Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [SB2000]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 1 : 16 >> 

Shellabear 2000: “Saudara-saudara, apa yang sudah diwahyukan dahulu oleh Ruh Allah kepada Nabi Daud di dalam Kitab Suci mengenai Yudas memang harus terjadi. Yudas adalah orang yang memimpin orang-orang yang menangkap Isa.


AYT: “Saudara-saudara, Kitab Suci harus digenapi, yang telah dikatakan sebelumnya oleh Roh Kudus melalui mulut Daud tentang Yudas, yang menjadi pemimpin bagi orang-orang yang menangkap Yesus.

TB: "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas Kitab Suci, yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu.

TL: "Hai Tuan-tuan dan Saudara sekalian, bahwa tak dapat tiada nas Alkitab itu akan disampaikan, seperti yang dikatakan terlebih dahulu oleh Rohulkudus dengan lidah Daud tentang Yudas, yang jadi pemimpin segala orang yang menangkap Yesus itu.

MILT: "Hai para pria, saudara-saudara, haruslah nas ini yang telah Roh Kudus katakan sebelumnya melalui mulut Daud mengenai Yudas yang telah menjadi pemandu bagi mereka yang menangkap YESUS, digenapi,

Shellabear 2010: "Saudara-saudara, apa yang diwahyukan dahulu oleh Ruh Allah kepada Nabi Daud di dalam Kitab Suci mengenai Yudas memang harus terjadi. Yudas adalah orang yang memimpin orang-orang yang menangkap Isa.

KS (Revisi Shellabear 2011): "Saudara-saudara, apa yang diwahyukan dahulu oleh Ruh Allah kepada Nabi Daud di dalam Kitab Suci mengenai Yudas memang harus terjadi. Yudas adalah orang yang memimpin orang-orang yang menangkap Isa.

KSZI: &lsquo;Saudara-saudara, pastilah berlaku firman yang dahulu disampaikan oleh Roh Suci melalui lidah Daud tentang Yudas, yang menjadi pandu kepada orang yang menangkap Isa.

KSKK: "Hai saudara-saudara sekalian, haruslah digenapi Kitab Suci, sebagaimana disampaikan oleh Roh Kudus dengan perantaraan mulut Daud, tentang dia yang akan memimpin orang-orang yang menangkap Yesus.

WBTC Draft: "Saudara-saudara, harus terjadi yang telah dikatakan dalam Kitab Suci, yang dinyatakan Roh Kudus melalui Daud. Ia berbicara tentang Yudas, yang menjadi penunjuk jalan bagi orang yang menangkap Yesus. (1-17) Yudas termasuk dalam kelompok kita dan telah melayani bersama kita."

VMD: “Saudara-saudara, harus terjadi yang telah dikatakan dalam Kitab Suci, yang dinyatakan Roh Kudus melalui Daud. Ia berbicara tentang Yudas, yang menjadi penunjuk jalan bagi orang yang menangkap Yesus. Yudas termasuk dalam kelompok kita dan telah melayani bersama kita.”

AMD: Ia berkata, "Saudara-saudara, apa yang dulu disampaikan Roh Kudus melalui Daud di Kitab Suci harus digenapi. Daud berbicara tentang Yudas yang memimpin orang-orang untuk menangkap Yesus.

TSI: “Saudara-saudari, ternyata Allah sudah mengatur supaya semua yang sudah terjadi sekarang ini sesuai dengan apa yang tertulis dalam Kitab Suci— yaitu apa yang dinyatakan oleh Roh Kudus melalui nubuatan Raja Daud. Dia berbicara tentang Yudas— yang menjadi penunjuk jalan untuk orang-orang yang menangkap Yesus. Sebelumnya Yudas itu memang termasuk dalam kelompok kita dan sudah melayani bersama kita.”

BIS: "Saudara-saudara! Apa yang tertulis di dalam Alkitab, itu harus terjadi. Dahulu melalui Daud, Roh Allah sudah bernubuat tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu.

TMV: Dia berkata, "Saudara-saudara! Apa yang tertulis di dalam Alkitab harus berlaku. Dahulu Roh Allah melalui Daud bernubuat tentang Yudas, yang memimpin kumpulan orang yang menangkap Yesus.

BSD: “Saudara-saudara! Di dalam Kitab Suci Roh Allah sudah menyatakan melalui Raja Daud apa yang akan dilakukan oleh Yudas. Dan apa yang tertulis di dalam Kitab Suci memang harus terjadi.

FAYH: "Saudara-saudara, haruslah digenapi ayat Kitab Suci tentang Yudas, yang mengkhianati Yesus dengan menunjukkan tempat Ia berada kepada rombongan orang yang hendak menangkap-Nya. Sebab apa yang dilakukan oleh Yudas sudah dinubuatkan dahulu kala oleh Roh Kudus yang berbicara dengan perantaraan Raja Daud.

ENDE: Hai saudara-saudara sekalian, sudah seharusnja Kitab Kudus dipenuhi, sebagaimana telah disampaikan oleh Roh Kudus dengan lidah David, tentang Judas, pemimpin orang-orang jang telah menangkap Jesus.

Shellabear 1912: "Hai saudara-saudara, takdapat tiada dibenarkanlah akan suratan yang dikatakan terdahulu oleh Rohu'lkudus dengan lidah Daud akan hal Yudas, yang jadi penganjur segala orang yang menangkap 'Isa itu.

Klinkert 1879: Maka kata Peteroes: Hai toewan-toewan dan saoedara sakalian, bahwa tadapat tidak digenapi djoega perkataan alKitab, jang dikatakan terdehoeloe olih Rohoe'lkoedoes dengan lidah Da'oed akan perkara Joedas, jang telah djadi pengandjoer segala orang jang menangkap Isa.

Klinkert 1863: Hei segala toewan-toewan dan soedara samowa! bahoewa saharosnja digenepi perkataan al-Kitab, {Maz 41:10; Mat 26:23; Yoh 13:18} jang doeloe dikataken Roh Soetji dengan lidah nabi Dawoed dari perkara Joedas, jang soedah djadi penghantar segala orang jang menangkap sama Jesoes;

Melayu Baba: "Sudara-sudara, patut-lah surat itu di-bnarkan yang Roh Alkudus sudah katakan oleh mulut Da'ud deri-hal Yudas, yang sudah jadi pmimpin k-pada orang-orang yang tangkap Isa.

Ambon Draft: II/e kamu laki-laki, aw-rang sudura-sudara! sudah ha-ros Suratan itu djadilah ganap, jang Roch Kudas sudah kata-kan deri di-hulu, awleh mu-lut Daud, akan Judas, jang sudah ada satu penondjok djalan deri pada awrang-aw-rang itu, jang sudah menang-kap Tuhan JESUS.

Keasberry 1853: Hie sagala tuan tuan dan saudara skalian, bahwa sa'harusnyalah akan digunapi purkataan kitab, yang tulah dahulu dikatakan Roh Alkudus iya itu dungan mulut Daud deri hal Yuda, yang tulah jadi punganjur sagala orang yang munangkap Isa.

Keasberry 1866: Katanya, Hie sagala tuan tuan dan saudara skalian, bahwa saharusnyalah akan digŭnapi pŭrkataan kitab yang tŭlah dahulu dikatakan Roh Alkudus, iya itu dŭngan mulot Daud, derihal Yudas yang tŭlah jadi pŭnganjor sagala orang yang mŭnangkap Isa.

Leydekker Draft: Hej kamu laki 2 'awrang sudara 2, saharosnjalah Mektub 'ini deganapij, jang Rohhu-'lkhudus terdihulu sudah meng`atakan 'awleh mulut Da`ud 'akan Jehuda, jang telah djadi pang`andjar segala 'awrang jang sudah menangkap Xisaj:

AVB: “Saudara-saudara, pastilah terlaksana Kitab Suci yang dahulu disampaikan oleh Roh Kudus melalui lidah Daud tentang Yudas, yang menjadi panduan kepada orang yang menangkap Yesus.

Iban: "Menyadi, Bup Kudus enda tau enda dikamatka, ba senentang Roh Kudus ke bejaku ngena mulut David, pasal Judas ke nyadi malin ke orang ke nangkap Jesus,


TB ITL: "Hai saudara-saudara <435> <80>, haruslah <1163> genap <4137> nas Kitab Suci <1124>, yang disampaikan <4277> Roh <4151> Kudus <40> dengan <1223> perantaraan <4750> Daud <1138> tentang <4012> Yudas <2455>, pemimpin <3595> orang-orang yang menangkap <4815> Yesus <2424> itu. [<3739> <1096>]


Jawa: “He, para sadulur, pangandika ing Kitab Suci, kang kalairake dening Sang Roh Suci lumantar Sang Prabu Dawud, iku kudu kayektenan, yaiku bab Yudas, kang dadi pangiride wong-wong kang nyekel Gusti Yesus.

Jawa 2006: "Hé, para Sadulur, pangandika ing Kitab Suci, kang kalairaké déning Roh Suci lantaran Daud, iku kudu kayektènan, yaiku bab Yudas, kang dadi pangiridé wong-wong kang nyekel Yésus.

Jawa 1994: "Para sedulur! Surasané Kitab sing diwangsitaké déning Sang Roh Suci lumantar Sang Prabu Dawud kudu kaleksanan, yakuwi bab Yudas, sing ngirid wong-wong sing padha nyekel Gusti Yésus.

Jawa-Suriname: “Para sedulur, sing wis ketulis nang Kitab, sing wis diomong karo Roh Sutyi lantaran ratu Daved, kudu klakon. Nang Kitab kuwi ngomongké bab Yudas, sing ngréwangi wong-wong sing nyekel Gusti Yésus.

Sunda: "Para saderek! Anu diserat dina Kitab Suci perkawis pangandika Roh Suci, anu diucapkeun ku Daud ngeunaan hal Yudas anu mingpin nangkep Yesus, memang parantos kedahna laksana.

Sunda Formal: “Dulur-dulur, ayat Kitab Suci kudu laksana sakumaha dawuhan Ruh Allah anu kedalna tina lambey Daud ngeunaan Yudas Iskariot, anu ngaluluguan nangkep Isa tea.

Madura: "Tan-taretan! Ponapa se ampon etoles e dhalem Alketab kodu kalakon. Gi’ dhimen, kalaban parantara’anna Daud, Errohna Allah adhabu parkara Yudas, kapalana reng-oreng se mega’ Isa ka’issa’.

Bauzi: Petrusat usai duzu im ab vameadamam. “Ba oa, im ebeda nasi aimale. Yesus silo mod vihitohoda Yudas labe aho ba meedalo modem im lam aham di iube Alam Aha Nutabe Neànat Boehàda Daud bake modi vizi aho ozobohudi fi gatei fet toedume esuhu Alam im lam ba vooho vabak. Abo imbodehe bak.

Bali: “Inggih parasemeton, mungguing daging Cakepan Sucine sane kasabdayang antuk Ida Sang Hyang Roh Suci malantaran Ida Sang Prabu Daud, ngeniang indik Dane Yudas, sane dados pamucuk anake sane ngejuk Ida Hyang Yesus, sampun kategepang.

Ngaju: "O kare pahari! Taloh je tarasurat huang Surat Barasih, jete musti manjadi. Horan mahalau Dawid, Roh Hatalla jari manujum tahiu Yudas, pamimpin kare oloh je manawan Yesus te.

Sasak: "Semeton-semeton! Napi saq tetulis lẽq dalem Kitab Suci, nike harus telaksane. Laẽq langan Daud, Roh Suci sampun benubuat mengenai Yudas, pemimpin dengan-dengan saq bau Deside Isa nike.

Bugis: "Saudara-saudara! Aga taroki ri laleng Kitta’é, harusu’i kajajiyang iyaro. Riyolo naolai Daud, purani naboto Rohna Allataala passalenna Yudas, pamimpinna sining tau iya tikkengngéngngi iyaro Yésus.

Makasar: "Sikamma sari’battangku ngaseng! Apa niaka tattulisi’ lalang ri Kittaka, musti kajariang ngasengi. Riolo, Napau memammi RohNa Allata’ala lalang ri kalenna Daud ri passala’na anjo Yudas, le’baka ampimpingi taua battu anjakkalaki Isa.

Toraja: E mintu’ki’ sangsiuluran, tae’ nama’din tang disundunni tu kada lan Sura’ Madatu, susitu napokada dolomo Penaa Masallo’ sun dio pudukna Daud tu diona Yudas dadi panglalanna to untingkan Yesu.

Duri: "Ee, todipusile'to! Ia to diuki' lan Sura' Allataala, nang la jajinna ia. Ia tonna anu' Raja Daud napake Roh Allataala mpaui to Yudas to male mpangpejillokan Puang Isa na dijokko.

Gorontalo: ”Weyi mongowutato! Musi meganapu ayati to kitabi u ma piloposambewo mayi lo Roh lo Allahuta'ala loli oli nabi Dawud tomimbihu te Yudas tauwa lo ta loheupa oli Isa boyito.

Gorontalo 2006: "Mongo wutato! Wolo u tulatulade todelomo Kitabi, uito mamusi motoduo. Muloololio mai loli olei Dauda, Rohullah malo nubuwati mai pasali lei Yudas, tau̒wa lotau-tauwalo talo heu̒pa li Isa boito.

Balantak: “Utu-utus! Upa men nitulis na Alkitaap, mase tio sida. Mbaripian tia kuasana Alus Molinas i Daud nuntundun i Yudas men nosida bo pambaarkon mian mangarakop i Yesus.

Bambam: "O inggannakoa' solasubungku, ganna'um issinna Suha' Maseho, indo napalambi' Penaba Maseho napalombum Daud, diona Yudas to ummatalalanni to ussakka Puang Yesus,

Kaili Da'a: "Sampesuwu-sampesuwu pura-pura, kana nadupamo nuapa to nitulisi riara Buku Nagasa ewa Yudas. Tempo nggaolu Magau Daud nombaboto tesa nggari ja'i Nosa Nagasa ewa Yudas, roata to nanggeni tau nanjoko i Pue Yesus.

Mongondow: "Utatku mita, onu inta pinais kom bonu im Buk Mosuci mustibií mobalií. Tungkuḷ intua Roho i Allah nomakeí ko'i Daud bo noguman muna kong ki Yudas im mobalií itoi mita in intau inta modomok ko'i Yesus tua.

Aralle: "Oa' ingkänna solasohongku, sundummi ihsinna Suha' Masero, yato ang napalambi' lohpo' Inaha Masero ungngolai Tomaraya Daud, didiona ta Yudas ang umpatuhoi yato tau ang unsahka Puang Yesus,

Napu: "Halalu-halalu, apa au teuki i lalu Sura Malelaha hangangaa mewali. Hangkoya ara lolitana Inao Malelaha au napahawe Datu Daudi kana i Yudasi au moanti tauna mohaka Yesu.

Sangir: "Manga anạ u sěmbaụ! Apang kụ mạbawohẹ su Bukẹ̌ Susi e mambeng mariadi. Nạung su tempo kal᷊amona wọu i Daud, Rohkẹ̌ u Ruata e seng bọu naněbal᷊u kakakoạ i Yudas, těmbonang u taumata apan němpěnamẹ si Yesus ene.

Taa: “A’i-a’i, gombo i mPue Allah to ratulis ri raya ntuntuNya, gombo etu taa maya taa tibanang. Wali gombo etu nato’o i Nosa Mapasing tempo owi mangampake nganga i Makole Daud. Ia manganto’o yami mangkonong i Yudas to mawali matanjaya ntau to mangansoko i Yesu seore.

Rote: "Tolano-tolaoo ngala lemin! Hata fo nanasulak nai Susula Malalaok dale, muse ala da'di. Makahulu na Manetualain Dula Dale na ana kokolak tunga Dauk, la'eneu Yudas fo nalanga hataholi mana ho'u Yesu sa.

Galela: "Ai dodiao nipipiricaya ningodu! O kia isilelefo iqomaka o Gikimoi Awi Jaji ma Buku ma rabaka, ena gena kiaka o Gurumi Qatetebi wosingangasu o Daudka, ma ngale o Yudas gena womadadika o bi nyawa o Yesus witatago manga roriri la wangaho, magena bilasu idadi.

Yali, Angguruk: "Nori, Daud ino Allah hime fanowon ubam atfagma suwesingga haharoho imbibahon ino hikir amag ulug Yesus senebukag pibareg Yudas inowen Yahudi inap hondog eneptug waharisi.

Tabaru: "'Esa moi riaka dodoto! 'Okia naga 'isilefokau 'o Buku 'Itebi-tebinoka ge'ena salingou 'idadi, ge'ena la ma sira 'o Ngomasa 'Itebi-tebini 'isidemosirakau ma ngekomo 'o Dautu, ma ngale 'o Yudas, gee 'o Yesus witago-tagoko manga balusu.

Karo: "Turang ras senina, arus me jadi kai si isuratken i bas Pustaka Si Badia sue ras si ikataken Kesah Si Badia arah Daud kerna Judas si maba kalak nangkap Jesus.

Simalungun: “Nasiam hasoman sanina, maningon saud do hata ni Surat in, na dob nilumbahon ni Tonduy Na Pansing hinan marhitei pamangan ni si Daud, ai ma pasal si Judas, na gabe pambobai ni sitangkap Jesus.

Toba: Hamu angka dongan hahaanggi, ingkon saut do na nidok ni surat na nilumbahon ni Tondi Parbadia marhitehite soara ni si Daud taringot tu si Judas, naung gabe partogi ni angka na manangkup Jesus.

Dairi: "Kènè karina alè dengan! Kennah saut ngo kata sitersurat i bagasen Bibèl, sinidokken Tendi Dèbata merkitè si Daud, tersèngèt si Judas simenguluken kalak lako menangkup Jesus idi.

Minangkabau: "Sudaro-sudaro! Apo nan lah tatulih di Alkitab, itu musti tajadi. Sa isuak malalui Nabi Daud, Roh Allah lah banubuat tantang si Yudas, pamimpin urang-urang nan manangkok Isa Almasih.

Nias: "Ya'ami ira talifusõ! Lõ tola lõ'õ alua zi no musura ba Mbuku Ni'amoni'õ. Ba khõ Dawido mbõrõta, no Ifa'ele'õ Eheha Lowalangi sanandrõsa khõ Yuda, sondrõnia'õ niha wondra'u Yesu andrõ.

Mentawai: "Ale kam sasaraina! Buítá muaili sangamberinia sitususurat ka bagat Buko Sipunenan. Kelé siburú ka sikuat Dapid, aisiblaaké pagalaiat tubut Judas, iaté siutéaké sia ralabá Jesus.

Lampung: "Puari-puari! Api sai tetulis di delom Alkitab, ano harus tejadi. Tumbai liwat Daud, Ruh Allah radu benubuat tentang Yudas, jelma sai mimpin jelma-jelma sai nangkok Isa ano.

Aceh: "Syedara-syedara! Peue nyang na teutuléh lam Alkitab, nyan keubiet teujadi. Yoh masa ilée meulalu Nabi Daud, Roh Allah ka lheueh geupeugah keuhai Yudas, peumimpén ureuëng-ureuëng nyang drob Isa.

Mamasa: “Mentu'ko siulu'ku, angganna issinna Buku Masero innang la diganna'inna. Susi battakada untetteran Yudas to ummatalalanan to ussakka Puang Yesus napalanda' Penawa Masero ummolai Daud.

Berik: "Am afelen mesna, Mafnana Uwa Sanbagirmana Jei Raja Daudfe ini Jeyam gerbal enggalfe tateris Yudasem temawer jam tulistababife Taterisi Uwa Sanbagirmanaiserem jebe. Jei fwater aa jes tulistaabilim Yudas aa jes eyebiliserem jem temawer, jeiserem se tabanwena. Ga enggam, Yudas jei angtane kakalaiserem jei mes balbabilint Yesus jam ne tebafe.

Manggarai: “Olé asé-ka’én, paka rapak taé de Surak Nggeluk ata poli tombo bebolon le Nai Nggeluk lut hi Daud latang te hi Yudas, tu’a disét deko Mori Yésus.”

Sabu: "Tuahhu-tuahhu! Ne nga ne do hure do bhuke pa dhara Buku Lidara-Likewahhu Deo, napoanne do jhamma ke ta jadhi. Rai uru do pelake jhara Daud, alla ke pepedara Henga Deo, jhara lua Yudas do mone jhuru-kattu ngati ddau do la kappe Yesus he.

Kupang: “Mama-bapa deng sodara dong samua! Tantu bosong masi inga sang Yudas, yang dolu bawa dia pung rombongan ko pi tangkap ame sang Yesus. Samua yang kaná deng Yudas tu, memang su musti bagitu. Te dolu-dolu Tuhan Allah pung Roh su pake sang raja Daud ko tulis soꞌal Yudas bagitu.

Abun: an ki do, "Ji bi nji, ji bi nyanggon, sukdu gato ye krom mo Yefun bi sukdu bere bor mone tó. Su ré, kwa dik yo bor it anare, suktaru gato Yefun Allah Gen tarubot Daud subot Yudas bor wa men jam re. Yudas gwat os wa yeko but Yefun Yesus.

Meyah: "Edohujir, mar ongga angh gij Mar Efeyi Ebsi ongga raja Daud onggu oisouska Efena Ebsi sis fob bera ah gij efera fob. Jeska mar insa koma bera efesij mar osok gij Yudas ongga oroun rusnok ongga rufogog jeskaseda ranggei Yesus.

Uma: "Ompi'–ompi', napa to te'uki' hi rala Buku Tomoroli' kana madupa'. Owi hante wiwi Magau' Daud, Inoha' Tomoroli' mpolowa ami'-mi Yudas, to mpakeni tauna to mpohoko' Yesus.

Yawa: Po raura pare, “Sya arakove weap! Ana nande Yudas aijoe omamo nande indamu mamaisyo Ayao Amisye rai. Weye wusyinoe Anawayo Vambunine mo Yudas umaso aura ti Daud po ratoe. Yudas wepirati po naite maugav inda wo Yesus aijar.


NETBible: “Brothers, the scripture had to be fulfilled that the Holy Spirit foretold through David concerning Judas – who became the guide for those who arrested Jesus –

NASB: "Brethren, the Scripture had to be fulfilled, which the Holy Spirit foretold by the mouth of David concerning Judas, who became a guide to those who arrested Jesus.

HCSB: "Brothers, the Scripture had to be fulfilled that the Holy Spirit through the mouth of David spoke in advance about Judas, who became a guide to those who arrested Jesus.

LEB: Men [and] brothers, it was necessary [that] the scripture be fulfilled, which the Holy Spirit proclaimed beforehand through the mouth of David concerning Judas, who became a guide to those who arrested Jesus,

NIV: and said, "Brothers, the Scripture had to be fulfilled which the Holy Spirit spoke long ago through the mouth of David concerning Judas, who served as guide for those who arrested Jesus—

ESV: "Brothers, the Scripture had to be fulfilled, which the Holy Spirit spoke beforehand by the mouth of David concerning Judas, who became a guide to those who arrested Jesus.

NRSV: "Friends, the scripture had to be fulfilled, which the Holy Spirit through David foretold concerning Judas, who became a guide for those who arrested Jesus—

REB: “My friends, the prophecy in scripture, which the Holy Spirit uttered concerning Judas through the mouth of David, was bound to come true; Judas acted as guide to those who arrested Jesus --

NKJV: "Men and brethren, this Scripture had to be fulfilled, which the Holy Spirit spoke before by the mouth of David concerning Judas, who became a guide to those who arrested Jesus;

KJV: Men [and] brethren, this scripture must needs have been fulfilled, which the Holy Ghost by the mouth of David spake before concerning Judas, which was guide to them that took Jesus.

AMP: Brethren, he said, it was necessary that the Scripture be fulfilled which the Holy Spirit foretold by the lips of David, about Judas who acted as guide to those who arrested Jesus.

NLT: "Brothers, it was necessary for the Scriptures to be fulfilled concerning Judas, who guided the Temple police to arrest Jesus. This was predicted long ago by the Holy Spirit, speaking through King David.

GNB: “My friends,” he said, “the scripture had to come true in which the Holy Spirit, speaking through David, made a prediction about Judas, who was the guide for those who arrested Jesus.

ERV: “Brothers and sisters, in the Scriptures the Holy Spirit said through David that something must happen. He was talking about Judas, one of our own group. Judas served together with us. The Spirit said that Judas would lead men to arrest Jesus.”

EVD: “Brothers, in the Scriptures the Holy Spirit said through David that something must happen. He was talking about Judas, one of our own group. Judas served together with us. The Spirit said that Judas would lead men to arrest Jesus.”

BBE: My brothers, the word of God had to be put into effect, which the Holy Spirit had said before, by the mouth of David, about Judas, who was guide to those who took Jesus,

MSG: and said, "Friends, long ago the Holy Spirit spoke through David regarding Judas, who became the guide to those who arrested Jesus. That Scripture had to be fulfilled, and now has been.

Phillips NT: "My brothers, the prophecy of scripture given through the Holy Spirit by the lips of David concerning Judas was bound to come true. He was the man who acted as guide to those who arrested Jesus,

DEIBLER: “My fellow believers, there are words that King David wrote [MTY] in the Scriptures long ago that needed to be fulfilled{to happen as he said they would}. The Holy Spirit, who knew that Judas would be the one who would fulfill those words, told David what to write.

GULLAH: E say, “Bredren, de Holy Sperit done taak ta David way back dey, an hab um write een God Book bout Judas, wa done come fa bring de people fa arres Jedus. An all dem ting wa David done tell, dey haffa come true.

CEV: He said: My friends, long ago by the power of the Holy Spirit, David said something about Judas, and what he said has now happened. Judas was one of us and had worked with us, but he brought the mob to arrest Jesus.

CEVUK: He said: My friends, long ago by the power of the Holy Spirit, David said something about Judas, and what he said has now happened. Judas was one of us and had worked with us, but he brought the mob to arrest Jesus.

GWV: "Brothers, what the Holy Spirit predicted through David in Scripture about Judas had to come true. Judas led the men to arrest Jesus.


NET [draft] ITL: “Brothers <435> <80>, the scripture <1124> had to be <1163> fulfilled <4137> that the Holy <40> Spirit <4151> foretold <4277> through <1223> David <1138> concerning <4012> Judas <2455>– who became <1096> the guide <3595> for those who arrested <4815> Jesus <2424>– <<  Kisah Para Rasul 1 : 16 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran