Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [NET]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 2 : 5 >> 

NETBible: Now there were devout Jews from every nation under heaven residing in Jerusalem.


AYT: Pada waktu itu, ada orang-orang Yahudi yang tinggal di Yerusalem, orang-orang saleh dari tiap-tiap bangsa di bawah langit.

TB: Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit.

TL: Maka adalah beberapa orang Yahudi diam di Yeruzalem, yaitu orang yang beribadat, daripada segala penjuru alam.

MILT: Dan ketika itu orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa yang ada di kolong langit sedang berdiam di Yerusalem.

Shellabear 2010: Pada waktu itu ada orang-orang saleh dari bani Israil yang tinggal di Yerusalem. Mereka datang dari antara semua bangsa di seluruh dunia.

KS (Revisi Shellabear 2011): Pada waktu itu ada orang-orang saleh dari bani Israil yang tinggal di Yerusalem. Mereka datang dari antara semua bangsa di seluruh dunia.

Shellabear 2000: Pada waktu itu ada orang-orang saleh dari bani Israil yang tinggal di Yerusalem. Mereka datang dari antara semua suku bangsa di seluruh dunia.

KSZI: Pada waktu itu terdapat orang Yahudi yang salih daripada segala bangsa di dunia tinggal di Baitulmaqdis.

KSKK: Di Yerusalem, pada saat itu, berdiam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah langit.

WBTC Draft: Di Yerusalem ada beberapa orang Yahudi yang sungguh-sungguh beribadat kepada Allah. Mereka berasal dari setiap daerah di dunia ini.

VMD: Di Yerusalem ada beberapa orang Yahudi yang sungguh-sungguh beribadat kepada Allah. Mereka berasal dari setiap daerah di dunia ini.

AMD: Pada waktu itu, ada orang-orang Yahudi yang tinggal di kota Yerusalem. Mereka orang-orang saleh dari berbagai bangsa di dunia.

TSI: Kebetulan pada waktu itu di Yerusalem ada orang-orang yang beragama Yahudi yang berasal dari hampir seluruh dunia. Mereka adalah orang-orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Allah yang datang untuk mengikuti perayaan Pentakosta.

BIS: Pada waktu itu banyak orang Yahudi, dari berbagai-bagai negeri di seluruh dunia, tinggal di Yerusalem. Mereka adalah orang-orang yang taat kepada Allah.

TMV: Pada waktu itu banyak orang Yahudi dari pelbagai negeri di seluruh dunia, tinggal di Yerusalem. Mereka orang yang menyembah Allah.

BSD: Pada waktu itu, banyak orang Yahudi dari berbagai negeri di seluruh dunia berada di Yerusalem. Mereka adalah orang-orang yang taat kepada Allah.

FAYH: Pada hari itu banyak orang Yahudi yang saleh berada di Yerusalem. Mereka berasal dari berbagai negeri untuk mengikuti upacara-upacara keagamaan.

ENDE: Dan waktu itu di Jerusalem ada orang-orang Jahudi, orang-orang jang beribadat, dari segala bangsa dibawah langit.

Shellabear 1912: Maka adalah beberapa orang Yahudi diam di Yerusalim, yaitu orang berbakti dari antara segala bangsa yang dibawah langit.

Klinkert 1879: Sjahadan, maka diJeroezalem adalah diam beberapa orang Jehoedi, ija-itoe orang beribadat, daripada segala bangsa jang dibawah langit.

Klinkert 1863: Maka ada bebrapa orang Jahoedi jang tinggal di Jeroezalem, ija-itoe orang berbakti, dari segala bangsa jang dibawah langit.

Melayu Baba: Di Yerusalim ada tinggal orang Yahudi yang berbakti, dan yang datang deri-pada sgala bangsa di bawah langit.

Ambon Draft: Maka adalah mengadija-mi di Jerusalem awrang-aw-rang Jehudi, laki-laki jang takot akan Allah, deri antara segala rupa bangsa di bawah langit.

Keasberry 1853: Shahadan maka adalah bubrapa orang Yahudi yang diam diJerusalem, iya itu orang burbakti, yang datang deripada sa'gunap nugri dibawah langit.

Keasberry 1866: Shahadan maka adalah bŭbrapa orang Yahudi yang diam diJerusalem, iya itu orang bŭrbakti deripada sagala bangsa dibawah langit.

Leydekker Draft: Maka di-Jerusjalejm 'adalah dudokh babarapa 'awrang Jehudij, laki 2 jang takhij, deri pada sakalijen 'umet jang dibawah langit.

AVB: Pada waktu itu terdapat orang Yahudi yang salih daripada segala bangsa di bawah langit tinggal di Yerusalem.

Iban: Nyadi di Jerusalem lebuh maya nya bisi orang Judah ke angkunka Allah Taala, ke datai ari semua menua di dunya tu.


TB ITL: Waktu itu di <1722> Yerusalem <2419> diam <2730> orang-orang <435> Yahudi <2453> yang saleh <2126> dari <575> segala <3956> bangsa <1484> di bawah <5259> kolong langit <3772>. [<1510> <1161>]


Jawa: Nalika samana ing Yerusalem ana wong-wong Yahudi kang saleh saka sarupaning bangsa ing sangisoring langit.

Jawa 2006: Nalika samana ing Yérusalém ana wong-wong Yahudi kang salèh saka sarupaning bangsa ing sangisoring langit.

Jawa 1994: Nalika semana ing Yérusalèm ana wong-wong Yahudi, wong-wong mursid, sing teka saka negara ngendi-endi, ing salumahing bumi.

Jawa-Suriname: Ing wayah kuwi kuta Yérusalèm katekan wong Ju pirang-pirang sangka negara ngendi waé, wong sing pretyaya marang Gusti Allah.

Sunda: Harita di Yerusalem loba urang Yahudi asal ti rupa-rupa nagara sakuliah dunya, jalma-jalma ibadah.

Sunda Formal: Harita, di Yerusalem loba urang Yahudi anu saraleh; marenehna teh, daratang ti sakuliah dunya.

Madura: E bakto jareya bannya’ oreng Yahudi se dhateng dhari pan-barampan nagara e bume reya enneng e Yerusalim. Reng-oreng jareya tamaso’ reng-oreng se ta’at ka Allah.

Bauzi: Amu di labe Yahudi dam totbaho zi labe bak iube le bak iube le lahadume kota Yerusalem niba li esda. Ame Yahudi dam zi lam abo Alat gagoho im lam ule neàt aime meedam damat moz.

Bali: Duk punika ring Yerusalem katah wenten anak Yahudi sane sadu sane rauh saking negara-negara sane wenten ring sakuubing jagat.

Ngaju: Hong katika te are oloh Yehudi, bara kare tanah hong hapus kalunen, melai hong Yerusalem. Ewen te kare oloh je toto-toto mamenda Hatalla.

Sasak: Lẽq waktu nike luwẽq dengan Yahudi saq solẽh, lẽman macem-macem negeri lẽq seantẽro dunie, ndot lẽq Yerusalem.

Bugis: Iyaro wettué maéga tau Yahudi, polé rimaddupa-rupang wanuwa ri sininna linoé, monro ri Yérusalém. Iya mennang iyanaritu sining tau iya matinulué lao ri Allataala.

Makasar: Anjo wattua jai tu Yahudi ammantang ri Yerusalem, battua ri a’rupa-rupa pa’rasangang ri sikontu linoa. Sangnging tau malla’ ngaseng ke’nanga ri Allata’ala.

Toraja: Denmi ba’tu pira-pira to Yahudi torro dio Yerusalem to ungkaritutui alukNa Puang Matua, lu dio mai mintu’ bangsa nasambo langi’.

Duri: Ia joo wattu budamo to-Yahudi ratu jio mai mangrupa-rupa tondok lan lili'na lino la ssompa Puang Allataala jao kota Yerusalem.

Gorontalo: To wakutu boyito ngohuntuwa tawu-tawuwala lo Yahudi lonto lipu-lipuwalo hetolawa to kota lo Yerusalem. Timongoliyo boyito tawu-tawuwala ta salehe.

Gorontalo 2006: Tou̒ boito ngohuntua taulo Yahudi lonto lipu hidala-dalaala to ngoilanggubu dunia hibiluloa̒wa to Yerusalemu. Timongolio boito tau-tauwalo tahi podungohe to Allahu Taa̒ala.

Balantak: Tempo iya'a biai' a samba Yahudi men pa'agama na toro pii lipu' notumaka ringkat na ko'oloaan. Raaya'a uga' isian na Yerusalem.

Bambam: Dio Yerusalem eta too tohho to Yahudi buttu dio mai ma'hupa-hupa botto illaam inde lino. Tau ia too si untuhu'i si'da-si'da Puang Allataala.

Kaili Da'a: Tempo etu wo'u nadea tau-tau to Yahudi ntanina naria ri ngata Yerusalem. Ira e'imo tau-tau to naroso poagamana to narata nggari umba-umba ngata ri dunia.

Mongondow: Ko wakutu intua noaíntoí intau in Yahudi inta nongkon bayongan butaí kon dunia na'a in nogutun kon Yerusalem. Mosia tua intau inta motoindudui kom parentah i Allah.

Aralle: Donetoo yaho di Yerusalem aha tohho to Yahudi ang luhao mai di ma'kahupa-hupa bohto di lino ang si untuhu'i si'da-si'da Puang Alataala.

Napu: Tempo iti, arahe bosa to Yahudi au maida i Yerusale hangko i humalele dunia. Ope-ope tauna iti mengkoruhe i Pue Ala.

Sangir: Su tempo ene lawọ taumatan Yahudi, wọu kal᷊awọu haghing banua su kaguwạu dunia e němpẹ̌tanạ su Yerusalem. I sire kai taumata masasatia su Mawu Ruata.

Taa: Wali tempo karata i Nosa Mapasing etu, boros to Yahudi to yako ri lipu lipu to yusa ri sambawo lino sira re’e seja ri Yerusalem. Tau etu tau to mampalaika i Pue Allah saba manga’angga Ia.

Rote: Lelek ndia, hataholi Yahudi makadotok ala mai leme nusa mata-matak manai daebafak ia lala'ena, de lakabubua lai Yerusalem. Hataholi sila la nde bee na hataholi fo lamahele neu Manetualain.

Galela: Ma dongoho magena o Yahudika ma nyawa o Gikimoika wisusuba, ona magena o bi doku o dunia ma ngoguno kagena o Yerusalemka imasidodogu.

Yali, Angguruk: Ari tibag sambil ino Yahudi inap Allah fam wenggel haruk inap yali fil welatfahon hubula fil welatfahon indit-indit werehon o Yerusalem tam watfareg yug toho welatfag.

Tabaru: Ma 'orasi ge'ena 'o Yahudi ma nyawa naga 'o daeraa 'i'ini-'inikino 'o duniaka ne'ena, yomanoa 'o Yerusalemuoka. 'Ona ge'ena yosingou-ngounu ma Jo'oungu ma Dutuka.

Karo: I Jerusalem nterem ringan kalak Jahudi si tutus nembah man Dibata, si nggo reh i belang-belang doni enda nari.

Simalungun: Tapi adong ma halak Jahudi na marianan i Jerusalem, ai ma halak na daulat humbani sagala bangsa na i toruh ni langit.

Toba: Alai adong ma angka Jahudi na maringan di Jerusalem, halak na daulat sian saluhutna bangso na ditoru ni langit.

Dairi: Tikanna idi nterrem ngo kalak Jahudi i merbagè-bagè nagerri silot i dunia èn merrian i Jerusalem. Kalak simenguèi Dèbata ngo kalak i.

Minangkabau: Kutiko itu sambuah urang Yahudi, dari babagai-bagai nagari di dunia ko, nan tingga di Yerusalem. Inyo adolah urang-urang nan patuah kapado Allah.

Nias: Me inõtõ da'õ ato niha Yahudi si otarai soi fefu ba gulidanõ, si torõi ba Yeruzalema. No sangata'ufi Lowalangi ira.

Mentawai: Ka tetret nenda maigi sia tai Jahudi sibabara ka senen laggai ka sangaliot polak, amei mukuddu ka Jerusalem. Sia néné sangamberidda, simasurú ka tubut Taikamanua lé sia.

Lampung: Pada waktu ano lamon jelma Yahudi, jak bebagai-bagai negeri di seluruh dunia, tinggal di Yerusalem. Tian ano jelma-jelma sai taat jama Allah.

Aceh: Bak watée nyan jai that-that ureuëng Yahudi, nibak mubagoe nanggroe nyang na bansigom donya, tinggai di Yerusalem, Awaknyan na kheueh ureuëng-ureuëng nyang taát ubak Po teu Allah.

Mamasa: Attu iatoo, buda to Yahudi to unturu' tongan-tongan parentana Puang Allata'alla torro dio Yerusalem, to lu dio mai pira-pira botto illalan lino.

Berik: Jes galapserem angtane Yahudimana jei ga unggwanfersus kota Yerusalem je aa jei ge nwinbenerem, jei negeri nafis-nafsiserem ga jewer ge forobuwetya ogiri seyafter gemerserem. Jei Uwa Sanbagiri jei ne tebana, ane nunu jeber-jeber jei sembayang aane gwebabuwena.

Manggarai: Du hitu oné Yérusalém ka’éng ata Yahudi situt molor oné mai sanggéd uku oné lino.

Sabu: Pa awe do naanne ae ne do Yahudi, ngati hari hewue raiwawa, do pee pa Yerusalem. Ne ddau-ddau do na harre, ddau do pedute ne lipedai Deo.

Kupang: Itu waktu, ada banya orang Yahudi dari macam-macam negrí di anteru dunya datang bakumpul di Yerusalem. Dong pung hati rindu iko sang Tuhan Allah.

Abun: Tomgane ye Yahudi mwa gato jammo Yefun Allah kadit bur ré iwedewe ma kem mo Yerusalem.

Meyah: Gij mona insa koma bera rusnok Yahudi rufoukou ongga rin jeska monuh egema egema tein riker gij Yerusalem. Rua bera erek rusnok ongga rugif gu Allah rot tenten.

Uma: Nto'u toe wo'o-hawo, ria hi Yerusalem wori' to Yahudi ngkai ngata humalili' dunia'. Tauna tohe'era paka' to mengkoru hi Pue' Ala.

Yawa: Arono naije vatano Yahudi awa munije no no rui rui vayave ude Ono Pentakosta rai no Yerusalem. Wenanawamo wanave Amisye ai rave, weramu wantukambe Yesus ai.


NASB: Now there were Jews living in Jerusalem, devout men from every nation under heaven.

HCSB: There were Jews living in Jerusalem, devout men from every nation under heaven.

LEB: Now there were Jews residing in Jerusalem, devout men from every nation under heaven.

NIV: Now there were staying in Jerusalem God-fearing Jews from every nation under heaven.

ESV: Now there were dwelling in Jerusalem Jews, devout men from every nation under heaven.

NRSV: Now there were devout Jews from every nation under heaven living in Jerusalem.

REB: Now there were staying in Jerusalem devout Jews drawn from every nation under heaven.

NKJV: And there were dwelling in Jerusalem Jews, devout men, from every nation under heaven.

KJV: And there were dwelling at Jerusalem Jews, devout men, out of every nation under heaven.

AMP: Now there were then residing in Jerusalem Jews, devout {and} God-fearing men from every country under heaven.

NLT: Godly Jews from many nations were living in Jerusalem at that time.

GNB: There were Jews living in Jerusalem, religious people who had come from every country in the world.

ERV: There were some godly Jews in Jerusalem at this time. They were from every country in the world.

EVD: There were some Jewish men that truly worshiped God in Jerusalem at this time. These men were from every country in the world.

BBE: Now there were living at Jerusalem, Jews, God-fearing men, from every nation under heaven.

MSG: There were many Jews staying in Jerusalem just then, devout pilgrims from all over the world.

Phillips NT: Now there were living in Jerusalem Jews of deep faith from every nation of the world.

DEIBLER: At that time many Jews were staying in Jerusalem to celebrate Pentecost festival. They were people who always tried to obeythe Jewish laws.They had come from many different [HYP] countries.

GULLAH: Now een dat same time dey, some Jew people wa feah God beena lib dey een Jerusalem, an dey been fom ebry country een de wol.

CEV: Many religious Jews from every country in the world were living in Jerusalem.

CEVUK: Many religious Jews from every country in the world were living in Jerusalem.

GWV: Devout Jewish men from every nation were living in Jerusalem.


NET [draft] ITL: Now there were <1510> devout <2126> Jews <2453> from <575> every <3956> nation <1484> under <5259> heaven <3772> residing <2730> in <1722> Jerusalem <2419>.Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  Kisah Para Rasul 2 : 5 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran