Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [NET]     [PL]  [PB] 
 <<  Efesus 4 : 31 >> 

NETBible: You must put away every kind of bitterness, anger, wrath, quarreling, and evil, slanderous talk.


AYT: Buanglah segala macam kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan perkataan fitnah, juga semua kejahatan, jauhkanlah itu darimu.

TB: Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan.

TL: Biarlah segala kepahitan, dan gusar dan marah dan gaduh dan umpat dibuang beserta dengan segala kejahatan.

MILT: Biarlah segala kepahitan, dan kemarahan, dan kegusaran, dan keributan, dan penghujatan dibuang dari antara kamu, bersama segala kejahatan.

Shellabear 2010: Singkirkanlah segala kepahitan, kegeraman, amarah, pertengkaran, dan hujahan dari antara kamu, demikian pula segala hal yang buruk.

KS (Revisi Shellabear 2011): Singkirkanlah segala kepahitan, kegeraman, amarah, pertengkaran, dan hujahan dari antara kamu, demikian pula segala hal yang buruk.

Shellabear 2000: Hendaklah segala kepahitan, kegeraman, amarah, pertengkaran, dan hujahan, disingkirkan dari antara kamu, demikian pula segala hal yang buruk.

KSZI: Singkirkanlah segala kepahitan, keberangan dan kemarahan, pergaduhan dan umpatan, bersama segala niat jahat.

KSKK: Jauhkanlah segala pertengkaran, keberangan, amarah, penghinaan dan segala jenis kedengkian:

WBTC Draft: Jauhkanlah semua kepahitan, kemarahan, geram, pertikaian, dan fitnah, termasuk semua jenis kejahatan.

VMD: Jauhkanlah semua kepahitan, kemarahan, geram, pertikaian, dan fitnah, termasuk semua jenis kejahatan.

AMD: Semua kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah harus dibuang dari hidupmu, bersama dengan semua kejahatan lainnya.

TSI: Buanglah semua rasa sakit hati, dendam, dan kemarahan dari hidupmu. Jangan bertengkar dan saling menghina. Berhentilah melakukan segala macam kejahatan.

BIS: Hilangkanlah segala perasaan sakit hati, dendam dan marah. Jangan lagi berteriak-teriak dan memaki-maki. Jangan lagi ada perasaan benci atau perasaan lain semacam itu.

TMV: Janganlah berdengki, geram, dan marah. Jangan lagi bertengkar dan memfitnah orang. Jangan lagi benci sesiapa pun.

BSD: Janganlah sakit hati lagi terhadap orang lain. Jangan dendam dan marah. Jangan berteriak-teriak atau menuduh satu sama lain. Janganlah menyimpan perasaan-perasaan yang tidak baik terhadap orang lain.

FAYH: Hilangkanlah sifat licik dan pemarah. Pertengkaran, kata-kata kasar, dan kebencian janganlah diberi tempat dalam hidup Saudara.

ENDE: Segala kepahitan hati, pemberangan, kemarahan, teriakan dan umpatan harus kamu buang djauh dari padamu, dan djuga segala kedjahatan hati.

Shellabear 1912: Maka hendaklah segala kepahitan dan garang dan marah dan gaduh dan umpat pun ditinggalkan dari antara kamu, serta dengan segala kejahatan.

Klinkert 1879: Djaoehkanlah dari antaramoe segala kapahitan dan geram dan amarah dan pergadoehan dan pengoempat serta dengan segala kadjahatan;

Klinkert 1863: {Kol 3:19} Djaoekenlah daripada kamoe segala kapahitan, dan geram, dan marah, dan tareak, dan pitnah, serta dengan segala kadjahatan;

Melayu Baba: Buangkan deri-pada kamu sgala kpahitan, dan mradang, dan marah, dan gadoh, dan umpat, dan sgala hati-busok:

Ambon Draft: Bejar segala kapahitan, dan kasakitan hati, dan marah-nafsu, dan baribut, dan hodjat djadi terbowang kaluwar deri pada sama-tengah kamu baser-ta dengan segala kadjahatan.

Keasberry 1853: Jaukanlah deripada kamu sagala kapaitan dan gram, dan amarah, dan bising, dan mungumpat, surta dungan sagala kajahatan:

Keasberry 1866: Jauhkanlah deripada kamu sagala kapahitan dan gram, dan amarah, dan bising, dan mŭngumpat, sŭrta dŭngan sagala kajahatan.

Leydekker Draft: Sasawatu pahit, dan 'amarah, dan gusar, dan terijakh, dan hodjat delalukan kiranja deri pada kamu, serta dengan sasawatu kadjahatan.

AVB: Singkirkanlah segala kepahitan, keberangan dan kemarahan, pergaduhan dan umpatan, bersama segala niat jahat.

Iban: Buai semua dengki, tebiat ngeransi, pengeringat, jaku laya, tebiat bejakuka orang, enggau semua ati ti begedi,


TB ITL: Segala <3956> kepahitan <4088>, kegeraman <2372>, kemarahan <3709>, pertikaian <2906> dan <2532> fitnah <988> hendaklah dibuang <142> dari antara <575> kamu <5216>, demikian pula <4862> segala <3956> kejahatan <2549>. [<2532> <2532> <2532>]


Jawa: Sadhengahing rasa serik, brangasan, gampang nepsu, tukar-padu lan panyatur ala buwangen saka ing antaramu, samono uga sadhengahing piala.

Jawa 2006: Sadhéngahing rasa serik, ngigit-igit, brangasan, tukar-padu lan pitenah buwangen saka ing antaramu, samono uga sadhéngahing piala.

Jawa 1994: Buwangen sakèhé drengki, brangasan lan cugetan. Singkirana sakèhing pasulayan lan penyatur ala. Aja padha ngendhem rasa sengit.

Jawa-Suriname: Pada dibuwang kabèh rasa jèngkèl lan nesu lan aja pada nggentak-nggentak lan aja pada ngomong ala bab liyané. Uga rasa sengit, aja diendem, nanging dibuwang.

Sunda: Ulah nyerian hate, ulah ngunek-ngunek, ulah ngumbar amarah. Ulah sentak sengor, ulah aya rasa kangewa atawa anu sabangsa jeung eta.

Sunda Formal: Aranjeun ulah sok ngunek-ngunek, ngayunkeun kakeuheul ngumbar amarah, ulah sentak-sengor, sarta supu-sapa; anu kitu mah kudu dijauhan; kitu deuih, sagala lampah nu goreng.

Madura: Buwang sake’ ate sareng ate peggel. Ambuwi ja’ rat-tharadan sambi apesowan, ja’ andhi’ ate baji’ otabana parasa’an laen se samacemma ganeka.

Bauzi: Labi laha faina nehasu meedam bak nim laha mu voedume seddale. Meia ahu adat teidi faki meedam bak ame. Labi im gi koena aihina ahu gukeme gi kehàm vabna tufamoholem bak ame. Labi daet beàdam labe meia gadam bohu meedam bak ame. Labi meia feàtàdam bak ame. Labi meia faki, “Mei fà beose,” lahame bisi fai bak la modi le modidam bak ame. Labihasu ahebu mu voedume seddale.

Bali: Dohangja ragan semetone saking sakancan pepinehe sane duleg, saking indriane sane kaon miwah saking kabramantian. Sampunang malih seneng mapisuna wiadin nyacad anak. Sampunang malih madue pakayunan geting miwah sapanunggilanipun.

Ngaju: Kanan kare angat kapehen atei, kasingi tuntang kalait. Ela hindai meha-mehang tuntang manyapa. Ela hindai aton angat kasingi atawa pangkeme beken je kilau te.

Sasak: Tetẽh selapuq rase sakit atẽ, dendem, sili, betungkasan dait nyumpaq-nyumpaq. Ndaq malik araq rase meriq atao perasaan lain saq maraq nike.

Bugis: Patteddénni sininna perasaang mapeddi atié, maélo makkabale sibawa macai. Aja’na mugora-gora sibawa makkarodda-karodda. Aja’na naengka perasaang paccéccé iyaré’ga perasaang laing pada-padaéro.

Makasar: Pela’mi sikontu pa’risi’ pa’maika, sentimenga, siagang larroa. Tea’ mako pole akkio’-kioki sipakka’-pakkanai. Pela’mi sipa’ sikabirisia yareka sipa’-sipa’ sangkammaya anjo.

Toraja: Toyanganni dio mai kalemi tu mintu’ kamapallan, sia kamasakiarasan sia kasengkean sia salle kada sia kapa’palelebekoan sisola mintu’ kakadakean.

Duri: Danggi' mimapa'dik ati, mangpabalah, magalli, massipura, ngkada-kadai tau, maba'ci ba'tu laennapa.

Gorontalo: Totonulala u moleto, deuwitoyito ngongoto nyawa, yingo, nahutu, buluhuto wawu pitana yinggila lomao nga'amila monto wolota limongoli.

Gorontalo 2006: Yinggila mao̒ totoonulalo umoo̒ ngongoto hilao; niyati wau moingo. Diilalo potiwati-watio̒ wau momua-muayo. Diilalo powoluwoa pongolaasa umolonuo̒ meaalo pongolaasa wewolio debo odelo uito.

Balantak: Alia i kuu kookoo'an. Alia manganaa' noa. Alia mumburuki'i mian. Alia poodeelu, momotaekon mian, ka' wiwi'na men ba'idek alia mangawawau.

Bambam: Pa'deia' ingganna pi'di' penabammu, tä'koa' mala ma'kasubu-subu bäbä anna keaha'. Tä' tookoa' la sikalla-kalla anna si untunai solamu. Anna tä'ungkoa' duka' la sikabassi-bassi liu.

Kaili Da'a: Pakalipomo mpengele-ngele ju'a rara. Ne'e mana momboli rau rara bo mosinggarau. Ne'e mana mosipongare ante mosiuli sinja'i. Pade ne'emana mompakaja'a tau ntanina.

Mongondow: Lumbuídon im bayongan inta mokosaki kong gina, dona'aidon motaguí kong gina bo rogi. Dona'ai domandon umuran moyogenggeng bo mosiponapudan in diaí totu'u bo ḷumbuí domandon im bayongan inta mora'at.

Aralle: Pa'daiia' ingkänna pi'di' inahammu sibaha kakeaha'ang anna pahtuyu karake pano di solamu. Datoukoa' la siba'di-ba'di anna si untula' tahuhu solamu. Anna datumokoa' la sikahiri'-hiri' mesa anna mesa.

Napu: Mewali, nikabahami ope-ope babehia au node: kahai lalu, karumpu, pepailalu, pobungka, pepodongkoa, hai pekakabosai. Nikabahami babehia iti hai hinangka babehia au kadake.

Sangir: Hipeko kal᷊awọu kurang u naung, kindorẹ, dingangu pẹ̌du. Kumbahangbe měngkai měmpěmansagẹ̌ dingangu měngkai mẹ̌darohang. Kumbahang měngkai lai piạ pěndangu pẹ̌bawinsị arau pěndang kewe lai wal᷊ine sihinge.

Taa: Wali posaka yau samparia palaong to mampakamawo i Nosa Mapasing. Palaong to etu ewamo makodi raya, mapoi raya, maja’a raya, matingka, pasi manto’o maja’a sa’e. Posaka yau palaong to etu sindara-ndara pei samparia ngaya nu lengko to maja’a.

Rote: Tao mamopo basa dale he'dik lala'ena, nape'da dale ka ma nasa-melu ka. Hahae nasapala ka, ma dodoki-aali ka. Boso boe mape'da dudu'a-aafi nakamuu-nakadau ka do dudu'a-aafi fe'ek matak leondia ka bai.

Galela: So nia sininga ma rabaka ma siri moi-moi bilasu niasisa, ena gena o duhudu, o doosa, de o gangamo. Upa lo nimatekedotoore moi de moika de o ronga ma dorou nimatekekagaka. De lo upa o dorou o kia bato o nyawa niagaka.

Yali, Angguruk: Hinindimu siyag werehon, hinal ke het laruk lahebon, honolok harukon, henele hum toho urukon, ap enebug urukon, ari obog toho umbusuhup. Siyag-siyag ane obog toho tuk fug.

Tabaru: 'Uwau nia singina 'isiri-siri, nia singinaka nimadonoaku, de nimakakangamo. 'Uwau nimakalawani de niakisito-torou 'o nyawa, de 'uwau niodiai 'o sagala dorou.

Karo: Tadingken cian ate, perampus ras pernembeh. Ulanai kam si isak-isaken ntah si cekurak-cekuraken. Ulanai sitik pe erelem-elem.

Simalungun: Sagala riting ni uhur, gila, marah, sorgang-sorgang, panrisaon ampa sagala hajahaton, sai ipadaoh ma humbani nasiam.

Toba: Dao ma sian hamu nasa riting ni roha dohot muruk dohot rimas, nang hata songgaksonggak dohot insahinsak, songon i nasa hajahaton!

Dairi: Peddaoh kènè mo hellem, kosom, laga, perselisihen dekket pungur. Ulang nèngè lot bai ndènè senggak-senggak, rèhè-rèhè dekket si codi mi sidi.

Minangkabau: Abihilah sagalo raso sakik ati, dandam sarato jo bangih. Jan ma ariak-ariak, jan mancacek-cacek. Jan ado raso banci, atau parasaan lain nan saroman jo itu.

Nias: Miheta ba dõdõmi wa'afõkhõ dõdõ, fa'abao dõdõ ba fõnu. Bõi sa'ae fasosososo ami ba falelelele. Bõi so sa'ae wa'afatuwu khõmi nawõmi, awõ danõ bõ'õnia.

Mentawai: Karit'aké kam ka bagat paatuatmui ngut-ngut baga, puaatat baga ka golú, samba golú. Ariaké kam mugerei samba masipulagaji sirimanua. Ariaké kam mulagá baga samba apa pá pupaatuanan bagei, simakeré kelé nenda.

Lampung: Lebonkodo sunyin perasaan sakik hati, dendam rik butong. Dang lagi mekik-mekik rik maki-maki. Dang lagi wat perasaan nyuoh atau perasaan bareh injuk reno udi.

Aceh: Peugadôh kheueh bubena peurasaan sakét até, dam dan beungéh. Bék lé gata klik-klik sira teumeunak. Bék na lé peurasaan banci atawa nyang saban lagée nyan.

Mamasa: Pa'deannia' angganna pa'di' penawa lako padammu, madommi' keara', ara', kasisala-salaan, anna tula' beko sola angganna kakadakean.

Berik: Etam-etama aaiserem ijama eyebiyen: ini kabwakfer falbalaiserem; angtanes nasbala; ol dagam nasela; syefer nasela; ane amaifar ge doksola. Seyafter jeiserem jam isa tobolsiwili, jeiserem kapka.

Manggarai: Pandé mora kéta taung sanggéd beti nai, mek agu rabo, léwang agu loér tau, pocu tau ko sanggéd ba weki ata da’atd.

Sabu: Peila we ne lua paddha ade he ne lua takka nui-takka bubu he nga lai-lai do mina harre ri.

Kupang: Jadi jang simpan hati deng orang laen! Jang makan gigi deng orang! Jang bamara! Jang babakalai! Jang omong bekin rusak orang pung nama! Deng jang bekin hal jahat yang laen dong!

Abun: Nin grem sukmaskwa mo nin mit o nde. Nin on sa ket yé yi o nde. Nin maskwa ket yé yi o nde. Nin saiye ket ye yi nde. Nin ki ye yi gum ket kwayo-kwayo nde. Nin iwa nin ben sukibit wisyo-wisyo nai ye yi o nde, wokgan yo dom nde.

Meyah: Jefeda iwa ineita mar rot idou ongga okumkum skoita rusnok enjgineg guru. Noba iwa inotkonu oska ebeirens rot rusnok enjgineg guru. Noba inohurmei mar gu rusnok enjgineg tein guru. Iwa ineita mar ongga oska erek koma nomnaga jinaga guru.

Uma: Jadi', bahaka-mi hawe'ea kehi to hewa toi: jolia peda' nono, moroe pai' mowuku nono, motuda', metipo' pai' metuntui'--bahaka-mi omea hante hawe'ea kehi ntani'-na to dada'a.

Yawa: Vemo waparijo vatane mai nora, yara syare wasanuga mpari muno mamun mamo wapo ravea nsopi. Vemo wapunanta nora muno wapo vatano kaijinta mansaura tantunawi nora. Muno vemo wasanuga ngkakaijo vatane mai nora.


NASB: Let all bitterness and wrath and anger and clamor and slander be put away from you, along with all malice.

HCSB: All bitterness, anger and wrath, insult and slander must be removed from you, along with all wickedness.

LEB: All bitterness, and rage, and wrath, and clamor, and abusive speech, must be removed from you, together with all wickedness.

NIV: Get rid of all bitterness, rage and anger, brawling and slander, along with every form of malice.

ESV: Let all bitterness and wrath and anger and clamor and slander be put away from you, along with all malice.

NRSV: Put away from you all bitterness and wrath and anger and wrangling and slander, together with all malice,

REB: Have done with all spite and bad temper, with rage, insults, and slander, with evil of any kind.

NKJV: Let all bitterness, wrath, anger, clamor, and evil speaking be put away from you, with all malice.

KJV: Let all bitterness, and wrath, and anger, and clamour, and evil speaking, be put away from you, with all malice:

AMP: Let all bitterness and indignation {and} wrath (passion, rage, bad temper) and resentment (anger, animosity) and quarreling (brawling, clamor, contention) and slander (evil-speaking, abusive or blasphemous language) be banished from you, with all malice (spite, ill will, or baseness of any kind).

NLT: Get rid of all bitterness, rage, anger, harsh words, and slander, as well as all types of malicious behavior.

GNB: Get rid of all bitterness, passion, and anger. No more shouting or insults, no more hateful feelings of any sort.

ERV: Never be bitter, angry, or mad. Never shout angrily or say things to hurt others. Never do anything evil.

EVD: Never be bitter or angry or mad. Never shout angrily or say things to hurt other people. Never do anything evil.

BBE: Let all bitter, sharp and angry feeling, and noise, and evil words, be put away from you, with all unkind acts;

MSG: Make a clean break with all cutting, backbiting, profane talk.

Phillips NT: Let there be no more bitter resentment or anger, no more shouting or slander, and let there be no bad feeling of any kind among you.

DEIBLER: Do not be resentful at all towards others. Do not become angry in any way. Never shout abusively at others. Never …slander/say bad things about† others. Never act maliciously/mean in any way.

GULLAH: Mus dohn hab no bittaness tall een oona haat. Mus dohn be bex at nobody. An mus dohn taak mean o shout, needa shrow slam at nobody. Mus dohn hate nobody tall.

CEV: Stop being bitter and angry and mad at others. Don't yell at one another or curse each other or ever be rude.

CEVUK: Stop being bitter and angry with others. Don't yell at one another or curse each other or ever be rude.

GWV: Get rid of your bitterness, hot tempers, anger, loud quarreling, cursing, and hatred.


NET [draft] ITL: You must put away every <3956> kind of bitterness <4088>, anger <2372>, wrath <3709>, quarreling <2906>, and <2532> evil, slanderous talk <988>.Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  Efesus 4 : 31 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran