Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 7 : 38 >> 

TB: Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di gunung Sinai dan nenek moyang kita; dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk menyampaikannya kepada kamu.


AYT: Ia ini adalah orang yang ada di antara jemaat di padang belantara bersama malaikat yang berbicara kepadanya di gunung Sinai, dan bersama nenek moyang kita, dan ia telah menerima firman yang hidup untuk diberikan kepada kita.

TL: Maka ialah yang ada di dalam perhimpunan di padang belantara beserta dengan malaekat, yang bertutur kepadanya di gunung Torsina itu, dan beserta dengan nenek moyang kita, dan yang menerima segala firman yang hidup, supaya disampaikannya kepada kita.

MILT: Dia inilah yang berada di antara jemaat di padang gurun bersama Malaikat yang berfirman kepadanya di gunung Sinai, dan bersama para leluhur kita, yang telah menerima firman yang hidup untuk memberikannya kepada kita,

Shellabear 2010: Musa inilah yang berada di tengah-tengah kumpulan jemaah Israil di padang belantara, bersama-sama dengan malaikat yang berbicara kepadanya dan kepada semua nenek moyang kita di Gunung Sinai. Ia menerima firman-firman yang hidup untuk disampaikan kepada kita.

KS (Revisi Shellabear 2011): Musa inilah yang berada di tengah-tengah kumpulan jemaah Israil di padang belantara, bersama-sama dengan malaikat yang berbicara kepadanya dan kepada semua nenek moyang kita di Gunung Sinai. Ia menerima firman-firman yang hidup untuk disampaikan kepada kita.

Shellabear 2000: Nabi Musa inilah yang berada di tengah-tengah perkumpulan umat Israil di padang pasir, bersama-sama dengan malaikat yang berbicara kepadanya dan kepada semua nenek moyang kita di Gunung Sinai. Ia menerima Firman-firman yang hidup untuk disampaikan kepada kita.

KSZI: Musa inilah yang bersama bangsa Israel berhimpun di tanah gurun. Dia di sana berserta nenek moyang kita dan malaikat yang berkata-kata kepadanya di Gunung Sinai. Dialah yang menerima firman hidup, untuk disampaikan kepada kita.

KSKK: Dialah yang menjadi pengantara dalam Sidang Jemaat di padang gurun di antara malaikat yang berbicara kepadanya di gunung Sinai dan nenek moyang kita. Dan dialah yang telah menerima firman hidup untuk disampaikan kepada kita.

WBTC Draft: Dialah yang berada dalam pertemuan di gurun bersama nenek moyang kita, dan bersama malaikat yang berbicara kepadanya di Gunung Sinai. Dialah yang telah menerima kata-kata dari Allah yang memberi hidup untuk disampaikan kepada kita.

VMD: Dialah yang berada dalam pertemuan di gurun bersama nenek moyang kita, dan bersama malaikat yang berbicara kepadanya di Gunung Sinai. Dialah yang telah menerima kata-kata dari Allah yang memberi hidup untuk disampaikan kepada kita.

AMD: Musa inilah yang berkumpul bersama malaikat di padang belantara, yang berbicara dengan Allah di gunung Sinai, dan bersama nenek moyang kita di padang gurun dan menerima firman Allah yang hidup untuk diberikan kepada kita.

TSI: Musa masih hidup bersama dengan umat Allah— yaitu nenek moyang kita, selama mereka berada di padang gurun. Dan malaikat yang dulu berbicara kepadanya di Gunung Sinai berulang-ulang menyampaikan Firman Allah kepadanya dan nenek moyang kita. Dan akhirnya Firman itu disampaikan kepada kita— yaitu perkataan yang memberi hidup.

BIS: Musalah yang di tengah-tengah bangsa Israel di padang pasir, menjadi perantara untuk malaikat yang berbicara kepadanya di Gunung Sinai dengan nenek moyang kita. Dialah yang menerima dari Allah berita yang hidup untuk disampaikan kepada kita.

TMV: Musa inilah yang menyertai bangsa Israel berhimpun di padang gurun. Dia di situ dengan nenek moyang kita dan dengan malaikat yang berkata-kata kepadanya di Gunung Sinai. Di situlah Allah mengurniai dia perkhabaran yang memberikan hidup, untuk disampaikan kepada kita.

BSD: Musalah yang berada di tengah-tengah umat Israel di padang pasir pada zaman dahulu. Mereka merupakan sebuah kelompok yang besar di situ. Musa inilah yang ada di situ dengan nenek moyang kita dan dengan malaikat yang berbicara kepadanya di Gunung Sinai. Dialah juga yang menerima dari Allah berita yang berlaku untuk selama-lamanya !!-- berita untuk disampaikan kepada kita.

FAYH: Ternyata benar sekali ucapannya itu, sebab di padang gurun Musa menjadi perantara umat Israel dan Malaikat yang memberikan kepada mereka Hukum Allah, yaitu Firman Yang Hidup, di Gunung Sinai.

ENDE: Dan Moses ini pula ditengah umat dipadang gurun adalah perantara antara Malaekat jang berbitjara kepadanja digunung Sinai, dan para leluhur kita. Dan diterimanja sabda penghidupan, untuk disampaikan kepada kamu.

Shellabear 1912: Maka ia pun adalah didalam sidang ditanah belantara itu, beserta dengan malaekat yang bertutur dengan dia digunung Torsina itu, dan beserta dengan segala nenek moyang kita: maka diterimanya segala firman yang hidup itu, supaya disampaikannya kepada kita.

Klinkert 1879: Maka inilah dia, jang dalam perhimponan dipadang Tiah beserta dengan malaikat itoe, jang bersabda kapadanja di-atas boekit Torsina dan kapada nenek-mojang kita, dan jang berolih segala perkataan salamat itoe, soepaja disampaikannja kapada kita.

Klinkert 1863: {Kel 19:3; Gal 3:19} Maka itoelah dia jang bersama-sama dengan malaikat dalem pakoempoelan dipadang-belantara, dan jang berkata sama dia di-atas goenoeng Sinai, beserta dengan nenek-mojang kita, maka dia terima segala perkataan slamat itoe, sopaja dia kasih itoe sama kita orang.

Melayu Baba: Ini-lah dia-itu yang ada dalam eklisia di tanah sunyi sama-sama itu mla'ikat yang sudah berchakap sama dia di gunong Tur-Sina, dan sama-sama nenek-moyang kita: dia sudah trima sgala perkata'an yang hidop, spaya boleh srahkan k-pada kita:

Ambon Draft: Itu Dija, jang sudah di dalam perhimponan itu, di hutang pasunjian, bersama-sama dengan Melaikat itu dan jang sudah katakan padanja di gunong Sina, dan dengan bapa-bapa kami; jang sudah tarima perkata; an-perkata; an jang hidop, akan memberi itu pada kami.

Keasberry 1853: Adapun inilah dia juga yang bursama sama dalam kaum itu dipadang tiah, yang bursama sama pula dungan muliekat yang tulah burkata padanya diatas bukit Tarsina itu, busurta dungan nenek moyang kami: maka iya tulah munyambut akan sagala purkataan slamat itu supaya dibrinya itu kapada kami:

Keasberry 1866: Adapun inilah dia juga yang bŭrsama sama dalam kaum itu dipadang Tiah, yang bŭrsama sama pula dŭngan Maliekat yang tŭlah bŭrkata padanya diatas bukit Torsina itu, bŭsŭrta dŭngan nenek Moyang kami; maka iya tŭlah mŭnyambut akan sagala pŭrkataan slamat itu supaya dibrinya itu kapada kami.

Leydekker Draft: 'Ija 'ini 'ada dija 'itu jang 'adalah dalam pakompolan 'awrang didalam padang Tijah serta dengan Mal`ak 'itu, jang baferman kapadanja di`atas bukit THur Sinaj dan serta dengan nejnekh mawjang kamij: jang sudah sambot segala perkata`an kahidopan 'akan memberij 'itu pada kamij.

AVB: Musa inilah yang bersama jemaah yang berhimpun di tanah gurun. Dia di sana berserta nenek moyang kita dan malaikat yang berkata-kata kepadanya di Gunung Sinai. Dialah yang menerima firman hidup, untuk disampaikan kepada kita.

Iban: Moses nya meh orang ke begempuru enggau bala mayuh di menua puang, enggau melikat ke bejaku ngagai iya ba Bukit Sinai, sereta enggau bala aki ini kitai. Lalu iya nerima pesan ti idup ngambika diberi ngagai kitai.


TB ITL: Musa <3778> inilah <1510> yang menjadi <1096> pengantara dalam <1722> sidang jemaah <1577> di <1722> padang gurun <2048> di antara <3326> malaikat <32> yang berfirman <2980> kepadanya <846> di <1722> gunung <3735> Sinai <4614> dan <2532> nenek moyang <3962> kita <2257>; dan dialah <1209> <0> yang <3739> menerima <0> <1209> firman-firman <3051> yang hidup <2198> untuk menyampaikannya <1325> kepada kamu <5213>.


Jawa: Inggih Nabi Musa punika ingkang dados pantawis wonten ing salebeting pasamuwan wonten ing ara-ara-samun ing antawisipun malaekat ingkang nglairaken pangandika dhateng panjenenganipun wonten ing redi Sinai kaliyan leluhur kita, saha inggih panjenenganipun ingkang tampi pangandika-pangandika ingkang gesang, supados kaparingaken dhateng panjenengan sadaya.

Jawa 2006: Inggih Musa punika ingkang dados pantawis wonten ing salebeting pasamuwan ing ara-ara samun, ing antawisipun malaékat ingkang medharaken pangandika dhateng panjenenganipun wonten redi Sinai kaliyan leluhur kita; saha inggih panjenenganipun ingkang tampi pangandika-pangandika ingkang gesang, supados kaparingaken dhateng kula lan panjenengan sadaya.

Jawa 1994: Inggih Nabi Musa menika ingkang sareng kaliyan umat Israèl nalika nglempak wonten ing ara-ara samun. Piyambakipun wonten ing ngriku sesarengan kaliyan para leluhur kita lan kaliyan malaékat, ingkang ngandika dhateng piyambakipun wonten ing Gunung Sinai. Nabi Musa menika ingkang nampèni pangandika ingkang asipat gesang saking Gusti Allah, supados dipun terusaken dhateng kita.

Jawa-Suriname: Ya nabi Moses iki sing nglumpuk karo bangsa Israèl nang wustèn. Dèkné nang kono bebarengan karo mulékat sing ngetokké tembung marang dèkné nang gunung Sinai lan karo mbah-mbahané awaké déwé. Nabi Moses iki sing nampa tembung sangka Gusti Allah, tembung sing nekakké urip lan sing kudu dikabarké marang awaké déwé.

Sunda: Musa keneh anu nyarengan urang Israil di gurun keusik, anu nyarengan karuhun urang sareng anu nepi-nepikeun pangandika malaikat anu ngandika ka anjeunna di Gunung Sinai, sareng anu ngadongkapkeun sabda hirup ka urang.

Sunda Formal: Nya anjeunna keneh, anu sasauran dina pajemuhan di tegal keusik, jadi perantara antawis karuhun urang sareng malaikat anu ngalahir di Gunung Sinai tea. Nya anjeunna anu ngemban dawuhan-dawuhan, pangandika anu hurip nu baris ditepikeun ka aranjeun.

Madura: Mosa gapaneka se e nga’-tengnga’anna bangsa Isra’il e sagara beddhi, daddi parantarana malaekat se abu-dhabu ka salerana e Gunong Sinay sareng bangatowana kaula sareng sampeyan sadajana. Mosa gapaneka se narema dhari Allah berta se odhi’ se epakon panapa’ ka kaula sareng sampeyan.

Bauzi: Labi im tai ahamda abo Israel dam labe iho ame bak aotba baa bohu dam vaba alim bak bakamta vazisi godam di labe ame dam zi laba vuusu vabiedamda Musa am bak. Ame di labe laha ame da Musat Sinai Sibu laba laisi Alat Am im gagu vou usemda labe aba im vameadume afoezobe aho ame im lam ve fa vou lezi im tai ahamda zi laba tohe duzu vameadamda am bak. Labi Alat iba aasdàmu, ‘Iho akatihasu im neà baket meedàla?’ laham im lam Sinai Sibu laba laisi aime fa lezi im tai ahamda zi laba vameadume neàdi fa iba dam badate vou vamea usdaha im debu modeheda Musa am. Labihasu ahebu modemda Musa am bak.

Bali: Dane Musa puniki sane sampun sareng-sareng bangsa Israel ring tegal melakange, irika dane sinarengan ring paraleluur iragane miwah sang malaekat sane pecak ngandika ring dane ring Gunung Sinai. Dane sane sampun nyuun sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa tur ngrauhang sabda punika ring iraga.

Ngaju: Moses te kea je aton hong marak oloh Israel hong padang pasir, manjadi oloh helat akan malekat je hakotak dengae intu Bukit Sinai dengan tato hiang itah. Ie kea je manarima bara Hatalla barita je belom mangat inyampai akan itah.

Sasak: Musa nike saq araq lẽq tengaq-tengaq bangse Israel lẽq padang gurun, jari perantare tipaq malaẽkat saq bemanik lẽq ie lẽq Gunung Sinai kance leluhurte. Ie saq nerimaq lẽman Allah manik saq idup jari tesampẽang tipaq ite.

Bugis: Musa ritu iya ri tengnga-tengngana bangsa Israélié ri padang kessi’é, mancaji pappasisumpung untu’ malaéka’ iya mabbicaraé ri aléna ri Bulu Sinai sibawa néné-nénéta. Aléna ritu tarimai polé ri Allataala karéba iya tuwoé untu’ ripalettu’ ri idi.

Makasar: Musa tommi niaka ri tangnga-tangngana bansa Israel ri parang kassika, a’jaria tetena malaeka’ naaganga a’bicara ri Bulu’ Sinai siagang boe-boeta. Iami antarimayai battu ri Allata’ala kabara’ katallassanga eroka nipabattu mae ri katte.

Toraja: Iamoto tu lan kombongan dio padang pangallaran sola tu malaeka’ umpa’kadai dio buntu Sinai, sia sola nene’ to dolota, tu untarima mintu’ kada tuo kumua nadiparampo lako kaleta.

Duri: Nabi Musamo to lan tangnga-tangngana to-Israel jio padang pallawangan mpangpeissenanni lako tojolota' to apa napauanni malaeka' jao Buntu Sinai. Iamo ntarimai to kada diputuo pole jio mai Puang Allataala to disimanahhi ratu lako kita'.

Gorontalo: Ti nabi Musa boyito olo ta pe'epe'enta wolo tawu lo Israel mongotiyombunto to yilantala dila hepotitola lo tawu wawu ta ma lotaodu huidu Sinayi, lololimo Pirimani u mongohi mayi tutumula u pilopotunggulayi lo Allahuta'ala ode oliyo loli malaikati wawu u poposambewoliyo mayi ode olanto.

Gorontalo 2006: Tei Musaalo tato huungo bangusa lo Isirai̒lu tohuta ohungaya u luasi daa̒, talowali pilo timbulude ode malai̒kati u lobibii-salawa wolio to Hui̒dee Sinai wolinenemoyaanto. Tiolo talo lolimo habari utumu-tumulo u pilopo tunggulai ode olanto.

Balantak: Musa a topobisara na samba Israel tia malaa'ikat na tano' maleas. Ia nongorongor wurungna malaa'ikat na Buu'na Sinai, ka' nantadulkon na pulinta. Ia a men nanglabot na Alaata'ala lelena tutuo' men pore bo ko'onta'.

Bambam: Anna ia siam illaam alla'-alla'na umma' petauanna Puang Allataala dio pohiallasam umpalombum tula'na malaika' lako nene to taponene wattunna anna napa'kadai yabo Tanete Sinai. Anna iam too to untahima Battakada tubo puha napaondongangkoa'.

Kaili Da'a: Pade tempo totu'a-totu'ata to Yahudi etu naria ri karawa baina, i Musamo to najadi topotariolo ira ante malaeka to notesa ka ira ri Bulu Sinai. Pade i Musa to nantarima tesa nggari ja'i Alatala rapapola ka kita ala isema-sema mantuki tesa etu kana matuwu mabelo sampe ri kasae-saena.

Mongondow: Ki Musabií tuata inta kon yuaí-yuaík im bangusa Israel kom padang gurun, inta nobalií tonsigad kom malaekat inta nopoyaput in singog ko'inia kom Buḷud in Sinai takin mogoguyang naton. Sia tuata inta notarima kon habar inta nobiag nongkon i Allah sim poyaput ko'i naton.

Aralle: Anna dia siang yaling di alla'na petauanna Puang Alataala di hao di ongeang makä'däng ullombung tula'na malaeka' pano di neneta naonge ma'karai yaho di Tanete Sinai. Anna dia toboe' ang untahimbo kara ang tontong lolo ang puha napainsangngiingkea'."

Napu: Musa iti au mokampaihe to Yahudi au bosa i pada wungi. Ia hihimbela hai toiyorunta hangkoya, hai ia wori au mohadi lolitana malaeka i Bulu Sinai. Iami au motarima Ngkora Ngkatuwo hangko i Pue Ala bona rapahaweake duuna ide-ide.

Sangir: Seng i Musa e wọu tal᷊oarang kawanuan Israel su kěhu l᷊inggi, nakoạ mananal᷊oara waugu malạekatẹ̌ e kụ měbẹ̌bisaran sie su Wul᷊ud'u Sinai ringangu manga i upung i kitẹ e. Seng i sie něnarimạ u hengetang kụ biahẹ̌ e wọu anun Duata mědeạu itěpasẹ̌ si kitẹ.

Taa: Wali i Musa ia semo mawali to mamponsaruka to Israel nja’u pada bone. Ia semo to mangandonge gombo mpomakau i mPue Allah to mampogomboka ia ri Tongku Sinai panewa ia wo’u mamporata resi buebue ngkita gombo etu. Wali tuntu to mangawaika katuwu yako resi i Pue Allah, tuntu etu rasarumakaka resi i Musa, panewa tuntu etu ia mamporata resi kita.

Rote: Musa ia nde nai leoina Israe la tala'da fo neme mo solokae ka, ana da'di lelete soaneu ata nusa so'dak fo mana kokolak non neme Lete Sinai, ma no ita bei ba'ikai nala. Ndia nde mana sipo hala maso'dak maneme Manetualain mai fo nanduku-nalosa kana neu ita.

Galela: Ma orasi ona to ngone nanga ete de nanga topora o tona ibobeleuka, de ka cawali o Musa una magena imatekebicara de o malaikat o Sinai ma talaka, de wisingangasu o oho ikokakali o Gikimoino, la awi ngopa de awi danoku aku isingangasu ngoneka.

Yali, Angguruk: Israel inap Allah umaliki farema weregma Musa ino unduhuk lit malaikat Sinai punumuwen ele ibahon fumag fil nunumbusagsi fumag fil weregma Musa pulmu in atfag. Onoluk welamuhup awene ari hit hiyag hisawag ulug malaikat inowen at hiyag itfag.

Tabaru: 'O Musau ge'ena gee naga 'o Israeloka manga sigoronaka 'o tonaka 'ika-kakasaka, wodadi 'o mala'ekati ma demo wosidowa-dowanga nanga edete de nanga dotumika gee wisidemo 'o Sinai ma gigieka. 'Unau ge'ena wadawongo de wositotara ngoneno 'o besesongo la nanga 'ahu 'isure ma Jo'oungu ma Dutu wi bionoka.

Karo: Musa enda me si pulung ras nini-nininta i gurun pasir. Ia me si ngerana ras malekat i Deleng Sinai. Ialokenna kata Dibata si ngaturken kegeluhen guna ipeseh man banta.

Simalungun: Ia do ai, bani kuria na i halimisan ai rap pakon ompungta ampa malekat ai, na marsahap pakonsi i Dolog Sinai. Ia do na manjalo hata na manggoluh sipadasonni hu banta.

Toba: Ibana ma i na di huria na di halongonan i rap dohot surusuruan, na mangkatai di dolok Sinai dohot ibana dohot angka amanta i; dijalo do hata na mangolu, silehononna tu hita.

Dairi: Ia ma ngo i tangah-tengah kalak Israel i padang gurun mahan perkitèen mengeranai dekket malaèkat i Delleng Sinai taba empungta. Ijalo ngo kata kenggelluhen bai Dèbata nai asa ipessoh banta.

Minangkabau: Nabi Musa pulolah di sidang jamaah banso Israel di padang pasie, nan manjadi parantaro, antaro malekaik nan mangecek kabake inyo di Gunuang Sinai, jo niniak muyang kito. Inyo pulolah nan manarimo firman Allah nan mambawok kapado iduik, supayo disampaikan kabake kito.

Nias: Moze andrõ gõi, ba gotalua soi Gizera'eli ba danõ si mate, zi tobali sangiagõ otalua ndra mala'ika si fahuhuo khõnia ba Hili Sina'i ba ira tuada. Ya'ia zanema turia sauri moroi khõ Lowalangi ba wama'ema khõda.

Mentawai: Si Mose néné te amukuddu ka talagadda sabangsa Israel ka simatangeu, bailiu sipatalaga ka tubut malaika sipaninibo ka Leleú Sinai sambat taikebbukatta. Nia té néné amasisiló katuareman sipuririmanua sibailiu segéakenen ka talagatta.

Lampung: Musado sai di tengah-tengah bangsa Israel di padang heni, jadi perantara untuk malaikat sai cawa jama ia di Gunung Sinai jama nenek muyang ram. Iado sai nerima jak Allah kabar sai hurik untuk disampaiko jama ram.

Aceh: Nabi Musa kheueh nyang lamkawan bansa Israel di padang pasi, jeuet keupeurantara keu malaikat nyang meututoe ngon gobnyan di Gunong Sinai ngon indatu geutanyoe. Gobnyan kheueh nyang teurimong nibak Po teu Allah haba nyang udeb keu geupeusampoe ubak geutanyoe.

Mamasa: Anna ia siamo ussolaan petauanna Puang Allata'alla dio padang alla' anna umpalanda' tula'na malaeka' yao Tanete Sinai lako neneta. Anna iatomo duka' untarima battakada tuona Puang Allata'alla la dipalanda' sae lako kitaa' temo.

Berik: Musa jei anggwabura Israelmana aa jei ge betwebilim dwisgiribe ga jebar ge nwinbel. Jei asal-asal nemnabar jep ge nwinbel, ane jei malaikatfar ga aa ge nasowel, taaren Sinai sagabe. Taterisi waakenaiserem jeyam sarbil malaikatminiwer, ane Nabi Musa jei taterisi Uwa Sanbagirmana jei erakulnonol nem asal-asalminibe enggalfe nep nes gane nasipmif.

Manggarai: Hi Musa ho’o ciri tongka oné sidang de ro’éng oné satar mambak, oné mai malékat ata tombo agu hia éta poco Sinai agu empo dité, agu hia ata tiba sanggéd reweng mosé kudut caing oné ité.

Sabu: Musa ke ne do era pa telora do Israel pa dhara kebhalla-ae, do jadhi ta mone titu pa telora tu naju Deo do pedai lii nga no pa Lede Sinai tu ama-appu di he. No ke ne do hamme ngati Deo ne lipedai do mu ri ne tu ta pedhae pa di.

Kupang: Musa ada sama-sama deng kotong pung orang Israꞌel dong di tampa kosong. Dia tu, yang jadi jambatan kasi kotong pung nene-moyang dong deng Tuhan Allah pung ana bua dari sorga. Te itu ana bua tu, kasi turun Tuhan Allah pung Kata-kata sang Musa, yang kasi tunju sang kotong jalan idop yang batúl. Itu Kata-kata dong yang Tuhan kasi turun di gunung Sinai.

Abun: Musa anato si men bi amui sino mo pe gato kwe yo kom mo nde. Tomgane malaikat dik yo ki suk nai Musa mo banbo Sinai. Or o Musa waii ki sukdu gato Yefun tarubot malaikat ne nai men bi amui jam. Musa jam Yefun Allah bi sukduno gato ós men kem ndo. Orge Musa waii ki sukduno ne nai men jam re.

Meyah: Musa koma bera ongga ont rot mifmin mimower Israel gij mona ongga rua riker gij monuh ongga owowa ojgomuja. Ofa bera ongga Allah enagot mar gu oisouska Malaikat egens gu memaga Sinai fogora ofa oftuftu oga koma gu mifmin mimower. Allah oga insa koma bera ongga eita eiteij ah aibin gu rusnok. Noba oga Allah insa koma bera ojuj jeska mifmin mimower skoita mimif ongga deisef tein fob.

Uma: Musa toe-mile to mpodoo-ra ntodea to Israel hi tana' to wao'-e. Hi'a-mi to mpo'epe lolita mala'eka to mpololitai-i hi lolo Bulu' Sinai, pai'-i jadi' tauntongo' to mpoparata lolita toe hi ntu'a-ta owi. Hi'a to mpotarima ngkai Pue' Ala lolita to tuwu' to raparata-taka duu' tempo toi-e.

Yawa: Muno Musa so pirati no wama anene mautan arono wanunugambe no nugo vabukane vono maninimbe mararaijo Unato Sinai rai. Arono naije naito Amisye inta po raura nanto Musa ai no unate rai, muno Musa be marimbe ti po ayao umaso raura nakato no wama anene mansai. Weti Musa so po ayao njayaisy raugav no Amisye ai indamu po raugakaje wansai jakato.”


NETBible: This is the man who was in the congregation in the wilderness with the angel who spoke to him at Mount Sinai, and with our ancestors, and he received living oracles to give to you.

NASB: "This is the one who was in the congregation in the wilderness together with the angel who was speaking to him on Mount Sinai, and who was with our fathers; and he received living oracles to pass on to you.

HCSB: He is the one who was in the congregation in the desert together with the angel who spoke to him on Mount Sinai, and with our forefathers. He received living oracles to give to us.

LEB: This is the one who was in the congregation in the wilderness with the angel who spoke to him at Mount Sinai, and who [with] our fathers received living oracles to give to us,

NIV: He was in the assembly in the desert, with the angel who spoke to him on Mount Sinai, and with our fathers; and he received living words to pass on to us.

ESV: This is the one who was in the congregation in the wilderness with the angel who spoke to him at Mount Sinai, and with our fathers. He received living oracles to give to us.

NRSV: He is the one who was in the congregation in the wilderness with the angel who spoke to him at Mount Sinai, and with our ancestors; and he received living oracles to give to us.

REB: It was he again who, in the assembly in the desert, kept company with the angel, who spoke to him on Mount Sinai, and with our forefathers, and received the living utterances of God to pass on to us.

NKJV: "This is he who was in the congregation in the wilderness with the Angel who spoke to him on Mount Sinai, and with our fathers, the one who received the living oracles to give to us,

KJV: This is he, that was in the church in the wilderness with the angel which spake to him in the mount Sina, and [with] our fathers: who received the lively oracles to give unto us:

AMP: This is he who in the assembly in the wilderness (desert) was the go-between for the Angel who spoke to him on Mount Sinai and our forefathers, and he received living oracles (words that still live) to be handed down to us.

NLT: Moses was with the assembly of God’s people in the wilderness. He was the mediator between the people of Israel and the angel who gave him life–giving words on Mount Sinai to pass on to us.

GNB: He is the one who was with the people of Israel assembled in the desert; he was there with our ancestors and with the angel who spoke to him on Mount Sinai, and he received God's living messages to pass on to us.

ERV: This same Moses was with the gathering of God’s people in the desert. He was with the angel who spoke to him at Mount Sinai, and he was with our ancestors. He received life-giving words from God to give to us.

EVD: This is the same Moses who was with the gathering of God’s people in the desert. He was with the angel that spoke to him at Mount Sinai, and he was with our ancestors. Moses received commands from God that give life. Moses gave us those commands.

BBE: This is the man who was in the church in the waste land with the angel who was talking to him in Sinai, and with our fathers; and to him were given the living words of God, so that he might give them to you.

MSG: This is the Moses who stood between the angel speaking at Sinai and your fathers assembled in the wilderness and took the life-giving words given to him and handed them over to us,

Phillips NT: In that assembly in the desert this was the man who was the mediator between the angel who spoke to him on Mount Sinai and our fathers. This was the man who received words, living words, which were to be given to us;

DEIBLER: This man Moses was our people’s leader when they gathered together in the desert. It is Moses to whom God sent the angel on Mount Sinai to give him our laws, and he was the one who told our other ancestors what the angel had said. He was the one who received from God words that tell us how to live eternally, and Moses passed them on to us.

GULLAH: Dat de Moses dat been dey wid de Israel people wen dey beena geda een de desat. E been dey wid we ole people an wid de angel wa taak ta um pontop Mount Sinai. God gim e message wa gwine lib fa eba, fa gii we.

CEV: Moses brought our people together in the desert, and the angel spoke to him on Mount Sinai. There he was given these life-giving words to pass on to us.

CEVUK: Moses brought our people together in the desert, and the angel spoke to him on Mount Sinai. There he was given these life-giving words to pass on to us.

GWV: This is the Moses who was in the assembly in the desert. Our ancestors and the messenger who spoke to him on Mount Sinai were there with him. Moses received life–giving messages to give to us,


NET [draft] ITL: This <3778> is <1510> the man who was <1096> in <1722> the congregation <1577> in <1722> the wilderness <2048> with <3326> the angel <32> who spoke <2980> to him <846> at <1722> Mount <3735> Sinai <4614>, and <2532> with our <2257> ancestors <3962>, and he received <1209> living <2198> oracles <3051> to give <1325> to you <5213>.Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  Kisah Para Rasul 7 : 38 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran