Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TABARU]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Korintus 15 >> 

1De ma 'orasi ne'ena 'Esa moi riaka dodoto, ngoi tomau nionganonieli 'o Habari ma Owa ma Jo'oungu ma Dutuno gee ma sira tosito-totara nginika. Ngini niadawongokau de niongaku ma gou-goungu ma Kristusika sababu niamoteke 'o Habari ma Owa ge'ena.

2Nako ngini nimasiga-gao ma gou-goungu 'o Habari ma Owaka gee tinisitota-totarokau, ge'enau ngini nisilaha, 'itilai niongaku niosidemogaroku.

3'Okia naga gee tositota-totara nginika 'Esa moi, ge'ena ngoi mita tadawongino. 'Ifoloi 'iparaluu tinisitotara gee 'isoka naga 'o Buku 'Itebi-tebinoka 'isilefoku ge'ena la ma Kristus wosongene sababu to ngone nanga so-sowono,

4'una wipo'osuoka ma 'o wange sa'angeka de kawisimomikokali moteke 'isilefoku 'o Buku 'Itebi-tebinoka.

5Tinisitotaroli mita, ma Kristus gee wisiwangokali, 'una womasidumutu mita 'o Petrusika, deika 'o su-suloko yamogiooko de modidika.

6Ge'ena 'ipasa de womasidumutoli 'awi do-domoteke yaratusu motoa 'ipailika kage'ena ma 'orasi. 'Onaka ge'ena manga gudai kayo'ahu-'ahuosi sigado ne'ena naga, duga munuka yosongenokau.

7Ge'enaka de ma Kristus womasidumutoli 'o Yakobusika 'asa deika 'o su-suloko yoodumika.

8Womasidumutu ma du-du'uruokau ma goungu ge'ena ngoino, ngoi 'isoka 'o la'ekati 'ilahiri ko ma 'orasukuwasi!

9Ngoi ne'ena 'ifoloi todaduuku naga ma Jou 'awi su-sulokoka, ngoi kayadaenuwa 'isironga 'o su-suloko, sababu ngoi takihalebiruokau ma Jo'oungu ma Dutu 'awi jamati.

10Duga ngano ma Jo'oungu ma Dutu woikula 'o co-catu, so ngoi todadi 'o su-suloko gee 'isoka ne'ena naga ngoi. De ma Jo'oungu ma Dutu 'awi co-catu wokulano ge'ena koiparacumawa, so 'ena ngoiosi 'ifoloi tomeki tomanarama de gee 'o su-suloko 'iregu-regu. Ma ge'ena ko ngoiwa ma sirete tomariwo, ma 'ena ma Jo'oungu ma Dutu 'awi co-catu gee naga ngoioka.

11So nago'onano bato nio'isene 'o Habari ma Owa ge'ena, ngoioka bolo 'o su-suloko 'ireguno, ge'ena koyado'oawa. 'Iparaluu ge'ena la ngomi miosihabari 'o Habari ma Owa ge'ena de ngini niongaku.

12Ngomi miositotarokau ge'ena la ma Kristus wisimomikokau 'o songenoka, de 'ido'oa so naga nginioka munuka yongose 'ato 'o nyawa yosonge-songenokau dua koyakisimomikuwau?

13Nako ma goungu 'o nyawa yosonge-songenokau dua koyakisimomikuwau, ge'ena ma Kristus mita kowisimomikuwau 'o songenoka.

14De nako la ma Kristus kowisimomikuwau 'o songenoka, ge'ena 'o Habari ma Owa gee miositota-totarokau ge'ena ma faedaa koi'iwa de mita to ngini nia ngo-ngaku mita ma faedaa koi'iwa sababu ma titi koi'iwa.

15'Ifoloiosi ge'ena la 'iwaitokau 'ato ngomi mioeluku ma ngale ma Jo'oungu ma Dutu, sababu ngomi miositotarokau 'ato ma Jo'oungu ma Dutu wisimomikokau ma Kristus wosongenukou de.

16Sababu nako 'o nyawa yosonge-songenokau koyakisimomikuwau, ge'ena ma Kristus mita kowisimomikuwau 'o songenoka.

17De nako ma Kristus kowisimomikuwa 'o songenoka, ge'ena 'ania ngo-ngaku ge'ena ma faedaa koi'iwa, ge'ena ma ngale ngini nio'ahu ka 'o sowonokasi.

18Ge'ena ma ngale 'o nyawa yongaku-ngaku ma Kristusika gee yosonge-songenokau mita koyamakewa 'o laha.

19Nako ngone pomasinganono ma Kristusika duga kapo'ahu 'o duniaka ne'ena ge'ena sioko ee! De gee 'o nyawa 'iodumu 'o duniaka ne'ena, ngonesi 'ifoloi kopomado-do'oawau.

20Ma 'inyatakau ma Kristus wisimomikokau 'o songenoka. De ne'enau ma no-nako 'ato 'o nyawa yosonge-songenokau 'asa yakisimomikoli.

21Sababu 'o nyawa 'o duniaka yosongene ge'ena ma ngale wimoi wi di-diai, koge'enali mita 'o nyawa yosonge-songenokau yakisiwangoli ge'ena sababu wimoioli 'awi di-diai.

22'Isoka kokia naga 'o nyawa 'iodumu yosongene sababu yomarimoi de 'o Adam, koge'enali mita 'o nyawa 'iodumu 'asa yakisiwango sababu yomarimoi de ma Kristus.

23Duga ngone moi-moi 'asa ma Jo'oungu ma Dutu wonasiwangoli, 'isira ma Kristus, 'asa de dua gee 'una woboali deika gee to 'una 'awi nyawa-nyawa.

24Ge'ena 'ipasa deika 'o dunia ma do-dogumu ya'adono. Ma 'orasi ge'ena ma Kristus 'asa wakokiisanga 'o sagala pamareta, 'o sagala kuasa de 'o sagala guata, ge'enaka de 'una 'asa wokula ma Jo'oungu ma Dutuka to ngone nanga Dea gu'una, 'o Koana ma kuasa sababu 'una 'o Koana.

25Ma Kristus salingou wopareta koitogumuwa sigado ma Jo'oungu ma Dutu wadiai 'o nyawa gee wimusu-musu ma Kristusika yoodumu yo'isene 'unaka.

26'O musu gee dua ma du-du'uruoka wasotumu ge'ena la 'o songene.

27'O Buku 'Itebi-tebinoka 'isilefoku konee, "Ma Jo'oungu ma Dutu wadiaiokau 'o sagala moi-moi 'ikoki'isene 'unaka." 'Iwaitokau ma ngale 'o sagala moi-moi ge'ena ma dodaka dau ko de ma Jo'oungu ma Dutuwa ma sirete, gee wadiai 'o sagala moi-moi 'ikoki'isene ma Kristusoka.

28Ma gedagee 'iodumu ge'ena 'ikoki'isene ma Kristus 'awi paretaka de 'una ma sirete ge'ena la ma Jo'oungu ma Dutu 'awi Ngowaka, 'asa wo'isene ma Jo'oungu ma Dutuka gee wadiaiokau 'o sagala moi-moi 'ikoki'isene ma Kristusika. So ma Jo'oungu ma Dutu ma sirete 'asa wapareta 'o sagala moi-moi.

29Nako 'o nyawa yosonge-songenokau dua koyakisiwangowau, ge'ena ma faedaa koi'iwa 'o nyawa yaki'osiki ma ngale 'o nyawa yosonge-songenokau. Nako ma gou-goungu 'o nyawa yosonge-songenokau dua koyakisiwangowau, 'ido'oa so 'ona yaki'osikosi?

30De mita 'ido'oa so ngomi miomau miodaari 'o bahaya 'o 'orasi 'isinoi-noimi?

31'Esa moi riaka dodoto ka 'o ngo-ngaku moi! 'O wange 'isinoi-noimi 'o bahaya 'idutuku so 'imau katosongene. Ne'ena tosidemo tosigou-gounguku sababu 'ai singina 'iamoko de to ngini 'ania 'ahu ma ngale ngini niongakuokau ma Kristus Yesusika, to ngone nanga Jou.

32Nako ge'ena duga ka 'o nyawa ma di-dibangino, ge'ena ma faedaa ka ma eta ma koi'iwa ngoi tomariwo matero ka 'o haewani 'iti-tingkai todaari ne'ena 'o Efesus ma kotaka dau. Nako ma goungu 'o nyawa yosonge-songenokau dua koyakisimomikuawau, ge'ena yaowa pamoteke 'o dolabololo neda: "Nou ngone po'odomo de po'okere de pomasa-sanangi, sababu ngorumika dua ma rai posongenou."

33'Uwa niomaha-mahaka 'o nyawa nisihaga! Niogiamanai de 'o nyawa gee manga di-diai 'ito-torou, dua 'asa nia di-diai 'itorou.

34Niomangali ma 'orasi ne'ena, de 'uwa niosowonoli. Yadaene tanu ngini salingou nimaeke, 'ato nginoka naga munuka kowinakowasi ma Jo'oungu ma Dutu.

35Poilia naga munuka yosano, "Kokia 'o nyawa yosonge-songenokau yakisiwangoli? De nanga roese kokia ma jako gee 'inasiwangodeli?"

36De niohaga-hagaka! Nako nia fini niotuduku la ma fini ge'ena koisongenuawasi 'isira, ge'ena dua koigo'oowa.

37De ma fini gee niatudu-tuduuku ge'ena dua kage'ena duga ma doda, so ko gee ma go'oo 'ila-laagomuwa.

38Ma Jo'oungu ma Dutu ma sirete 'asa wokula 'o fini kage'ena to 'ena ma lugo gee moteke 'una wamakeka yaowa ma ngale 'o joro ge'ena. Ma ngale 'o fini ma 'iniki 'isinoimi, ma Jo'oungu ma Dutu wokula to 'ena ma lugo moi-moi.

39'O sagala 'i'ahu-'ahu koiodumuwa 'imatero. Ngone 'o nyawa nanga roese ka 'o lugo moi, 'o haewani 'o dudungoka ma roese 'iregu; 'o namoro mita ma lugo 'ireguoli, de 'o naoko mita ma roese ma lugo 'ireguoli.

40Koge'enali mita 'okia sonaa 'o diwangoka de 'o duniaka. 'O diwangoka ma kia sonaa to 'ena ma sure moi-moi, de 'o duniaka ma sagala moi-moi koge'enali mita.

41'O wange ma ako ma sure 'imakaregu de 'o mede ma sure. 'O sagala ngoma mita to 'ena ma sure moioli. De 'o sagala ngomau ge'ena moi-moi 'imakaregu-regu ma sure.

42Koge'enali dua 'o nyawa yosonge-songenokau yakisiwangodeli. 'O roese gee yapo-po'osuku ge'ena kaiwederoka, ma 'o roese gee ma Jo'oungu ma Dutu wosimomikieu ge'ena koito-torouwau.

43Gee ngone 'o nyawa posongenuku de nanga roese yapo'osuku, nanga roese yapo-po'osuku ge'ena koisurewa de koikuatuwa. Ma gee ma 'orasi ma Jo'oungu ma Dutu wosiwangodeli, 'ena ge'ena 'isure de 'ikuata.

44Ma 'orasi nanga roese ge'ena yapo'osuku, nanga roese ge'ena ka biasa, ma gee ma Jo'oungu ma Dutu wonasiwangodeu, nanga roese ge'ena ma sungiou 'o sorogaano. De ma 'ena 'o roese gee 'o sorogaano, mita de ma 'ena 'o roese biasa.

45Naga 'o Buku 'Itebi-tebinoka 'isilefoku konee, "'O nyawa ma di-disiraka ge'ena la 'o Adam, 'una ma Jo'oungu ma Dutu wi ngomasa wisi'ahu." Ma 'o Adam gee ma du-du'uruoka ge'ena la ma Kristus, 'unau ge'ena 'o Ngomasa gee 'inasi'ahu-'ahu.

46Gee 'iboa 'isirano ge'ena ka 'o roese biasa ko 'o sorogaanowa. Gee 'o sorogaano ge'ena 'iboa 'itu'uru.

47'O Adam ma di-disiraka wisidadi 'o tonakino, ma 'o Adam ma du'uru ge'ena wi 'asali 'o sorogaano.

48'O dunia ne'ena ma nyawa-nyawa ge'ena 'isoka 'o Adam ma di-disiraka gee wisidadi 'o tonakino, ma 'o sorogaa ma nyawa-nyawa ge'ena 'isoka gee woboa-boa 'o sorogaano.

49Kaimatero de ngone ma 'orasi ne'ena ge'ena 'isoka 'o Adam gee wisidadi 'o tonakino, so dua ngone 'asa podadi 'isoka 'una gee woboa 'o sorogaano.

50'Esa moi riaka dodoto! To ngoi 'ai dumutu ge'ena la 'o roese gee 'isidadi 'o 'aunu de 'o akemino, koidadiwa 'iwosanga ma Jo'oungu ma Dutu 'awi Dunia ma Sungioka. De 'o roese gee kaisonge-songene ge'ena koikakaliwa.

51Niosi-singina 'okia naga gee 'o nyawa koyanako-nakowasi ne'ena: Ngone 'asa kopoodumuwa posongene, ma ngone poodumu 'asa pongali.

52Ma ge'ena 'asa 'idadi kayasorogano, ma 'orasi 'o torompet yauwaka ma du-du'uruoka. Sababu gee 'o torompet 'itemo ge'ena, 'o nyawa-nyawa 'asa yakisimomiki de manga roese 'ika-kakali, de ngone poodumu 'asa 'inangali.

53Nanga roese gee kaisongenoka, salingou 'isitagali de 'o roese gee koisonge-songenuwau, de 'o roese gee 'o duniano, salingou 'isitagali de 'o roese 'o sorogaano.

54Nako 'o roese gee kaisongenoka 'isitagaliokau de gee koisonge-songenuwa, de 'o roese 'o duniano 'isitagaliokau de 'o roese 'o sorogaano, ma 'orasi ge'ena 'asa de 'idadi 'okia naga gee 'isilefokau 'o Buku 'Itebi-tebinoka konee, "'O songene ma Jo'oungu ma Dutu waisangokau ma ngale walakuokau!"

55"Ee songene, ngona konolakuwau, 'ani guata ma ngale 'o nyawa nosisangisara ge'ena koi'iwau!"

56'O songene ma guata ma ngale 'o nyawa 'isisangisara ge'ena ma titi 'o sowono. De 'o sowono ma pareta 'isidagi ma ngekomo 'o besesongo gee 'o Musa wositota-totara.

57Ma po'amalaha ma Jo'oungu ma Dutuka, sababu 'unau so ngone palakuokau 'o sowono de 'o songene ma ngekomo ma Yesus Kristus to ngone nanga Jou!

58Ma sababu ge'ena 'Esa moi tinisiboso-bosono, tanu ngini tatapu niokua-kuata. 'Uwa niomaogoro niomanarama niosigou-gounguku ma Jou 'awi manarama, sababu ngini nianakokau nako ngini nimarimoi de ma Jou 'ania manarama ge'ena dua koiparacumawa.Download Audio MP3 (1 Korintus 15):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  1 Korintus 15 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran