Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [NET]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 26 : 4 >> 

NETBible: Now all the Jews know the way I lived from my youth, spending my life from the beginning among my own people and in Jerusalem.


AYT: Semua orang Yahudi tahu cara hidupku sejak masa mudaku, yang sejak awal menghabiskan hidupku di tengah-tengah bangsaku sendiri dan di Yerusalem.

TB: Semua orang Yahudi mengetahui jalan hidupku sejak masa mudaku, sebab dari semula aku hidup di tengah-tengah bangsaku di Yerusalem.

TL: Telah maklumlah kepada segala orang Yahudi akan hal kelakuan patik dari muda patik, yaitu daripada permulaan di antara orang bangsa patik dan di Yeruzalem,

MILT: Selanjutnya memang, semua orang Yahudi telah mengetahui jalan hidupku dari masa mudaku, yang sejak awal telah berada di tengah-tengah bangsaku di Yerusalem.

Shellabear 2010: Semua orang Israil tahu kehidupan hamba sejak muda. Dari semula mereka tahu bagaimana hamba hidup di antara bangsa hamba dan juga di Yerusalem.

KS (Revisi Shellabear 2011): Semua orang Israil tahu kehidupan hamba sejak muda. Dari semula mereka tahu bagaimana hamba hidup di antara bangsa hamba dan juga di Yerusalem.

Shellabear 2000: Semua orang Israil telah mengetahui tentang kehidupanku sejak muda. Dari semula mereka tahu bagaimana aku hidup di antara bangsaku dan juga di Yerusalem.

KSZI: &lsquo;Semua orang Yahudi telah maklum tentang diriku dari muda lagi, ketika di negeriku dan kemudiannya di Baitulmaqdis.

KSKK: Semua orang Yahudi tahu tentang peri hidupku dari masa mudaku, yang semula aku tinggal bersama dengan orang sebangsaku dan kemudian di Yerusalem.

WBTC Draft: "Semua orang Yahudi tahu bagaimana jalan hidupku sejak masa mudaku, sejak semula aku hidup di negeriku sendiri dan juga di Yerusalem.

VMD: Semua orang Yahudi tahu bagaimana jalan hidupku sejak masa mudaku, sejak semula aku hidup di negeriku sendiri dan juga di Yerusalem.

AMD: Semua orang Yahudi mengetahui cara hidupku sejak aku masih kanak-kanak, dari permulaan hidupku di negeriku sendiri, dan kemudian di kota Yerusalem.

TSI: “Semua orang Yahudi tahu pendidikan saya dan cara hidup saya sebagai orang Yahudi, karena sejak saya masih muda saya tinggal di antara mereka— pertama di kota saya Tarsus, dan kemudian di Yerusalem.

BIS: Semua orang Yahudi tahu bagaimana saya hidup sejak saya muda. Mereka tahu bahwa sejak saya menjadi orang muda, saya sudah hidup di antara bangsa saya sendiri di Yerusalem.

TMV: Semua orang Yahudi mengetahui cara hidup hamba sejak hamba masih muda. Mereka tahu bahawa sejak permulaan, hamba hidup di negeri hamba sendiri dan kemudian di Yerusalem.

BSD: Semua orang Yahudi tahu bagaimana saya hidup sejak saya masih muda. Dulu saya tinggal di negeri saya sendiri tetapi kemudian saya tinggal di Yerusalem dan mereka tahu bagaimana saya hidup selama itu.

FAYH: "Sebagaimana diketahui oleh semua orang Yahudi, semenjak kecil hamba mendapat didikan Yahudi di Kota Tarsus, kemudian di Yerusalem.

ENDE: Tentang peri hidupku sedari ketjil, sebagaimana dari semula aku bergaul dengan kaum sebangsaku di Jerusalem, itu diketahui oleh tiap orang Jahudi.

Shellabear 1912: Maka telah maklumlah kepaka segala orang Yahudi akan hal ihwal patik dari muda, yaitu dari mula-mula diantara orang bangsa patik dan di-Yerusalim pun;

Klinkert 1879: Adapon akan hal kahidoepan patik dari ketjil, ija-itoe dari moela-moela, adalah ditengah bangsa patik di Jeroezalem, maka diketahoei olih segala orang Jehoedi akandia.

Klinkert 1863: Adapon hidoep saja dari ketjil, ija-itoe dari moela-moela ada bersama-sama dengan bangsa saja di Jeroezalem, maka segala orang Jahoedi taoe sama dia;

Melayu Baba: Deri-hal sahya punya hidopan deri muda, ia'itu mula-mula di antara orang bangsa sahya sndiri, dan di Yerusalim, sgala orang Yahudi sudah tahu:

Ambon Draft: Adapawn akan peri ka-hidopanku deri pada b/eta pu-nja hari-hari muda, jang itu sudah ada di Jerusalem di antara b/eta punja bangsa sen-diri, samowa awrang Jehudi ada tahu itu.

Keasberry 1853: Adapun akan halku deri kuchil, iya itu deri mula mula adalah bursama sama dungan kaumku diJerusalem, maka dikutaui ulih sagala orang Yahudi akan dia;

Keasberry 1866: Adapun akan hal patik deri kŭchil, iya itu deri mula mula adalah bŭrsama sama dŭngan kaumku diJerusalem, maka dikŭtahui ulih sagala orang Yahudi akan dia.

Leydekker Draft: 'Adapawn 'akan kahidopanku deri pada kamuda`anku, jang deri pada mulanja sudah 'ada di`antara 'umetku di-Jerusjalejm, 'itu dekatahuwij sakalijen 'awrang Jehudij:

AVB: Semua orang Yahudi telah maklum tentang cara hidupku dari muda lagi, ketika di negeriku dan kemudiannya di Yerusalem.

Iban: "Semua orang Judah nemu gaya pengidup aku kenyau ari aku agi bujang, begulai enggau orang ari bansa aku empu enggau di Jerusalem.


TB ITL: Semua <3956> orang Yahudi <2453> mengetahui <2467> jalan hidupku <981> <3450> sejak <1537> masa mudaku <3503>, sebab dari <575> semula <746> aku hidup <1096> di tengah-tengah <1722> bangsaku <1484> <3450> di <1722> Yerusalem <2414>. [<3303> <3767> <5037>]


Jawa: Sadaya tiyang Yahudi sami nyumerepi gesang kawula wiwit anem, amargi wiwit wiwitan mila kawula gesang wonten ing satengahing bangsa kawula ing Yerusalem.

Jawa 2006: Sadaya tiyang Yahudi sami nyumerepi gesang kula wiwit anèm, amargi wiwit wiwitan mila kula gesang wonten satengahing bangsa kula ing Yérusalèm.

Jawa 1994: Tiyang Yahudi sedaya sami mangertos menggah gesang kawula wiwit kawula taksih laré, wonten ing negari kawula piyambak, ing kitha Yérusalèm.

Jawa-Suriname: “Wong Ju kabèh ngerti uripku, awit kawit tyilikanku aku urip nang tengahé bangsaku nang Yérusalèm.

Sunda: Urang Yahudi sadayana tarerangeun hal hirup jisim abdi ti ngongora. Maranehna tarerangeun, naon anu ku jisim abdi dilakonan sapanjang hirup ti awit di kota sorangan sarta salajengna di Yerusalem.

Sunda Formal: Simabdi, ti ngongora keneh dikenal ku sakumna urang Yahudi teh; margi ti aalit, simabdi teh matuh di Yerusalem, di bangsa sorangan.

Madura: Sadajana oreng Yahudi oneng kadi ponapa odhi’ abdidalem ngabidi abdidalem gi’ ngodhana. Sadajana padha oneng ja’ ngabidi gi’ ngodha abdidalem ampon odhi’ e antarana bangsa abdidalem dibi’ e Yerusalim.

Bauzi: Eho amu koe diat bak ebeda laba azihi di gi em Yahudi damti vahi azihi bak. Labi ba neo vou mode ledume fa kota Yerusalem niba ba li em Yahudi dama neo tau vahi azihi bak. Labihaha labe eho iademe meedam im ahebu lam Yahudi dam ahebu amu gi ozobohudehe bak. Ba biem vabak.

Bali: Sawatek jadma Yahudine sami sampun pada uning ring pariindik urip titiange, ngawit saking titiang kantun muda. Santukan saking pangawit titiang urip ring pantaran bangsan titiange ring kota Yerusalem.

Ngaju: Kakare oloh Yehudi katawan kilen ampie aku belom bara metoh aku tabela. Ewen katawan bara katika aku manjadi oloh tabela, aku jari belom hong marak bangsa ayungku kabuat hong Yerusalem.

Sasak: Selapuq dengan Yahudi nenaoq berembẽ tiang idup lẽman tiang masih bajang. Ie pade nenaoq bahwe lẽman masih bajang, tiang sampun idup lẽq antare bangse tiang mẽsaq lẽq Yerusalem.

Bugis: Sininna tau Yahudié naisseng pékkugi atuwo-tuwokku mappammulai kalloloku. Naisseng mennang makkedaé sipongekku mancaji kallolo, tuwoka ri yelle’na bangsaku ri Yérusalém.

Makasar: Naasseng ngasengi sikamma tu Yahudia angkana antekamma katallassangku appakkaramula ri wattungku rungka. Naassengi ke’nanga angkanaya appakkaramula ri wattungku a’jari tau rungka, nia’ma’ ri tangnga-tangngana bansaku ri Yerusalem.

Toraja: Naissanmo mintu’ to Yahudi tu gau’ku tempon dio mai bitti’ku, tongku randuk sisola bangsaku dio Yerusalem.

Duri: Naissen ngasan to-Yahudi to katuoanku' mellao jio mai biccu'ku'. Naissen too tongkumatonggomo torro jao kota Yerusalem sola bangsaku'.

Gorontalo: Tawu lo Yahudi nga'amila motota lo huhutu latiya tou watiya donggo bohulotawu, sababu lonto ukikia lomayi watiya tilumumula to wolota lo bangusa latiya to kota lo Yerusalem.

Gorontalo 2006: Ngoa̒amila taulo Yahudi motota woloolo mola tutumulo watia tonggadio donggo muda mai. Otaawa limongolio deu̒ tonggadio watia lowali taamuda mai, watia maa tilumumulo towolota bangusa laatia lohihilao to Yerusalemu.

Balantak: Giigii' samba Yahudi ninginti'i koi upa a tutuo'ku tempopo dauga' anak malai. Raaya'a ninginti'i se' tumbenapo i yaku' nodumodongomo na lipu'ku suungku na Yerusalem.

Bambam: Ingganna to Yahudi naissam asam pa'palakoangku, mengkalaopi mangnguhangku susi dio botto litä'ku teem yabo Yerusalem.

Kaili Da'a: Ninjani ntau to Yahudi puramo jala nggatuwuku nggari kakediku, sabana aku natuwu ri tatongo ira nompamula ri ngataku Tarsus pade ri ngata Yerusalem wo'u.

Mongondow: Bayongan intau Yahudi nonota'aubií komintan kong kobobiagku pinangkoipamai aku'oi tayamobiagpa, sin aku'oi in nobiagbií kon yuaí-yuaík monia kon Yerusalem.

Aralle: Ingkänna to Yahudi nainsang pembabeku mengkalao di mahäti'ku, noa di hao di bohtoku, noa toi yaho di Yerusalem.

Napu: Ope-ope to Yahudi moisa lolitakana katuwongku mepongka hangko i nguru-nguruna, maroa i tempoku kokoi mani i tampoku haduduangku, ba i tempoku maida i olonda halalungku i Yerusale.

Sangir: Patikụ taumatan Yahudi e masingkạ u pěbawiahẹ̌ku e reng dokeng mangudạ. I sire masingkạ u rokeng iạ deng mangudạ e, iạ seng nẹ̌biahẹ̌ sutal᷊oarang kawanuaku e su Yerusalem.

Taa: “Wali samparia to Yahudi manasanya mangkonong lengko ngkatuwungku yako ri tempo aku damangurawa. Sira mangansani kojo ewa wimba lengkongku yako ri kare’engku ri lipu to si aku pasi nda’a Yerusalem seja.

Rote: Basa hataholi Yahudi la bubuluk basa au so'da nga leo beek neme au bei muli-solu nga mai so. Ala bubuluk basa, neme au muli-solung mai a, au aso'da nai Yerusalem, fo nai au leoina ngala tala'da.

Galela: O bi Yahudika ma nyawa inako yangodu, ma orasi ai dokuka togoge de lo o Yerusalemka gena, idodooha to ngohi ai oho iqoqomaka ma orasi ngohi ka tomagohiduurusi.

Yali, Angguruk: Atam oho nori sehelimu o Yerusalem welatikikmu an kabinimuwen angge ak teberikikteg turuk latikik ane Yahudi inap obog tohowen niyarusa.

Tabaru: 'O Yahudioka ma nyawa yoodumu kayanako to ngoi 'ai 'ahu ma sira katomadogu'urunosi. 'Ona yanako ngoi ka 'o dogu'uruosi 'ena togogere 'o Yerusalemuokau 'ai nyawa-nyawa 'o Yahudioka manga sigoronaka.

Karo: Kerina kalak Jahudi meteh kerna kegeluhenku mulai kitik-kitikku nari. Ietehna kerina lagu langkahku ras perbahanenku subuk asum aku i kutangku bage pe asum aku i Jerusalem.

Simalungun: Ibotoh halak Jahudi do ganup parlahouhu humbani haetek-etekonku nari i tongah-tongah ni bangsangku i Jerusalem.

Toba: Diboto saluhut halak Jahudi do parangengku na sian sietehetehonku, sian mulana di tongatonga ni bangsongki di Jerusalem.

Dairi: Ibettoh karina kalak Jahudi ngo bakunè nggelluhku, mulai anak-anak nai aku, i tengah-tengah bangsangku. Janah kessa nai anak perana aku i Jerusalem.

Minangkabau: Kasadonyo urang Yahudi lah tawu, baa caro iduik ambo sajak dari mudo. Inyo lah bi tawu pulo, baraso sajak dari mudo, ambo lah iduik di tangah-tangah banso ambo sandiri di Yerusalem.

Nias: No la'ila fefu niha Yahudi hewisa wa'aurigu i'otarai wa'awuyuwuyugu. No aboto ba dõdõra wa me i'otarai wa'a'ono matuagu, so ndra'o ba gotalua soigu ba Yeruzalema.

Mentawai: Ai lé raaagai sangamberidda tai Jahudi pagalaiat puririmanuangku, barania ka silaingekku peilé. Ai lé raaagai taddanangan aku lainge tubukku, aian aku mukukuddu ka talagadda sabangsakku ka Jerusalem.

Lampung: Sunyinni ulun Yahudi pandai bahwa injuk repa nyak hurik radu jak nyak mengura. Tian pandai bahwa radu jak nyak jadi sanak ngura, nyak radu hurik di hantara bangsaku tenggalan di Yerusalem.

Aceh: Mandum ureuëng Yahudi jiteupeu pakriban ulôn udeb phon muda kon. Awaknyan jiteupeu bahwa yohmuda kon ulôn ka udeb lamkawan bansa ulôn keudroe di Yerusalem.

Mamasa: Angganna to Yahudi ummissanan asan pa'palakoku mengkalao dio mai angku mangngurapa susi dio tondok kadadiangku tenni dio Yerusalem.

Berik: Angtane Yahudimana seyafter gemerserem mesam ge towaswebilint ai ajes bilintim ane ajes eyebilintim ai bastowaisamer agalap agam gwenantam, ona alemanaiserem jep agalap nwinintim, ane kota Yerusalem jep agalap gwenantam galap mese.

Manggarai: Sanggéd ata Yahudi pecing salang mosé daku pu’ung du rebag, ai du pu’ung mosé daku oné bahi-réha wa’u de rug oné Yérusalém.

Sabu: Ri hari-hari do Yahudi do toi ke ne muri mada ya rai ti awe nga ngarru ne ko ya. Do toi ke ri ro ta do rai ngati nga ngarru ne ko ya, do alla ke ya pemuri mada pa telora ddau rai ya ma iha pa Yerusalem.

Kupang: Mulai dari kici, dong su ajar sang beta ko idop iko kotong orang Yahudi pung adat. Mula-mula beta dapa ajar di beta pung kampong; ais beta datang ko sakola tamba lai di Yerusalem. Orang Yahudi yang ada di Yerusalem dong, tau beta pung jalan idop, deng dong kanál batúl sang beta.

Abun: Ye Yahudi bok ne sino jam ji kadit ji ka yemsok sane sor kom mo ji ka yenggras ré. Yé jam suk gato ji ben mo ji bi bur-i sor nde, wo yé jam suk mwa gato ji ben mo kota Yerusalem dom.

Meyah: Gij mona ongga didif duforoka ros noba dingker gij dedin monuh onojoros mona ebeibeyaif gij kota Yerusalem ros, bera rusnok ongga Yahudi rufoukou rijginaga rot didif fob.

Uma: "Hawe'ea to Yahudi mpo'inca omea dala ngkatuwu'-ku ngkai lomo'-na. Ngkai kakedia'-ku mo'oha'-a dohe ompi'-ku hi Yerusalem.

Yawa: Vatano Yahudi wo sya ana idave raen tenambe to, arono rimamaunoe rino sya munije rai yava syanakoe rino no Yerusalem.


NASB: "So then, all Jews know my manner of life from my youth up, which from the beginning was spent among my own nation and at Jerusalem;

HCSB: "All the Jews know my way of life from my youth, which was spent from the beginning among my own nation and in Jerusalem.

LEB: Now all the Jews know my manner of life from [my] youth, that had taken place from the beginning among my [own] people and in Jerusalem,

NIV: "The Jews all know the way I have lived ever since I was a child, from the beginning of my life in my own country, and also in Jerusalem.

ESV: "My manner of life from my youth, spent from the beginning among my own nation and in Jerusalem, is known by all the Jews.

NRSV: "All the Jews know my way of life from my youth, a life spent from the beginning among my own people and in Jerusalem.

REB: “My life from my youth up, a life spent from the first among my nation and in Jerusalem, is familiar to all Jews.

NKJV: "My manner of life from my youth, which was spent from the beginning among my own nation at Jerusalem, all the Jews know.

KJV: My manner of life from my youth, which was at the first among mine own nation at Jerusalem, know all the Jews;

AMP: My behavior {and} manner of living from my youth up is known by all the Jews; [they are aware] that from [its] commencement my youth was spent among my own race in Jerusalem.

NLT: "As the Jewish leaders are well aware, I was given a thorough Jewish training from my earliest childhood among my own people and in Jerusalem.

GNB: “All the Jews know how I have lived ever since I was young. They know how I have spent my whole life, at first in my own country and then in Jerusalem.

ERV: “All the Jews know about my whole life. They know the way I lived from the beginning in my own country and later in Jerusalem.

EVD: “All the Jews know about my whole life. They know the way I lived from the beginning in my own country and later in Jerusalem.

BBE: All the Jews have knowledge of my way of life from my early years, as it was from the start among my nation, and at Jerusalem;

MSG: "From the time of my youth, my life has been lived among my own people in Jerusalem.

Phillips NT: "The fact that I lived from my youth upwards among my own people in Jerusalem is well known to all Jews.

DEIBLER: “Many [HYP] of my fellow Jews know about how I have lived, from the time I was a child. They know how I lived in the area where I was born and also later in Jerusalem.

GULLAH: “All de Jew people know how A beena lib fom wen A small. Dey know fom de fus ob me life, how A been dey wid me own people an een Jerusalem.

CEV: All the Jews have known me since I was a child. They know what kind of life I have lived in my own country and in Jerusalem. And if they were willing, they could tell you that I was a Pharisee, a member of a group that is stricter than any other.

CEVUK: All the Jews have known me since I was a child. They know what kind of life I have lived in my own country and in Jerusalem. And if they were willing, they could tell you that I was a Pharisee, a member of a group that is stricter than any other.

GWV: "All the Jews know how I lived the earliest days of my youth with my own people and in Jerusalem.


NET [draft] ITL: Now all <3956> the Jews <2453> know <2467> the way I lived from <1537> my youth <3503>, spending <981> my <3450> life <981> from <575> the beginning <746> among <1722> my own <3450> people <1484> and <5037> in <1722> Jerusalem <2414>.Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  Kisah Para Rasul 26 : 4 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran