Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 13 : 47 >> 

TB: Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami: Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi."


AYT: Sebab, beginilah Tuhan memberi perintah kepada kami: ‘Aku telah menjadikanmu terang bagi bangsa-bangsa lain supaya kamu dapat membawa keselamatan sampai ke ujung bumi.’”

TL: Itulah sebabnya dipesankan Tuhan kepada kami, firman-Nya: Aku jadikan Engkau suatu terang bagi segala orang kafir, supaya Engkau mendatangkan selamat sampai ke ujung bumi."

MILT: Sebab demikianlah yang telah diperintahkan * (Tuhan - 2962) kepada kami: Aku telah menempatkan engkau sebagai terang bagi bangsa-bangsa lain, supaya keberadaanmu sebagai keselamatan sampai ke ujung bumi."

Shellabear 2010: Karena inilah yang disabdakan Tuhan kepada kami, ‘Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi orang-orang yang tidak termasuk bani Israil, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi.’"

KS (Revisi Shellabear 2011): Karena inilah yang disabdakan Tuhan kepada kami, Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi orang-orang yang tidak termasuk bani Israil, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi."

Shellabear 2000: Karena inilah yang disabdakan Tuhan kepada kami, ‘Aku sudah menentukan bahwa engkau akan menjadi terang bagi semua suku bangsa yang tidak termasuk bani Israil dan supaya engkau mendatangkan keselamatan kepada semua orang sampai ke ujung bumi.’”

KSZI: Inilah perintah Tuhan kepada kami: &lsquo;&ldquo;Aku telah menetapkan bahawa kamu menjadi cahaya kepada semua bangsa asing, dan melalui-Mu Allah akan menyelamatkan seluruh dunia.&rdquo;&rsquo;

KSKK: Karena inilah pesan Tuhan kepada kami, "Aku telah menentukan engkau menjadi terang kepada bangsa-bangsa kafir, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke perbatasan bumi."

WBTC Draft: sebab kami sudah mendapat perintah dari Tuhan. Inilah perintah-Nya, 'Aku telah membuat engkau terang bagi orang yang bukan Yahudi supaya engkau dapat membawa keselamatan sampai ke pelosok dunia.'"

VMD: sebab kami sudah mendapat perintah dari Tuhan. Inilah perintah-Nya, ‘Aku telah membuat engkau terang bagi orang yang bukan Yahudi supaya engkau dapat membawa keselamatan sampai ke pelosok dunia.’”

AMD: Inilah yang Tuhan perintahkan kepada kami, ‘Aku telah menjadikanmu terang bagi bangsa-bangsa lain untuk menunjukkan jalan keselamatan kepada semua orang di seluruh dunia.'"

TSI: Karena Allah sudah menyuruh kami dengan berkata, ‘Aku sudah memberi tugas kepada kalian untuk menerangi orang yang bukan Yahudi, supaya kalian menyampaikan berita keselamatan sampai ke ujung-ujung bumi.’”

TSI3: Karena Allah sudah menyuruh kami dengan berkata, ‘Aku sudah membuat kalian menjadi seperti terang bagi orang-orang yang bukan Yahudi, dan kalian akan mengabarkan berita keselamatan dari-Ku sampai ke segala bangsa di bumi.’”

BIS: Sebab inilah perintah Tuhan kepada kami; Tuhan berkata, 'Aku sudah menentukan kamu menjadi suatu terang bagi orang-orang bangsa lain yang bukan Yahudi, supaya kamu mendatangkan keselamatan kepada seluruh dunia.'"

TMV: Hal itu demikian kerana inilah perintah yang diberikan oleh Tuhan kepada kami, ‘Aku sudah menetapkan supaya kamu menjadi cahaya bagi bangsa bukan Yahudi, dan melalui kamu, Allah akan menyelamatkan seluruh dunia.’"

BSD: Sebab, inilah yang dikatakan Tuhan kepada kami, ‘Aku sudah menentukan bahwa kamu akan menjadi suatu terang bagi bangsa-bangsa lain yang bukan Yahudi. Dengan demikian semua orang di seluruh dunia diselamatkan.’”

FAYH: Sebab ini sesuai dengan perintah Tuhan yang berbunyi, 'Engkau telah Kujadikan terang bagi orang-orang bukan-Yahudi, supaya membawa mereka dari pelosok bumi yang paling jauh kepada keselamatan-Ku.'"

ENDE: Karena inilah pesan Tuhan kepada kami: "Aku telah menentukan Dikau mendjadi tjahaja bagi kaum kafir, supaja engkau membawa keselamatan sampai keperbatasan bumi.

Shellabear 1912: Karena demikianlah oleh Tuhan kepada kami, 'Bahwa aku sudah menentukan dikau menjadi suatu terang bagi segala bangsa asing, Akan mendatangkan selamat sampai kehujung bumi.'"

Klinkert 1879: Karena demikianlah sabda Toehan kapada kami: "Bahwa engkau koedjadikan akan soeatoe terang bagai segala orang kapir, dan akan salamat sampai ka hoedjoeng boemi."

Klinkert 1863: Karna bagitoe Toehan soedah pesen sama kita-orang, katanja: {Yes 42:6; 49:6; Luk 2:32} "Akoe soedah menaroh dikau akan djadi terang bagi segala orang kafir, sopaja angkau mengadaken slamat sampe dihoedjoeng boemi."

Melayu Baba: Kerna bgitu-lah Tuhan sudah kasi hukum, kata-nya, 'Sahya sudah tntukan angkau mnjadi satu trang k-pada sgala bangsa-asing, Spaya angkau bawa slamat sampai hujong bumi.'"

Ambon Draft: kyami:Aku sudah taroh angkaw, akan sawatu pena-rangan bagi segala chalajik, akan ada sawatu salamat sam-pe di hudjong bumi.

Keasberry 1853: Kurna dumkianlah tulah disurohkan Tuhan pada kami, katanya, Aku tulah munaroh dikau mumbri trang bagie orang orang susat, supaya angkau mungadakan slamat kukal sampie kapada hujung bumi.

Keasberry 1866: Kŭrna dŭmkianlah tŭlah disurokan ulih Tuhan pada kami, katanya, Aku tŭlah mŭnaroh dikau akan mŭnjadi trang bagie orang orang sŭsat, supaya angkau mŭngadakan slamat kŭkal sampie kapada hujong bumi.

Leydekker Draft: Karana demikijen 'ini maha besar Tuhan sudah berpasan pada kamij: 'aku sudah meng`angkat 'angkaw mendjadi suloh CHalajikh, sopaja 'angkaw 'ada 'akan chalats sampej kahudjong bumi.

AVB: Inilah perintah Tuhan kepada kami: ‘Aku telah menetapkan kamu menjadi cahaya kepada bangsa-bangsa supaya kamu akan membawa penyelamatan daripada-Ku sampai ke hujung bumi.’ ”

Iban: Laban tu pesan ti udah diberi Tuhan ngagai kami, 'Aku udah ngaga seduai nyadi penampak ke orang bansa bukai, ngambika seduai mai pengelepas nyentuk ngagai ujung dunya.' "


TB ITL: Sebab <1063> inilah <3779> yang diperintahkan <1781> kepada kami <2254>: Aku telah menentukan <5087> engkau <4571> menjadi <1519> terang <5457> bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah <1484>, supaya <1510> engkau <4571> membawa <1519> keselamatan <4991> sampai ke <2193> ujung <2078> bumi <1093>." [<2962>]


Jawa: Sabab aku padha diparingi dhawuh mangkene: Sira wus Suntetepake dadi pepadhang tumrap bangsa-bangsa kang ora wanuh marang Allah, supaya sira dadi marganing karahayon nganti tumeka ing pungkasaning bumi.”

Jawa 2006: awit dhawuhipun Pangéran dhateng kula kekalih, mekaten: Sira wus suntetepaké dadi pepadhang tumrap bangsa-bangsa liya, supaya sira dadi marganing karahayon nganti tumeka ing pungkasaning bumi."

Jawa 1994: Sebab dhawuhipun Pangéran dhateng kula mekaten: ‘Kowé wis Daktetepaké dadi pepadhang tumrap bangsa-bangsa sing ora wanuh marang Gusti Allah, supaya kowé dadi marganing keslametan tumrap para umat kabèh.’"

Jawa-Suriname: Awit Gusti wis ngongkon awaké déwé, Dèkné ngomong ngéné: ‘Kowé wis tak dadèkké pepadang kanggo bangsa-bangsa sing ora kenal marang Gusti Allah, supaya kowé nggawa dalan keslametan marang kabèh manungsa nang sak jembaré jagat.’”

Sunda: Karana Pangeran geus marentah ka kaula, timbalana-Na: ‘Maneh ku Kami geus dijadikeun cahaya pikeun nyaangan bangsa sejen anu lain Yahudi, supaya salamet manusa saalam dunya.’"

Sunda Formal: Sabab simkuring kudu ngestokeun kana parentah Allah anu kieu: ‘Maneh ku Kami enggeus dipastikeun kudu nyaangan bangsa- bangsa anu teu palercaya ka Allah, ngadatangkeun kasalametan, tug, nepi ka tungtung bumi.’”

Madura: Sabab areya’ papakonna Pangeran ka sengko’: ‘Bi’ Sengko’ ba’na etantowagi epadaddi sonar kaangguy reng-oreng bangsa laen se banne Yahudi, sopaja ba’na madhateng kasalameddan ka saessena dunnya.’"

Bauzi: Boehàda Alat amu iba nehame gagu oluhu labe iho gi ame baket ab meedalo modemam tame. ‘Dam debu mei vàmadiaha bak ahebu Ala biem lahasuhu dam laba Eho modi fi gatelo om ab gagu vaham bak. Abo uma usime fauhali na aam bakti ulohona oho dam laba modi fi gatem bak. Damat faina meedàmu Eho beodalo meedam bak lam Eho fa mu soat vausu fa vei neàdedam bak lam oho dam bakda ahebu le vameadam bake Eho om ab fi me vaham bak.’ Lahame Alat amu fet gagu esuhu labe im ame baket ab meedalo modemam tame,” lahame ab vameadume esuham.

Bali: Santukan sapuniki pituduh Ida Sang Panembahan ring tiang: ‘Ulun suba netepang kita dadi suluh pabuat bangsa-bangsane ane tidong Yahudi muah dadi jalaran karahayuane buat gumine makejang.’”

Ngaju: Basa jetoh parentah Tuhan akan ikei; Tuhan hamauh, 'Aku jari manukas keton manjadi kalawa akan kare bangsa beken je dia Yehudi, mangat keton mimbit salamat akan hapus kalunen.'"

Sasak: Sẽngaq niki prẽntah Tuhan lẽq tiang pade; Tuhan bemanik, 'Tiang sampun nentuang side jari terang tipaq bangse-bangse saq ndẽq kenal kance Allah, adẽq side datengang keselametan tipaq seantẽro dunie.'"

Bugis: Saba’ iyanaé paréntana Puwangngé lao ri idi; makkedai Puwangngé, ‘Purano Upattentu mancaji séddi tajang lao risining bangsa laing tenniyaé Yahudi, kuwammengngi mumappapolé asalamakeng lao risininna linoé.’"

Makasar: Nasaba’ iaminne parentaNa Batara mae ri kambe; Nakana Batara, ‘Kupa’jari mako singara’ mae ri bansa-bansa maraenga, teaiya tu Yahudi, sollanna nupabattu kasalamakkang mae ri sikontu linoa.’"

Toraja: Apa Napepasanan Puang lako kaleki, Nakua: Kupopendadimokomi arrang lako mintu’ to kapere’, ammi pasae kamakarimmanan sae lako randanna langi’.

Duri: Sanga susi ia tee to nasuankan Puang Allataala kumua, 'Pura kupattantumo kamu' menjaji arrang lako bangsa tangngia to-Yahudi dikua ammiparatui to kasalamatan lako lili'na lino.'"

Gorontalo: Sababu utiye u pilomarenta lo Allahuta'ala ode olami, ’Wau ma lolantu mao olemu mowali tinelo bangusa wuwewo ta dila motota lo Allahuta'ala, alihu yio modelo mao usalamati ode nga'amila tawu ta ngoyilanggubu duniya.’”

Gorontalo 2006: Sababu utieelo palenta mai lo Eeya olami; Eeya lotahuda, 'Wau̒ malolantu mai olimongoli lowali tinela tuwau ode tau-tauwalo bangusa wewo tadiila bangusa lo Yahudi, alihu timongoli mopotoduo mai osalaamati ode ngoilanggubu dunia.'"

Balantak: Gause ni'imo a men ia posuu'kon Tumpu na ko'omai; taena Tumpu, ‘Yaku' mompoposida i kuu bo sida ruar na mian men taasi' Yahudi, kada' i kuu mansalamatkon mian na longkop tano' balaki'.’”

Bambam: Aka nauaangkam Debata: 'Puhakoa' kutuho la mendadi ballo lako ingganna tau taianna to Yahudi anna malakoa' umpa'pakahebaam kasalamasam sule lako lili'-lili'na lino.'"

Kaili Da'a: sabana to niparenta i Pue ka kami iwe'i: 'Aku mompakatantu komi majadi reme mombawanta tau-tau da'a to Yahudi, ala nggari ja'i komi, pura-pura tau ri dunia mangginjani iwenu Alatala mompakasalama manusia.'"

Mongondow: Sin tana'adon im parentah i Tuhan ko'inami, 'Aindon sinantuí-Ku im mo'ikow mobalií bayag kom bayongan intau ibanea inta de'eman intau in Yahudi, simbaí nongkon i monimu, bayongan intau kon dunia na'a mosaḷamat.'"

Aralle: Aka' naoaingkante Dehata, 'Puhakoa' kutuho la mendahi ballo pano di ingkänna tau ang tadia to Yahudi anna malakoa' umpepainsangnging kasalama'ang lambi' pano di sikunna lino.'"

Napu: Lawi nodemi hawana Pue Ala irikami: 'Kupileimoko mewali pewangka au mopamabaa lalunda tauna au barahe to Yahudi, bona oyo moanti katuwo maroa i tauna i humalele dunia.'"

Sangir: U kai ini e laorong Mawu e si kami; Mawu e něhengetang, 'Iạ e seng něnilakeh'i kamene e makoạ sěmbaụ tualagẹ̌ baug'u kal᷊awọu taumata wansa wal᷊ine kụ bal᷊ine Yahudi, tadeạu i kamene makakarěntambeng kasasal᷊amatẹ̌ baugu patikụ dunia.'"

Taa: Apa ewa see porenta i mPue Allah resi kami. Ia manganto’oka kami, to’oNya ‘Aku room mangampilis komi damampaponsanika resi tau to si’a to Yahudi mangkonong Aku. Wali komi damawali ewa reme to mangansindo tampa to mawuri. Pasi Aku mampokau komi see komi damampakarebaka resi tau ri suogi lino mangkonong ewa wimba sira maya mangarata katuwu to singkasaenya.’ Etu semo gombo i mPue Allah resi kami.”

Rote: Nana Lamatua ka fe ami paleta nde ia. Lamatua ka nae, 'Au hele basa emi, da'di mangale'dok ba'eneu leoina ta Yahudi la, fo ela emi mini maso'dak fe hataholi daebafa ka lala'ena.'"

Galela: Sababu o Gikimoi womisulo ngomi gena komanena, 'Ngohi tonisitatapu ngona la nodadi maro o nita moi o bi nyawa ma somoaka ngaroko ona magena o Yahudika yasowo, la ma ngale ngona o nyawa yangodu o dunia ma qokuka aku isisalamati.'"

Yali, Angguruk: Ari roho turuk lamuhup ulug Ninikni Allahn ele nit nunubam emberisi, 'Allah wene enepeleg inap fahet hat iral fanowon welaruhun ulug unduhuk hubaharikikmu ap kinang atogman atogma werehon haren fanowap eneptuk laruhun,'" ulug Paulusen hiyag isibag.

Tabaru: Sababu konee ma Jo'oungu ma Dutu wopareta ngomino, wongose: 'Ngoi tiniirikokau ngini niodadi 'o darangi ko 'o Yahudiokawa ma nyawaka, la ngini niosiboa 'o laha 'o dunia yasuluunuku.'"

Karo: Sabap Tuhan nggo nuruh kami alu KataNa, 'Nggo kutetapken kam jadi terang man kalak si la nandai Dibata, arah kam me keselamaten seh ku kerina doni!'"

Simalungun: Ai sonon do itonahkon Tuhan in bennami, ʻHupajongjong do ho gabe panondang bani halak parbegu, ase iboan ho haluahon ronsi ujung ni tanoh on!ʼ

Toba: Ai songon on do ditonahon Tuhan i tu hami: "Na hupadiri do ho bahen panondang di angka sipelebegu, bahen haluaon ro di ujung ni tano on!"

Dairi: Ai bagèen ngo idokken Tuhan i bai nami: 'Kupasulak mo kono gabè penendang mendahi bangsa sidèban, siso bangsa Jahudi. Asa iembahken kono kelluahen taba suberri jelma i dunia èn.'"

Minangkabau: Dek karano, ikolah parentah Tuhan kabake kami; Tuhan lah mangatokan, 'Aden lah manantukan kalian, untuak ka manjadi cahayo tarang, bagi urang banso lain, nan indak urang Yahudi, supayo kalian mambawok kaba kasalamatan untuak umaik mukaluak di dunia ko.'"

Nias: Bõrõ da'e goroisa Zo'aya khõma; imane So'aya, 'No Uhonogõi ami tobali haga ba soi bõ'õ si tenga niha Yahudi, ena'õ mi'ohe wangorifi ba zi sagõrõ ulidanõ.'"

Mentawai: Aipoí néné lé aikua Taikamanua ka tubumai: Aikua si Tuhan, 'Akusaú-saúan kam bailiu sitoroji bangsa bagei taú sipuoni tai Jahudi, bulé nubaraaké kam puaragat ka sangaliot polak.'"

Lampung: Mani injido perintah Tuhan jama sekam; Tuhan cawa, 'Nyak radu nantuko niku jadi suatu terang untuk jelma-jelma bangsa bareh sai lain Yahudi, in niku ngeratongko keselamatan jama seluruh dunia.'"

Aceh: Sabab nyoe kheueh peurintah Tuhan ubak kamoe: Tuhan meufeureuman, ‘Ulôn ka lôn peuteuntée gata jeuet keu trang nibak ureuëng-ureuëng bansa laén nyang bukon Yahudi, mangat gata tapeuteuka keuseulamatan bansigom donya.’"

Mamasa: Annu nakua parentana Puang Allata'alla lako kaleki: ‘Mangkako kupile la mendadi ballo lako angganna tau senga' salianna to Yahudi ammu malara umpalanda' kareba kasalamasan sae lako lili'na lino.’”

Berik: Aaiserem je Tuhan abe as jes bilipmilim: 'Ai ga imter gitmini, aamei nafabara ga aamei is ge nwini angtane Yahudimanyan jemnibe, aam ga taterisi waakenaiserem ga aamei is ge gwirnenne jamere ogiri fwesa jepserem jebo.'"

Manggarai: Ai ho’o perénta de Mori Keraéng oné ami: Aku poli pilé hau ciri gérak latang te wa’u bana, kudut hau ba selamak oné temu tana lino.”

Sabu: Rowi nadhe ke ne lipereda Muri pa jhi; ane Muri, 'Do alla ke mu pepetato ri ya ta jadhi teleo tu ddau-ddau do wala rai do adho do Yahudi, mita ie ke ngati mu ta dakka ne lua helama tona ie ne pa hari hewue raiwawa.'"

Kupang: Te Tuhan Allah su utus sang botong, parsís ke Yesaya su tulis bilang, ‘Beta su angka sang bosong ko jadi sama ke lantera yang bawa taráng kasi suku-bangsa laen dong, yang bukan bangsa Yahudi, ko biar bosong senter bekin taráng itu jalan yang datang di Beta, ko biar Beta kasi lapás sang dong dari dong pung sala-sala dong. Deng bosong ju musti kasi tunju itu jalan di ini dunya dari ujung pi ujung.’”

Abun: we, Yefun Allah syaugat men, An ki nai men do, 'Ji ben nan tepsu sukru wa yewis yi, subere an jam Ji bi sukdu ne rer, tepsu sukru rer ku yetu. Sane bere nan gwat Ji bi sukdu gato ós yetu brek kadit os ibit subere án kem ndo to kapyo mato kapyo. Ji bes nan subere nan gwat sukdu ne mu mo pe mwa mo bur ré iwedewe sino.' "

Meyah: Jeska Allah bera onobk magef noba Ofa agot erek kef oida, 'Didif dubk bua jeskaseda bija erek eisa ongga ejin tein gij rusnok ongga Yahudi guru rudou efesi fogora rusnok gij monuh nomnaga tein rimesma eiteij ah ongga efeinah.' "

Uma: Apa' toi-mi hawa' Pue' Ala hi kai'. Na'uli': 'Kupelihi-moko jadi' baja to mpobajahi nono tauna to bela-ra to Yahudi, bona Iko mpoparata kalompea' hi tauna humalili' dunia'.' "

Yawa: Ririmare rimo Ayao Kove raura vatano Yahudi jewene mansai weye Amisye po ririnsatutir pare: ‘Syo wasatayao indamu wasaurata irati vare rai, wabaro vatano Yahudi jewene mansai, indamu Sya ayao syo vatane mapaya awa ayao kakaije rai omamo wadavovo no mine vone so raija nto nanto no ama maran.’”


NETBible: For this is what the Lord has commanded us: ‘I have appointed you to be a light for the Gentiles, to bring salvation to the ends of the earth.’”

NASB: "For so the Lord has commanded us, ‘I HAVE PLACED YOU AS A LIGHT FOR THE GENTILES, THAT YOU MAY BRING SALVATION TO THE END OF THE EARTH.’"

HCSB: For this is what the Lord has commanded us: I have appointed you as a light for the Gentiles, to bring salvation to the ends of the earth. "

LEB: For so the Lord has commanded us: ‘I have appointed you _to be_ a light for the Gentiles, _that you would bring_ salvation to the end of the earth.’

NIV: For this is what the Lord has commanded us: "‘I have made you a light for the Gentiles, that you may bring salvation to the ends of the earth.’"

ESV: For so the Lord has commanded us, saying, "'I have made you a light for the Gentiles, that you may bring salvation to the ends of the earth.'"

NRSV: For so the Lord has commanded us, saying, ‘I have set you to be a light for the Gentiles, so that you may bring salvation to the ends of the earth.’"

REB: For these are our instructions from the Lord: ‘I have appointed you to be a light for the Gentiles, and a means of salvation to earth's farthest bounds.’”

NKJV: "For so the Lord has commanded us: ‘I have set you as a light to the Gentiles, That you should be for salvation to the ends of the earth.’"

KJV: For so hath the Lord commanded us, [saying], I have set thee to be a light of the Gentiles, that thou shouldest be for salvation unto the ends of the earth.

AMP: For so the Lord has charged us, saying, I have set you to be a light for the Gentiles (the heathen), that you may bring [eternal] salvation to the uttermost parts of the earth.

NLT: For this is as the Lord commanded us when he said, ‘I have made you a light to the Gentiles, to bring salvation to the farthest corners of the earth.’"

GNB: For this is the commandment that the Lord has given us: ‘I have made you a light for the Gentiles, so that all the world may be saved.’”

ERV: This is what the Lord told us to do: ‘I have made you a light for the other nations, to show people all over the world the way to be saved.’”

EVD: This is what the Lord (God) told us to do. The Lord said: ‘I have made you to be a light for other nations, so that you can show the way of salvation to people all over the world.’” Isaiah 49:6

BBE: For so the Lord has given us orders, saying, I have given you for a light to the Gentiles so that you may be for salvation to the ends of the earth.

MSG: following orders, doing what God commanded when he said, I've set you up as light to all nations. You'll proclaim salvation to the four winds and seven seas!"

Phillips NT: Indeed the Lord has commanded us to do so in the words: I have set thee for a light of the gentiles, That thou shouldest be for salvation unto the uttermost part of the earth."

DEIBLER: We are doing that also because the Lord God has commanded us to do it. He said to us, ‘I have appointed you to reveal things about me to non-Jewish people [MET] that will be like a light to them. I have appointed you to tell people everywhere [MTY] in the world about the one who came to save them’.’’

GULLAH: De Lawd done gii we orda fa do dat. E tell we say, ‘A done pit oona like a light fa de people dat ain Jew, so dat oona gwine tell um de way ob God sabation all oba de wol, eben ta de place dat faa way, faa mo den all de odas res.’”

CEV: The Lord has given us this command, "I have placed you here as a light for the Gentiles. You are to take the saving power of God to people everywhere on earth."

CEVUK: The Lord has given us this command, “I have placed you here as a light for the Gentiles. You are to take the saving power of God to people everywhere on earth.”

GWV: The Lord gave us the following order: ‘I have made you a light for the nations so that you would save people all over the world.’"


NET [draft] ITL: For <1063> this is <3779> what the Lord <2962> has commanded <1781> us <2254>: ‘I have appointed <5087> you <4571> to be <1510> a light <5457> for <1519> the Gentiles <1484>, to bring salvation <4991> to <2193> the ends <2078> of the earth <1093>.’”Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  Kisah Para Rasul 13 : 47 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran