Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [SUNDA]     [PL]  [PB] 
 <<  Bilangan 10 >> 

1PANGERAN ngandika deui ka Musa,

2"Kudu nyieun dua tarompet tina perak ketokan pikeun nyalukan jelema-jelema sina karumpul, jeung pikeun tangara kudu ngaruag pasanggrahan.

3Upama ditiup duanana sarta sorana panjang, hartina jalma-jalma kudu kumpul kabeh ka maneh di hareupeun lawang ka Kemah Kami.

4Upama ditiup hiji bae, hartina anu kudu kumpul teh ngan para pamingpin kaom wungkul.

5Sora pondok tangara kaom-kaom beulah wetan kudu indit.

6Lamun sora pondok ditiup kadua kalina, tangara pasukan beulah kidul kudu indit. Jadi soara anu parondok teh tangara umat kudu arindit,

7ari sora panjang tangara kudu karumpul.

8Tarompet ditiupna kudu ku imam, anak-anak Harun. Kitu aturan anu kudu diturut salilana.

9Saupama engke tanah maraneh katarajang perang, geusan ngabela diri ti musuh anu ngarurug, eta dua tarompet tiup geusan tangara ngahucuhkeun jurit. Kami, PANGERAN Allah maraneh tangtu baris nulungan nyalametkeun maraneh ti leungeun musuh.

10Kitu deui dina musim-musim kasukaan, dina Pesta Bulan Anyar, jeung dina pesta-pesta kaagamaan lianna, ana maraneh nyaranggakeun kurban beuleuman jeung kurban panarima, eta dua tarompet kudu ditiup. Tan wande Kami mere pitulung ka maraneh. Kami teh PANGERAN Allah maraneh."

11Dina tanggal dua puluh bulan kadua taun kadua ti barang urang Israil budal ti Mesir, mega luhureun Kemah PANGERAN teh unggah.

12Seug urang Israil nungtutan arindit ninggalkeun Gurun Keusik Sinai. Ari mega tea ngarandeg di palebah tanah gurun Paran.

13Mimiti arinditna teh kalawan timbalan PANGERAN ka Musa,

14sarta saban waktu indit aturanana sarua. Anu maju pangheulana nya eta aleutan pasukan umbul-umbul pingpinan kaom Yuda, sapasukan-sapasukan, dikapalaan ku Nahson bin Aminadab.

15Netanel bin Suar ngapalaan aleutan kaom Isaskar,

16Eliab bin Helon ngapalaan aleutan kaom Sebulun.

17Geus kitu Kemah Suci diruag tuluy digotong ku kaom Gerson jeung kaom Merari, bral iang.

18Ditema ku iangan pasukan umbul-umbul kaom Rubin sapasukan-sapasukan, dikapalaan ku Elisur bin Sedeur.

19Selumiel bin Surisaday ngapalaan aleutan kaom Simeon,

20jeung Elisap bin Rehuel ngapalaan aleutan kaom Gad.

21Leut deui iangan urang Lewi kaom Kahat, ngagarotong parabot-parabot suci. Lamun maranehanana geus daratang ka pasanggrahan anu anyar, eta Kemah kudu geus ngadeg deui.

22Ti dinya ditema ku pasukan umbul-umbul kaom Epraim, saaleutan-saaleutan, dikapalaan ku Elisama bin Amihud.

23Gamaliel bin Pedasur ngapalaan kaom Menase,

24jeung Abidan bin Gidoni ngapalaan kaom Binyamin.

25Pangpandeurina pasukan umbul-umbul kaom Dan, anu jadi bebenteng beulah tukang, dikapalaan ku Ahieser bin Amisaday.

26Pegiel bin Okran ngapalaan aleutan kaom Aser,

27jeung Ahira bin Enan ngapalaan aleutan kaom Naptali.

28Kitu aturan tata barisna urang Israil, saaleutan-saaleutanana, ana maraju pindah pasanggrahan.

29Geus kitu Musa ngalahir ka kapisaderekna, Hobab bin Yitro urang Midian, "Ayeuna urang nuju ngawitan majeng ngajugjug tempat anu bade dipaparinkeun ku PANGERAN tea, kitu timbalan Mantenna anu parantos jangji bade maparin kamuktian ka urang Israil. Mangga urang sareng ka ditu, urang sasarengan hirup dina kamuktian."

30Walon Hobab, "Hatur nuhun, nanging sim kuring teh hayang wangsul ka lembur sorangan."

31"Panuhun, mugi ulah ngantunkeun," saur Musa. "Mugi kersa jadi tuduh jalan, da saderek mah uninga di mana pisaeeunana ieu aleutan kedah ngarerebna.

32Saupami kersa nyarengan, sagala berkah PANGERAN urang tampi sasarengan."

33Sanggeus arindit ti Sinai ninggalkeun gunung PANGERAN, maranehna terus maju tilu poe. Peti Perjangjian PANGERAN geus ti heula diinditkeunana, salawasna heulaeun maranehanana pikeun nangtukeun pitempateun geusan masanggrahan deui.

34Saban maranehna maju ninggalkeun urut pangrerebanana, mega aheng ti PANGERAN tea salawasna aya luhureunana ari ti beurang.

35Saban Peti Perjangjian mimiti diinditkeun, Musa miunjuk, "Mangga majeng nun PANGERAN, musuh-musuh paburisatkeun, sugri anu ka Gusti mikageuleuh perangan!"

36Satiap-tiap eta eureun Musa miunjuk, "Mangga linggih deui nun PANGERAN, ka ieu mangketi-keti urang Israil." <<  Bilangan 10 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran