Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 
 <<  Ibrani 6 : 18 >> 

TB: supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan, beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita.


AYT: sehingga dengan dua hal yang tak dapat berubah itu, yang mengenainya Allah mustahil berbohong, kita yang datang mencari perlindungan akan mendapatkan dorongan yang besar untuk berpegang teguh pada pengharapan yang diberikan kepada kita.

TL: supaya dengan sebab dua perkara yang tetap itu yang di dalamnya mustahil bagi Allah berdusta, kita akan beroleh hati yang kuat, yaitu kita ini yang mencari perlindungan, hendak mencapai pengharapan yang terletak di hadapan kita,

MILT: agar oleh dua kenyataan yang tidak dapat berubah, yang dengannya mustahil Allah (Elohim - 2316) berdusta, kita yang mencari perlindungan untuk menggenggam pengharapan yang disediakan sebelumnya, boleh mendapatkan penghiburan yang kuat,

Shellabear 2010: supaya melalui dua hal yang tidak dapat berubah -- Allah tidak mungkin berdusta tentang hal-hal itu -- kita yang berlindung pada-Nya mempunyai keberanian kuat untuk mencapai pengharapan yang ada di hadapan kita.

KS (Revisi Shellabear 2011): supaya melalui dua hal yang tidak dapat berubah -- Allah tidak mungkin berdusta tentang hal-hal itu -- kita yang berlindung pada-Nya mempunyai keberanian kuat untuk mencapai pengharapan yang ada di hadapan kita.

Shellabear 2000: supaya melalui dua hal yang tidak dapat berubah — Allah tidak mungkin berdusta tentang hal-hal itu — kita yang berlindung pada-Nya mempunyai keberanian kuat untuk mencapai pengharapan yang ada di hadapan kita.

KSZI: Dengan adanya dua perkara yang tidak mungkin berubah, sedangkan Allah tidak mungkin berdusta, maka hati kita tetap. Kita telah lari mencari tempat berlindung untuk berpegang kepada harapan yang dihulurkan kepada kita.

KSKK: Jadi, kita mempunyai dua kepastian, yang dengannya dibuktikan bahwa Allah tidak mungkin berbohong, yaitu janji dan sumpah. Ini cukup untuk meneguhkan kita, apabila kita meninggalkan segala-galanya untuk berpegang pada harapan yang telah dikemukakan kepada kita.

WBTC Draft: Kedua hal itu tidak dapat berubah. Allah tidak dapat berdusta jika Ia mengatakan sesuatu dan Dia tidak dapat berdusta ketika Ia bersumpah. Jadi, hal itu membuat kita merasa aman datang kepada-Nya untuk mendapatkan keselamatan. Keduanya membuat kita aman dan kuat untuk tetap dalam pengharapan yang telah diberikan Allah kepada kita.

VMD: Kedua hal itu tidak dapat berubah. Allah tidak dapat berdusta jika Ia mengatakan sesuatu dan jika Ia bersumpah. Jadi, hal itu membuat kita merasa aman datang kepada-Nya untuk mendapatkan keselamatan. Keduanya membuat kita aman dan kuat untuk tetap dalam pengharapan yang telah diberikan Allah kepada kita.

AMD: Allah tidak dapat berbohong ketika Ia mengatakan sesuatu, dan Ia tidak mungkin berbohong ketika Ia membuat sumpah. Melalui dua fakta yang tidak berubah itu, maka kita menemukan penghiburan di dalam Dia sehingga kita semakin teguh berpegang pada pengharapan yang telah Allah berikan kepada kita.

TSI: Jadi Allah sudah memberikan janji dan sumpah-Nya. Kedua hal itu tidak mungkin diubah-Nya, karena Allah tidak mungkin berdusta. Oleh karena itu, kita yang bergantung penuh kepada kebaikan hati Allah untuk menyelamatkan kita merasa dikuatkan dengan harapan seperti ini, “Allah pasti akan menepati semua janji-Nya kepada kita!”

BIS: Dua hal itu tidak dapat berubah: Allah tidak mungkin berdusta mengenai janji dan sumpah-Nya. Sebab itu, kita yang sudah berlindung pada Allah, diberi dorongan kuat untuk berpegang teguh pada harapan yang terbentang di depan kita.

TMV: Dua perkara itu tidak dapat berubah, iaitu janji-Nya dan sumpah-Nya. Allah tidak dapat berdusta tentangnya. Oleh itu, kita yang sudah pergi kepada-Nya untuk mendapat perlindungan, sangat digalakkan supaya berpegang teguh kepada harapan yang ada di hadapan kita.

BSD: Allah tidak mungkin berbohong. Janji dan sumpah-Nya tidak akan diubah-Nya. Oleh sebab itu, kita yang berlindung pada Allah mendapat dorongan kuat, supaya teguh berpegang pada harapan yang ada di depan kita.

FAYH: Kepada kita diberikan-Nya keduanya, baik janji maupun sumpah-Nya, dua hal yang dapat kita pegang, karena Allah mustahil berdusta. Semua orang yang datang kepada-Nya untuk diselamatkan dapat berbesar hati karena kepastian yang demikian dari Allah. Sekarang mereka dapat merasa yakin, bahwa Ia akan memberikan kepada mereka keselamatan yang telah dijanjikan-Nya.

ENDE: MaksudNja, supaja berdasar pada kedua kenjataan itu - dan tidak mungkin Allah berdusta - kita jang telah melarikan diri, diberanikan sekuat-kuatnja untuk teguh berpegang pada harapan jang tersedia bagi kita.

Shellabear 1912: supaya hati kita sangat diberanikan dari sebab dua perkara yang tidak boleh berubah, dan yang tak boleh dibohongkan Allah, yaitu kita ini yang sudah lari berlindung hendak mencapai pengharapan yang dihadapkan kepada kita:

Klinkert 1879: Soepaja olih doewa perkara ini, jang tidak terobahkan, ija-itoe moestahillah Allah berdoesta, maka kita pon bolih mendapat penghiboeran besar, ija-itoe kita, jang telah lari berlindoeng akan berpatoet pada harap, jang dihadapkan kapada kita itoe.

Klinkert 1863: Sopaja dari doewa perkara, jang tidak bolih berobah itoe, ija-itoe moestahil adanja Allah berdjoesta, maka kita bolih mendapet penghiboeran jang besar, kita jang soedah lari berlindoeng akan memegang pengharapan, jang ditaroh dihadepan kita;

Melayu Baba: spaya oleh dua perkara yang ta'boleh berubah, dan yang dalam-nya Allah ta'boleh bohong, kita punya hati boleh jadi banyak brani, ia'itu kita ini yang sudah lari mnchari lindong mau pegang itu pngharapan yang di-ltak dpan kita,

Ambon Draft: Itupawn, sopaja kami, awleh duwa perkara jang tija-da ka; ubahan (karana tijada-bawleh, jang Allah berdus-takan), berawleh sawatu penghiboran jang togoh kami ini, jang sudah datang lari poloh pengharapan jang ter-tantu itu:

Keasberry 1853: Supaya ulih dua purkara yang tiada bulih burubah ubah itu, iya itu mustahillah adanya Allah itu burdusta, maka kita pun bulih mundapat punghiburan yang busar, yang tulah lari burlindong akan munchapie pungharapan yang ditarohkan dihadapan kita itu:

Keasberry 1866: Supaya ulih dua pŭrkara yang tiada bulih bŭrubah ubah itu, iya itu mustahillah adanya Allah itu bŭrdusta, maka kami pun bulih mŭndapat pŭnghiburan yang bŭsar yang tŭlah lari bŭrlindong akan mŭnchapie pŭngharapan yang ditarohkan dihadapan kami itu:

Leydekker Draft: Sopaja 'awleh duwa perkara jang tijada ka`ubahan, dalam jang mana 'Allah tijada dapat berdusta, kamij ber`awleh sawatu panghiboran jang karas, jaxnij, kamij jang sudah bersuwaka hendakh memegang radja jang tertantu:

AVB: Dengan adanya dua perkara yang tidak mungkin berubah, sedangkan Allah tidak mungkin berdusta, maka hati kita tetap. Kita telah lari mencari tempat berlindung untuk berpegang kepada harapan yang dihulurkan kepada kita.

Iban: Ulih jaku sumpah enggau jaku semaya ti enda ulih diubah nya, Allah Taala nunjukka Diri enda bula. Nya alai kitai ke udah belindung ba Allah Taala balat agi diperansang bepegai ba pengadang ti di mua kitai.


TB ITL: supaya <2443> oleh <1223> dua <1417> kenyataan <4229> yang tidak berubah-ubah <276>, tentang <1722> mana <3739> Allah <2316> tidak mungkin <102> berdusta <5574>, kita yang mencari perlindungan <2703>, beroleh <2192> dorongan <3874> yang kuat <2478> untuk menjangkau <2902> pengharapan <1680> yang terletak di depan <4295> kita.


Jawa: supaya marga prakara loro kang tetep, mokal manawa Gusti Allah cidra, kita kang ngupaya pangayoman, oleh pangatag-atag kang kuwat amrih nggayuh marang pagnarep-arep kang kagantungake.

Jawa 2006: supaya marga prakara loro kang ora owah-owah mau -- ing bab iku mokal menawa Allah iku cidra -- kita kang padha ngupaya pangayoman, padha olèh pambereg kang kuwat amrih ngantepi pangarep-arep kang kaprasetyakaké.

Jawa 1994: Rong prekara kuwi ora bisa owah, janji lan sumpah, sing njalari Gusti Allah ora bakal sélak. Merga saka kuwi kita sing wis olèh keslametan saka Gusti Allah padha diwanti-wanti supaya ngugemi klawan mantep marang pengarep-arep sing wis kajanjèkaké marang kita.

Jawa-Suriname: Ya rong prekara iki sing marakké Gusti Allah ora bisa sélak, yakuwi, Dèkné janji lan Dèkné sumpah. Lan jalaran sangka kuwi, awaké déwé iki sing wis nampa keslametan sangka Gusti Allah, pada tansah diélingké, supaya pada kentyeng nggondèli pengarep-arep sing wis dijanji karo Gusti Allah marang awaké déwé.

Sunda: Ku sabab kitu ieu dua hal teh, jangji jeung sumpah-Na, ngalantarankeun Mantenna moal kersa barobah, moal kersa jalir. Pikeun anu nyalindung ka Mantenna, sumpah Mantenna teh jadi pamageuh pangharepanana yen jangji Mantenna tangtu dilaksanakeun.

Sunda Formal: Boh jangji-Na boh sumpah-Na, hamo batal. Jadi, pamohalan Allah cidra tina subaya. Pikeun anu sumalindung ka Mantenna, sumpah-Na teh jadi hiji pamageuh pangharepan kana laksananing jangji Mantenna tea.

Madura: Parkara se dhadhuwa’ ganeka ta’ bisa aoba: Allah ta’ kera lecek parkara janji sareng sompana. Daddi, sampeyan sareng kaula sadaja se ampon anaong ka Allah, eparenge samangat se kowat kaangguy koko neggu’i ka pangarebban se badha e adha’na mata paneka.

Bauzi: Labiha labe iho ozom, Alat Aba Aho fet gagu vàmadi esuhu im lam Am ba vagedam Alat modem vabak. Labi laha Aho neo ee Abada neo vi gagu faa fegube vàmadi esuhu bak lam Am ba laha vagem vab Alat modem bak. Aho vagem vab Alat modem labe iho ozom, ame im behàsu lam ba faatoi veimdem biem imot modem bak. Abo gi labaha bohu modesuhuna modem bak. Labihàmu Alat Aba Aho modehe bak behàsu labet modi iho Aba Aho amu fet gagu vàmadi esuhu bak lam, “Aho iba soat vausu fa vei neàdeda tame,” laham bak lam iho tu vi ozodam dam nibe im ahu ab modi vabededume teudeham bak.

Bali: Duaning asapunika paindikane makakalih punika tan prasida kaobah, samaliha Ida Sang Hyang Widi Wasa tan pacang mobab ngeniang ring indike punika. Malantaran punika, iraga sane sampun muponin sutrepti rahayu sajeroning Ida, banget pisan kangsok mangda iraga pageh ngagem pangajap-ajap sane wenten ring arepan iragane.

Ngaju: Due hal te dia tau hobah: Hatalla dia mungkin mananjaro tahiu janji tuntang sumpahe. Tagal te, itah je jari bakalindong intu Hatalla, inantiring toto-toto uka mimbing dehe-dehen intu kaharap je isanan hong hunjun itah.

Sasak: Kedue hal nike ndẽqne bau berobah: Allah nẽnten mungkin beduste mengenai janji dait sumpah-Ne. Keranaq nike, ite saq boyaq perlindungan lẽq Allah, bedowẽ kebanian saq kuat jari mauq pengharepan saq araq lẽq julunte.

Bugis: Iyaro duwaé passaleng dé’ nawedding tappinra; dé’ namakkullé mabbellé Allataala passalenna jancin-Na sibawa tanro-Na! Rimakkuwannanaro, idi iya mallinrungngénna ri Allataala, riwérékki dorongang masero untu’ makkatenning masse ri paddennuwang iya mallebba’é ri yolota.

Makasar: Anjo ruaya passala’ takkulleai lamminra; tena olona la’balle-balle Allata’ala ri janjinNa siagang sumpaNa! Lanri kammana, ikatte tau a’la’langamo irawanganNa Allata’ala, nikellaiki’ anna’gala’ jarre’ mae ri panrannuang niaka ri dallekanta.

Toraja: kumua anna bannang dio te da’dua passalan tang tileluk tu Nanii Puang Matua tang balle, nadipabatta’ tu penaanta te kita mallainnamo mentilindung lako Kalena la untoe kapa’rannuanan tu diomo tingayota,

Duri: Ia joo dua, iamo to basse-Na sola sapah-Na te'da namembali, sanga te'da nakullei Puang Allataala mangnguraga. Susimi joo napamasumanga'ki' kita' to napasalama'mo Puang Allataala, antarannuan tarruh Puang Allataala kumua la napugaukki to apa nabasseanki'.

Gorontalo: Dila ponga lo akali Allahuta'ala mohimbulo tomimbihu janjiya wawu tadiya. Pasali moheluduluwo boyito dila moubawa. Wolo uodito, ito ta hepotililunga to Allahuta'ala hilanto mowali molotolo, tunggulo ma mowali mototoheto didihunto to u iloyiyakiniyanto u ma o'onto to talunto.

Gorontalo 2006: Dulo sua̒li boito diila mowali mobolio̒: Allahu Taa̒ala diila pongalo aakali mohimbulo tomimbihu danti wau tadia-Lio. Sababu uito, ito tamaa lotiduo̒la to Allahu Taa̒ala, yiluntula-Lio daa̒ u motidihu tio̒otutua to halapani ubua̒-bua̒adu to talunto.

Balantak: Rurua' men Ia ngaan iya'a sian koboliian. Ia sian mangalusi toon-Na tia sumpa'-Na. Mbali' kita men mongooskon Alaata'ala pakadodoron a noanta montontoni upa men ooskononta ni'imarian.

Bambam: Indo pa'pindana anna pa'dandianna inna tä' sia la tieli', aka tä' Ia deem la kaägä'-ägä' Puang Allataala. Ma'dandi anna ma'pinda anna mala dipakatoto' kita penabanta to umpentionganni Puang Allataala anna la tontä liungkia' mahannu anna umpemmitai indo to puha nadandiangkia'.

Kaili Da'a: Rongele etu da'a namala mabali. Alatala da'a ntoto nodawa ewa pojanjina etu to nipowiana ante nojanji. Patujuna nojanji iwetu ala kita to nekalendu ri ja'ina mamala rapakaroso rara sampe kita maroo manjarumaka nuapa to nijanjina etu.

Mongondow: Doyowa nopasaḷ tatua in diaíbií mobaḷu-baḷui: Totu'uonbií i Allah in dandi bo ibot-Nya tatua. Sia diaíbií monguboḷ. Manangka intua kita inta umuran umoliung ko'i-Nia, umuran-Nya inogoian in ropot baí umuran kumadai kon onu inta i harap makow kon tayowon naton.

Aralle: Dahi puha nabeaingkea' Puang Alataala pa'dandinna anna popindaanna. Inde derua hupanna tula' sahing dai mala dibala'i, aka' inang daine' aha ma'loseng-loseng Puang Alataala. Dahi kita' ang hali ullambi' pentu'dungang yaling di Puang Alataala tontong hannu anna mampetahpa' la nabeaingkea' yato kasalama'ang ang nadandi.

Napu: Ane Pue Ala mopahawe dandiNa, bara dongkona. Nodo wori ane Pue Ala mohowara sumpaNa, bara dongkona. Lolita au rompaka iti bara ara katebaliana. Pue Ala modandi hai mosumpa bona maroho lalunta. Hai ikita ide, mopalehimoke katuwonta hai dosanta hangkoya bona tapegia apa au Nadandiake, lawi meharungake i Pue Ala au mohoremake hangko i huku dosanta.

Sangir: Hal᷊ẹ̌ darua ene tawe mawal᷊ui: Mawu Ruata e apawe tawẹ běke měkẹ̌konti e su hal᷊ẹ̌ u pẹ̌kakědon'E ringangu salun'E. Ual᷊ingu ene, i kitẹ apang seng mạkakěllung su Mawu Ruata e, ghẹ̌gěllirangu wawahansang masěgadẹ̌ baugu mangumpaedẹ̌ pakasěgadẹ̌ su pělaharapẹ̌ kụ seng mạl᷊aěmpahẹ̌ su těngong kitẹ e.

Taa: Wali i Pue Allah taa maya mawuti, wali see naka manasa Ia taa mawuti tempo Ia mangika parajanjiNya. Pasi Ia taa seja mawuti tempo Ia mangampake sangaNya mampakatantu parajanjiNya etu. Pasi samparia gombo to ito’okaNya tempo mangika parajanji pasi tempo mampakatantu parajanjiNya etu taa kojo damambali. Wali see naka kita to roomo mampago i Pue Allah darapalaes, kita rapakaroso rayanta see tare pandoonya mansarumaka i Pue Allah pasi mangampeas anu to Ia roomo mamparajanjika, to kita damangarata.

Rote: Dede'ak dua ta hapu lasafali fa: Tao leo bee o Manetualain ta nasapepeko la'eneu hala hehelu na, ma soo-supan fa. Hu ndia de, ita fo tasulu-tahapa basa neu Manetualai na, nanafe manggate balakaik soaneu ho'u tahehele neu namahenak, fo nanabetubalak nai ita mata na.

Galela: Awi jaji magena de lo Awi sasi magena akuwa itagali. Idadiwa o Gikimoi witodamato. Una wojaji komagena ma ngale ngone pololoqa de pomataru kanaga Unaka aku nanga sininga gena wosiputuru, la ngone nanga ngongano o kia naga wonajajajika gena pomasigocoho qaputuru.

Yali, Angguruk: Allahn nele si ihi ha fug teg ulug alem piren pisan isa fug tohon imbibag. Fobik fanowap nenebuhuwon nonolohotma werehon ine roho seneg lit niren yami ruruk lamuhukon fahet tem toho pukag ulug alem piren itano imbibag.

Tabaru: Ma Jo'oungu ma Dutu 'awi jaji de 'awi sasi ge'ena koingali-ngaliwa. 'Una kowoelu-elukuwa. Sababu ge'ena ngone gee pomasidutu-dutuku 'unaka 'inasikuata ma ngale pomasiga-gao ma gou-goungu nanga singina nganonika gee pongano-nganonou nanga bionoka.

Karo: Dage lit dua erbage si la banci mobah, e me padan ras SumpahNa, janah kerna si dua e tentu Dibata labo erbual. Erkiteken si e kita si nggo ndat perlindungen i bas Dibata, iajuk kal gelah tetap ncikep pengarapen si lit i lebe-lebenta.

Simalungun: ase marhitei na adong banta dua fakta na so mubah-ubah in, ibagas ai seng boi Naibata marladung, adong do banta apoh-apoh na margogoh, banta na marhaporusan hujai laho marsijoloman hubani pangarapan na i lobeita ai.

Toba: asa dapotan apoapo na margogo hita, horhonon ni na dua partinandaan, na so olo muba, ai na so tarbahen Debata margabus; tusi do hita marhaporusan, laho marsitiopan tu pangkirimon na di jolonta i.

Dairi: Oda mobah-obah sidua pengkah èn; ai merkitè-kitè jandi dekket bagah-bagah i, oda ngo uè Dèbata merluap. Kerna naidi, kita sienggo ilènggemmi Dèbata merpengharapen tuhu-tuhu menjalo sienggo ihantari idi i podi ari banta.

Minangkabau: Duwo parkaro tu indak dapek barubah: Allah indak mungkin baduto tantang janji, sarato jo sumpah-Nyo. Dek karano itu, kito nan lah balinduang pado Allah, dibari kudaraik nan kuwaik untuak bapacik taguah, kabake harapan nan tabantang di adok-an kito.

Nias: Si dombua ngawalõ andrõ lõ tola tewu'a: Lõ falimo Lowalangi ba wawu'usa li ba fahõlusa-Nia. Bõrõ da'õ, ya'ita si no nilumõ'õ Lowalangi, so we'ewe'e dõdõ saro ba wa lõ mamalõ manõtõna hadia zi no Ihõnagõ khõda ba ginõtõ si so fõna.

Mentawai: Karuania néné, tá isisiliy: Aipoí ka sia Taikamanua tá paboboko nia ka palelengan sambat ka suppania. Oto sita sipukukunem ka tubut Taikamanua, tutubbui sita simakopé bulé taomet'aké kam simaron karonietta sikukuddu ka matatta.

Lampung: Rua hal ano mak dapok berubah: Allah mak mungkin bebuhung tentang janji rik sumpah-Ni. Ulihni seno, ram sai radu belindung jama Allah, dikeni durongan kuat untuk nyating teguh jama harapan sai tebentang di hadap ram.

Aceh: Dua boh hai nyan hana hase meu ubah: Allah hana mungken meusulet keuhai janji dan sumpah Gobnyan. Sabab nyan, geutanyoe nyang ka tameupayong nibak Allah, geubri durongan nyang teuga keutamumat nyang kong ubak harapan nyang teuleung luwah dikeue geutanyoe.

Mamasa: Inde pindana anna pa'dandinnae innang tae' dengan leleanna la tibero, annu tae' dengan leleanna tae' mantula' tongan Puang Allata'alla. Iamo too, kita to ussissareimo Puang Allata'alla innang la napomatoro penawanta la tontong urrannuanni pa'dandinna.

Berik: Uwa Sanbagiri Jei Jam afafweyan. Ane Jei naura aaiserem nes mes golmini: daamfennaiserem ga aas, taterisi Jena aa jes bilirim, ane naurabaraiserem ga aas, Jei Jena mes gaarstenanna enggame Jei jeiserem bunar-bunarsus se eyebili. Naura jeiserem Jei jam wirsosiyen. Gam jega nei nejeya fortyaram enggalfe Jei nei nes Jam waakentababisife, nei baabeta ibirmi nesa domola nelem inibe. Nei ga bunar-bunarsusfer ga sege towaswebili enggame, Jeiba nei nes waakentababisisi, Jei gwanan Jena aa gemer gulum.

Manggarai: Wada agu reké de Mori Keraéng ho’o toé manga célung koléd. Hia toé manga nggopétN. Itét kawé mo’éng oné Mori Keraéng, téing Liha mberes kudut metek tu’ung oné bengkes hitut manga olo mai itéy.

Sabu: Dhue lai do na harre adho ke do nara ri ta lare. Dae dho ke Deo ta pote ri pa lihupa nga lijaji No he. Rowi do mina harre ke, di ne do pehuri-anni pa Deo, do wie ke pa di ne lua pedidi do rui tu ta parru pebharra-bharra pa lua henao do walle pa hedhapa di ne.

Kupang: Te ada dua hal yang sonde bisa baroba. Yang partama, andia Tuhan pung janji. Deng yang kadua, andia Dia pung sumpa yang Dia pake ko jamin itu janji. Jadi kalo Tuhan su janji satu hal, pasti Dia bekin iko, tagal Dia sonde mungkin omong kosong. Andia ko kotong sonde usa kawatir deng Dia pung janji. Kotong su lari pi cari salamat di Dia, jadi sakarang kotong tenga tunggu ko baharap tarús sang Dia sa.

Abun: Yefun Allah yo kidar subot suk gato An tom su men ne nde. Yefun tom suk su men, or o Yefun syo An syim su sukdu ne dom. Yefun ben suk we ne, anato men jam do, suk gato An tom ne kwop mone it. Sane anato men yé gato brek kadit sukdu yi neya ete kas ma jom suk gato Yefun tom ne, men yo mit we subot sukdu ne nde, wo men mit at wa sukdu ne wai o re.

Meyah: Noba enadaij nou Allah ocuwei mar jinaga guru. Erek koma tina Ofa anggen rot mar insa koma gu Abraham jera rusnok ongga runjuj jeska ofa jeskaseda mimif mijginaga rot oida mimesma eiteij ah ongga efeinah si. Noba mimif muisum gij Ofa rot mar insa koma. Noba koma bera ongga ereita mudou efesi erek erirei eteb rot ojgomuja.

Uma: Alata'ala, uma-i boa' mpo'uli' janci-na, uma wo'o-i boa' mpohowa' sumpa-na. Pai' lolita-na to ronyala toe uma mobali'. Jadi', ngkai pojanci pai' posumpa-na Alata'ala toe, moroho-mi nono-ta ompi'. Apa' kita' toi, tauna to mpopepotuwu' hi Alata'ala, tasarumaka Hi'a-damo to mpowai'-ta kalompea'. Ngkai pojanci pai' posumpa Alata'ala toe, terohoi-mi nono-ta bona neo' tabahakai ncarumaka Alata'ala pai' mpopea napa to najanci-taka hi eo mpeno-na.

Yawa: Amisye apa urairije mamo mamaisyo rai kobe, muno Apa ana po raurairive patimuve mamo mamaisyo rai tavon. Anakotare jirume umaso mbe ninuwanive jewen, weye Amisye pangkarive kakai. Apa urairije mo wansanuga raijasea mbambunin. Weti wanta wanggaugambe Ai indamu ana wansanave ramene indati wandaijar.


NETBible: so that we who have found refuge in him may find strong encouragement to hold fast to the hope set before us through two unchangeable things, since it is impossible for God to lie.

NASB: so that by two unchangeable things in which it is impossible for God to lie, we who have taken refuge would have strong encouragement to take hold of the hope set before us.

HCSB: so that through two unchangeable things, in which it is impossible for God to lie, we who have fled for refuge might have strong encouragement to seize the hope set before us.

LEB: in order that through two unchangeable things, in which [it is] impossible for God to lie, we who have taken refuge may have powerful encouragement to hold fast to the hope set before [us],

NIV: God did this so that, by two unchangeable things in which it is impossible for God to lie, we who have fled to take hold of the hope offered to us may be greatly encouraged.

ESV: so that by two unchangeable things, in which it is impossible for God to lie, we who have fled for refuge might have strong encouragement to hold fast to the hope set before us.

NRSV: so that through two unchangeable things, in which it is impossible that God would prove false, we who have taken refuge might be strongly encouraged to seize the hope set before us.

REB: Here, then, are two irrevocable acts in which God could not possibly play us false. They give powerful encouragement to us, who have laid claim to his protection by grasping the hope set before us.

NKJV: that by two immutable things, in which it is impossible for God to lie, we might have strong consolation, who have fled for refuge to lay hold of the hope set before us .

KJV: That by two immutable things, in which [it was] impossible for God to lie, we might have a strong consolation, who have fled for refuge to lay hold upon the hope set before us:

AMP: This was so that, by two unchangeable things [His promise and His oath] in which it is impossible for God ever to prove false {or} deceive us, we who have fled [to Him] for refuge might have mighty indwelling strength {and} strong encouragement to grasp {and} hold fast the hope appointed for us {and} set before [us].

NLT: So God has given us both his promise and his oath. These two things are unchangeable because it is impossible for God to lie. Therefore, we who have fled to him for refuge can take new courage, for we can hold on to his promise with confidence.

GNB: There are these two things, then, that cannot change and about which God cannot lie. So we who have found safety with him are greatly encouraged to hold firmly to the hope placed before us.

ERV: These two things cannot change: God cannot lie when he says something, and he cannot lie when he makes an oath. So both of these things are a great help to us who have come to God for safety. They encourage us to hold on to the hope that is ours.

EVD: Those two things cannot change. God cannot lie when he says something and he cannot lie when he makes a vow. So those things give great comfort to us who came to God for safety. Those two things give us comfort and strength to continue in the hope that God gives us.

BBE: So that we, who have gone in flight from danger to the hope which has been put before us, may have a strong comfort in two unchanging things, in which it is not possible for God to be false;

MSG: God [can't] break his word. And because his word cannot change, the promise is likewise unchangeable. We who have run for our very lives to God have every reason to grab the promised hope with both hands and never let go.

Phillips NT: So that by two utterly immutable things, the word of God and the oath of God, who cannot lie, we who are refugees from this dying world might have a powerful source of strength, and might grasp the hope that he holds out to us.

DEIBLER: He did that to strongly encourage us as a result of our knowing that God has done two things that cannot change. Namely, he promised to bless us, and he solemnly declared that he would declare himself guilty if he did not bless us. We know that God, who did those things, cannot lie. We have fled to him in order that we might continue confidently to expect to receive what he promised us.

GULLAH: God done dat, so dat dem two ting yah, wa God promise an wa e tek a wow bout, da say e gwine do um, fa true dem two ting cyahn neba change, cause God cyahn lie. Now den, dem two ting yah courage we fa true, so dat we wa gone ta God fa stay safe, gwine pit all we haat pon wa God gwine gii we bye an bye.

CEV: God cannot tell lies! And so his promises and vows are two things that can never be changed. We have run to God for safety. Now his promises should greatly encourage us to take hold of the hope that is right in front of us.

CEVUK: God cannot tell lies! And so his promises and vows are two things that can never be changed. We have run to God for safety. Now his promises should greatly encourage us to take hold of the hope that is right in front of us.

GWV: God did this so that we would be encouraged. God cannot lie when he takes an oath or makes a promise. These two things can never be changed. Those of us who have taken refuge in him hold on to the confidence we have been given.


NET [draft] ITL: so that <2443> we who have <2192> found refuge <2703> in him may find strong <2478> encouragement <3874> to hold fast <2902> to the hope <1680> set before us <4295> through <1223> two <1417> unchangeable <276> things <4229>, since it is impossible <102> for God <2316> to lie <5574>.Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  Ibrani 6 : 18 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran