Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [NET]     [PL]  [PB] 
 <<  Yohanes 11 : 52 >> 

NETBible: and not for the Jewish nation only, but to gather together into one the children of God who are scattered.)


AYT: Dan, bukan untuk bangsa Yahudi saja, melainkan juga untuk mengumpulkan menjadi satu anak-anak Allah yang tersebar.

TB: dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai.

TL: Dan bukan sahaja menggantikan bangsa itu, melainkan supaya segala anak Allah yang tercerai-berai itu pun dihimpunkannya menjadi satu.

MILT: Dan bukan hanya ganti bangsa itu, tetapi juga agar Dia dapat mengumpulkan menjadi satu, anak-anak Allah (Elohim - 2316) yang telah tercerai-berai.

Shellabear 2010: Bahkan bukan hanya bagi bangsa itu, melainkan supaya semua anak Allah yang tercerai-berai terkumpul menjadi satu.

KS (Revisi Shellabear 2011): Bahkan bukan hanya bagi bangsa itu, melainkan supaya semua anak Allah yang tercerai-berai terkumpul menjadi satu.

Shellabear 2000: Bahkan bukan hanya bagi bangsa itu, melainkan supaya semua anak Allah yang tercerai-berai terkumpul menjadi satu.

KSZI: Sebenarnya Isa mati bukan untuk bangsa Yahudi sahaja, tetapi untuk menyatukan seluruh anak Allah yang berselerak di merata-rata tempat.

KSKK: dan malah bukan hanya untuk seluruh bangsa, tetapi juga untuk menghimpun anak-anak Allah yang tercerai berai.

WBTC Draft: Yesus tidak mati hanya untuk bangsa Yahudi, tetapi juga untuk anak-anak Allah yang berserak di seluruh dunia. Yesus mati untuk mengumpulkan dan mempersatukan mereka.

VMD: Yesus tidak mati hanya untuk bangsa Yahudi, tetapi juga untuk anak-anak Allah yang berserak di seluruh dunia. Yesus mati untuk mengumpulkan dan mempersatukan mereka.

AMD: Tetapi, bukan hanya untuk bangsa Yahudi saja, melainkan juga untuk mengumpulkan anak-anak Allah yang tersebar supaya mereka menjadi satu.

TSI: Dan kematian Yesus bukan hanya untuk orang Yahudi saja. Tetapi tujuan dari pengorbanan-Nya adalah untuk mengumpulkan dan mempersatukan semua orang dari seluruh dunia yang akan menjadi anak-anak Allah.

BIS: Dan bukan untuk bangsa Yahudi saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai.

TMV: Yesus mati bukan untuk orang Yahudi sahaja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan menyatukan umat Allah yang tercerai-cerai.

BSD: Dan bukan untuk bangsa Yahudi saja, tetapi juga supaya anak-anak Allah yang tercerai-berai di berbagai negeri dapat dikumpulkan dan dipersatukan kembali.

FAYH: Hal itu merupakan nubuat bahwa kematian Yesus bukan hanya bagi orang Israel, melainkan juga bagi semua anak Allah yang tersebar di seluruh dunia.

ENDE: Dan bukan untuk bangsa ini sadja, melainkan untuk mengumpulkan segala anak Allah jang tersebar mendjadi satu.

Shellabear 1912: Dan bukan sahaja akan ganti bangsa itu, melainkan supaya segala anak-anak Allah yang tercerai-berai itu pun dihimpunkannya menjadi satu.

Klinkert 1879: Dan boekan karena bangsa itoe sadja, melainkan soepaja ija menghimpoenkan poela segala anak-anak Allah pon jang tertjerai-berai.

Klinkert 1863: Dan boekan ganti itoe bangsa sadja, melainken sopaja dikoempoelkennja djoega segala anak-anak Allah, jang tersiar, {Efe 2:14,15,16} didjadiken satoe.

Melayu Baba: dan bukan saja kerna itu bangsa, ttapi spaya dia boleh himponkan mnjadi satu sgala anak-anak Allah yang sudah chrai-brai.

Ambon Draft: Dan bukan sadja awleh karana kawm, tetapi lagi, jang Ija akan bakompol sama-sama anak-anak Allah, jang terhambur, mendjadi sawatu djuga.

Keasberry 1853: Bahwa bukannya subab ganti bangsa itu sahja, mulainkan supaya dihimpunkannya sagala anak anak Allah yang turchurie brie dinugri jauh jauh, dijadikannya satu.

Keasberry 1866: Bahwa bukannya sŭbab ganti bangsa itu sahja, mŭlainkan supaya dihimpunkannya sagala anak anak Allah yang tŭrchŭrie bŭrie dinŭgri jauh jauh dijadikannya satu.

Leydekker Draft: Dan bukan ganti 'umat 'itu sadja, hanja lagi sopaja 'ija kampongkan segala 'anakh 2 'Allah, jang tertjerej berej, 'itu mendjadi sawatu.

AVB: Sebenarnya Yesus mati bukan untuk bangsa Yahudi sahaja, tetapi untuk menyatukan seluruh anak Allah yang berselerak di merata-rata tempat.

Iban: lalu ukai semina ke bansa orang Judah aja, tang kena ngempuruka semua nembiak Allah Taala ke ngachir pendiau.


TB ITL: dan <2532> bukan <3756> untuk <5228> bangsa <1484> itu saja <3440>, tetapi <235> juga untuk <2443> mengumpulkan <4863> dan mempersatukan <1519> <1520> anak-anak <5043> Allah <2316> yang tercerai-berai <1287>. [<2532>]


Jawa: lan ora ngemungake kanggo bangsa iku bae, malah uga supaya putraning Allah kang pating slebar padha dikumpulna dadi siji.

Jawa 2006: lan ora mung kanggo bangsa iku baé, nanging uga supaya ngempalaké sarta nunggilaké para putraning Allah kang pating slebar.

Jawa 1994: Malah ora mung kanggo bangsa Yahudi waé, nanging kanggo para putrané Allah kabèh, sing sumebar ing ngendi-endi, supaya kakumpulaké dadi siji.

Jawa-Suriname: Lan menèh, Gusti Yésus enggoné mati ora namung nglabuhi bangsané waé, nanging uga supaya kabèh wong sing pretyaya marang Dèkné bisa dadi siji, senajana pada pentyar sakparan-paran.

Sunda: malah lain pikeun maranehna bae, tapi pikeun ngahijikeun sakumna umat Allah anu eukeur paburencay.

Sunda Formal: malah lain guna eta bangsa wungkul, tapi oge baris ngumpulkeun sarta ngahijikeun deui sakumna putra-putra Allah anu geus pabalencar.

Madura: Ban banne kaangguy bangsa Yahudi malolo, tape kaangguy makompol tra-pottrana Allah se acar-pencar.

Bauzi: Gi Yahudi dam lamota soat vausu fa vei neàdem bak lamota ozome gagoho vabak. Yahudi damat modem vab dam abo bak iuba azihi dam ahebu soat vausu fa vei neàdem bakti labihasu ozome gagoho bak. “Abo dam mei debuti dam mei debuti bak iuba fi goaitoho dam abo Aba tu vuzehemda ahebu Alat vamateme am dam debu vàmadese,” lahame labihalo modem bak.

Bali: Samaliha boyaja pabuat bangsane punika kewanten, nanging taler buat munduhang tur nyikiang paraputran Ida Sang Hyang Widi Wasa sane sambrag masrambiahan.

Ngaju: Tuntang dia akan oloh Yehudi bewei, tapi uka mamumpong tuntang mampahinje kare anak Hatalla je kasaburan.

Sasak: Dait ndẽq umaq bangse Yahudi doang, laguq ẽndah jari ngumpulang dait pesopoq bije-bije dowẽn Allah saq sampun bepencar-pencar.

Bugis: Natenniya untu’ bangsa Yahudié bawang, iyakiya untu’ paddeppungeng towi sibawa passéddiwi ana’-ana’na Allataala iya massara-sarangngé.

Makasar: Siagang teai untu’ bansa Yahudi bawang, passangalinna sollanna napa’rappungang siagang napasse’re ana’-ana’Na Allata’ala tassia’-siaraka.

Toraja: Sia tae’ kumua la ussonda mannai bangsa iato, sangadinna kumua anNa pasirampunni tu mai mintu’ anakNa Puang Matua tu sisarak-sarak bangmo anNa pamisa’i kombongan.

Duri: Nate'da na to-Yahudi manda la nasulle, apa la napasirempun too napangmesai to taun-Na Puang Allataala to sisarak-sarakmo.

Gorontalo: wawu dila bo ode bangusa lo Yahudi wambao, bo alihu nga'amila mongowalao Allahuta'ala ta hepule-pulepeya, ma popoambuwo lo Allahuta'ala mowali tuwawu.

Gorontalo 2006: Wau diila bo ode bangusa lo Yahudi wambao̒, bo olo u mongambu wau mopotuwau mao̒ mongo walao̒ Allahu Taa̒ala tamalo bubuua̒yawa.

Balantak: Ka' taasi' tongko' bona samba Yahudi, kasee uga' bo mingirimpung ka' momosa'angu' anakna Alaata'ala men sinangkarensa.

Bambam: Anna taia angga mandi to Yahudi la nasolom Puang Yesus, sapo' kamateanna la napolalam dihempum ingganna änä'na Puang Allataala to tisembu' illaam lino lambi' la dipamesa.

Kaili Da'a: Pade da'a aga to Yahudi, tapi ala pura-pura ana nu Alatala to neto'o ri umba-umba ri dunia mamala rapasiromu majadi nosaongu.

Mongondow: Bo de'emanbií tongaí bangusa Yahudi, ta'e mosipunbií bo moponobatuí kon adií mita i Allah inta no'irangkapdon.

Aralle: Anna tadia to Yahudi supu, ampo' yaling inde di kamateanna Puang Yesus lambi' dipopa'mesa ingkänna tau ang tisembu' yaling di lino ang la mendahi petauanna Puang Alataala.)

Napu: Hai bara pea to Yahudi. Anti kapatena Yesu iti, ope-ope anana Pue Ala au mahawu-hawu i humalele dunia ina ragulu hai rapahantobuhe.

Sangir: Kụ bal᷊inewe kětạu waugu tau Yahudi sěmatang, kaiso mal᷊aing baugu měngomol᷊ẹ̌ dingangu mapakasěmbaụ u manga anạ u Ruata kụ seng němpẹ̌kal᷊iaesẹ̌ e.

Taa: Pasi si’a ojo to Yahudi to Ia damangkapateka, apa i Yesu damangkapateka seja samparia tau to tiga’a-ga’as ri sambawo lino. Ewa wetu Ia damangika see samparia tau to mangaya Ia, tau etu damawali ana i mPue Allah seja pasi sira darapasimba’a see mawali ewa samba’a koro.

Rote: Boema ta ka'da soaneu leoina Yahudi la mesa kasa fa, tehu soaneu Ana tao nakabubua Manetualain ana mana tapasasala nala.

Galela: De upa ka ma ngale o Yahudika, duma Una asa wosone ma ngale o Gikimoi Awi ngopa-ngopa yangodu, ngaroko ona yodobiau o bi tona ma somoaka, la ma ngale ona moi-moi aku Una watolomu de waaka so ona imatekerimoi kali.

Yali, Angguruk: Allahn pibag ane ari o pumbuk ino fahet eneg war aruhu pibag fug, Allah umalikisi linggik-longgo urusareg werehon arimano andog enebuhureg mangnowap enebuhu pibag.

Tabaru: De duga ka 'o Yahudiokawa, ma mita watoomu de wadiai ka moi ma Jo'oungu ma Dutu 'awi ngowa-ngowaka gee kiaka naga bato yomati-tingaika.

Karo: Janah labo guna kalak Jahudi saja, tapi pe gelah kerina anak-anak Dibata si merap IpersadaNa.

Simalungun: Seng pitah mangkopkop bangsa in, tapi sihol patumpuon-Ni do age anak ni Naibata na marserak in ase gabe sada in.

Toba: Alai tahe, ndada holan laho mangkongkop bangso i; alai naeng papunguonna angka anak ni Debata, angka na marserak dope, laho pasadahonsa.

Dairi: Oda pellin mengkepkep bangsa Jahudi sambing, tapi dekket ngo lako pepulungken bak peddemmuken dukak-dukak Dèbata simersèrak i.

Minangkabau: Indak untuak banso Yahudi sajo doh, tapi untuak mangumpuakan, sarato untuak mampasatukan anak-anak Allah nan lah baserak-serak.

Nias: Ba tenga ha ba niha Yahudi, ba ndraono Lowalangi si zawili gofu heza ni'osambua'õ dania gõi.

Mentawai: Iageti tá sarat uktukra saradda tai Jahudi, tápoi samba leú et, masirurúaké samba masikau sia musara sangamberit tatogat Taikamanua simasasaragai.

Lampung: Rik lain hak untuk bangsa Yahudi gaoh, kidang juga untuk ngumpulko rik mempersatuko anak-anak Allah sai tecerai-berai.

Aceh: Dan bukon keu bansa Yahudi mantong, teuma keu teupeusapat dan teupeusaboh aneuëk-aneuëk Allah nyang meucrebre.

Mamasa: Anna tangngia angga to Yahudi, sapo la napolalan tirempun anna ma'mesa angganna anakna Puang Allata'alla to tisembu' illaan lino.

Berik: Ane gam ke anggwabura Yahudimanaiserem jetefener. Fas, jengga Jei tantantane Uwa Sanbagirmana ogiri aaiserem jep aa jei ge syensyanwebilirim, gam dupdupbulsif safna daamfennaber.

Manggarai: Agu toé latang te uku hitu kanang, maik latang kolé te impung agu pandé neki cas Anak de Mori Keraéng situt bégas.

Sabu: Jhe do adho ta tu do Yahudi he we tapulara lema tu ta keworo nga ta peheujhu-headde ne ana-ana Deo do menyabbha kebali-bali he.

Kupang: Padahal Dia bukan cuma mati kasi sang bangsa Yahudi sandiri sa, ma kasi sang Tuhan Allah pung ana samua yang ada tasiar di ini dunya. Dia nanti bekin sang dong samua jadi satu bangsa.

Abun: Yefun Yesus kwop wa yewis ye Yahudi sor nde, wo Yefun Yesus kwop subere An sum Yefun Allah bi pá gato kem mo peyo-peyo, subere án sino sum mo nat dik, subere án sino tepsu dik it.

Meyah: Noba Ofa emagos tein nou Allah efen efeser ongga eberbera fogora ohoturu rua nomnaga erek Allah efen efeser ongga ebic egens.

Uma: Pai' uma muntu' to Yahudi-wadi. Ngkai kamate-na Yesus toe mpai', hawe'ea ana' Alata'ala to pahawu'–hawu' hi humalili' dunia' rarumpu pai' rapahantuda lau.

Yawa: Muno indati kakaijo vatano Yahudi obo mansai ramu, yara indamu Amisye po apa arikainy una no munijo rui rui vayave no mine vone so manugan ti ube intabove.


NASB: and not for the nation only, but in order that He might also gather together into one the children of God who are scattered abroad.

HCSB: and not for the nation only, but also to unite the scattered children of God.

LEB: and not for the nation only, but also that the children of God who are scattered would be gathered into one.)

NIV: and not only for that nation but also for the scattered children of God, to bring them together and make them one.

ESV: and not for the nation only, but also to gather into one the children of God who are scattered abroad.

NRSV: and not for the nation only, but to gather into one the dispersed children of God.

REB: and not for the nation alone but to gather together the scattered children of God.

NKJV: and not for that nation only, but also that He would gather together in one the children of God who were scattered abroad.

KJV: And not for that nation only, but that also he should gather together in one the children of God that were scattered abroad.

AMP: And not only for the nation but also for the purpose of uniting into one body the children of God who have been scattered far and wide.

NLT: It was a prediction that Jesus’ death would be not for Israel only, but for the gathering together of all the children of God scattered around the world.

GNB: and not only for them, but also to bring together into one body all the scattered people of God.

ERV: Yes, he would die for the Jewish people. But he would also die for God’s other children scattered all over the world. He would die to bring them all together and make them one people.

EVD: Yes, Jesus would die for the Jewish people. But Jesus would also die for God’s other children that were scattered {in all the world}. He would die to bring them all together and make them one people.

BBE: And not for that nation only, but for the purpose of uniting in one body the children of God all over the world.

MSG: and not only for the nation but so that all God's exile-scattered children might be gathered together into one people.

Phillips NT: and in fact not for that nation only, but to bring together into one family all the children of God scattered through out the world.)

DEIBLER: But he was also prophesying that Jesus would die, not just for the Jews, but for all the people living in other lands who would belong to God, in order that he would unite all of them into one group.

GULLAH: An Jedus ain dead jes fa de Jew people. E dead fa all God chullun, dem people wa scatta all bout, an fa bring um togeda fa be one fambly.

CEV: Yet Jesus would not die just for the Jewish nation. He would die to bring together all of God's scattered people.

CEVUK: Yet Jesus would not die just for the Jewish nation. He would die to bring together all God's scattered people.

GWV: He prophesied that Jesus wouldn’t die merely for this nation, but that Jesus would die to bring God’s scattered children together and make them one.


NET [draft] ITL: and <2532> not <3756> for <5228> the Jewish nation <1484> only <3440>, but <235> to gather together <4863> into <1519> one <1520> the children <5043> of God <2316> who are scattered <1287>.)Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  Yohanes 11 : 52 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran