Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TABARU]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 9 >> 

1'O Yesus wakitoomuno 'awi su-suloko yamogiooko de modidi, de wakikula 'o kuasa ma ngale 'o tokata yoginiiki de 'o panyake yosi'aiki.

2Ge'enaka de wakisuloko yotagi 'o nyawa manga panyake yosi'aiki, de yosihabari kokia ma Jo'oungu ma Dutu wopareta ma ngale wokoana.

3Koyotagiwasi de 'o Yesus wakisibesesongokasi 'onaka, wongose 'ato, "'Ania do-dagi ma sigoronaka, 'uwa 'o kianikia nimadagasa. 'Uwa nio'asa 'o papadi, 'o sadakaa ma ngii, 'o 'inomo, bolo 'o pipi. De nia pakeangi ka nia roesoka.

4Nako 'o soana moioka naga la moi nidawongo nimasido-dogumu ge'enaka, ge'ena nioriiduku ge'enaka sigado niamadaka ma soana ge'ena.

5Ma nako 'o soana gee niodulu de ma nyawa-nyawa konisidabinowa, niamadaka de ma soana ma kakawo nia douoka gee niodabarisuku la 'imadadi 'o no-nako moi 'ato 'ona 'asa ma Jo'oungu ma Dutu wakihukumu."

6Ge'enaka de 'o Yesus 'awi do-domoteke yotagi 'o soa-soanika ma ngale yosihabari 'o Habari ma Owa de yosi'aiki 'o nyawa manga panyake kiaka naga bato.

7Ma 'orasi 'o Herodes wopareta 'o Galileaka, wogi'isene 'iodumu 'idadi-dadiokau ge'ena, de wi singina 'iruahe. Sababu naga munuka yongose 'ato 'o Yohanes Wo'osi-'osiki gu'una wowangodeuoli.

8Naga munuka yongose 'ato 'o Elia woboanouoli. De munukali yongose 'ato 'o nabii ma sirasi wimoi wowangodeuoli.

9'O Herodes kawongosekau, "Ma sira ngoi tosulokokau 'o nyawa ya'ogu 'o Yohanes Wo'osi-'osiki gu'una 'awi saeke, so wosongenokau. So 'o nyawa nu'una yadaene nagu'una? Naga 'o gudaiou to'ise-'isene ma ngale 'una." So 'o Herodes wosikanonu ma ngekomo womau wimake 'o Yesus.

10'O Yesus 'awi su-suloko yoliono de yosijarita 'o Yesusika 'iodumu gee 'ona yodiaiokau. Ge'enaka de 'o Yesus wakisigaro yotagi yomatingaka dokaika 'o Betsaida ma kotaka 'idadu.

11Ma gee 'o nyawa yoku-kudai yanako 'ato 'o Yesus de 'awi do-domoteke yotagiokau, de wisidu'uru. So gee yototarika de wakidawongo de wakisidotoko ma ngale kokia ma Jo'oungu ma Dutu wopareta 'awi kawasaka. De mita wakisi'aiki gedagee yopa-panyake.

12Gedagee 'o wange 'itumunu de 'awi su-suloko yamogiooko de modidi go'ona yaino 'o Yesusino kayongosekau, "'Aba, 'o ngii ne'ena 'imatingakino de ne'ena 'itarusou so yaowa yoku-kudai no'ona nakisuloko yotagi 'o soa-soanika ne'ena ma date-dateoka, la yomadononu 'o 'inomo de manga ngii ma ngale yomasido-dogumu."

13Ma 'o Yesus wosango, "Nginiou niakikula 'o 'inomo." De 'ona yosango kayongosekau, "Ngomioka duga ka 'o roti 'o ngai motoaka, de 'o naoko ma gosaka 'o ngai modidioka. Bolo salingou ngomi miotagi mio'ija 'o nyawa yoodumu no'ona manga 'inomo?"

14'Ona yongose koge'ena sababu ge'enaka dau ka 'o nau-naurosi poilia yacaana motoaka. 'O Yesus wongose 'awi su-sulokika, "Niakisuloko 'o nyawa yoku-kudai go'ona yogogeruku 'o 'inomo yodamaa yomapolu-poluno, 'o bolu moi yanagi motoakani."

15'O su-suloko yamoteke 'okia naga 'o Yesus wongose. 'Ona yosuloko 'o nyawa yoku-kudai go'ona yogogeruku 'o 'inomo yodamaa.

16Ge'enaka de 'o Yesus wa'ese 'o roti 'o ngai motoa de 'o naoko 'o ngai modidi ge'ena, de womalegade 'o diwangie de wo'amalaha ma Jo'oungu ma Dutude. Ge'enaka de waeta-eta ma roti ge'ena de wokula 'awi su-sulokika ma ngale yosibula-bula 'o nyawa yoku-kudaika go'ona.

17'Ona yoodumu yo'odomo sigado yakipunusoka. Ge'enaka de 'o Yesus wi do-domoteke yotoomu ma 'inomo ma baili ge'ena, 'o pa'udi mogiooko de modidioka.

18Ma moi ge'ena 'o Yesus womalahidoa womatengoka, de 'awi do-domoteke yaika 'unaka. Ge'enaka de 'o Yesus wosano 'onaka, "Moteke 'o nyawa manga di-dibangi, ngoi ne'ena nagu'una?"

19'Ona yosango, "Naga munuka yongose 'ato 'o Yohanes Wo'osi-'osiki, munuka yongose 'ato 'o Elia, de munukali yongose 'ato 'o nabii ma sirasi wimoi wowangodeuoli."

20Ge'enaka de 'o Yesus wosanoli, "Ma nako moteke ngini ma sirete, ngoi ne'ena nagu'una?" 'O Petrus wosango, "'Aba ngona ge'ena 'o Koana wimoi ma Jo'oungu ma Dutu Wiiri-irikokau gu'una."

21Ge'enaka de 'o Yesus wakisitiari 'awi do-domoteika la 'uwa yosikademo ge'ena.

22De wongoseli, "Ngoi ne'ena 'o Nyawa ma Ngowaka salingou posironga tosangisaraka, de 'o Yahudioka ma balu-balusu de 'o 'imam ma sae-saeke, de mita 'o 'agamaka yodoto-dotoko 'iitomo. 'Ona 'asa 'ito'oma, ma ka 'o wange sa'angeka de tomomikokali."

23Ge'enaka de 'o Yesus wongose 'o nyawa yoodumika ge'enaka gee, "Nago'ona yomau 'imoteke ngoi, salingou 'uwa yamoteke ka to 'ona ma sirete manga mau, de salingou yamoku 'o salip 'o wange 'isinoi-noimi de tatapu yomoteke de de ngoi.

24Sababu 'o nyawa gee yomau yooluku manga 'ahu 'o duniaka ne'ena 'iisanga, dua manga 'ahu 'ika-kakali 'iisanga. Ma 'o nyawa gee manga 'ahu 'o duniaka 'iisanga sababu koyomasipidiluwa de de ngoi, 'asa yamake 'o 'ahu 'ika-kakali.

25Ngaro wimoi 'o duniaka ne'ena 'iodumu ka to 'una, ma faedaa koi'iwa nako la 'una waisanga 'awi 'ahu ma du'uruoka.

26Nago'ona yakimaeke yongose 'ato 'ona ge'ena 'ingaku-ngaku ngoi de 'ai do-dotoika, ge'ena ngoi 'o Nyawa ma Ngowaka mita 'asa tongose 'onaka 'ato, 'Ngoi kotininakowa', gee dua ma 'orasi toboali de 'ai kuasa, de to 'Aba 'awi kuasa, de mita 'o mala'ekati gee 'itebi-tebini ma kuasa!

27Tinidongose! Naga nginioka ne'ena dua wimoi kowosongenuwa nako kowamakewasi ma Jo'oungu ma Dutu wopareta."

28'O Yesus wosikokidotokoka 'iodumu ge'ena de poilia 'o 'ahadi moi 'ipasano de waki'asa 'o Petrus, 'o Yohanes, de 'o Yakobus yotagi 'o gigiede ma ngale yolahidoa.

29'O Yesus wolahidoa ma gu-gudaioka 'ena 'awi biono 'ingali de wi pakeangi 'i'arese daungie 'iletongo.

30De yakimake 'o nyawa yamididi yomabi-bicara de 'o Yesus ge'ena la ma nabii Musa de ma nabii Elia, 'o sorogaa ma ginitara yakidisiwaruku. 'Ona yomabi-bicara ma ngale 'o Yesus dua wosongene 'o Yerusalemuoka.

31(9:30)

32Ma 'orasi ge'ena 'o Petrus de 'awi ma-manai yonisukoka ma kayasorogano yomao, de yamake 'o Yesus 'awi kumati ma siwara de yamididi go'ona yoma'okode de de 'una.

33Gee yamididi go'ona wimadau 'o Yesus, de 'o Petrus kawongosekau, "'Aba Guru, posironga 'isanangioka ne'enaka dau. Yaowa ngomi miodiai 'o da-darusu 'o ngai moi to ngona 'Aba, ngai moi to Musa, de ngai moi to Elia." (Ma 'o Petrus koge'ena wongose, ge'ena kowanakowa 'okia wongose.)

34'O Petrus kawobicarasi de 'o kakamoro 'i'uti de yakisaoka so 'ona yakimodongo.

35Ge'enaka de 'o kakamorino ge'ena yo'isene ma Jo'oungu ma Dutu wi 'ilingi 'ingose, "Nu'una to ngoi 'ai Ngowaka towiiri-iriki. Winisigisene 'unaka."

36'O 'ilingi ge'ena 'imaogoroka, de 'ona wimake 'o Yesus womatengokasi ge'enaka. 'O Yesus 'awi do-domoteke kayomasiriidino 'iodumu ge'ena, de koyosidemowa ka moika ma, 'okia naga gee 'ona yamakekau.

37Ma bibinoka de 'o Yesus de 'awi do-domoteke yaruange yo'uti 'o gigieku daku, so gee yototaruku dau ma gigie ma timioka de 'o nyawa posironga manga gudai yaino 'o Yesusino.

38De 'o nauru wimoi 'o nyawa yoku-kudai manga sigoronaka dau kawasorogade woma'orese, wongose 'ato, "'Aba Guru, sioko wonilegasi 'ai ngowaka. Bo'osa 'una ge'ena 'ai ngowaka kawomatengoka!

39Nako la 'o tokata widoboa, ge'ena kawaso-sorogade wopoaka de wisikagiwi so 'awi 'uruno ma 'i'abo. 'O tokata ge'ena koimaogoruwa wisangisara, de 'ioluku 'isupu 'unaka!

40Toga'asokokau 'ani do-domoteke yoginiiki ma tokata ge'ena, ma koya'akunuwa."

41'O Yesus wosango, "'Etei, ngini ne'ena koniongaku-ngakuwa ma Jo'oungu ma Dutuka, de niolibakau. Sigado kokiasi ma do'ingo ngoi salingou ka de de nginiosi de tosabari sigado niongaku? Wini'asono 'o ngowaka gu'una!"

42'O ngowaka gu'una wosikaika 'o Yesusika, de 'o tokata ge'ena wisi'umo-'umo so wi roese ma kaipa-patilangikau. Ma 'o Yesus wodorofu ma tokatika ge'ena wosuloko 'isupu, so 'isupuoka de wosanangiokau. Ge'enaka de 'o ngowaka gu'una wisuloko wosikaikali ma deaka.

43'O nyawa 'iodumu yoherangi yamake ma Jo'oungu ma Dutu 'awi kuasa 'iamoko ma sala. Ma 'orasi 'o nyawa-nyawa kayohera-herangiosi 'iodumu gee wodiaiokau ge'ena, de 'o Yesus kawongosekau 'awi do-domoteika,

44"Niosigisene niosidi-diai de 'uwa niamongoro 'ai demo-demo ne'ena: Ngoi 'o Nyawa ma Ngowaka dua 'isisarakani yopa-paretaka."

45Ma 'o Yesus 'awi do-domoteke go'ona koyasahewa 'awi demo ge'ena sababu ma Jo'oungu ma Dutu kowakisisahewasi la 'ona 'uwasi yasahe. 'Ona koyasahewasi ma yakimodongo yosano 'unaka.

46'O Yesus 'awi do-domotekoka yomakaributu ma ngale nago'ona 'ifoloi yoamoko.

47'O Yesus wanako to 'ona manga singina ma dodaka, so wa'eseno 'o ngowaka ma dingoono moi de wa'okode 'awi dateoka.

48Ge'enaka de kawongosekau 'awi do-domoteika, "Nago'ona yadawongo 'o ngowaka 'isoka 'o ngowaka ne'ena de manga singina 'isa-sanangi sababu 'imoteke ngoi, ge'ena ma ngale 'idawongo ngoi. De nago'ona 'idawongo ngoi de manga singina 'isa-sanangi, ge'ena ma ngale widawongo 'una gee woisulo-suloko. Sababu nago'ona gee koyakiba-baragunawa naga nginioka, 'ona 'ifoloi yobaraguna ma Jo'oungu ma Dutu wi bionoka!"

49'O Yohanes kawongosekau 'o Yesusika, "'Aba, ngomi miamake 'o nyawa wimoi 'o tokata woginiiki de to ngona 'ani ronga, de ngomi komiosidabiwa sababu 'una ko de de ngonewa."

50'O Yesus wosango 'o Yohanesika de 'awi do-domoteke 'ireguka, "'Uwa winitawanono, sababu 'o nyawa gee koyomalawanuwa nginika, 'ona ge'ena nginino!"

51Gee 'o Yesus wanako 'ato ma 'orasi 'isoriokau wisidoa 'o sorogaade, 'una waputusokau wotagi 'o Yerusalemuka.

52So wakisuloko 'o nyawa yamuruo naga yosira 'o soana moika 'o Samariaka ma ngale yakalari 'okia sonaa gee 'o Yesus woparaluu.

53Yaika ma ngale yakalari 'okia naga gee 'o Yesus wosulokokau, duga ma soanoka ma nyawa-nyawa koyosidabiwa 'o Yesus waika ge'enaka, sababu 'iwai-waiti monga 'una wosikaika 'o Yerusalemuka.

54So gee 'o Yesus 'awi do-domoteke ge'ena la 'o Yakobus de 'o Yohanes yo'isenoka 'ato 'o Yesus kowisidabinowa de kayongosekau, "Jou, nomodeke mioga'asoko 'o 'uku 'i'uti 'o diwanguku la yakibinasa 'o nyawa-nyawa go'ona?"

55'O Yesus womapulutuka 'onaka de wakingamo.

56Ge'ena 'ipasa de 'o Yesus de 'awi do-domoteke yoodumu yotagi 'o soana 'ireguka.

57'O Yesus de 'awi do-domoteke manga do-dagi yosigilali, de wimoi kawongosekau 'o Yesusika, "'Aba, ngoi tomau tonimoteke kiaka naga bato!"

58'O Yesus wosango, "'O haewani 'o joro yabi-binasa mita de ma 'arukoka, de 'o namoro gee kopapi-piarawa mita de ma 'igutu, ma ngoi 'o Nyawa ma Ngowaka ne'ena 'ai ngii ma ngale tomasiruba-ruba koi'iwa."

59Ge'enaka de 'o Yesus kawongosekau 'awi do-domoteke 'ireguka, "Noimoteke ngoi." Ma 'o nyawa gu'una kawongosekau, "'Aba, tanu 'isira tolio 'ai dea towipo'osukosi."

60'O Yesus wosango, "Madaka la 'o nyawa gee koyamote-motekuwa ma Jo'oungu ma Dutu 'awi mau yapo'osuku manga nyawa 'isonge-songene. Ma ngona notagiou de nosihabari 'ato ma Jo'oungu ma Dutu wokuruekau wopareta."

61Naga mita wimoioli kawongosekau, "'Aba, ngoi tomau tonimoteke, ma tanu 'isira tolio tomasilo-loasi."

62'O Yesus kawongosekau 'o nyawaka gu'una, "'O nyawa gee yokuruekau yopajeko la yomadutumu manga dudunoko, koyadaenuwa yodadi ma Jo'oungu ma Dutu 'awi kawasa."Download Audio MP3 (Lukas 9):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Lukas 9 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran