Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 1 : 17 >> 

TB: dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak bagi-Nya."


AYT: Ia akan berjalan mendahului Tuhan dengan roh dan kuasa Elia, ‘untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anak mereka’. Ia juga akan membuat orang-orang yang tidak taat berbalik kepada hikmat orang-orang benar. Dengan demikian, ia mempersiapkan umat yang telah disediakan bagi Tuhan.”

TL: Dan ialah yang akan berjalan di hadapan Tuhan dengan roh dan kuasa Elias, akan membalikkan hati segala bapa kepada anak-anaknya dan orang ingkar kepada perasaan hati orang yang benar; dan akan menyediakan suatu kaum yang lengkap bagi Tuhan."

MILT: Dan dia akan berjalan mendahului Dia dalam roh dan kuasa Elia untuk mengembalikan hati bapak-bapak kepada anak-anaknya dan mereka yang tidak taat kepada kebijaksanaan orang-orang benar, untuk mempersiapkan umat yang telah disediakan bagi Tuhan (YAHWEH - 2962)."

Shellabear 2010: Dengan ruh dan kuasa Nabi Ilyas, ia akan berjalan mendahului Tuhan untuk membuat hati bapak-bapak kembali kepada anak-anaknya dan orang-orang durhaka kembali kepada hikmah orang-orang benar. Dengan demikian, ia menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak bagi-Nya."

KS (Revisi Shellabear 2011): Dengan ruh dan kuasa Nabi Ilyas, ia akan berjalan mendahului Tuhan untuk membuat hati bapak-bapak kembali kepada anak-anaknya dan orang-orang durhaka kembali kepada hikmah orang-orang benar. Dengan demikian, ia menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak bagi-Nya."

Shellabear 2000: Dengan ruh dan kuasa Nabi Ilyas, ia akan berjalan mendahului Tuhan untuk membuat hati bapak-bapak berbaik kembali dengan anak-anaknya dan orang-orang durhaka kembali kepada hikmat orang-orang benar. Dengan demikian, ia menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak bagi-Nya.”

KSZI: dan dia akan melangkah di hadapan Tuhan dengan roh dan kuasa Ilyas untuk mendamaikan bapa dengan anak dan mengembalikan orang ingkar ke jalan orang benar, supaya menyediakan suatu kaum yang bersiap sedia bagi Tuhan.&rsquo;

KSKK: Dia sendiri akan membuka jalan bagi Tuhan dengan roh dan kuasa nabi Elia; dia akan mendamaikan bapak-bapak dengan anak-anak dan memimpin orang-orang durhaka kepada kebijaksanaan dan kebenaran, dalam rangka mempersiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak bagi-Nya".

WBTC Draft: Ia akan mendahului Tuhan. Dia penuh kuasa seperti Elia. Dan dia akan membuat bapa-bapa kembali mempedulikan anak-anak mereka. Banyak orang yang tidak setia lagi kepada Tuhan akan kembali kepada pikiran orang benar. Ia melakukan itu dengan tujuan untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan bagi mereka."

VMD: Ia akan mendahului Tuhan. Dia penuh kuasa seperti Elia. Dan dia akan membuat bapa-bapa kembali mempedulikan anak-anak mereka. Banyak orang yang tidak setia lagi kepada Tuhan akan kembali kepada pikiran orang benar. Ia melakukan itu dengan tujuan untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan bagi mereka.”

AMD: Ia akan mendahului Tuhan untuk menyuruh orang-orang bersiap-siap bagi kedatangan Tuhan. Ia akan penuh kuasa seperti Elia dan akan memiliki roh yang sama. Ia akan membuat orang tua dan anak-anak mereka berdamai. Ia akan membuat orang-orang yang tidak taat kepada Allah berubah dan mulai berpikir dengan cara yang benar.”

TSI: Dia akan menyiapkan umat Allah sebelum kedatangan Tuhan ke dunia ini. Roh Allah akan memberikan kuasa kepadanya untuk bisa bekerja seperti Nabi Elia. Akibat pelayanannya, orang tua akan mengasihi anak-anak mereka kembali. Dan dia akan membimbing orang-orang yang tidak taat kepada TUHAN menjadi taat kembali. Dan cara berpikir mereka menjadi bijaksana kembali, sehingga mereka mau hidup benar.”

TSI3: Dia akan menyiapkan umat Allah sebelum kedatangan Tuhan ke dunia ini. Roh Allah akan memberinya kuasa untuk dapat bekerja seperti Nabi Elia. Oleh pelayanannya, para orangtua akan kembali mengasihi anak-anak mereka, dan orang-orang yang tidak taat kepada TUHAN menjadi taat kembali. Dia akan membimbing mereka untuk menjadi bijak dan mau hidup benar. Dengan demikian anakmu itu menyiapkan umat Allah agar mereka siap menyambut kedatangan Tuhan.”

BIS: Ia akan menjadi utusan Tuhan yang kuat dan berkuasa seperti Elia. Ia akan mendamaikan bapak dengan anak, dan orang yang tidak taat akan dipimpinnya kembali pada jalan pikiran yang benar. Dengan demikian ia menyediakan suatu umat yang sudah siap untuk Tuhan."

TMV: Dia akan menjadi utusan Tuhan yang kuat dan berkuasa seperti Elia. Dia akan mendamaikan bapa dengan anak, serta memimpin orang yang tidak taat kembali ke jalan fikiran yang benar. Dia juga akan mempersiapkan suatu umat untuk Tuhan."

BSD: Ia akan menjadi utusan Tuhan yang kuat dan berkuasa seperti Nabi Elia. Ia akan membuat para orang tua mengasihi anak mereka kembali. Orang-orang yang tidak taat kepada Allah akan dipimpinnya sehingga mereka berubah dan mempunyai pikiran yang sama dengan orang-orang yang taat kepada Allah. Dengan demikian, ia menyiapkan umat Tuhan untuk melayani Tuhan.”

FAYH: Ia akan menjadi orang yang memiliki semangat dan kuasa seperti Nabi Elia pada zaman dahulu. Ia akan mendahului kedatangan Mesias untuk mempersiapkan umat manusia bagi kedatangan-Nya. Ia akan melembutkan hati orang tua sehingga menjadi seperti hati kanak-kanak, dan ia akan mengubah pikiran yang tidak taat menjadi bijaksana dalam iman."

ENDE: ia akan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elias, untuk mengembalikan semangat para leluhur kepada anak-anak mereka, dan memalingkan orang-orang durhaka kepada keluhuran hati orang-orang benar, dan dengan demikian menjiapkan bagi Tuhan suatu umat jang bertjita-tjita baik.

Shellabear 1912: Maka ia akan berjalan dahulu dihadapan Tuhan dengan roh dan kuasa Elias, akan mengembalikan hati segala bapa kepada anak-anaknya, dan orang-orang durhaka kepada budi orang yang benar; dan akan menyediakan bagi Tuhan suatu kaum yang berlengkap."

Klinkert 1879: Maka ijapon akan berdjalan dihadapannja dengan roh dan koewasa Elia, akan membalikkan hati segala bapa kapada anak-anaknja dan jang doerhaka dibalikkannja kapada kabidjaksanaan orang jang benar, akan melangkapkan bagai Toehan soeatoe bangsa jang siap benar.

Klinkert 1863: Dan {Mat 3:2; Mar 9:12} dia nanti berdjalan dihadepannja dengan roh dan koewasa Elias, {Mal 4:6} akan membalikken hatinja bapa-bapa sama anak-anaknja, dan jang doerhaka itoe sama toeroetan orang jang bener, akan sediaken bagi Toehan satoe bangsa jang tersedia.

Melayu Baba: Dan dia nanti berjalan dpan dia itu dngan roh dan kuasa Ilia, spaya balekkan hati bapa-bapa k-pada anak-anak-nya, dan orang derhaka k-pada orang bnar punya bijaksana; spaya siapkan kerna Tuhan satu bangsa yang lngkap."

Ambon Draft: Dan ija akan pergi ber-djalan berhadapan Dija, di dalam Roch dxan kowat Elias, akan menikalik hati bapa-bapa kapada anak-anak. dan awrang durbuka kapada peri ka; alaq; an awrangt-awrang adil, akam sadijakam bagi maha besar Tuha satu bal; a jang patut-patut.

Keasberry 1853: Maka iyalah kulak burjalan dihadapannya dungan roh dan kuasa Ilias, akan mumbalekkan hati bapa bapa itu kapada anak anak, dan yang durhaka itu kapada hikmat kubunaran; akan mulungkapkan suatu kaum itu sudia kurna Tuhan.

Keasberry 1866: Maka iyalah kŭlak bŭrjalan dihadapannya dŭngan roh dan kwasa, Ilias akan mŭmbalikkan hati bapa bapa itu kapada anak anak, dan yang dŭrhaka itu kapada hikmat kabŭnaran; akan mŭlangkapkan suatu kaum itu sŭdia kŭrna Tuhan.

Leydekker Draft: Maka 'ija djuga 'akan pergi berdjalan dihadapan hhadleretnja dengan rohh dan khowat 'Ejlija, 'akan kombalikan segala rasa hati bapa 2 kapada 'anakh 2, dan 'awrang durhaka kapada kabidjakhsana`an 'awrang xadil, 'akan singgarahkan pada maha besar Tuhan sawatu khawm jang terlangkap.

AVB: dan dia akan melangkah di hadapan Tuhan dengan roh dan kuasa Elia untuk mendamaikan hati bapa dengan anak dan mengembalikan orang ingkar kepada kebijaksanaan orang yang benar, supaya menyediakan suatu kaum yang bersiap sedia bagi Tuhan.”

Iban: Ngena roh enggau kuasa Elijah iya deka bejalai dulu ari Tuhan, nguingka ati apai indai ngagai anak sida, enggau nguingka orang ke enda ngasi ngagai penemu-dalam orang ke lurus, nyendiaka bala nembiak Tuhan, ke udah disedia ke Tuhan."


TB ITL: dan <2532> ia <846> akan berjalan mendahului <4281> Tuhan <846> dalam <1722> roh <4151> dan <2532> kuasa <1411> Elia <2243> untuk membuat hati <2588> bapa-bapa <3962> berbalik <1994> kepada <1909> anak-anaknya <5043> dan <2532> hati orang-orang durhaka <545> kepada pikiran <5428> orang-orang benar <1342> dan dengan demikian menyiapkan <2090> bagi Tuhan <2962> suatu umat <2992> yang layak <2680> bagi-Nya." [<1799> <1722>]


Jawa: tuwin bakal lumaku dadi cecala ndhisiki tindake Pangeran kanthi roh lan panguwasane Elia, supaya bisaa mbalekake atine para bapa marang para anak, sarta nuntun wong mursal marang kamursidan, dadine nyawisake umat kang sembada tumrap ing Pangeran!”

Jawa 2006: sarta bakal lumaku dadi cecala ndhisiki tindaké Pangéran kanthi roh lan pangwasané Élia, supaya bisa mbalèkaké atiné para bapa marang para anaké, sarta nuntun wong mursal marang kamursidan. Dadiné nyawisaké umat kang sembada tumrap ing Pangéran!"

Jawa 1994: Anakmu mau bakal dadi utusané Gusti Allah sing peng-pengan lan pangwasané kaya Nabi Élia. Anakmu kuwi bakal ngrukunaké bapak karo anak, lan nuntun wong mursal dadi mursid. Enggoné nindakaké mengkono kuwi supaya nyawisaké umat sing sembada tumrap ing Pangéran."

Jawa-Suriname: Anakmu iku bakal dadi kongkonané Gusti Allah lan ing roh lan pangwasa dèkné tunggalé waé karo nabi Elia. Dèkné bakal ngrukunké bapak karo anaké lan wong sing ora manut marang Gusti Allah bakal katuntun malih manut. Dadiné dèkné bisa nyawiské umat sing pantes kanggo Gusti.”

Sunda: Manehna ku Pangeran diutus ti heula, bakal kuat jeung kawasa cara Nabi Elias; bakal ngarapihkeun kaom bapa jeung anak-anakna; bakal nungtun tukang ngaralawan baralik deui kana pikiran anu bener. Jadi eta teh bakal nyadiakeun keur Pangeran hiji umat anu daraek ngabdi ka Mantenna."

Sunda Formal: Ku Allah diutus ti heula sarta dipaparinan roh jeung kakawasaan Nabi Elias, pikeun ngageuing supaya bapa areling ka nu jadi anak sarta nu wangkelang sina nyaho kana bebeneran. Ku jalan kitu, manehna teh nyadiakeun keur Pangeran hiji umat anu tarapti ngabdi ka anu jadi Jungjunanna.”

Madura: Ana’na ba’na jareya daddiya otosanna Pangeran se kowat ban kobasa akantha Eliya. Kana’ jareya bakal marokona eppa’ ban ana’na, oreng se ta’ ta’at bakal etontona epabali ka jalanna pekkeran se bendher. Kalaban cara se kantha jareya ana’na ba’na jareya nyadhiya’agi ommat se la asadhiya narema’a Pangeran."

Bauzi: Labi laha Alat aham di iube Am Aha Nutabe Neàna labe fa dat ahamda Alat vameadaha im aime fa dam bake ahate vameaidahada meida Elia bake modi vizi teudehe bakti ulohona Aho ame data laba fa ame baket neo modi vizi teudi nasi olulo modem bak. Labi Boehàda ba neo vuelo modem bak. Ame data budualehezobe im nehasu modem bake Alat nasi olulo modem bak. Dam amomoi bake le im vahokedam bak labet modi ame dam busao ziti ame data ziti im ahu ot fakiam bak fa vei neàdi vahelo modem bak ame. Labi laha dam Alat Aba Aho gagu esuhu im lam aime uledi vamdesu meedam vab dam laba aho modi fa damat ame im lam aime uledi vamdesu meedam dam laba fa vahi ame im lam uledi vamdesu meedam bak ame. Labi ame da lam ame baket meedàmu Boehàda ba gi ame dam zi lam vabiedume neàdehena ahum le aam bak. Ame dam zi lam gi Am lem bake faodamna le aam bak,” lahame ame im lam Alat Am im gagu vou usemda labe Zakaria bake fet ab vameadaham.

Bali: Ia lakar dadi utusan Ida Sang Hyang Widi Wasa ane kukuh tur mawisesa buka dane Nabi Elia. Ia lakar ngadungang rerama ajak pianakne; buina nuntun anake ane demen lempas, apanga ia pada satinut teken pakarsan Ida Sang Hyang Widi Wasa. Aketo ia nyawisang kaula ane tragia buat nampi Ida Sang Panembahan ane lakar rauh.”

Ngaju: Ie kareh manjadi sarohan Tuhan je abas tuntang kuasa sama kilau Elia. Ie kareh mandamai bapa dengan anake, tuntang oloh je baketep kareh ingagalae haluli talih jalan tirok atei je bujur. Kalote ie manatap ije ungkup je jari tatap akan Tuhan."

Sasak: Siq roh dait kuase Elia ie gen jari utusan Tuhan. Ie gen damẽang dengan toaq kance bijene, dait dengan saq ndẽq taat gen ie pimpin tulak ojok pikiran saq kenaq. Siq care nike ie nyiepang sopoq umat saq patut bagi Tuhan."

Bugis: Mancajiwi matu surona Puwangngé iya mawatangngé sibawa makuwasana pada-pada Elia. Napasidaméi matu ambo’é sibawa ana’é, enrengngé tau iya dé’é namatinulu napimpingngi matu lisu ri laleng pikkiranna iya tongengngé. Nanallalengiro napassadiyai matu séuwa umma’ iya sadiyaénna untu’ Puwangngé."

Makasar: La’jari tunisuro magassinNai Allata’ala, siagang lakoasai sangkamma Na’bi Elia. Lanapassiamaki manggea siagang ana’na. Na lanapimping tau tenaya nappilangngeri kana sollanna ammotere’ mange ri pikkirang annabaya. Jari appasadiami se’re umma’ sadia anruppai kabattuanNa Batara."

Toraja: Ia duka bangsiamo la dolo dio oloNa umpopenaa penaanna Elia sola kamatororanna Elia, la umpapatui penaa mintu’ ambe’ lako anakna sia la umpabalik mintu’ to tang sopati lako kakinaanna to ma’bulo sanglampa, la umparandanan Puang Matua sangrapu to maparea tongan.

Duri: Na la menjaji pesuro matappa'-Na Puang Allataala, na dipakuasa susi Nabi Elia. La napasikalinoi to ambe' na anakkana. Na ia to totangkainawa naajahhi mangtangngah susi tomelo penawa. Susimo joo napasadiai to tau ntarima Puang."

Gorontalo: Wolo sipati wawu kawasa odelo u woluwo to oli nabi Eliya, tiyo ma memulo mota lo Eya mota mopopiyohu hila lo mongotiyamo wolo mongowalai mongoliyo wawu ta duruhaka ma bolioliyo mao mowali tawu ta o pikirangi lo ta salehe. Wolo uodito, tiyo ma moposadiya mao lo umati tuwawu u ma sisiyapu ode Eya.”

Gorontalo 2006: Tio mamowali utolia lo Eeya tamolotolo wau okawasa debo odelo tei Elia. Tio mamopo damea tiyamo wau walao̒, wau taadiila modungohe mamuli podulungolio ode dalalo pikiilangi u otutu. Lou̒ odito tio mopo dapato umati tuwau tomalei dapato ode Eeya."

Balantak: Ia taka mongolukoni Tumpu ka' noana tia kuasana koi noa tia kuasa ni Elia. Ia bo mompooka'amatikon tama tia anakna ka' mombolii gau'na mian men ba'idek kada' sida mian ma'amat. Ia bo mingilimang koiya'a kada' daa mian batoropot bona Tumpu.”

Bambam: Anna la umpendioloangam Debata sule naponnoi kuasa susi nabi Elia. La umpasikapiai ambe anna änä', anna lako tau to tä' manuhu' la napatinanda sule lako lalanna to si umpogau' kamaloloam. Pa'palakoam iam too umpaitai lalam hupatau anna mala toka penabanna la mendadi umma'na Debata."

Kaili Da'a: I'a kana majadi suro i Pue Alatala to nakuasa ewa Nabi Elia nggaolu. I'a mompoposinggabelo uma ante anana, pade tau da'a natundu ri ja'i Alatala rakenina mpanjili ri jala to nakonona. Pura-pura etu rakawiana ala mompakasadia todea to madota mantarima i Pue."

Mongondow: Sia im mobalií totabaí i Tuhan inta moropot bo mokawasa naí ki Elia. Sia mopoyodame kong gina ing guyanga bo adií, bo intau mita inta raian monia diaí mo'itutui, potutuionnya bui. Tua im mangalenya kon sia im moposadia kon umat inta mo'ibog dumudui kom parentah i Tuhan."

Aralle: La mendahi pesuona Puang Alataala ang matoho anna ma'kuasa sinnoa Nabi Elia. Anna la umpasikapiai to baha' anna änä'na, anna tau ang dai untuhu'i atohang la sumule pano di lalang ang tahpa' aka' pepakuhunna. Ingkänna yatoo la nababe anna malai tokang inahanna mai'di tau untammui manahpa Dehata. "

Napu: Anamu iti ina mewali suro au hawe iyoru hangko i Pue Yesu. Kamarohona hai kuasana nodo nabi Elia hangkoya. Anti kuasana hai pepaturona, ia ina mopahintuwu anangkoi hai umanda. Hai tauna au barahe meula i Pue ina nanini hule i rara au manoto. Ope-ope au nababehi iti ina mopasilolonga lalunda tauna bosa bona motarimahe Pue."

Sangir: I sie sarung makoạ darolohang u Mawu kụ matoghasẹ̌ dingangu piạ kawasane mẹ̌sul᷊ung i Elia e. I sie sarung mapẹ̌damen manga i amang dingangu manga anạ e, ringangu taumata kụ tawe mangimang sarung tataěnge kạpia su ral᷊ungu tiněnna kahěngang. Dingangu kerene i sie managhupia sěngkatau umatẹ̌ kụ seng sẹ̌sadiang baụgu Mawu e."

Taa: Pasi ia damampatiruyu pei i Pue pei kuasa to danawaika i Nosa i mPue Allah ia dasewaju pei kuasa to re’e resi to pantuntu tuntu i mPue Allah, i Elia, tempo owi. Wali ia damampotundeka tau, see naka pa’apa’a damasingkatao muni pei ngana nsira. Pasi ia damampotundeka tau to mangewa i Pue Allah see naka sira damajea see pampobuuka nsira singkonong pei i Pue Allah. Wali ewa wetu danaika anamu damampasigenaka yami raya ntau damangaya i Pue.” Etu semo gombo to nato’oka mpomakau etu i Sakharia.

Rote: Neukose ana da'di Manetualain hataholi nadedenu balakain, ma nanuu koasa sama leo Elia. Neukose ana mole-dame ama ka no ana ka, ma hataholi manatunga ta kala, neukose ana hela-noles fali leo dudu'a-aafik fo ndoo sa leu. No enok ndia, ana sadia hataholi kamahehelek bubuak esa fo laheheleaon basa, soaneu Lamatua ka so."

Galela: Ani ngopa una magena asa wodadi o sosulo moi la kanaga woqomano, o Jou Awi hino wosidailako, so una asa kanaga de o Gikimoi Awi Gurumi ma kuasa, maro iqoqomaka ma nabi Elia, ma ngale done o baba awi sininga ma loha asa iuti ma ngopaku. De o bi nyawa o Jou wisigisewa, ona magena asa una watuda la aku imakiliho de manga siningaka yodupa o ngeko ibobolowo yanonu. Waaka komagena, so wosidailako la o bi nyawa yadadala magena asa iwisigise ka o Jouka. Done idadi komagena."

Yali, Angguruk: Elia ubabut hag toho ele ine roho hiyag isaruk lit Onowe suwon fobik waruhuwon ino Alukema aruhu. Iniknisi unumalikisi mangnowap eneptuk lit Allah wene ninirim peruk inap inindi anggarap eneptuk lit andog enebuhuwon arimanowen Allah yet teg lit welamuhup," ulug malaikat inowen Zakharia hiyag itfag.

Tabaru: 'Una 'asa wodadi ma Jou 'awi su-suloko so 'una wosirano ma ngale wodiai ma Jou 'awi ngekomo. De 'o guata ma de 'o kuasa so 'una 'isoka ma sira ma nabii Elia. 'Una 'asa wosikatiai 'o dea de 'o ngowaka, de 'o nyawa gee koyosingou-ngounuwa ma Jouka, 'asa wakisi'asa yolio ma Jouka de yamoteke 'o di-dibangi 'iti-tiai. Koge'ena ma ngekomo 'una 'asa wadiai 'o kawasa widawongo de wisingounu ma Jou."

Karo: Leben pagi pagi Ia reh asa Tuhan; ia megegeh dingen erkuasa bagi Nabi Elia. Idamekenna pagi bapa ras anak-anakna; ibahanna kalak jahat jadi bujur; alu bage isikapkenna man Tuhan bangsa si metunggung."

Simalungun: Anjaha ia ma parlobei ni Tuhan ibagas tonduy ampa hagogohon ni si Elias, laho pasuangkon uhur ni bapa bani anakni, ampa uhur na so ra mambalosi hubani uhur na bonar, laho pasirsirhon bani Tuhan in sada bangsa na torsa.”

Toba: Patujolona ma ibana di bagasan tondi dohot hagogoon ni si Elia, pasuangonna ma roha ni angka ama tu anakkonna jala angka na tois marroha gabe parroha na bonar, laho padirihon di Tuhan i bangso naung ture.

Dairi: Sada kalak utusen mergegoh bai Dèbata nai ngo ia janah merkuasa bagè si Elias. Ipedamè mo bapana mi anakna, janah menguluken kalak siso tunduk gabè balik mi dalan bennar. Karinana idi ibaing lako menghantari jelma memmèma Tuhan i."

Minangkabau: Inyo ka manjadi pisuruah Tuhan nan kuwaik, sarato jo bakuwaso, samo jo bakcando Nabi Elia. Inyo ka mampadamaikan apak jo anak, urang nan indak patuah, ka dipimpinnyo babaliak ka jalan pikieran nan bana. Jo caro nan baitu, inyo manyadiyokan sagolongan umaik, nan lah siyap untuak Tuhan."

Nias: Tobali ia nifatenge Zo'aya sabõlõ ba si so kuaso si mane Elia. I'atulõ'õ nama khõ nononia, ba niha si lõ molo'õ idõnia'õ mangawuli ba lala satulõ. Ba zi manõ no ihõnagõ sambua mbanua si no muhaogõ khõ Zo'aya."

Mentawai: Ibabailiu te nia pakoiniet Tuhan simaron samba simagege, kelé si Elia. Ipaaaban te sia saukkui ka tubudda tatogadda, samba sia simakelá paatuat leú ipamá-maki bagadda, bulé rasese pupaatuanan simaerú, kelé sara enungan, masipatarek sara paamian simatarek tubu kai Tuhan."

Lampung: Ia haga jadi utusan Tuhan sai kuat rik bekuasa injuk nabi Elia. Ia haga ngedamaiko bapak jama anak, rik jelma sai mak taat haga dipimpinni muloh mik jalan pikeran sai benor. Unyinni seno ia haga nyiapko suatu umat sai radu siap untuk Tuhan."

Aceh: Gobnyan teuma jeuet keu utosan Tuhan nyang teuga dan meukuasa lagée Nabi Ilyas, Gobnyan teuma geuba damé lagée ayah ngon aneuëk gobnyan, dan ureuëng nyang hana taát ubak pimpénan jih jiwoe lom teuma ubak pikeran nyang beutôi. Deungon lagée nyan jihnyan ka jikeubah saboh umat nyang ka siab keu Tuhan."

Mamasa: La uyyoloanan Dewata sitonda kakuasaanna Penawa Masero susi nabi Elia. La umpasikapia ambe anna anak, anna lako to tae' manuru' la naparunduk sule lako lalan kamaloloan. Nakuamo te karangannae la naola umpatoka ma'rupa tau la mendadi petauanna Dewata.”

Berik: Yohanes jei jese danna Tuhanfe, ane jei gase domola mafnana ane baabeta Nabi Eliya gamserem. Jei gas gwebabili uwa mese tane, jei gamjon waakenfer gase naawena daamfennaber. Jei gas gwebabili angtane jam eyebiyeneiserem Uwa Sanbagiri aa jes gam bilirim, jei ga sege irfwebisi nele ini bunarsusfer aa gam gunurum jebe. Jei angtane gas menetababisisi Tuhanfe."

Manggarai: agu hia te lako bolo mai Mori Keraéng oné Nai agu kuasa di Élia kudut pandé holés nai de sanggéd ema latang te anakd, agu nai disét da’at nggere-oné nai disét molor. Agu le hitu ambi te Morin ro’éng ata kopn latang te Hia.”

Sabu: Do ta jadhi ddau pepu-peju Deo ke no, do rui nga do nga kuaha do mii Elia. Do ta peie ri no ama nga ana, jhe do ta bhau ta bhata ri no ne ddau do keti-ketinga mita bhale la lua penge do petu. Nga mina harre ke ne pemoke hekejie ddau do moko tu Muri."

Kupang: Dia pung sifat deng kuasa nanti parsís ke baꞌi Elia, andia Tuhan pung jubir dari dolu. Dia datang lebe dolo dari kotong pung Bos. Dia bekin orang tua pung hati bale sayang sang dong pung ana-ana. Deng orang yang bale balakang sang Tuhan dia oba ju, ko dong bale iko sang Tuhan pung mau. Deng bagitu, dia bekin orang dong sadia dong pung hati ko tarima Bos pung datang.”

Abun: Bere pa ne fro os wa Yefun, ye Israel bi Yekwesu, gato bere ma ne. Bere Yefun Allah Gen bok nggwa mo pa subere an ki Yefun Allah bi suktaru. Bere an ben an bi suk-i tepsu Elia, gato yenabi kam nyim ne. Yefun Allah Gen bok nggwa mo pa ne, subere pa ben yenggras gato maskwa ket bi pa ne kem ndo satu. Ye gato bariwa jammo Yefun, bere pa ne kar yé ne satu kadit os ibit ma mo os ndo, ete án ben sukndo tepsu Yefun mit. Bere pa ne fro yé mwa subere án kak án mit wa Yefun gato bere ma mo án."

Meyah: Ofa emesma owesa efek jeska Allah fogora omoftuftu mar rot ahais erek nabi Elia oftuftu mar sis fob. Ofa omokag rot Tuhan noba Ofa emesejah rusnok ebic egens jeskaseda ruroun Ofa. Jeska oisouska mar ongga Ofa omoftuftu rot bera runa jera rerin risir rudou emeskeira mejerema sons. Noba rusnok ongga rungkoja Allah oga sis fob bera rumororu mar ongga rusnok ruftuftu rot Allah oga ongga erek tenten ojgomu."

Uma: Ana'-nu tetui mpai' jadi' suro to mako' meri'ulu ngkai Pue' hante kuasa pai' kabaraka'-na nabi Elia owi. Napopohintuwu' ana'–ana' hante tuama-ra. Pai' tauna to uma mpotuku' Pue' natete' nculii' hi ohea to monoa' bona monoto nono-ra. Hawe'ea toe nababehi bona mporodo nono ntodea, bona sadia-ramo mpotarima Pue'."

Yawa: Amisye po nya arikainye umaso atutir indamu puisyeve Ai. Po Anawayo Vambunin maisyare po raunanto Elia aijoe raunande ai indamu po Amisye apa kawasae manyao indamu wanatatayaube ra manuga ngkakavimbe arono masyoto Amisye de rai. Apa ananyaowe no taiso: ‘Are nawirati uparijo awa arikainye mai, weamo wo maneme raijar indamu manuga nsauman akato. Muno are nawirati ubeta Amisye aije ramu, weamo usakinav indamu utavondi Apa ayao mamaisye obo rai.’”


NETBible: And he will go as forerunner before the Lord in the spirit and power of Elijah, to turn the hearts of the fathers back to their children and the disobedient to the wisdom of the just, to make ready for the Lord a people prepared for him.”

NASB: "It is he who will go as a forerunner before Him in the spirit and power of Elijah, TO TURN THE HEARTS OF THE FATHERS BACK TO THE CHILDREN, and the disobedient to the attitude of the righteous, so as to make ready a people prepared for the Lord."

HCSB: And he will go before Him in the spirit and power of Elijah, to turn the hearts of fathers to their children, and the disobedient to the understanding of the righteous, to make ready for the Lord a prepared people.

LEB: And he will go on before him in the spirit and power of Elijah, to turn the hearts of the fathers to the children, and the disobedient to the wisdom of the righteous, to prepare for the Lord a people made ready.

NIV: And he will go on before the Lord, in the spirit and power of Elijah, to turn the hearts of the fathers to their children and the disobedient to the wisdom of the righteous—to make ready a people prepared for the Lord."

ESV: and he will go before him in the spirit and power of Elijah, to turn the hearts of the fathers to the children, and the disobedient to the wisdom of the just, to make ready for the Lord a people prepared."

NRSV: With the spirit and power of Elijah he will go before him, to turn the hearts of parents to their children, and the disobedient to the wisdom of the righteous, to make ready a people prepared for the Lord."

REB: He will go before him as forerunner, possessed by the spirit and power of Elijah, to reconcile father and child, to convert the rebellious to the ways of the righteous, to prepare a people that shall be fit for the Lord.”

NKJV: "He will also go before Him in the spirit and power of Elijah, ‘to turn the hearts of the fathers to the children,’ and the disobedient to the wisdom of the just, to make ready a people prepared for the Lord."

KJV: And he shall go before him in the spirit and power of Elias, to turn the hearts of the fathers to the children, and the disobedient to the wisdom of the just; to make ready a people prepared for the Lord.

AMP: And he will [himself] go before Him in the spirit and power of Elijah, to turn back the hearts of the fathers to the children, and the disobedient {and} incredulous {and} unpersuadable to the wisdom of the upright [which is the knowledge and holy love of the will of God]--in order to make ready for the Lord a people [perfectly] prepared [in spirit, adjusted and disposed and placed in the right moral state].

NLT: He will be a man with the spirit and power of Elijah, the prophet of old. He will precede the coming of the Lord, preparing the people for his arrival. He will turn the hearts of the fathers to their children, and he will change disobedient minds to accept godly wisdom."

GNB: He will go ahead of the Lord, strong and mighty like the prophet Elijah. He will bring fathers and children together again; he will turn disobedient people back to the way of thinking of the righteous; he will get the Lord's people ready for him.”

ERV: John himself will go ahead of the Lord and make people ready for his coming. He will be powerful like Elijah and will have the same spirit. He will make peace between parents and their children. He will cause people who are not obeying God to change and start thinking the way they should.”

EVD: John himself will go first before the Lord. John will be powerful like Elijah. He will have the same spirit Elijah had. He will make peace between fathers and their children. Many people are not obeying God. John will bring those people back to the right way that people should think. He will make people ready for the {coming of} the Lord.”

BBE: And he will go before his face in the spirit and power of Elijah, turning the hearts of fathers to their children, and wrongdoers to the way of righteousness; to make ready a people whose hearts have been turned to the Lord.

MSG: He will herald God's arrival in the style and strength of Elijah, soften the hearts of parents to children, and kindle devout understanding among hardened skeptics--he'll get the people ready for God."

Phillips NT: He will go out before God in the spirit and power of Elijahto reconcile fathers and children, and bring back the disobedient to the wisdom of good menand he will make a people fully ready for their Lord."

DEIBLER: As God’s Spirit enables him to preach powerfully as the prophet Elijah did, he will precede the Messiah. He will cause parents [SYN] to act peacefully toward their children again. He will cause many people who do not obey God to hear and obey the wise things that righteous people tell them. He will do this in order to make many people to be ready when the Lord comes.”

GULLAH: E gwine go head ob de Lawd an hab scrong sperit an powa, jes like de prophet Elijah, wa done tell God wod. E gwine mek de fada dem haat ton ta dey chullun. An e gwine mek de people dat ain do wa God wahn, memba God an ondastan wa right fa do. E gwine mek de Lawd people ready fa de time wen de Lawd gwine come.”

CEV: He will go ahead of the Lord with the same power and spirit that Elijah had. And because of John, parents will be more thoughtful of their children. And people who now disobey God will begin to think as they ought to. That is how John will get people ready for the Lord.

CEVUK: He will go ahead of the Lord with the same power and spirit that Elijah had. And because of John, parents will be more thoughtful of their children. And people who now disobey God will begin to think as they ought to. That is how John will get people ready for the Lord.

GWV: He will go ahead of the Lord with the spirit and power that Elijah had. He will change parents’ attitudes toward their children. He will change disobedient people so that they will accept the wisdom of those who have God’s approval. In this way he will prepare the people for their Lord."


NET [draft] ITL: And <2532> he <846> will go as forerunner <4281> before <1799> the Lord <846> in <1722> the spirit <4151> and <2532> power <1411> of Elijah <2243>, to turn <1994> the hearts <2588> of <3962> the fathers <3962> back to <1909> their children <5043> and <2532> the disobedient <545> to <1722> the wisdom <5428> of <1342> the just <1342>, to make ready <2090> for the Lord <2962> a people <2992> prepared <2680> for him.”Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  Lukas 1 : 17 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran