Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [NET]     [PL]  [PB] 
 <<  Ezra 8 : 2 >> 

NETBible: from the descendants of Phinehas, Gershom; from the descendants of Ithamar, Daniel; from the descendants of David, Hattush


AYT: Dari keturunan Pinehas: Gersom; dari keturunan Itamar: Daniel; dari keturunan Daud: Hatus.

TB: dari bani Pinehas: Gersom; dari bani Itamar: Daniel; dari bani Daud: Hatus

TL: dari pada bani Pinehas adalah Gersom; dari pada bani Itamar adalah Daniel; dari pada bani Daud adalah Hatus,

MILT: Dari keturunan Pinehas, Gersom; dari keturunan Itamar, Daniel; dari keturunan Daud, Hatus.

Shellabear 2010: Gersom, dari bani Pinehas. Daniel, dari bani Itamar. Hatus, dari bani Daud

KS (Revisi Shellabear 2011): Gersom, dari bani Pinehas. Daniel, dari bani Itamar. Hatus, dari bani Daud

KSKK: Dari marga Pinehas: Gersom; dari marga Itamar: Daniel; dari marga Daud: Hatus

VMD: Dari keturunan Pinehas: Gersom. Dari keturunan Itamar: Daniel. Dari keturunan Daud: Hatus.

BIS: Gersom, dari kaum Pinehas; Daniel, dari kaum Itamar; Hatus anak Sekhanya, dari kaum Daud; Zakharia, dari kaum Paros, bersama dengan 150 laki-laki dari kaumnya (ada catatan mengenai silsilah mereka); Elyoenai anak Zerahya, dari kaum Pahat-Moab, bersama dengan 200 laki-laki; Sekhanya anak Yahaziel, dari kaum Zatu, bersama dengan 300 laki-laki; Ebed anak Yonatan, dari kaum Adin, bersama dengan 50 laki-laki; Yesaya anak Atalya, dari kaum Elam, bersama dengan 70 laki-laki; Zebaja anak Mikhael, dari kaum Sefaca, bersama dengan 80 laki-laki; Obaja anak Yehiel, dari kaum Yoab, bersama dengan 218 laki-laki; Selomit anak Yosifya, dari kaum Bani, bersama dengan 160 laki-laki; Zakharia anak Bebai, dari kaum Bebai, bersama dengan 28 laki-laki; Yohanan anak Hakatan, dari kaum Azgad, bersama dengan 110 laki-laki; Elifelet, Yehiel dan Semaya, dari kaum Adonikam, bersama dengan 60 laki-laki (mereka datang kemudian); Utai dan Zabud, dari kaum Bigwai, bersama dengan 70 laki-laki.

TMV: Gersom, daripada puak Pinehas, Daniel, daripada puak Itamar, Hatus anak Sekhanya, daripada puak Daud, Zakharia, daripada puak Paros, bersama dengan 150 orang lelaki daripada puaknya (ada catatan tentang nama nenek moyang mereka), Elyoenai anak Zerahya, daripada puak Pahat-Moab, bersama dengan 200 orang lelaki, Sekhanya anak Yahaziel, daripada puak Zatu, bersama dengan 300 orang lelaki, Ebed anak Yonatan, daripada puak Adin, bersama dengan 50 orang lelaki, Yesaya anak Atalya, daripada puak Elam, bersama dengan 70 orang lelaki, Zebaja anak Mikhael, daripada puak Sefaca, bersama dengan 80 orang lelaki, Obaja anak Yehiel, daripada puak Yoab, bersama dengan 218 orang lelaki, Selomit anak Yosifya, daripada puak Bani, bersama dengan 160 orang lelaki, Zakharia anak Bebai, daripada puak Bebai, bersama dengan 28 orang lelaki, Yohanan anak Hakatan, daripada puak Azgad, bersama dengan 110 orang lelaki, Elifelet, Yehiel dan Semaya, daripada puak Adonikam, bersama dengan 60 orang lelaki, (mereka pulang kemudian), Utai dan Zabud, daripada puak Bigwai, bersama dengan 70 orang lelaki.

FAYH: Dari bani Pinehas: Gersom; Dari bani Itamar: Daniel; Dari bani Daud, kaum Sekhanya: Hatus; Dari bani Paros: Zakharia dan 150 orang laki-laki; Dari bani Pahat-Moab: Elyoenai putra Zerahya dan 200 orang laki-laki; Dari bani Zatu: Sekhanya putra Yahaziel dan 300 orang laki-laki; Dari bani Adin: Ebed putra Yonatan dan 50 orang laki-laki; Dari bani Elam: Yesaya putra Atalya dan 70 orang laki-laki; Dari bani Sefaca: Zebaja putra Mikhael dan 80 orang laki-laki; Dari bani Yoab: Obaja putra Yehiel dan 218 orang laki-laki; Dari bani Bani: Selomit putra Yosifya dan 160 orang laki-laki; Dari bani Bebai: Zakharia putra Bebai dan 28 orang laki-laki; Dari bani Azgad: Yohanan putra Hakatan dan 110 orang laki-laki; Dari bani Adonikam, yang datang kemudian: Elifelet, Yehiel, Semaya dan 60 orang laki-laki; Dari bani Bigwai: Utai, Zabud dan 70 orang laki-laki.

ENDE: dari kaum Pinehas: Gersjom; dari kaum Itamar: Daniel; dari kaum Dawud: Hatusj

Shellabear 1912: Bahwa dari pada bani Pinehas: Gersom dan dari pada bani Itamar: Daniel dan dari pada bani Daud: Hatus.

Leydekker Draft: Deri pada benij Pinehas 'adalah DJejrljawm, deri pada benij 'Itamar 'adalah Danijejl, deri pada benij Da`ud 'adalah Hathusj.

AVB: Gersom, daripada bani Pinehas. Daniel, daripada bani Itamar. Hatus, daripada bani Daud


TB ITL: dari bani <01121> Pinehas <06372>: Gersom <01647>; dari bani <01121> Itamar <0385>: Daniel <01840>; dari bani <01121> Daud <01732>: Hatus <02407>


Jawa: saka turune Pinehas: Gersom; saka turune Itamar: Dhaniel; saka bani Dawud: Hatus;

Jawa 1994: (8:2-14) Saka turuné Pinéhas: Gérsom; saka turuné Itamar: Dhanièl; saka turuné Dawud: Hatus bin Sekhanya; saka turuné Paros: Zakharia, lan bareng karo wong-wong kuwi ana wong satus sèket sing kecathet ana ing sarasilah. Saka turuné Pahat-Moab: Èlyoénai bin Zerahya, lan kejaba kuwi ana wong lanang rong atus. Saka turuné Zatu: Sekhanya bin Yahazièl lan bebarengan karo wong lanang telung atus; saka turuné Adin: Èbèd bin Yonatan lan karo wong lanang sèket; saka turuné Élam: Yésaya bin Atalya bareng karo wong lanang pitung puluh; saka turuné Séfaca: Zebaya bin Mikhaèl, bareng karo wong lanang wolung puluh; saka turuné Yoab: Obaja bin Yehièl, bebarengan karo wong lanang rong atus wolulas; saka turuné Bani: Sélomit bin Yosifya, bareng karo wong satus sewidak; saka turuné Bébai: Zakharia bin Bébai, bebarengan karo wong lanang wolulikur; saka turuné Azgad: Yohanan bin Hakatan, bareng karo wong lanang satus sepuluh; saka turuné Adonikam: sing tekané kèri, jeneng-jenengé Èlifèlèt, Yehièl lan Semaya, bareng karo wong lanang sewidak; saka turuné Bigwai: Utai lan Zabud bebarengan karo wong lanang pitung puluh.

Sunda: (8:2-14) Gersom, ti golongan Pinehas. Daniel, ti golongan Itamar. Hatus bin Sekanya, ti golongan Daud. Jakaria, ti golongan Paros jeung 150 urang kulawargana (sajarah katurunanana kacatet). Elyunai bin Serahya, ti golongan Pahat Moab jeung 200 urang kulawargana. Sekanya bin Yehasiel, ti golongan Satu jeung 300 urang kulawargana. Ebed bin Yonatan, ti golongan Adin jeung 50 urang kulawargana. Yesaya bin Atalya, ti golongan Elam jeung 70 urang kulawargana. Sebaya bin Mikael, ti golongan Sepaca jeung 80 urang kulawargana. Obaja bin Yehiel, ti golongan Yoab jeung 218 urang kulawargana. Selomit bin Yosipiya, ti golongan Bani jeung 160 urang kulawargana. Jakaria bin Bebai, ti golongan Bebai jeung 28 urang kulawargana. Yohanan bin Hakatan, ti golongan Asgad jeung 110 urang kulawargana. Elipelet, Yehiel jeung Semaya ti golongan Adonikam jeung 60 urang kulawargana (marulangna rada pandeuri). Utay jeung Sakur ti golongan Bigwai jeung 70 urang kulawargana.

Madura: Gersom, dhari kaom Pinehas Daniyel, dhari kaom Itamar, Hatus ana’na Sekhanya, dhari kaom Daud, Zakhariya, dhari kaom Paros, abareng ban lalake’an dhari kaomma bannya’na saratos saeket oreng (badha catheddan silsilana reng-oreng jareya), Elyoënai ana’na Zerahya, dhari kaom Pahat-Mo’ab, abareng ban lalake’an dhu ratos oreng, Sekhanya ana’na Yahaziyel, dhari kaom Zatu, abareng ban lalake’an tello ratos oreng, Ebed, ana’na Yonatan, dhari kaom Adin, abareng ban lalake’an saeket oreng, Yesaya ana’na Ataliya, dhari kaom Elam, abareng ban lalake’an pettong polo oreng, Zebaja ana’na Mikha’el dhari kaom Sefaca, abareng ban lalake’an ballung polo oreng, Obaja ana’na Yehiyel, dhari kaom Yowab, abareng ban lalake’an dhu ratos ballu bellas oreng, Selomit ana’na Yosifiya, dhari kaom Bani, abareng ban lalake’an saratos sabidak oreng, Zakhariya ana’na Bebai, dhari kaom Bebai, abareng ban lalake’an ballu lekor oreng, Yokanan ana’na Hakatan, dhari kaom Azgad, abareng ban lalake’an saratos sapolo oreng, Elifelet, Yehiyel ban Semaya, dhari kaom Adonikam, abareng ban lalake’an sabidak oreng (reng-oreng jareya nyosol jang budhiyan), Utai ban Zabud, dhari kaom Bigwai, abareng ban lalake’an pettong polo oreng.

Bali: Dane Gersom saking palingsehan Dane Pinehas, Dane Daniel saking palingsehan Dane Itamar, Dane Hatus okan Dane Sekanya saking palingsehan Dane Daud, Dane Sakaria saking palingsehan Dane Paros miwah wenten anak lanang-lanang malih sareng 150 diri sane kacatet ring silsilah leluur danene. Dane Elyoenai okan Dane Serahya, saking palingsehan Dane Pahat-Moab, tur dane kasarengin antuk anak lanang sareng 200 diri. Dane Sekanya okan Dane Yahasiel saking palingsehan Dane Satu, kasarengin antuk anak lanang-lanang 300 diri. Dane Ebed okan Dane Yonatan saking palingsehan Dane Adin, kasarengin antuk anak lanang-lanang 50 diri. Dane Yesaya okan Dane Atalya saking palingsehan Dane Elam, kasarengin antuk anak lanang-lanang sareng 70 diri. Dane Sebaja okan Dane Mikael saking palingsehan Dane Sepaca, kasarengin antuk anak lanang-lanang sareng 80 diri. Dane Obaja okan Dane Yehiel saking palingsehan Dane Yoab, kasarengin antuk anak lanang-lanang sareng 218 diri. Dane Selomit okan Dane Yosipya saking palingsehan Dane Bani, kasarengin antuk anak lanang-lanang sareng 160 diri. Dane Sakaria okan Dane Bebai saking palingsehan Dane Bebai kasarengin antuk anak lanang-lanang 28 diri. Dane Yohanan okan Dane Hakatan saking palingsehan Dane Asgad, kasarengin antuk anak lanang-lanang sareng 110 diri. Dane Elipelet, Dane Yehiel miwah Dane Semaya saking palingsehan Dane Adonikam (sane rauh ungkuran), kasarengin antuk anak lanang-lanang sareng 60 diri. Dane Utai miwah Dane Sakur saking palingsehan Dane Bigwai kasarengin antuk anak lanang-lanang sareng 70 diri.

Bugis: Gérsom, polé ri appang Pinéhas Daniél, polé ri appang Itamar Hatus ana’ Sékhanya, polé ri appang Daud Zakharia, polé ri appang Paros, silaong 150 worowané polé ri appanna (engka catatanna passalenna assossorenna mennang) Elyoénai ana’ Zérahya, polé ri appang Pahat-Moab, silaong 200 worowané Sékhanya ana’ Yahaziél, polé ri appang Zatu, silaong 300 worowané Ebéd ana’ Yonatan, polé ri appang Adin, silaong 50 worowané Yésaya ana’ Atalya, polé ri appang Elam, silaong 70 worowané Zébaja ana’ Mikhaél, polé ri appang Séfaca, silaong 80 worowané Obaja ana’ Yéhiél, polé ri appang Yoab, silaong 218 worowané Selomit ana’ Yosifya, polé ri appang Bani, silaong sibawa 160 worowané Zakharia ana’ Bébai, polé ri appang Bébai, silaong 28 worowané Yohanan ana’ Hakatan, polé ri appang Azgad, silaong 110 worowané Elifélét, Yéhiél sibawa Sémaya, polé ri appang Adonikam, silaong 60 worowané (rimunriwi mennang polé) Utai sibawa Zabud, polé ri appang Bigwai, silaong 70 worowané.

Makasar: Gersom, battu ri golongang Pinehas Daniel, battu ri golongang Itamar Hatus ana’na Sekhanya, battu ri golongang Daud Zakharia, battu ri golongang Paros, siagang 150 bura’ne battu ri golonganna (nia’ catatang pattottoranna ke’nanga) Elyoënai ana’na Zerahya, battu ri golongang Pahat-Moab, siagang 200 bura’ne Sekhanya ana’na Yahaziel, battu ri golongang Zatu, siagang 300 bura’ne Ebed ana’na Yonatan, battu ri golongang Adin, siagang 50 bura’ne Yesaya ana’na Atalya, battu ri golongang Elam, siagang 70 bura’ne Zebaja ana’na Mikhael, battu ri golongang Sefaca, siagang 80 bura’ne Obaja ana’na Yehiel, battu ri golongang Yoab, siagang 218 bura’ne Selomit ana’na Yosifya, battu ri golongang Bani, siagang 160 bura’ne Zakharia ana’na Bebai, battu golongang Bebai, siagang 28 bura’ne Yohanan ana’na Hakatan, battu ri golongang Azgad siagang 110 bura’ne Elifelet, Yehiel siagang Semaya, battu ri golongang Adonikam, siagang 60 bura’ne (ri bokoi ke’nanga battu) Utai siagang Zabud, battu ri golongang Bigwai, siagang 70 bura’ne.

Toraja: Dio mai bati’na Pinehas, iamotu Gersom; dio mai bati’na Itamar, iamotu Daniel; dio mai bati’na Daud, iamotu Hatus,

Karo: Gersom, i bas terpuk Pinehas nari Daniel, i bas terpuk Itamar nari Hattus anak Sekania, i bas terpuk Daud nari Sakaria, i bas terpuk Paros nari, rikut ras 150 kalak dilaki i bas terpukna nari (lit surat terombona) Eliehunai anak Serahia, i bas terpuk Pahat Moap nari, rikut ras 200 kalak dilaki Sekanya anak Jahasiel, i bas terpuk Sattu nari, rikut ras 300 kalak dilaki Ebed anak Jonatan, i bas terpuk Adin nari, rikut ras 50 kalak dilaki Jesaya anak Atalia, i bas terpuk Elam nari, rikut ras 70 kalak dilaki Sebadia anak Mikael, i bas terpuk Sepatia nari, rikut ras 80 kalak dilaki Obaja anak Jehiel, i bas terpuk Joap nari, rikut ras 218 kalak dilaki Selomit anak Josipia, i bas terpuk Bani nari, rikut ras 160 kalak dilaki Sakaria anak Bebai i bas terpuk Bebai nari, rikut ras 28 kalak dilaki Johanan anak Hakkatan, i bas terpuk Asgat nari, rikut ras 110 kalak dilaki Elipelet, Jewel, ras Semaya, i bas terpuk Adonikam nari, rikut ras 60 kalak dilaki (kalak enda pudin mulih) Utai ras Sakkur, i bas terpuk Bigwai nari, rikut ras 70 kalak dilaki.

Simalungun: Humbani ginompar ni si Pinehas si Gersom; humbani ginompar ni si Itamar si Daniel; humbani ginompar ni si Daud si Hattus,

Toba: Sian pinompar ni si Pinehas: Si Gerson; sian pinompar ni si Itamar: Si Daniel; sian pinompar ni si Daud: Si Hantus.


NASB: of the sons of Phinehas, Gershom; of the sons of Ithamar, Daniel; of the sons of David, Hattush;

HCSB: Gershom, from Phinehas's descendants; Daniel, from Ithamar's descendants; Hattush, from David's descendants,

LEB: from the family of Phinehas–– Gershom from the family of Ithamar–– Daniel

NIV: of the descendants of Phinehas, Gershom; of the descendants of Ithamar, Daniel; of the descendants of David, Hattush

ESV: Of the sons of Phinehas, Gershom. Of the sons of Ithamar, Daniel. Of the sons of David, Hattush.

NRSV: Of the descendants of Phinehas, Gershom. Of Ithamar, Daniel. Of David, Hattush,

REB: of the line of Phinehas, Gershom; of the line of Ithamar, Daniel; of the line of David, Hattush

NKJV: of the sons of Phinehas, Gershom; of the sons of Ithamar, Daniel; of the sons of David, Hattush;

KJV: Of the sons of Phinehas; Gershom: of the sons of Ithamar; Daniel: of the sons of David; Hattush.

AMP: Of the sons of Phinehas, Gershom; of Ithamar, Daniel; of David, Hattush

NLT: From the family of Phinehas: Gershom. From the family of Ithamar: Daniel.

GNB: Gershom, of the clan of Phinehas; Daniel, of the clan of Ithamar; Hattush son of Shecaniah, of the clan of David; Zechariah, of the clan of Parosh, with 150 men of his clan (there were records of their family lines); Eliehoenai son of Zerahiah, of the clan of Pahath Moab, with 200 men; Shecaniah son of Jahaziel, of the clan of Zattu, with 300 men; Ebed son of Jonathan, of the clan of Adin, with 50 men; Jeshaiah son of Athaliah, of the clan of Elam, with 70 men; Zebadiah son of Michael, of the clan of Shephatiah, with 80 men; Obadiah son of Jehiel, of the clan of Joab, with 218 men; Shelomith son of Josiphiah, of the clan of Bani, with 160 men; Zechariah son of Bebai, of the clan of Bebai, with 28 men; Johanan son of Hakkatan, of the clan of Azgad, with 110 men; Eliphelet, Jeuel, and Shemaiah, of the clan of Adonikam, with 60 men (they returned at a later date); Uthai and Zaccur, of the clan of Bigvai, with 70 men

ERV: from the descendants of Phinehas: Gershom; from the descendants of Ithamar: Daniel; from the descendants of David: Hattush;

BBE: Of the sons of Phinehas, Gershom; of the sons of Ithamar, Daniel; of the sons of David, Hattush;

MSG: From the family of Phinehas: Gershom Family of Ithamar: Daniel Family of David: Hattush

CEV: Gershom of the Phinehas family; Daniel of the Ithamar family; Hattush son of Shecaniah of the David family; Zechariah and 150 other men of the Parosh family, who had family records; Eliehoenai son of Zerahiah with 200 men of the Pahath Moab family; Shecaniah son of Jahaziel with 300 men of the Zattu family; Ebed son of Jonathan with 50 men of the Adin family; Jeshaiah son of Athaliah with 70 men of the Elam family; Zebadiah son of Michael with 80 men of the Shephatiah family; Obadiah son of Jehiel with 218 men of the Joab family; Shelomith son of Josiphiah with 160 men of the Bani family; Zechariah son of Bebai with 28 men of the Bebai family; Johanan son of Hakkatan with 110 men of the Azgad family; Eliphelet, Jeuel, and Shemaiah who returned sometime later with 60 men of the Adonikam family; Uthai and Zaccur with 70 men of the Bigvai family.

CEVUK: Gershom of the Phinehas family; Daniel of the Ithamar family; Hattush son of Shecaniah of the David family; Zechariah and 150 other men of the Parosh family, who had family records; Eliehoenai son of Zerahiah with 200 men of the Pahath Moab family; Shecaniah son of Jahaziel with 300 men of the Zattu family; Ebed son of Jonathan with 50 men of the Adin family; Jeshaiah son of Athaliah with 70 men of the Elam family; Zebadiah son of Michael with 80 men of the Shephatiah family; Obadiah son of Jehiel with 218 men of the Joab family; Shelomith son of Josiphiah with 160 men of the Bani family; Zechariah son of Bebai with 28 men of the Bebai family; Johanan son of Hakkatan with 110 men of the Azgad family; Eliphelet, Jeuel, and Shemaiah who returned some time later with 60 men of the Adonikam family; Uthai and Zaccur with 70 men of the Bigvai family.

GWV: from the family of Phinehas–– Gershom from the family of Ithamar–– Daniel


NET [draft] ITL: from the descendants <01121> of Phinehas <06372>, Gershom <01647>; from the descendants <01121> of Ithamar <0385>, Daniel <01840>; from the descendants <01121> of David <01732>, Hattush <02407>Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  Ezra 8 : 2 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran