Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TABARU]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 15 >> 

1'O Yudea ma nyawa yamuruo naga 'o Antiokhiaka yauku, de yosidotoko 'o nyawa yongaku-ngakuka yongose bari nako koyomasunawa moteke 'o Musa 'awi do-dotoko ge'ena koyakisilahawa.

2Ma 'o Paulus de 'o Barnabas yaributu ma sala manga di-dibangi koge'ena. Ma duanguku yositatapu 'o Paulus de 'o Barnabas de 'o Antiokhia ma nyawa yamuruo naga, yotagi 'o Yerusalemude la yabicara ma ngale ge'ena de 'o su-suloko, de mita de 'o jamati ma balu-balusu kadaku.

3'O Antiokhiaka ma jamati yaki'otaka sigado 'o kota ma dudunika yakisi'adono, ge'enaka 'asa de yotagi yaboa 'o Fenisia de 'o Samaria. Ge'enaka yaie de yosijarita 'ato ko 'o Yahudiwa ma nyawa ma yotoba de yongakuokau ma Jo'oungu ma Dutuka. De ma nyawa ge'enaka gee yokokimorene sababu ma habari ge'ena yogi'isene.

4Gee 'o Yerusalemude ya'adono, de 'o jamati de 'o su-suloko de ma balu-balusu go'ona yakisibusuku kayomore-morene. Ge'enaka de yosijarita 'okia naga gee ma Jo'oungu ma Dutu wodiaiokau ma ngekomo 'ona.

5Duga 'o Farisioka yamuruo naga yongaku-ngakuokau gee yaie yoma'oko de kayongosekau, "Ko 'o Yahudiokawa gee yongaku-ngakuokau go'ona salingou yomasuna, de salingou yamoteke 'o Musa wi do-dotoko."

6Ge'enaka de 'o su-suloko de 'o jamati ma balu-balusu yomalomu yabicara ma ngale ge'ena.

7Ma do'ingoka yomasikadibangi, de 'o Petrus woma'oko de kawongosekau, "'Esa moi riaka dodoto! Ngini ma sirete nianakokau ma ngale ma 'orasi 'ipasa-pasa ma Jo'oungu ma Dutu woiirikokau tositotara 'o Habari ma Owa ge'ena ko 'o Yahudiwa ma nyawaka la 'ona mita yo'isene de yongaku.

8De ma Jo'oungu ma Dutu gee wanako 'o nyawa manga singinaka, wosidumutokau 'ato 'una wakidawongokau. 'Una wosidumutu ge'ena ma ngekomo wakikula 'awi Ngomasa 'Itebi-tebini kaimatero de wokulakau ngoneno mita.

9Ma Jo'oungu ma Dutu kowosikaregu-reguwa ngone de de 'ona. 'Una wositebinokau manga singina, sababu yongaku.

10De 'ido'oa so ngini ne'ena niomau ma Jo'oungu ma Dutu winiba-baili de 'o gina 'itu-tubuso niokula to 'una wi kawasaka? Momongo nanga edete de nanga dotumu de ngone ma sirete mita kopa'akunuwa.

11Sababu ngone mita kapongaku so 'inasilaha de ma Jou Yesus 'awi dora; 'ona mita koge'ena."

12So 'o nyawa yomapolu-poluno ge'enaka gee kayosiogoruku. Ge'enaka de 'ona yosigisene 'o Paulus de 'o Barnabas yosijaritali 'o no-nako 'ihera-herangi de 'okia naga kobiasawa gee ma Jo'oungu ma Dutu wosidadiokau ma ngekomo 'ona naga ko 'o Yahudiokawa ma nyawaka.

13'O Paulus de 'o Barnabas yobicara 'iduanga, de 'o Yakobusoli kawongosekau, "'Esa moi riaka dodoto! Bika niosigisenosi.

14'O Simon Petrus 'asa kawaduangino wosiwaiti kokia ma Jo'oungu ma Dutu ka ma mulaenginosi wosidumutokau 'awi singina ma 'ofi ko 'o Yahudiwa ma nyawaka, ma dumutu la wakiiriki yodadi to 'una wi kawasa.

15Ge'ena moteke ma Jo'oungu ma Dutu 'awi demo gee 'o nabii yosidemokau ma sirasi sababu naga 'isilefokau konee:

16Ma Jo'oungu ma Dutu wongose,'Dua ma 'orasi ya'adono ngoi 'asa toboali; ngoi 'asa tosigokoli 'o Dautu wi pareta gee 'ipiakorokau; de ma biakoro tosigokoli, a de dua tadiai 'ikua-kuata.

17La 'o nyawa 'iodumu ngoino yosikaino. De gee ko 'o Yahudiokawa, taki'asokokau ma ngale yodadi to ngoi 'ai kawasa.' Kone'ena ma Jou wongose,

18ge'ena ka ma sirasi de wosidemokau."

19So 'o Yakobus kawongosekau, "Nako moteke ngoi, koidadiwa pakisisusa ko 'o Yahudiokawa gee ma Jo'oungu ma Dutuka wimotekokau.

20Ma salingou pakidusurati 'onaka, de pakidongose la 'uwa ya'odomo 'o 'inomo gee yosisubakau 'o gomanga ma dutuka, bolo 'o 'aunu, bolo 'o haewani gee kayawirikiti so ma 'aunu koya'uisuwa. De mita 'uwa yomakapake kayo'itimaronga.

21Sababu 'o Musa wi do-dotoko ka ma sirasi yabaca-bacau Pomaomasuku ma Wange 'isinoi-noimi 'o lo-lomu ma woaka, de 'isihabari 'o kota yanoimika."

22'O su-suloko de 'o jamati ma balu-balusu de ma jamati yoodumu yomarimoi yakiiriki yamuruo naga 'onaka naga ma ngale dua yakisuloko 'o Antiokhiaku yosikauku yomasida'asa de 'o Paulus de 'o Barnabas. So yakiiriki 'o Silas de 'o Yudas gee wisironga mita 'o Barsabas. Yamididi no'ona ge'ena 'o nyawa yakiho-horomati naga 'o nyawa yongaku-ngakuoka 'o Yerusalemuoka.

23Yakiiri-iriuku go'ona yotagi de yosidingoto mita manga surati moi ma demo koneda: "Tabea, 'Esa moi riaka dodoto, ko 'o Yahudiokawa ma nyawa gee niomanoa-noa 'o Antiokhiaka, 'o Siriaka de 'o Kilikiaka. Ngomi ne'ena 'o su-suloko de 'o jamati ma balu-balusu, ge'ena la to ngini nia 'esa moi.

24Ngomi miogi'isene 'ato to ngomi mia manai yamuruo naga yauku nginiku de nia singina ya'ogu de yaruahe de to 'ona manga do-dotoko. 'Ena momongo ngomi komiakisulokuwa yadiai koge'ena.

25Ma sababu ge'enau sigado ngomi mimaka'aturokau de mimarimoiokau yamuruo naga miakiiriki de miakisuloko yotagi nginiku. 'Ona 'asa yotagi de nanga 'esa moi 'o Barnabas de 'o Paulus gee miakisiboso-bosono.

26Yamididi no'ona ge'ena ngaro yakito'oma ma koyokalesanguawau sababu yadiai nanga Jou Yesus Kristus 'awi manarama.

27So ngomi miosuloko 'o Yudas de 'o Silas yosikauku nginiku. Dua 'ona yositotara nginika 'o habari gee 'isilefo-lefoku ne'ena ma suratioka mita.

28'O Ngomasa 'Itebi-tebini de de ngomi miositatapuokau la 'uwa nikulali 'o gina gee 'ifoloiosi 'itubuso la 'ena duga kane'ena:

29'Uwa nia'odomo 'o 'inomo gee 'o barahalaka 'isisubakau; 'uwa nia'odomo 'o 'aunu; 'uwa nia'odomo 'o haewani ma akeme gee 'isongene kayawirikiti so ma 'aunu koi'uisuwa; de 'uwa nimakapake kanio'itimaronga. Nako ge'ena 'iodumu niomasikurutokau, ge'ena niadiaiokau yaowa-owa. Kane'enakasi yaika."

30'O Yudas de 'o Silas yomasilo-loaka de yotagiokau 'o Antiokhiaku. Kadau de 'o jamati yakikoki'asokino 'asa de ma surati ge'ena yokula.

31'O jamati go'ona yabacaka ma surati ge'ena de yomorene ma sala, sababu ma surati ma dodaka ge'ena manga singina yosikuata.

32'O Yudas de 'o Silas, 'ona ge'ena yositota-totara ma Jo'oungu ma Dutu 'awi demo mita, ma do'ingoka yomabi-bicara de 'o nyawa yongaku-ngaku 'o Antiokhiaka. Yakisibabata la 'o jamati go'ona manga singina 'ikuata.

33'O Yudas de 'o Silas 'o wange muruoka naga kadau, de 'o nyawa yongaku-ngaku gee 'o Antiokhiaka yakisidabi yolio de yoga'asoko la yositotara manga tabea gee yosulo-suloika.

34[Ma 'o Silas 'una wasiputusokau kage'ena 'o Antiokhiaka womanoa.]

35'O Paulus de 'o Barnabas mita manga wange muruo naga ge'ena 'o Antiokhiaka. Ge'enaka dau 'ona de 'o nyawa 'iregu manga gudai yodotoko de yosihabari ma Jou 'awi demo.

36Koito'ingowa de 'o Paulus kawongosekau 'o Barnabasika, "Nou, ngone potagiouoli nanga riaka dodotika gee yongaku-ngakuokau 'o Yesusika 'o kota 'isinoimika gee kiaka naga posihabariokau ma Jou wi demo; la panako 'ona kokia."

37De 'o Barnabas womau 'o Yohanes Markus wi'asa,

38ma 'o Paulus wamao koisurewa nako 'o Markus wi'asa. Sababu ma moi ge'ena 'o Pamfiliaka de womatingaokau woolukou wosiduanga manga manarama.

39So ma rai 'o Paulus de 'o Barnabas yomakangamo, ma duanguku yomati-tingaoka. 'O Barnabas de 'o Markus 'ona 'o Siprusie yosikaie yosidete.

40So 'o Paulus wiiriki 'o Silas, so gee yongaku-ngaku 'o Antiokhiaka yakisisarakaniokasi 'o Paulus de 'o Silas ma Jouka la wakisibarakatiokasi 'asa deika yotagi.

41'Ona mita yakilolituku 'o Siria de 'o Kilikia; ge'enaka 'ona yosikuata 'o jamati manga ngo-ngaku.Download Audio MP3 (Kisah Para Rasul 15):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Kisah Para Rasul 15 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran