Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 14 : 5 >> 

TB: Maka mulailah orang-orang yang tidak mengenal Allah dan orang-orang Yahudi bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin mereka menimbulkan suatu gerakan untuk menyiksa dan melempari kedua rasul itu dengan batu.


AYT: Ketika suatu usaha dibuat, baik oleh orang-orang bukan Yahudi maupun orang-orang Yahudi, dengan para pemimpin mereka, untuk menganiaya dan melempari para rasul dengan batu ,

TL: Maka tatkala orang kafir dan orang Yahudi pun bersama-sama dengan penghulunya bersepakat hendak menganiayakan dan merajam kedua rasul itu,

MILT: Dan ketika terjadi kecenderungan, baik dari bangsa-bangsa lain maupun dari orang-orang Yahudi bersama para pemimpinnya untuk menyiksa dan merajam keduanya,

Shellabear 2010: Orang Israil dan orang yang tidak termasuk bani Israil pun, bersama-sama dengan para pemimpin mereka, sepakat untuk menganiaya dan melempari Pa’ul dan Barnabas dengan batu.

KS (Revisi Shellabear 2011): Orang Israil dan orang yang tidak termasuk bani Israil pun, bersama-sama dengan para pemimpin mereka, sepakat untuk menganiaya dan melempari Paul dan Barnabas dengan batu.

Shellabear 2000: Orang-orang Israil dan orang-orang yang tidak termasuk bani Israil pun, bersama-sama dengan para pemimpin mereka, sudah sepakat untuk menganiaya dan melempari Pa’ul dan Barnabas dengan batu.

KSZI: Kemudian orang Yahudi dan bangsa lain serta ketua-ketua mereka berpakat untuk menganiaya dan merejam rasul-rasul itu.

KSKK: Lalu suatu gerakan dibuat oleh orang-orang kafir dan orang-orang Yahudi bersama para pemimpin mereka hendak menganiaya dan melempari dengan batu kedua rasul itu.

WBTC Draft: Kemudian ada usaha dari pihak bangsa lain dan orang Yahudi bersama dengan pemimpin-pemimpin mereka untuk menganiaya dan melempari Paulus dan Barnabas dengan batu.

VMD: Kemudian ada usaha dari pihak bangsa lain dan orang Yahudi bersama pemimpin-pemimpin mereka untuk menganiaya dan melempari Paulus dan Barnabas dengan batu.

AMD: Beberapa orang Yahudi bersama dengan para pemimpinnya, serta beberapa orang bukan Yahudi berencana untuk mencelakai Paulus dan Barnabas. Mereka ingin melempari kedua rasul itu dengan batu sampai mati.

TSI: Kemudian sebagian orang Yahudi dan yang bukan Yahudi bersama para pemimpin kota itu bersepakat untuk menyiksa dan melempari Paulus dan Barnabas dengan batu.

BIS: Lalu orang-orang Yahudi dengan pemimpin-pemimpinnya bersama-sama dengan orang-orang bukan Yahudi bersepakat untuk menyiksa dan melempari rasul-rasul itu dengan batu.

TMV: Lalu orang Yahudi dan orang bukan Yahudi bersama-sama para pemimpin mereka bersepakat untuk menganiaya dan merejam rasul-rasul itu.

BSD: Lalu orang-orang Yahudi dengan pemimpin-pemimpin mereka bersama dengan orang-orang bukan Yahudi bersatu untuk menyiksa dan melempari kedua rasul itu.

FAYH: Ketika Paulus dan Barnabas mengetahui adanya komplotan yang hendak menghasut dan menggerakkan orang-orang bukan-Yahudi, orang-orang Yahudi, dan para pemimpin mereka untuk menyerang serta merajam mereka, kedua rasul itu menyelamatkan diri ke Listra dan Derbe di Likaonia dan daerah sekitarnya.

ENDE: Tetapi ketika orang Junani dan Jahudi bersama para pembesar mulai membangkitkan gerakan hendak menjiksa dan meradjam kedua Rasul itu,

Shellabear 1912: Maka apabila orang bangsa asing dan orang Yahudi pun dengan penghulu-penghulunya sudah mupakat hendak menganiayakan dan merejam akan keduanya,

Klinkert 1879: Maka sedang orang kapir dan orang Jehoedi serta dengan segala penghoeloenja berbitjara hendak menganiajakan dan meloetari dia dengan batoe,

Klinkert 1863: Maka kapan orang kafir dan orang Jahoedi serta dengan panghoeloe-panghoeloenja soedah berpakat, maoe menganiaja dan melimparken batoe sama dia-orang,

Melayu Baba: Dan bila orang bangsa-asing dan orang Yahudi pun dngan pnghulu-pnghulu-nya sudah pakat mau aniayakan dan hntam batu sama dia-orang,

Ambon Draft: Adapawn sedang awleh awrang-awrang chalajik dan awrang- awrang Jehudi, ber-sama-sama dengan Panghulu-panghulunja de; adakan sawatu huru-hara akan berbowat dja-hat pada marika itu, dan akan limpar marika itu deng-an batu-batu,

Keasberry 1853: Maka apabila orang orang susat, dan orang Yahudi, surta dungan punghulu punghulunya sudah burfakat, handak munganyayakan, surta murujam akan marika itu.

Keasberry 1866: Maka apabila orang orang sŭsat, dan orang Yahudi, sŭrta dŭngan pŭnghulu pŭnghulunya sŭrbu handak mŭngannyakan, sŭrta mŭrŭjam akan rasol rasol itu:

Leydekker Draft: 'Adapawn demi djadilah huro hara, bajik deri pada CHalajikh, bajik deri pada 'awrang Jehudij serta dengan Panghulu 2 nja, 'akan mentjelakan dan melutar marika 'itu dengan batu 2,

AVB: Kemudian orang Yahudi dan bangsa lain serta ketua-ketua mereka berpakat untuk menganiaya dan merejam rasul-rasul itu.

Iban: Lalu lebuh orang bansa bukai, enggau orang Judah, enggau bala tuai sida deka nguji ngemediska seduai iya, lalu deka nuku seduai iya ngena batu,


TB ITL: Maka <1161> mulailah orang-orang yang tidak mengenal Allah <1484> dan <2532> orang-orang Yahudi <2453> bersama-sama dengan <4862> pemimpin-pemimpin <758> mereka menimbulkan <1096> suatu gerakan <3730> untuk menyiksa <5195> dan <2532> melempari <3036> <0> kedua rasul itu <846> dengan batu <0> <3036>. [<5613> <5037> <846>]


Jawa: Wong-wong kang ora wanuh marang Gusti Allah lan para wong Yahudi bebarengan karo para pangarepe banjur padha wiwit nganakake obah-obahan niksa lan mbenturi watu marang rasul loro mau.

Jawa 2006: Wong-wong Yahudi mau dalah para pangarepé, bebarengan karo para wong kang dudu Yahudi, banjur padha sarujuk bakal nyiksa lan mbenturi rasul loro mau nganggo watu.

Jawa 1994: Wong-wong Yahudi lan para pinituwané, sarta wong-wong dudu Yahudi, padha sekuthon arep nganiaya lan mbenturi watu marang para rasul.

Jawa-Suriname: Wong-wong Ju lan para pinituwané lan uga wong-wong dudu Ju terus pada ngumpul arep milara lan mbandemi watu marang para rasul.

Sunda: Ti dinya urang Yahudi katut para pamingpinna jeung sawatara jelema bangsa sejen mupakat arek maledogan rasul-rasul ku batu.

Sunda Formal: Golongan anu teu percaya ka Allah, bareng jeung urang Yahudi katut parapamingpinna terus gerak; karepna mah, rasul-rasul teh dikaniaya sarta dibaledogan ku batu.

Madura: Saellana jareya reng-oreng Yahudi ban se banne Yahudi, abareng ban pin-pamimpinna amopakat nyeksa’a ban agarujuga sul-rasul jareya ban bato.

Bauzi: Labihadume modeha ame Yahudi damat modem vab dam totbaho lamti labi Yahudi dam labe iba im vameame faheme modiam dam busaoda im ozobohuda zi lamti vazisi gago, “Imo dam behàsu nim vabidume ket beodume elose,” lahame aa im ab odoadamam.

Bali: Irika anake sane boya Yahudi miwah anak Yahudine, kasarengin antuk parapamimpinnyane, ngrincikang daya jaga nyangsarain miwah jaga nimpugin parautusane punika antuk batu.

Ngaju: Palus kare oloh Yehudi tuntang kare pamimpin ewen haya-hayak dengan kare oloh je dia Yehudi pakat uka mangapehe tuntang mamedak kare rasul te hapan batu.

Sasak: Terus dengan-dengan Yahudi dait pemimpin-pemimpinne bareng-bareng kance dengan bangse-bangse lain besepakat jari nyiksaq dait melẽwas rasul-rasul nike kadu batu.

Bugis: Nainappa sining tau Yahudié sibawa sining pamimpinna silaong sining tau bangsa laingngé iya tenniyaé Yahudi masséddini untu’ callai sibawa genrungngi batu iyaro rasul-rasul-é.

Makasar: Assikongkolo’mi tu Yahudia siagang pamimping-pamimpinna ke’nanga, siagang pole bansa-bansa maraenga ero’ ansessai siagang ansambilai batu anjo tunisuroNa Allata’ala.

Toraja: Iatonna maramba to kapere’ na to Yahudi sola pangulunna la umpakario-rioi sia untumbui batu,

Duri: Mesa' kadai to to-Yahudi sola to pekaamberanna na ia to bangsa tangngia to-Yahudi la ssessai narura batui joo rasulu'.

Gorontalo: To wakutu tuwawu tawu lo Yahudi wawu raiyati wuwewo to kota boyito ma losatujuwa wolo mongotauwa limongoliyo mosikisa wawu momai lo botu to mongorasul dulota boyito sambe mate.

Gorontalo 2006: Lapatao̒ tau-tauwalo Yahudi wolo mongo tau̒walio pee̒-pee̒enta wolo tadiila Yahudi malo heehea̒ loposikisa wau lolembai̒ mongo rasulu boito wolo botu.

Balantak: Kasi samba Yahudi tia tanaasna i raaya'a ka' mian men taasi' Yahudi nosangadamo mantalalais ka' mangalapak ari poposuu' tia watu.

Bambam: Iya sipattuju-tujum sanaka-naka to Yahudi anna taianna to Yahudi sola pepungngu'na anna mala undahha indo suho dua anna naleba'i batu.

Kaili Da'a: Pade nosintuwumo tau to Yahudi ante topanggeniaka-topanggeniaka ira nosanggani-nggani ante tau-tau ntanina da'a to Yahudi mompandasa pade mombarempe i Paulus bo i Barnabas etu ante watu.

Mongondow: Bo intau mita in Yahudi takin itoi mita monia noyotakin in intau mita de'eman Yahudi noyopakat moposikisa bo mogandur im batu kon rasul mita tatua

Aralle: Ya' sipahtuyu-tuyung sangngaka-sangngaka to Yahudi anna ang tadia to Yahudi sibaha pongkahana anna malai undahha yato rasul derua anna nasaleba'i batu.

Napu: Kahopoana tauna au barahe to Yahudi hai to Yahudi hai tadulakonda wori mohawamohe bona Paulu hai Baranaba rapopeahi-ahi hai rawatuihe.

Sangir: Bọu e tau Yahudi ringangu těmbonang e sěnsunduang dingangu taumata wal᷊ine tau Yahudi kụ manigěsạ dingangu měmpěngěntungu watu su manga rarolohang ene.

Taa: Wali yako etu tau to si’a to Yahudi pasi to Yahudi seja sindara-ndara pei tau tu’a nsira mangansongka damangansesai i Paulus sira dua i Barnabas pasi mangantasoka sira dua watu.

Rote: Boema hataholi Yahudi la lo mauli-malanga nala sama-sama lo hataholi ta Yahudi la lalahalak fo ala tunindeni, ma ala tapa hataholi nadedenu kala ninik batu.

Galela: So o Yahudika ma nyawa de yamuruo naga o Yahudika ma nyawa yasowo de to ona manga roriri manga sininga ma rabaka de manga edekati gena, o bi rasulka yasisangisara de o teto yasipapaka.

Yali, Angguruk: Inibil atfagma Allah unuk enepeleg inap men Yahudi inap men it onowesi men arimano palu ribareg ngik-ngog toho per eneptuk lit helep fam unusul ulug turukmen

Tabaru: Ge'enaka de 'o Yahudioka de manga balu-balusu de ko 'o Yahudiokawa ma nyawa yomarimoi ma ngale yakisikisaa de yakiriteto 'o su-suloko go'ona.

Karo: Jenari ersada ukur kalak si labo Jahudi ras kalak Jahudi, bage pe peminpin-peminpin guna erbahan sada geraken ngelawan rasul-rasul. Isiksana atena rasul-rasul e janah ibenterina atena alu batu.

Simalungun: Jadi manriah ma halak sipajuh begu-begu, halak Jahudi ampa kopala-kopalani sihol manggosam ampa manggijigi sidea.

Toba: Alai naeng hehe ma halak sipelebegu dohot Jahudi rap dohot angka induknasida manggosa dohot mandangguri nasida.

Dairi: Nai mertaki mo kalak Jahudi dekket siso Jahudi bang pengetuai bak pengulu kalak i siso percaya naing menggosa bak mendersa apostèl i merkitè mementiri dekket batu.

Minangkabau: Mako urang-urang Yahudi sarato jo pamimpin-pamimpinnyo, samo-samo jo urang-urang nan indak urang Yahudi, basupakaik untuak ka manangani, sarato jo ka mamungkangi rasul-rasul tu jo batu.

Nias: Mamagõlõ ndra niha Yahudi, ira salaw̃a khõra, awõ niha soi bõ'õ si tenga niha Yahudi, wanebu kara ira sinenge andrõ.

Mentawai: Oto pakerénangan bagadda tai Jahudi sambadda taú sipuoni tai Jahudi, rapaorei sambat rabaijuk tai apostel, bukkú.

Lampung: Raduni ulun-ulun Yahudi rik jelma-jelma sai mimpinni jejama jama ulun-ulun lain Yahudi sepakat untuk nyiksa rik nayar rasul-rasul udi jama batu.

Aceh: Laju di ureuëng-ureuëng Yahudi ngon peumimpén-peumimpén jih meusajan-sajan ngon kon ureuëng Yahudi ka sapeue kheun jikeuneuk seksa dan jigeulawa rasui-rasui nyan ngon aneuëk batée.

Mamasa: Ma'mesami pira-pira to Yahudi anna tau senga' salianna to Yahudi sola perepi'na napolalan ummala kada situru' la undarra inde dua rasul-e anna leba'i batu.

Berik: Jepga angtane Yahudimana ane angtane Yahudimanyan jeiserem, ane angtane sanbaka jelemanaiserem jebaner, jei kapkaiserem ga aane mwangbisini enggame, rasul nawan jeiserem tonem sa munmini.

Manggarai: Og kali pu’ungs isét toé Yahudi agu isét Yahudi cama-cama agu tu’a disé wuli wekid kudut ongga agu peké rasul-rasul situ le watu.

Sabu: Moko ne do Yahudi he nga kattu-kattu unu ro he nga ddau do adho do Yahudi he ta pelii ke hela'u-la'u ta ddhei ta dhaba nga ta kajjhi ri wowadu ne rasul he.

Kupang: Ais ada barapa orang Yahudi yang fanatik dong basakongkol deng orang laen dong, deng dong pung bos-bos ju, ko bekin susa sang Tuhan pung utusan dong. Dong ju mau lempar Paulus dong deng batu.

Abun: Sane ye Yahudi deyo si yewis yi deyo si an bi yekwesu, án syeret os wa Paulus si Barnabas. Án iwa ben sukye nai Paulus si Barnabas, án iwa am an we ne su jok sane sor an we kwop wé.

Meyah: Jefeda rineya ongga rusnok Yahudi jera rerin ebirfager tein jera rineya ongga erek Yahudi guru tein rudou egens nou rufra mar okum keingg Paulus jera Barnabas. Jefeda rua rinsejah nou rira mamu rimeredi goga jeskaseda goga gagos ojgomu.

Uma: Ka'omea-na tauna to bela-ra to Yahudi pai' tauna to Yahudi hante pangkeni-ra wo'o, mohawa'-ramo doko' mpobalinai' pai' mpowatuhi-ra Paulus pai' Barnabas.

Yawa: Umba vatano Yahudi muno vatano Yahudi jewen muno awa akari wanugan indamu wo Paulus muno Barnabas yave tatugadi, ware wo orame rave yaepar.


NETBible: When both the Gentiles and the Jews (together with their rulers) made an attempt to mistreat them and stone them,

NASB: And when an attempt was made by both the Gentiles and the Jews with their rulers, to mistreat and to stone them,

HCSB: When an attempt was made by both the Gentiles and Jews, with their rulers, to assault and stone them,

LEB: So when an inclination took place [on the part] of both the Gentiles and the Jews, together with their rulers, to mistreat [them] and to stone them,

NIV: There was a plot afoot among the Gentiles and Jews, together with their leaders, to ill-treat them and stone them.

ESV: When an attempt was made by both Gentiles and Jews, with their rulers, to mistreat them and to stone them,

NRSV: And when an attempt was made by both Gentiles and Jews, with their rulers, to mistreat them and to stone them,

REB: A move was made by Gentiles and Jews together, with the connivance of the city authorities, to maltreat them and stone them,

NKJV: And when a violent attempt was made by both the Gentiles and Jews, with their rulers, to abuse and stone them,

KJV: And when there was an assault made both of the Gentiles, and also of the Jews with their rulers, to use [them] despitefully, and to stone them,

AMP: When there was an attempt both on the part of the Gentiles and the Jews together with their rulers, to insult {and} abuse {and} molest [Paul and Barnabas] and to stone them,

NLT: A mob of Gentiles and Jews, along with their leaders, decided to attack and stone them.

GNB: Then some Gentiles and Jews, together with their leaders, decided to mistreat the apostles and stone them.

ERV: Some of the Jews there, as well as their leaders and some of the non-Jewish people, planned to hurt Paul and Barnabas. They wanted to stone them to death.

EVD: Some non-Jewish people, some Jews, and their Jewish leaders tried to hurt Paul and Barnabas. These people wanted to kill them with rocks.

BBE: And when a violent attempt was made by the Gentiles and the Jews, with their rulers, to make an attack on them and have them stoned,

MSG: One day, learning that both the Jews and non-Jews had been organized by their leaders to beat them up,

Phillips NT: But when a hostile movement arose from both gentries and Jews in collaboration with the authorities to insult and stone them,

DEIBLER: Then the non-Jewish people and the Jewish leaders [SYN] who opposed Paul and Barnabas talked among themselves about how they could mistreat Paul and Barnabas. Some of the important men in that city agreed to help them. Together, they decided that they would kill Paul and Barnabas by throwing stones at them.

GULLAH: Den de people dat ain Jew, de Jew dem an dey leada dem mek scheme fa do de postle dem bad an fa stone um.

CEV: Finally, some Gentiles and Jews, together with their leaders, decided to make trouble for Paul and Barnabas and to stone them to death.

CEVUK: Finally, some Gentiles and Jews, together with their leaders, decided to make trouble for Paul and Barnabas and to stone them to death.

GWV: In the meantime, Paul and Barnabas found out that the non–Jewish people and the Jewish people with their rulers planned to attack them and stone them to death.


NET [draft] ITL: When both the Gentiles <1484> and <2532> the Jews <2453> (together with <4862> their <846> rulers <758>) made <1096> an attempt <3730> to mistreat <5195> them and <2532> stone <3036> them <846>,Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  Kisah Para Rasul 14 : 5 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran