Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 
 <<  Ibrani 9 : 8 >> 

TB: Dengan ini Roh Kudus menyatakan, bahwa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka, selama kemah yang pertama itu masih ada.


AYT: Roh Kudus menyatakan kepada kita bahwa jalan menuju Ruang Mahakudus belum terbuka selama Ruang Kudus masih ada,

TL: Dengan yang demikian Rohulkudus menyatakan, bahwa jalan ke tempat yang mahakudus itu belum lagi terbuka selagi bahagian kemah yang di depan itu ada terdiri,

MILT: Dengan ini Roh Kudus menjelaskan, bahwa jalan dari ruang kudus itu belum dinyatakan, selama tabernakel yang pertama itu masih berdiri.

Shellabear 2010: Dengan demikian, Ruh Allah menunjukkan bahwa jalan masuk ke tempat suci belum dinyatakan selama kemah yang pertama itu masih ada.

KS (Revisi Shellabear 2011): Dengan demikian, Ruh Allah menunjukkan bahwa jalan masuk ke tempat suci belum dinyatakan selama kemah yang pertama itu masih ada.

Shellabear 2000: Dengan demikian Ruh Allah menunjukkan bahwa jalan masuk ke tempat suci belum dinyatakan selama kemah yang pertama itu masih ada.

KSZI: Roh Suci membayangkan bahawa jalan masuk ke Tempat Paling Suci tidak dinyatakan selagi bahagian pertama khemah masih tetap berdiri.

KSKK: Dengan ini Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke dalam tempat kudus di bagian dalam itu tidak terbuka selama masih ada ruang pertama di luar.

WBTC Draft: Roh Kudus menunjukkan bahwa jalan ke Tempat Yang Mahakudus belum terbuka selama kamar yang pertama masih ada.

VMD: Roh Kudus menunjukkan bahwa jalan ke Tempat Yang Mahakudus belum terbuka selama kamar yang pertama masih ada.

AMD: Roh Kudus menunjukkan kepada kita bahwa jalan menuju Ruang Mahakudus belum terbuka selama Kemah Suci yang lama masih berdiri.

TSI: Melalui berbagai aturan itu Roh Kudus menunjukkan bahwa jalan untuk masuk ke Ruang Mahakudus dan langsung menghadap Allah belum terbuka. Selama ruangan yang pertama masih ada, berarti kita sebagai orang biasa tidak boleh masuk ke situ.

BIS: Dengan aturan tersebut, Roh Allah menunjukkan dengan jelas, bahwa selama kemah bagian depan itu masih berdiri, jalan masuk ke dalam Ruang Mahasuci itu belum terbuka.

TMV: Dengan aturan tersebut, Roh Allah mengajar kita dengan jelas, bahawa selama bahagian depan khemah itu masih berdiri, jalan masuk ke dalam Bilik Maha Suci itu masih belum terbuka.

BSD: Dengan aturan-aturan itu, Roh Allah menunjukkan bahwa selama ruang depan itu masih ada, jalan masuk ke Ruang Mahasuci itu belum terbuka.

FAYH: Roh Kudus memakai semua ini untuk menunjukkan kepada kita, bahwa selama ruangan yang pertama masih ada dan sistem yang lama masih berlaku, orang biasa tidak dapat masuk ke dalam Tempat Mahakudus.

ENDE: Dengan hal itu Roh Kudus hendak menjatakan, bahwa djalan masuk ruangan mahakudus belum terbuka, selama ruangan pertama masih berdiri.

Shellabear 1912: adapun yang dinyatakan oleh Ruh Allah itu demikian ini, yaitu belum nyata lagi jalan masuk ke tempat kudus selama kemah yang di hadapan itu ada berdiri:

Klinkert 1879: Maka demikianlah perinja ditandai olih Rohoe'lkoedoes, bahwa djalan katempat jang soetji daripada sakalian itoe belom dinjatakan, selagi chaimah jang pertama itoe ada berdiri;

Klinkert 1863: Maka dengan bagitoe Roh-Soetji soedah menjataken, {Yoh 14:6} bahoea djalan kadalem tampat jang soetji sendiri belom diboekaken, salagi itoe taroeb jang pertama ada berdiri;

Melayu Baba: dalam ini hal Roh Alkudus trangkan yang jalan masok tmpat yang kudus itu blum lagi di-nyatakan, s-lama khemah yang di dpan itu ada berdiri;

Ambon Draft: Awleh jang mana Roch Kudus ada mawn tondjok, ba-huwa djalan kapada tampat jang maha sutji bulom denja-takan, salama taratak jang pertama ada tinggal lagi;

Keasberry 1853: Maka dumkianlah prinya roh Alkudus tulah mumandai, adapun jalan kadalam tumpat yang suchi deripada skalian itu bulomlah lagi dinyatakan, slagi khemah tumpat sumbahyang yang purtama itu ada turdiri:

Keasberry 1866: Maka dŭmkianlah prinya Roh Alkudus tŭlah mŭnandai, adapun jalan kadalam tŭmpat yang suchi deripada skalian itu, bŭlomlah lagi dinyatakan slagi khemah tŭmpat sŭmbahyang yang pŭrtama itu ada tŭrdiri.

Leydekker Draft: Dengan jang mana Rohhu-'lkhudus sudah meng`artikan hhal 'ini, bahuwa djalan makhdis bulom pej denjatakan, salama lagi taratakh jang pertama 'itu 'adalah baperdiri`an:

AVB: Roh Kudus membayangkan bahawa jalan masuk ke Tempat Yang Maha Suci tidak dinyatakan selagi bahagian pertama khemah masih tetap berdiri.

Iban: Nya chara Roh Kudus nunjukka jalai ngagai Endur ti Pemadu Kudus enda dibuka seagi-agi langkau kain ti di luar nya mengkang bediri.


TB ITL: Dengan ini <5124> Roh <4151> Kudus <40> menyatakan <1213>, bahwa jalan <3598> ke tempat yang kudus <39> itu belum <3380> terbuka <5319>, selama <2089> kemah <4633> yang pertama <4413> itu masih ada <2192>. [<4714>]


Jawa: Kalawan mangkono iku Sang Roh Suci anggone nelakake manawa dalan menyang papan suci durung kawengakake, salawase tarub kang ngarep iku isih ana.

Jawa 2006: Kalawan mangkono iku Roh Suci anggoné nélakaké menawa dalan menyang papan suci durung kawengakaké, salawasé kémah kang ngarep iku isih ana.

Jawa 1994: Srana panatané barang-barang mau kabèh, Sang Roh Suci nélakaké klawan cetha, yèn selawasé kémah sing ana ing sisih ngarep isih ngadeg, dalan menyang Sasana Mahasuci durung bukak.

Jawa-Suriname: Lantaran pernatan-pernatan mau kabèh Roh Sutyi ndunungké kanti tyeta nèk suwéné ijik pada manut marang pernatan-pernatan kuwi manungsa ora bisa mara nang ngarepé Gusti Allah.

Sunda: Maksud Roh Suci ngatur kitu teh ngajar, supaya jalma-jalma tarerang yen salila kemah bagian luar aya keneh, Kamar Pangsucina moal waka dibuka.

Sunda Formal: Dina sual ieu, Ruh Allah netelakeun, yen salila aya keneh anu netepan ibadah di Kemah anu kahiji, Kamar Pangsucina dilarang diasupan.

Madura: Kalaban atoran ganeka, Errohna Allah noduwagi kalaban terrang, ja’ saabidda kemah bagiyan adha’ ganeka gi’ manjeng, jalan kaangguy maso’ ka Kennengngan Se Mahasocce ka’issa’ gi’ ta’ abukka’.

Bauzi: Eho etei lab vameadaha im lam Alam Aha Nutabe Neàna labe Aho iba gi im nehasu modi fi gatelo labihasu fet vouhodaha bak. Ame Teohet Mome Fa Faatoiam Num duzuhu lahasdam di lam ame tohedatebo labe ahamo ame Bisi Fiham Zoho laba oli Musat ot vai aba gagoho im lam ulohodesu meeda. Ame di lam dam ee vab dam labe ba tau olehe vabak. Ame lab meedam di lam abo Israel damat ibi iho na fi ho oteme Ala bake vou baedam lahasuhu di lam ba dam ee vab dam labe ozo, “Imti fa Alati fa vahedam bak akete?” laham bak lam ba ame di labe modi fi zeam bitoho vabak.

Bali: Malantaran pidabdab sakancan barang-barange punika, Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun ngurukang saha tatas mungguing sakantun rongane sane ring jabaan punika manggeh, lawange sane ngungsi ka Genah Sane Maha Suci punika kantun durung mampakan.

Ngaju: Hapan atoran te, Roh Hatalla mamparahan batantu, iete katahin kemah hila baun te magon mendeng, maka jalan tame akan huang Kamar Ije Barasih Haliai te hindai buap.

Sasak: Siq care nike, Roh Allah nyatayang secare jelas, bahwe sengonẽq kẽmah lẽq bagian julu nike masih araq, langan tame ojok dalem Ruang Mahesuci nike ndẽqman tebukaq.

Bugis: Nasibawang iyaro peraturangngé, nappaitangngi Rohna Allataala ri idi sibawa manessa, makkedaé sipongenna kéma bagiyang ri yoloéro tettong mupi, laleng muttama’é ri Bili’ Pommapaccingngé dé’pa natattimpa’.

Makasar: Ilalammi ri anne atoranga, Napappicinikang RohNa Allata’ala sa’genna singara’ angkanaya ilalang nia’na ija ammenteng bageang dallekanna anjo pammantanganga, tenapa natassungke oloang antamaya mae ri anjo Kamara’ Kaminang Matangkasaka.

Toraja: Susimo a’gannato Nanii umpapayanni Penaa Masallo’, kumua tae’pa anna tibungka’ tu lalan lako to’ inan tarru’ maindan, ke bendan siapi tu tenda dolo,

Duri: Susimi joo napamanassai Roh Allataala kumua ianna den unapa joo Ngenan Macero, te'dapa nawa'ding to tolino mentama Ngenan Kaminang Macero.

Gorontalo: Wolo aturu boyito Roh lo Allahuta'ala lopobiloheyi lo umopatato deu ngohilayao huwali suci boyito donggo tihu-tihulo, dalala ode huwali u laba-labatutu suci boyito dipo lohuo.

Gorontalo 2006: Wolo wuu̒du boito, Rohullah mopo bilohei wolo mopatato deu̒, ngotilonggadu kema to ambahu talu boito donggo tihutihulo, dalalo tumuwoto ode delomo Huwali Leidaa̒ Laba-labaalo mantali boito diipo mohuo̒.

Balantak: Aturan iya'a bookoi pompopanasakonna Alus Molinas se' kalu Kemana Tumpu men tumbena dauga'na isian, mbaka' salan minsoop na lalomna Lokis Molinas Tuu' iya'a sianpo kobongkatian.

Bambam: Ätoham iam too naongei Penaba Maseho umpomakalesoi diua tä'pi deem lalam la tibukka tama indo Tambim Handam Maseho la diongei sipeloloangam Puang Allataala ke deem liupi indo bahum kapenombaam uhuna.

Kaili Da'a: Nggari atura etu Nosa Nagasa nu Alatala nompakanoto ka kita iwe'i: ane danaria Tenda Mpepue pamulana etu, batuana da'apa nibuka jala mesua sampe ri ngayo Alatala ri Peto'o to Neliu Nggagasa.

Mongondow: Roho i Allah nopo'ontongdon kino tarang pinongin atorang tatua, kon solama kemah dotaí im muna mo'isindogpa makow, daḷan tumu'ot kom bonu in ruangan inta paling mosuci tatua diaípa nobukat.

Aralle: Ungngolai inde ada' napakuhuingkea' Inaha Masero naoatee dake' tibuhke lalang lutama di Tambing Handang Masero ponna ke tontongke' yato tambing ang uhuna di hao di olona.

Napu: Kana i ada penomba iti, Inao Malelaha mopaguruke node: ane ara mani lincu au nguru-nguruna, manusia bara mani rapaliu mesua i lalu Lincu au Meliu Kamalelahana bona mohungkuki Pue Ala.

Sangir: Dingangu atorange kerene, Rohkẹ̌ u Ruata e něnodẹ pinakal᷊ahẹ, u karěngụeweng selo watuh'u těngo'e wědang dụdarisị, ute raral᷊engang sol᷊ong dalung'u Huang Kasusiang'E ene wědawen tawe niwẹbuka.

Taa: Wali yako palaong to etu i Nosa Mapasing mampakanasaka kita ane tiroowa rapake tenda to uyunya etu, pasi ane owo to pampue to bae angganya to maya masua ri raya nsongi to kadua, batuanginya tawa re’e jaya ntau boros masua re ria.

Rote: Hu no ito-ato leondia ka, de Manetualain Dula Dale na nafa'da no manga le'dok nae, metema uma lopo ndia uluk bei napadeik nahele nai ndia soona, enok leo Kama Malalao-Malalafu ka dalek neu a, ta nanasoik fa.

Galela: De o bi bobita komagena o Gurumi Qatetebi ngone wonadoto, nakoso o ngihi ma nonoma de maenasi, gena ma ngale o ngeko moi ihiwasi la o nyawa aku o ngihi ma sinotoka, ena gena o Ngihi Foloi Qatetebika, kagena aku yowosa ma ngale o Gikimoi iwidate.

Yali, Angguruk: Ari turuk latfahon fahet Allah hime fanowon inowen hiyag nisaruk lit, "O hili ambol filon weregma o usama ino kurukon fahet uwan sok husig eleg," ulug selehap nisaruk.

Tabaru: De ma 'atorangi ge'ena, 'o Ngomasa 'Itebi-tebini 'isidumutu 'iwai-waiti 'ato nako ma Jo'oungu ma Dutu wi suba-suba ma ngii kaipakesi, ge'ena 'o ngekomo gee dokaika 'o Ngii 'Itebini 'Ifo-foloika 'isiika koipelengawasi.

Karo: Arah litna aturen-aturen enda, tangkas iajarken Kesah Si Badia maka kidekah pajek denga Kemah bagin si arah lebe e, langa talang dalan ku Ingan Sibadiana kal.

Simalungun: Anjaha marhitei ai ipatuduhkon Tonduy Na Pansing do, paboa na so ungkab ope dalan hubani na mapansing ai, sadokah totap ope rumah panumbahan na parlobei ai.

Toba: Marhitehite i do dipatuduhon Tondi Parbadia i, paboa na so dipapatar dope dalan tu na badia i, saleleng hot dope joro na parjolo i:

Dairi: Merkitè idi iajari Tendi Perbadia ngo kita sidekkah lot dèng bilik lebbè-lebbè jerro i, dalan mbengket mi bilik Simbadia Kalohoon, simadèng mbuka.

Minangkabau: Jo atuaran nan bakcando itu, Roh Allah manyatokan sacaro jaleh, baraso, salamo kemah nan bagian ka muko tu, tatagak juwo lai, mako jalan masuak ka dalam Ruwang Mahasuci tu alun ka tabukak.

Nias: Faoma amakhoita si manõ, Ifahaõ ita Eheha Lowalangi irege oroma, wa sagõtõ sumindro nose tanõ fõna andrõ, lala we'amõi bakha ba Naha Fondrege Ni'amoni'õ lõ na sa mubokai.

Mentawai: Kalulut aturan nenda, bulat patoilánangan nia Ketsat Sipunenan, iaté kaburut ipurió peilé ka sia rubeiat kema ka mata, tápei tububukáaké enungan situgugurú ka Bilí Simakopé Sipunen.

Lampung: Jama atoran tersebut, Ruh-Ni Allah jelas nunjukko bahwa selama kemah bagian hadap udi masih cecok, renglaya kuruk mik delom Ruang Mahasuci udi makkung tebukak.

Aceh: Deungon atoran nyan, Roh Allah geutunyok deungon nyata, bahwa simantong khimah bagian keu nyan mantong na teudong, rot tamong u dalam Ruweueng Mahasuci nyan gohlom teubuka.

Mamasa: Atoran iamo tee nangei umpomakalesoi Penawa Masero kumua ta'pa dengan lalan tibuka tama Angngenan Randan Masero la dingei sipeloloan Puang Allata'alla ke dengan liupi angngenan bunga'na dilambi' illalan lantang kapenombaan.

Berik: Seyafter jeiserem jewer ga Mafnana Uwa Sanbagirmana nes mes gwerauwulmini enggame, afa Tenda Jena jeiserem gemer se finaram, nele Mwona Waakensususerem Uwa Sanbagirmana jewer kautefe je gemerje, jam ne tertesiwiyen.

Manggarai: Ali wintuk ho’o, tombo si’ang le Nai Nggeluk, te salang nggere-oné Lo’ang Nggeluk Kéta hitu toéd céngkay émé manga kin ndéi hitut bolon.

Sabu: Ri lua peato do mina harre ke, ta pedhelo nga teleo ke ri Henga Deo, ta do kinga do era ko ma ne kama do pa hedhapa ne ngati ammu bhalla-lai do naanne do pee ko ma nga titu, ne rujhara maho ju la dhara Kama do Rihi Wiki Mmau nga Megala ne nara de dho ta boke.

Kupang: Tuhan Allah su pake Dia pung Roh Barisi ko kasi mangarti sang kotong bilang, kalo itu gorden masi pele jalan maso pi Kamar Paling Barisi, dia pung arti bilang, manusia masi balóm bisa maso pi Tuhan pung muka, salama atoran lama dong masi jalan.

Abun: Sane men nutbot suk mwa gato yekwesu mwa neya ben mo nu ne sa, bere men jam suk gato Yefun Allah Gen kadum rer nai men jam do, yesu ben suk mo gumwak de gwem ne do kas tó it yo, bere men yo ku os wa men mu ku Yefun Allah mo An bi gumwak fo nde tó.

Meyah: Noba oisouska mar ongga imam-imam runtunggom insa koma bera Efena Ebsi orocunc rot oida mar ongga Allah anggot eimofoj rot nou rusnok bera angh gij mona kahma ros. Jeska oisouska mar insa koma bera Allah ocunc rot oida enadaij nou rusnok giskini rin teisis skoita Ofa enesi. Jeska mar ongga imam-imam runtunggom ecira rot efen owesa efek ros.

Uma: Hante ada tohe'e, Inoha' Tomoroli' mpotudui'-ta hewa toi: ane da rii–ria-pidi kamar to lomo'-na, manusia' ko'ia rapiliu mesua' hi rala Kamar to meliu tena Karoli'-na bona mpomohui' Alata'ala.

Yawa: Maisyare wemaisy, Anawayo Vambunine mo raroron mare ranivara randumo sambaya wusyine umawe ta nteta nene muno urairijo wusyine mbe tanamamoambe vatane mansaija nene, weamo vatane usisa no Tanoano Ndandini Dave rai kakai.


NETBible: The Holy Spirit is making clear that the way into the holy place had not yet appeared as long as the old tabernacle was standing.

NASB: The Holy Spirit is signifying this, that the way into the holy place has not yet been disclosed while the outer tabernacle is still standing,

HCSB: The Holy Spirit was making it clear that the way into the holy of holies had not yet been disclosed while the first tabernacle was still standing.

LEB: The Holy Spirit [was] making this clear, [that] the way [into] the holy place [was] not yet revealed, [while] the first tent was still in existence,

NIV: The Holy Spirit was showing by this that the way into the Most Holy Place had not yet been disclosed as long as the first tabernacle was still standing.

ESV: By this the Holy Spirit indicates that the way into the holy places is not yet opened as long as the first section is still standing

NRSV: By this the Holy Spirit indicates that the way into the sanctuary has not yet been disclosed as long as the first tent is still standing.

REB: By this the Holy Spirit indicates that so long as the outer tent still stands, the way into the sanctuary has not been opened up.

NKJV: the Holy Spirit indicating this, that the way into the Holiest of All was not yet made manifest while the first tabernacle was still standing.

KJV: The Holy Ghost this signifying, that the way into the holiest of all was not yet made manifest, while as the first tabernacle was yet standing:

AMP: By this the Holy Spirit points out that the way into the [true Holy of] Holies is not yet thrown open as long as the former [the outer portion of the] tabernacle remains a recognized institution {and} is still standing,

NLT: By these regulations the Holy Spirit revealed that the Most Holy Place was not open to the people as long as the first room and the entire system it represents were still in use.

GNB: The Holy Spirit clearly teaches from all these arrangements that the way into the Most Holy Place has not yet been opened as long as the outer tent still stands.

ERV: The Holy Spirit uses those two separate rooms to teach us that the way into the Most Holy Place was not open while the first room was still there.

EVD: The Holy Spirit uses those two separate rooms to teach us this: that the way into the Most Holy Place was not open while that first room was still there.

BBE: The Holy Spirit witnessing by this that the way into the holy place had not at that time been made open, while the first Tent was still in being;

MSG: This was the Holy Spirit's way of showing with a visible parable that as long as the large tent stands, people can't just walk in on God.

Phillips NT: By these things the Holy Spirit means us to understand that the way to the holy place was not yet open, that is, so long as the first tent and all that it stands for still exist.

DEIBLER: By those things the Holy Spirit indicated that just like God did not reveal the way for ordinary people to enter into the inner room while the outer room still existed [MET], similarly he did not reveal the way for ordinary people to enter the presence of God while the Jewish system of offering sacrifices was in effect.

GULLAH: De Holy Sperit nyuse all dem ting yah fa show we fa true dat long as de fus room een dat tent still beena stan, de way eenta De Place Weh God Dey Mo Den Any Oda Place ain been open op yet.

CEV: All of this is the Holy Spirit's way of saying that no one could enter the most holy place while the tent was still the place of worship.

CEVUK: All this is the Holy Spirit's way of saying that no one could enter the most holy place while the tent was still the place of worship.

GWV: The Holy Spirit used this to show that the way into the most holy place was not open while the tent was still in use.


NET [draft] ITL: The Holy <40> Spirit <4151> is making clear <1213> that <5124> the way <3598> into the holy place <39> had <5319> not yet <3380> appeared <5319> as long as the old <4413> tabernacle <4633> was <2192> standing <4714>.Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  Ibrani 9 : 8 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran