bak labna zohàme em ba uba gagu ootedume doi vam moho bak. Em gi uba na tauleme vam vabnàme gi nehasu aidume elom neàte.

Bali: Nanging tiang durung naenin nganggen wewenang tiange punika. Tur tiang nyuratang indike puniki boyaja buat nuntut wewenang tiange punika. Santukan buat tiang becikan tiang padem, bandingang ring kabungahan tiange puniki rampas anak!

Ngaju: Tapi ije mahin hindai puji aku mahapan bara kare hak te. Tuntang aku manyurat jetoh dia kea awi aku handak mangat kare hal te ilalus metoh toh kea akangku. Labih bahalap aku matei bara aku nihau taloh je eka kahanjakku te.

Sasak: Laguq sopoq juaq lẽman hak nike ndẽq uwah tiang kadu. Dait tiang nulis surat niki ẽndah ndẽqne bedowẽ maksut adẽqne hal nike saq telaksaneang lẽq tiang mangkin. Bagusan tiang matẽ ketimbang hal saq tiang banggeang nike telang.

Bugis: Iyakiya dé’pa naengka upakéi muwi séddi ha’ku polé ri ha’-ha’éro. Nauwokii iyaé sure’éwé tenniyato akkattana kuwammengngi gau’-gau’éro rigaukekka makkekkuwangngé. Lebbi kessing muwi matéka naiya ateddéngekka gau’ iya uwammingkikengngéro.

Makasar: Mingka manna nakamma, inakke tenale’bakapi kupake manna sirupa anjo ha’ kammaya. Siagang punna kutulisi’ anne suraka mae ri kau ngaseng, teai lanri erokku sollanna nupassareang anjo sikammaya sumpaeng mae ri nakke. Nasaba’ erokanganga’ matea naia tappelaka sirikku lanri passabakkang kammaya anjo sumpaeng.

Toraja: Apa aku te, moi misa’ tae’ kuangkaranni tu iannato; sia tae’ra kusura’i tu iannato, kumua anna dipogau’ lako kaleku susito. Belanna la’bi’ matena’ na iake…, anna tae’ tau misa’ umpatorro salai tu kapassattuangku.

Duri: Apa moi pissen te'da lalopa naden kupeta'dai kamu' to la kuputuona. Na ia tee kuuki', te'dara kukua ammibenna' to la kuputuona. La'biran matena', na ia ke kata'deanna' tee apa kupake mpuji kaleku'.

Gorontalo: Bo wau dila pe'enta mao lopohuna lo haku boyito. Wawu masatiya olo wau loluladeyi unga'amila boti dila o patuju alihu wau mololimo wolo-wolo monto olimongoli, sababu olau lebe mopiyohu umate popobandingiyo mao lo umohutu odito. Olau, dudelou tou mohinta Allahuta'ala masatiya boti, uwito u mo'osanangi olau wawu dila mowali gantiyalo openu boli lolo.

Gorontalo 2006: Bo diipo pee̒enta watia lomake penu boli tuwau mao̒ monto hahaa-kuwaalo boito. Wau watia loluladei tulade botie diila olo wolo makusudu alihu susuu-aliyaalo boito pohutuwola botia to olaatia. Lebe mopiohe watia mate lou̒ oolia losua̒li u hepomangga lowatia boito.

Balantak: Kasee i yaku' sian nontoopa'ase' tambo na ko'omuu. Ka' panduungku na surat kani'i taasi' se' kada' i kuu mantarai bo ingku' koini'i. Mbulokon i yaku' lapus kalu yaku' tio mingilimang men koiya'a, dako' penta' a men kodaakononku.

Bambam: Moi anna sihatanni la muitaannä' katuboangku, sapo' mokaä'. Inde kuuaangkoa' temo, tä' kuua anna mala umbeennä' aka-akammua'. Aka ahamä' mate anna la kuala dio mai inde pengkähängangku katuboam. Aka anggam anna la malai tontä liu sundede buaku kusi'dim ke taiai inde pengkähängangku kuhannuam la kupangngalai katuboam.

Kaili Da'a: Naupa iwetu aku e'i da'a sanggani nerapi tulungi nggari ja'ikomi. Pade patujuku nantulisi sura e'i ka komi da'a ala komi mompamulamombatanggu katuwuku. Nabelopa aku mamate pade aku mompakatomo komi mombatanggu katuwuku, sabana etumo kabiasaku to nitoiyaku.

Mongondow: Ta'e aku'oi in doiíbií. Bo aku'oi in nomais kon surat tana'a de'emanbií makusud simbaí pomia'an monimu natua in aku'oi. Sin aka ko'i nakoí, yo manikabií matoi in aku'oi dika ing kobulian onu inta totok ing kino sanang ing ginaku.

Aralle: Ampo' moinnakato anna inang malaä' malau mating, dai aha kupanoa. Dahi daumpihki'i ungngoatee nasuhung anna kuuki' inde suha' dinoa anna malaä' untahimbo aka-aka di hao mai di dioa'. Mahasa inahangku aka' dai aha kupalau mating. Setonganna di kodi' dotanne' mateä' andana untahimboä' sahoku aka' mampakuhuä', aka' kupokahsi puha nei' ke dä' disahoi.

Napu: Mewali peisa mpuu kuperapi sarongki irikamu, agayana bara kiunde. Hai ineeri nipehangu tunggaiaku mouki sura ide bona kupari-parikau moweingkai ba apa pea. Matana lalungku lawi barana hambela merapi irikamu. Agingku mate pane kupalehi apa au kupakanoto i lalungku ide.

Sangir: Kaiho iạ mamben tawẹ nẹ̌pẹ̌pakẹ u tamai ene sarang kadidị. Dingangu iạ e namohẹ u ini e wal᷊inewe lai iạ piạ kapulu tadeạu kěbị-kěbị ene e koateng si siạ e. U iạ ěndobem mate, sul᷊ungu kailangeng u apan makạl᷊ahimpulu si siạ e.

Taa: Pei aku nempo masipato marapi sawang resi komi, pei aku taa mangika. Pasi naka pei aku mangantulisika komi sura si’i si’a batuanginya aku manganto’oka komi mangansawang aku. Apa aku ndende rayangku ane maya manganto’o, “Aku tare marapi sawang resi tau to napakarebakangku kareba matao.” Pasi aku mangepe to tao-tao aku mate yau sakowa aku marapi bara kesaa, apa ane aku marapi, tamo masipato aku manganto’o gombo etu.

Rote: Tehu au beita pake ita hak sila la esa boen. Ma au sulak susulak ia, ta no dudu'ak fo ela besak ia emi tao matetu dede'ak sila la soaneu au leona. Malole lenak au mate, neme au amopo dede'ak fo au amatutua-amadedemak ndia.

Galela: Ngaroko komagena, ngohi ai edekati moi lo ihiwa la o surati manena tolefo ma ngale ngini o kia naga nihike ngohika, de lo ngohi ma moi waasi tinigolo nginika. Magena igogou to ngohi ai giliri, de nakoso ai giliri ma sababu gena o nyawa yasisaka de lo kanaga ngohi ai oho gena isusa sidago lo tosone gena, qadoohawa. Ka qaloha la ngohi bilasu tosone.

Yali, Angguruk: Nonoweyen ele imbibagma anden hila reg lahi angge famen misig oho hilarikik fug. Hilarikik fureg fobik an og numuhupmu hilahuk ulug obog toho aru anden haharoho emberuk lahi fug. Hiren angge anden helelema war ale ari fano peruk lahi. Ari fahet anden wel taruk lahi ane ari ap misihen elehap tuk fug teg.

Tabaru: Ma ngoi koma'iwasi toga'asoko 'okia sonaa. De ngoi tolefo 'o surati ne'ena ko ma dumutuwa 'ato salingou niokula 'okia naga topa-paraluu ma 'orasi ne'ena. Ngoi tooluku 'okia naga gee tosiare-arene ge'ena 'iisanga. Nako moikani yomau yaisanga, 'ifoloi yaowa tosongene.

Karo: Tapi sada pe labo kupake hakku enda, janah i bas aku erbahan surat enda pe labo ateku nuntut hakku e. Sabap ulin aku mate asangken bene kai si kumegahken e.

Simalungun: Tapi anggo ahu, sada pe lang hudalankon ai; anjaha seng husuratkon on, ase ipadalan in bangku. Ai rahanan do matei ahu, humbani na maseda hasurungankai.

Toba: Alai ndang dung hupangke sada sian angka i; jala ndada husurathon on, asa masa songon i tu ahu, ai tagonan do ahu mate, asal unang disegai hasurunganki.

Dairi: Tapi sada poda nung dèng kupakkè ibas kuasa idi nai. Janah kubakin pè suratku èn, oda ngo asa roh bangku bagidi bagèndari. Lotiin mo aku matè ulang pada iorui kesurungenki.

Minangkabau: Tapi biyapun baitu, alun panah ciyek juwo lai ambo manuntuik, dari babarapo hak ambo tu. Ambo buwek surek ko, mukasuiknyo indaklah untuak mamuntuik hak-hak ambo, kabake angku-angku! Labiah elok lai ambo mati, daripado ambo ka ilangan sasuatu nan ambo panggakkan.

Nias: Ba hiza ma'ifu lõ irai u'oguna'õ zinema andrõ. Ba usura gõi zura andre tenga ena'õ labe'e khõgu da'õ iada'e. Abõlõ sõkhi mate ndra'o moroi na taya khõgu mbõrõ gomusola dõdõgu.

Mentawai: Tápoi beri pei sara akuenung'aké hakku néné. Tápoi tá te masikua bulé nugalaiaké kam nia ka tubukku kineneiget, akugalai suratku néné ka tubumui. Bulat maerú peilé kumatei; sarat buí lé rarau-rau ka tubukku umun'akenenku simaerú.

Lampung: Kidang makkung pernah nyak makai sai pun jak hak-hak ano. Rik nyak nulis surat inji lain juga jama maksud in hal-hal udi dilakuko tano tehadap nyak. Lebih baik nyak mati daripada kelebonan hal sai kubanggako ano.

Aceh: Teuma gohlom na lôn peuguna mubacut pih nibak hak-hak ulôn nyan. Dan ulôn tuléh suratnyoe kon teuma ngon meukeusut mangat jeuet hai-hai nyan teupeubuet laju jinoenyoe cit keu ulôn. Leubeh gét ulôn maté nibak gadôh hai nyang ulôn peubangga nyan.

Mamasa: Moi anna la sipato'na' muitaan katuoangku, sapo tae' kuaku. Tae' te kukuae ammu tandoina' aka-akammua' kungei ummuki'i illalan sura'ku inde kara-karae. Annu iamo naposende penawangku ta' mammo' dengan melau lako kalemua'i. Kudotammi kao bonno' anna la pa'demo inde naposendena penawangkue.

Berik: Jeiserem safe waakena ini amna as jewer folbanaram enggalfe, awelna ajes gwebilirim jem fwaina agam taabif, ai fwaina angtaneminiwer aner ajam bilipmiyen. Ane ai surta aaiserem jebe, ajam tulisulyon enggalfe ai fwaina ajam taabif imniwer. Fasfasus! Ai gam ajam tulisulyon. Ini amna saaser-saasersusfer ga as enggam folbana, ai Taterisi Waakena ip isa ajes nasbaipmuwenaram, taterisi jeiserem jem fwaina isa ajam bilipmiyen. Ai safe ase wisei se folbana jamer ai afom tere, ai fwaina imniwer isa ajam bilipmiyen.

Manggarai: Maik aku toé dé’it papé can koé oné-mai hak situ. Aku toé tulis sanggéd so’o kudut te tegi hakg. Céwé di’an aku matak, po pandé nenggitu. Ata tu’ungn, angos daku toé ngancéng pandé mora liong kauty!

Sabu: Maji lema ta mina harre ngaddi de dho ta pake ri ya, ie ta hahhi he ngati haa ya do na harre. Jhe ne bhuke ri ya ne huri ya do nadhe, adho lema nga pedabbho mita tao ke ri mu ne lai-lai do na harre penaja nga ya pa dhara awe nadhe. Rihi ie ya ta made ngati ele ne lai do takke ri ya pekerihe ne.

Kupang: Biar beta ada pung hak ko idop bagitu, ma beta sonde suka bekin bagitu. Beta sonde tulis ini surat deng maksud ko bosong mulai kasi beta barang. Su lama beta layani sang bosong deng sonde minta apa-apa dari bosong. Jadi lebe bae beta mati, ko biar orang jang pikir beta mulai minta-minta.

Abun: Kapre Yefun syogat ji nai suk mo nin, ji yo ben sane mo nde. Surat gato ji krom ré, ji yo krom wa ji ndek suk yo mo nin dom nde. Ji kwop anato ndo wai kadit ji ndek suk mo nin, we ji do ndek suk mo nin yo, bere ji yo ku os wa ji mit at mone o nde.

Meyah: Didif tein dedin owesa efek erek rasul egens jeskaseda risma mar insa koma tein, tina didif dineradgodu iwa rot jinaga guru. Jeska erek didif duis gu iwa rot fifi era mareibra beda enadaij nou didif difesij gu rusnok enjgineg rot oida didif dimfarur jah gu ifekesa jeskaseda dufij iwa ojgomu erek koma guru. Noba koma bera erek mar egens ongga didif dudou erirei rot ojgomu.

Uma: Aga nau' ria moto huraa-ku mperapii'-koi ba napa–napa, uma-a ria mpopake' huraa-ku toe. Pai' neo' ni'uli' wae, kampo'uki'-ku sura tohe'i bona kana niwai'-a ba napa–napa. Uma mpai' hema to mpewuku-a mperapi' gaji' hi koi'! Bohe nono-ku apa' uma bara kuperapii'-koi, pai' kuhurui mate ngkai moronto kabohea nono-ku toi-e.

Yawa: Risyamo syo Ayao Kovo Yesus ravovo wasai to, weramu syo ana inta ranajo wasai jewen bayave. Muno syo ratoe no so indamu weapo ana inta raunande rinai mamo jewen tavon. Weti ranivara marore po rinaubaisy, weamo rikakai kai, weramu vemo vatane inta wo inaorai rikangkamambe anakotare so rai nora: syo wasanajo ana inta raije ramu arono syo wasanyaube.


NASB: But I have used none of these things. And I am not writing these things so that it will be done so in my case; for it would be better for me to die than have any man make my boast an empty one.

HCSB: But I have used none of these rights, and I have not written this to make it happen that way for me. For it would be better for me to die than for anyone to deprive me of my boast!

LEB: But I have not made use of any of these [rights]. And I am not writing these [things] in order that it may be thus with me. For [it would be] better to me rather to die than [for] anyone to deprive me of my reason for boasting.

NIV: But I have not used any of these rights. And I am not writing this in the hope that you will do such things for me. I would rather die than have anyone deprive me of this boast.

ESV: But I have made no use of any of these rights, nor am I writing these things to secure any such provision. For I would rather die than have anyone deprive me of my ground for boasting.

NRSV: But I have made no use of any of these rights, nor am I writing this so that they may be applied in my case. Indeed, I would rather die than that—no one will deprive me of my ground for boasting!

REB: But I have never taken advantage of any such right, nor do I intend to claim it in this letter. I had rather die! No one shall make my boast an empty boast.

NKJV: But I have used none of these things, nor have I written these things that it should be done so to me; for it would be better for me to die than that anyone should make my boasting void.

KJV: But I have used none of these things: neither have I written these things, that it should be so done unto me: for [it were] better for me to die, than that any man should make my glorying void.

AMP: But I have not made use of any of these privileges, nor am I writing this [to suggest] that any such provision be made for me [now]. For it would be better for me to die than to have anyone make void {and} deprive me of my [ground for] glorifying [in this matter].

NLT: Yet I have never used any of these rights. And I am not writing this to suggest that I would like to start now. In fact, I would rather die than lose my distinction of preaching without charge.

GNB: But I haven't made use of any of these rights, nor am I writing this now in order to claim such rights for myself. I would rather die first! Nobody is going to turn my rightful boast into empty words!

ERV: But I have not used any of these rights, and I am not trying to get anything from you. That is not my purpose for writing this. I would rather die than to have someone take away what for me is a great source of pride.

EVD: But I have not used any of these rights. And I am not trying to get anything from you. That is not my purpose for writing this. I would rather die than to have my reason for boasting taken away.

BBE: But I have not made use of any of these things: and I am not writing this in the hope that it may be so for me: for it would be better for me to undergo death, than for any man to make this pride of mine of no effect.

MSG: Still, I want it made clear that I've never gotten anything out of this for myself, and that I'm not writing now to get something. I'd rather die than give anyone ammunition to discredit me or impugn my motives.

Phillips NT: But I have never used any of these privileges, nor am I writing now to suggest that I should be given them. Indeed I would rather die than have anyone make this boast of mine an empty one!

DEIBLER: However, I have not requested that you give me those things that I have a right to receive from you. Furthermore, I am writing this to you, not in order to request you to begin giving me financial help now. I would rather die than to receive help from you. I do not want anyone to prevent me from boasting about my proclaiming God’s message to you without receiving financial help from you.

GULLAH: Bot A ain neba aks nobody fa gii me none ob dem good ting wa A got a right fa hab. An A ain da write dis letta ta oona cause A da look fa dem ting fom oona now. A ain gwine leh nobody tek way me right fa brag bout dis. Fo A do dat, leh me dead.

CEV: But I have never used these privileges of mine, and I am not writing this because I want to start now. I would rather die than have someone rob me of the right to take pride in this.

CEVUK: But I have never used these privileges of mine, and I am not writing this because I want to start now. I would rather die than let someone rob me of the right to take pride in this.

GWV: I haven’t used any of these rights, and I haven’t written this in order to use them now. I would rather die than have anyone turn my bragging into meaningless words.


NET [draft] ITL: But <1161> I <1473> have <5530> not <3756> used <5530> any of these <5130> rights. And I am <1125> not <3756> writing <1125> these things <5023> so that <2443> something will be done <1096> for <1722> me <1698>. In fact, it would be better <2570> for <1063> me <3427> to die <599> than <2228>– no one <3762> will deprive <2758> me of my <3450> reason for boasting <2745>!Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  1 Korintus 9 : 15 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran