Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 
 <<  Matius 10 : 37 >> 

TB: Barangsiapa mengasihi bapa atau ibunya lebih dari pada-Ku, ia tidak layak bagi-Ku; dan barangsiapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih dari pada-Ku, ia tidak layak bagi-Ku.


AYT: Siapa yang lebih mengasihi ayah atau ibunya daripada Aku, tidak layak bagi-Ku. Dan, siapa yang lebih mengasihi anak laki-laki atau anaknya perempuan daripada Aku, tidak layak bagi-Ku.

TL: Siapa yang mengasihi bapanya atau ibunya lebih daripada-Ku, tiada ia berlayak kepada-Ku dan siapa yang mengasihi anaknya laki-laki atau anaknya yang perempuan lebih daripada-Ku, tiada ia berlayak kepada-Ku.

MILT: Siapa yang mengasihi ayah atau ibunya lebih daripada-Ku, tidaklah layak bagi-Ku; dan siapa yang mengasihi anak laki-laki atau anak perempuannya lebih daripada-Ku tidaklah layak bagi-Ku.

Shellabear 2010: Siapa lebih mengasihi ayahnya atau ibunya daripada Aku, ia tidak layak bagi-Ku. Demikian pula orang yang lebih mengasihi anaknya laki-laki atau anaknya perempuan daripada Aku, ia tidak layak bagi-Ku.

KS (Revisi Shellabear 2011): Siapa lebih mengasihi ayahnya atau ibunya daripada Aku, ia tidak layak bagi-Ku. Demikian pula orang yang lebih mengasihi anaknya laki-laki atau anaknya perempuan daripada Aku, ia tidak layak bagi-Ku.

Shellabear 2000: Barangsiapa lebih mengasihi ayahnya atau ibunya daripada Aku, ia tidak layak bagi-Ku. Demikian pula orang yang lebih mengasihi anaknya laki-laki atau anaknya perempuan daripada Aku, ia tidak layak bagi-Ku.

KSZI: &lsquo;Sesiapa yang lebih mengasihi bapa atau ibunya daripada-Ku, tidak layak menjadi pengikut-Ku. Begitu juga, sesiapa yang lebih mengasihi anaknya daripada-Ku, tidak layak menjadi pengikut-Ku.

KSKK: Barang siapa mengasihi bapa dan ibunya lebih dari Aku, ia tidak layak untuk Aku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih dari Aku, ia tidak layak untuk Aku.

WBTC Draft: "Setiap orang yang lebih mengasihi ayah atau ibunya daripada Aku, ia tidak layak menjadi pengikut-Ku. Setiap orang yang lebih mengasihi anak laki-laki atau anak perempuannya daripada Aku, ia tidak layak menjadi pengikut-Ku.

VMD: Setiap orang yang lebih mengasihi ayah atau ibunya daripada Aku, ia tidak layak menjadi pengikut-Ku. Setiap orang yang lebih mengasihi anak laki-laki atau anak perempuannya daripada Aku, ia tidak layak menjadi pengikut-Ku.

AMD: Setiap orang yang mengasihi ayah atau ibunya lebih daripada mengasihi Aku, ia tidak layak menjadi pengikut-Ku. Dan, setiap orang yang mengasihi anak laki-laki atau anak perempuannya lebih daripada mengasihi Aku, ia tidak layak menjadi pengikut-Ku.

TSI: “Setiap orang yang mengasihi bapak atau ibunya lebih daripada-Ku, tidak layak disebut pengikut-Ku. Setiap orang yang mengasihi anak laki-lakinya atau anak perempuannya lebih daripada-Ku, tidak layak disebut pengikut-Ku.

BIS: Orang yang mengasihi bapaknya atau ibunya lebih daripada-Ku tidak patut menjadi pengikut-Ku. Begitu juga orang yang mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripada-Ku.

TMV: Sesiapa yang lebih mengasihi bapa atau ibunya daripada Aku, tidak layak menjadi pengikut-Ku. Demikian juga sesiapa yang lebih mengasihi anak lelaki atau anak perempuannya daripada Aku, tidak layak menjadi pengikut-Ku.

BSD: Siapa saja yang mengasihi bapaknya atau ibunya lebih daripada Aku, ia tidak patut menjadi pengikut-Ku. Dan siapa saja yang mengasihi anaknya lebih daripada Aku, ia tidak patut menjadi pengikut-Ku.

FAYH: Jika kalian mengasihi ayah atau ibu lebih daripada Aku, kalian tidak layak menjadi milik-Ku; atau jika kalian mengasihi anak laki-laki atau anak perempuan lebih daripada Aku, kalian tidak layak menjadi milik-Ku.

ENDE: Barang siapa mentjintai bapa atau ibunja lebih dari Aku, ia tak lajak bagiKu; dan siapa mentjintai anaknja laki-laki atau wanita lebih dari Aku, ia tak lajak bagiKu.

Shellabear 1912: Maka orang yang mengasihi bapanya atau ibunya lebih dari padaku, tiadalah ia layak bagiku; dan orang yang mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih dari padaku, tiadalah ia layak bagiku.

Klinkert 1879: Barang-siapa jang kasih akan bapanja ataw akan iboenja lebih daripada kasihnja akandakoe, ija-itoe tidak patoet kapadakoe, dan barang-siapa jang kasih akan anaknja laki-laki ataw perempoewan lebih daripada kasihnja akandakoe, ija-itoepon tidak patoet kapadakoe.

Klinkert 1863: {Luk 14:26} Orang, jang tjinta sama bapa atawa iboe lebih dari sama Akoe, dia tidak patoet sama Akoe; maka jang tjinta sama anak laki-laki atawa anak perampoewan lebih dari sama Akoe dia tidak patoet sama Akoe.

Melayu Baba: Dia yang sayang bapa atau mak lbeh deri-pada sahya t'ada layak sama sahya: dan dia yang sayang anak jantan atau anak prempuan-nya lbeh deri-pada sahya t'ada layak sama sahya.

Ambon Draft: Barang sijapa tjinta bapanja ataw ibunja lebeh deri akan B/eta, tijada mus-tahak akan Daku, dan ba-rang sijapa tjinta anak laki-laki ataw anak parampuwan lebeh deri akan Daku, tijada mustahak akan Daku.

Keasberry 1853: Maka barang siapa yang mungasihi bapanya atau ibunya turlebih deripada aku: bahwa iya itu tiadalah layak pada aku, dan barang siapa yang mungasihi anaknya laki laki, atau prumpuan, turlebih deripada aku, maka iya itu pun tiadalah layak pada aku.

Keasberry 1866: Maka barang siapa yang mŭngasihi bapanya, atau ibunya tŭrlebih deripadaku, bahwa iya itu tiadalah layak padaku, dan barang siapa yang mŭngasihi anaknya laki laki atau pŭrampuan tŭrlebih deripadaku, maka iya itupun tiadalah layak padaku.

Leydekker Draft: Sijapa jang meng`aseh bapanja, 'ataw 'ibunja lebeh deri padaku, 'ija bukan 'ada mustahhakh 'akan daku: dan sijapa jang meng`aseh 'anakhnja laki 2 'ataw 'anakhnja parampuwan lebeh deri padaku, 'ija bukan 'ada mustahhakh 'akan daku.

AVB: Sesiapa yang lebih mengasihi bapa atau ibunya daripada-Ku, tidak layak menjadi murid-Ku. Begitu juga, sesiapa yang lebih mengasihi anaknya daripada-Ku, tidak layak menjadi murid-Ku.

Iban: "Orang ke rinduka apai, tauka indai sida lebih agi ari sida ke rinduka Aku, enda tau nyadi murid Aku. Lalu orang ke rinduka anak lelaki tauka anak indu sida lebih ari sida ke rinduka Aku, enda tau nyadi murid Aku.


TB ITL: Barangsiapa mengasihi <5368> bapa <3962> atau <2228> ibunya <3384> lebih dari <5228> pada-Ku <1691>, ia <1510> tidak <3756> layak <514> bagi-Ku <3450>; dan <2532> barangsiapa mengasihi <5368> anaknya laki-laki <5207> atau <2228> perempuan <2364> lebih dari <5228> pada-Ku <1691>, ia <1510> tidak <3756> layak <514> bagi-Ku <3450>.


Jawa: Sing sapa nresnani bapa utawa biyunge nganti ngungkuli Aku, iku ora pantes tumraping Aku, lan sing sapa nresnani anake lanang utawa wadon ngungkuli Aku, iku ora pantes tumraping Aku.

Jawa 2006: Sing sapa nresnani bapa utawa biyungé nganti ngungkuli Aku, iku ora pantes tumraping Aku, lan sing sapa nresnani anaké lanang utawa wadon ngungkuli Aku, iku ora pantes tumraping Aku.

Jawa 1994: Sing sapa nresnani bapa utawa biyungé nganti ngungkuli tresnané marang Aku, kuwi ora patut dadi murid-Ku. Lan sing sapa nresnani anaké lanang utawa anaké wadon ngungkuli tresnané marang Aku, kuwi ora patut dadi murid-Ku.

Jawa-Suriname: Gusti Yésus neruské tembungé ngéné: “Sapa sing nrésnani bapa apa biyungé ngungkuli enggoné nrésnani Aku, wong kuwi ora pantes dadi muridku. Uga wong sing nrésnani anaké lanang apa anaké wédok ngungkuli enggoné nrésnani Aku, wong kuwi uga ora pantes dadi muridku.

Sunda: Anu leuwih nyaah ka bapana atawa ka indungna ti batan ka Kami, teu pantes jadi murid Kami. Anu leuwih nyaah ka anakna nu lalaki atawa nu awewe ti batan ka Kami, teu pantes jadi murid Kami.

Sunda Formal: Sing saha anu leuwih nyaah ka indung bapa, ti batan ka Kami, henteu pantes jadi murid Kami; saha nu leuwih nyaah ka anakna, — boh awewe, boh lalaki — ti batan ka Kami, nu kitu henteu pantes keur Kami.

Madura: Oreng se ataresna’an ka eppa’na otaba ebuna etembang bi’ ka Sengko’, ta’ patot daddi Tang mored. Bariya keya oreng se ataresna’an ka ana’ lake’na otaba ana’ bine’na etembang bi’ ka Sengko’.

Bauzi: Neham bak. Meit am ai modeo, am oi modeo, bisi duana deeli meeda. Labi Eba gi fota deeli meedamda lam ba neà vab labe Eho ba neha, ‘Ame da lam Eba tu vuzehi vi tau meedamda am am bak,’ lahame Eho ba labi gagom biem bak. Labi laha meit am adat modeo, am adnamat modeo, bisi duana deeli meeda. Labi Eba gi fota deeli meedamda lam ba neà vab labe Eho ba neha, ‘Eba tu vuzehi vi tau meedamda am am bak,’ lahame Eho ba labi gagom biem bak.

Bali: Nyenja nresnain bapa muah memenne lebihan teken nresnain Guru, ia tusing pantes dadi murid Gurune. Buina nyenja nresnain pianakne muani wiadin pianakne eluh lebihan teken nresnain Guru, ia tusing pantes dadi murid Gurune.

Ngaju: Oloh je masi bapae atawa indue malabien bara Aku, dia patut manjadi murid-Ku. Kalote kea oloh je masi anake bawi atawa hatue labien bara Aku.

Sasak: Dengan saq belẽqan kasihne tipaq amaqne atao inaqne ketimbang tipaq Tiang, ndẽqne patut jari pengiring Tiang. Maraq nike ẽndah dengan saq ngasihin bijene saq nine atao bijene saq mame lebihan lẽman Tiang.

Bugis: Tau iya mamaséiyéngngi ambo’na iyaré’ga indo’na lebbi na Iyya, dé’ nasitinaja mancaji ana’ guruk-Ku. Makkuwatoro tau iya mamaséiyéngngi ana’ worowanéna iyaré’ga makkunrainna lebbi na Iyya.

Makasar: Inai-nai la’bi angkamaseangi anrong manggena naiNakke, tasiratangai amminawang ri Nakke. Kammaya todong, inai-nai la’bi angkamaseangi ana’-ana’ bainena yareka ana’-ana’ bura’nena naiNakke, tasiratanga tongi amminawang ri Nakke.

Toraja: Minda-minda tu umpalosong ambe’na ba’tu indo’na nakamali’ na Aku, tae’ nasipatu lako Kaleku; sia minda-minda tu umpalosong anakna muane ba’tu anakna baine nakamali’ na Aku, tae’ nasipatu lako Kaleku.

Duri: Inda-inda to la'bi mpakamoja' tomatuanna na Aku', tangsipato' menjaji taung-Ku'. Susi toomi to la'bi mpakamoja' anakkana na Aku'.

Gorontalo: Titalotita ta motoliangi yamoliyo meyalo tiloliyo lebe mao lo toliangiyo ode ola-U, tiyo dila patuti modudua ola-U; wawu titalotita ta motoliango walaiyo ta lolai meyalo walaiyo tabuwa lebe mao lo toliangiyo ode ola-U, tiyo dila patuti modudua ola-U.

Gorontalo 2006: Taa u motolia̒ngo oliyamolio meaanto oliilolio lebe mao̒ wola-U̒ diila patuti mowali muri-U̒. Odito olo taa u motolia̒ngo walai̒o talolai meaalo taabua lebe mao̒ wola-U̒.

Balantak: Ime a men mongkolingu'kon tamana tia sinana mangalalabii pongkolingu'konna i Yaku', ia sian kokana'-Ku bo murit-Ku. Ka' ime a men mongkolingu'kon anakna moro'one kabai men wiwine mangalalabii pongkolingu'konna i Yaku', ia sian kokana'-Ku bo murit-Ku.

Bambam: Menna-menna umpaaha puha ia ambena sola indona anna la Kao, tau ia too tä' ia la sihatam mendadi umma'ku. Susi siam duka' to umpaaha puha ia änä'na muane battu haka änä'na baine, anna la Kao.

Kaili Da'a: Tau to nompotowe uma bo indona neliupa nggari pompotowena ka Aku da'a masipato rauli topantuki Aku. Pade tau to nompotowe anana neliupa nggari pompotowena ka Aku da'a wo'u masipato rauli topantuki Aku.

Mongondow: Ki ine i motabi ko'i amánya andeka ko'i inánya mo'iliu kon tabinya ko'i-Nakó, sia tua diá patus mobalí dumodudui-Ku; natua doman, ki ine im motabi ko'i adínya ḷoḷaki andeka bobay bo mo'iliu kon tabinya ko'i-Nakó, sia doman tua in diá patus mobalí dumodudui-Ku.

Aralle: Menna-menna ang ungkalemui puhane' ambena anna indona andana Kodi', yato tau dai sihatang mendahi petauangku. Noa tunne' tau ang ungkalemui puhane' änä'na andana Kodi' datoe' sihatang mendahi petauangku.

Napu: Hema au melumbu pampokakayana inana ba umana pane pepokaahina Iriko, bara hintoto mewali topeulaNgku. Hema au melumbu pampokakayana anana pane pepokaahina Iriko, bara hintoto mewali topeulaNgku.

Sangir: I saing kụkěndag'i amange arau i ninange limembo wọu Iạ e, tawe hinone makoạ muritẹ̌-Ku. Kerene lai isaing kụkěndagu anạe esẹ arau anạe wawine limembo wọu Iạ e.

Taa: “Wali ane pamporayangi ntau resi pa’anya pei indonya to baebae pei pamporayanginya resi Aku, ane ewa see tau etu taa masipato mawali Aku puenya. Pasi ane pamporayangi ntau resi ananya to langkai bara ananya to we’a to baebae pei pamporayanginya resi Aku, ane ewa see tau etu taa seja masipato mawali Aku puenya.

Rote: Hataholi mana sue-lai aman do inan lena heni Au, soona hataholi ndia ta nandaa da'di Au ana mana tungang fa. Leondiak boe, ba'eneu hataholi fo ana sue ana toun do ana inan lena heni Au a.

Galela: O nyawa nagoona manga baba eko manga awa yasiboso ifoloi dede Ngohi isiboso, ona magena idadiwa to Ngohi Ai nyawa imomote. Komagena lo nagoona manga ngopa yasiboso ifoloi de Ngohi isiboso, ona magena idadiwa to Ngohi Ai nyawa imomote.

Yali, Angguruk: 'Nikni men nisinga men nindi pulmu reg, Yesus nindi isanggoma,' peruk inap An niraham welam fug teg. 'Namloho men nahaloho men nindi pulmu reg, Yesus nindi isanggoma,' peruk inap An niraham welam fug teg.

Tabaru: 'O nyawa gee yosibosono manga balusika 'ifoloika de ngoino, koyadaenuwa yodadi to ngoi 'ai do-domoteke. Koge'enali mita 'o nyawa gee yosibosono manga ngowaika 'ifoloika de ngoino.

Karo: Ise kelengen atena bapana ntah nandena asangken Aku, la metunggung ia ras Aku; ise kelengen atena anakna si dilaki ntah si diberu asangken Aku, la metunggung ia ras Aku.

Simalungun: Barang ise na mangkaholongi bapani barang inangni lobih hun Bangku, seng talup ai Bangku, anjaha barang ise na mangkaholongi anakni atap boruni lobih hun Bangku, seng talup ai Bangku.

Toba: Na humolong roha di amana manang di inana asa di Ahu, ndang tama i siseanku; jala na humolong roha di anakna dohot di boruna asa di Ahu, ndang tama i siseanku.

Dairi: Barang ise mengkekelengi bapana barang inangna lebbih daripada Aku, oda tau ia mahan sisinKu. Bagi ma kalak simengkekelengi anakna barang berruna lebbih dari pada Aku, oda tau sibagidi gabè sisinKu.

Minangkabau: Urang nan labiah mangasiahi ranggaeknyo, daripado mangasiahi Ambo, mako inyo indak patuik doh manjadi pangikuik Ambo. Baitu pulo jikok urang labiah mangasiahi anak-anaknyo, daripado mangasiahi Ambo.

Nias: Niha sangomasi'õ amania ba inania tõra moroi wangomasi'õnia Ya'o, tenga sinangea nifahaõ-Gu. Si manõ gõi zangomasi'õ ononia matua ma ononia alawe tõra moroi wangomasi'õnia Ya'o, tenga sinangea nifahaõ-Gu ia.

Mentawai: Oto ké ka tubudda saukkuira, elé ka tubudda sainanda peilé makopé katet bagadda, belé peilé ka tubukku, bulat tá mateú tuoniaké sia sipasiuluiku. Kisedda leú te, ka sia simanuntu baga ka tubudda tatogania taimanteu sambat tatogadda tainanalep belé peilé ka tubukku.

Lampung: Jelma sai mengasihi bakni atau emakni lebih jak Nyak mak patut jadi jelma sai nutuk Nyak. Injuk reno juga jelma sai mengasihi anak bakas atau bebai lebih jak Nyak.

Aceh: Ureuëng nyang jigaséh keu bapak jih dan mak jihnyan leubeh nibak jigaséh keu Lôn, ureuëng nyan hana patôt jeuet keu murit Lôn. Meunan cit deungon ureuëng nyang jigaséh keu aneuëk jih nyang agam atawa aneuëk inong leubeh nibak jigaséh keu Lôn.

Mamasa: Benna-benna marru umpakalando to matuanna anna la kaleku, tau iatoo tae' la sipato' mendadi petauangku. Susi duka' to marru umpakalando anakna anna la kaleku tae' la sipato' mendadi petauangku.

Berik: Angtane ene jeta unggwanfer aa jei gam nesiksonaram, ane Ai bastantowaifer As jei gam nesiktenerem, angtane gala jei waakenyan Ams tikwebaatife. Angtane tane jelemana unggwanfer aa jei gam nesiktababilirim, ane Ai bastantowaifer As jei gam nesiktenerem, angtane gala jei waakenyan Ams tikwebaatife.

Manggarai: Céi-céing ata céwé momang eman, ko endén itu po Aku, hia toé patun latang te Aku; agu céing kaut ata céwé momang anak ata ronan ko anak inéwain po Aku, hia toé patun latang te Aku.

Sabu: Ddau do hajha do ddhei nga ama no kiadho nga ina no do pekerihe ngati hajha nga ddhei penaja nga Ya, jhamma dho ta jadhi ddau pedute Ya. Mina har re lema tu ddau do rihi hajha nga ddhei nga ana no momone kiadho nga ana no mobanni, rihi ngati hajha nga ddhei penaja nga Ya.

Kupang: Jadi orang yang batúl-batúl mau iko sang Beta, dia musti sayang sang Beta \ lebe\ dari samua; lebe dari dia pung mama-bapa, deng lebe dari dia pung ana dong. Te kalo sonde, na, itu orang sonde pantas jadi Beta pung orang.

Abun: Ye to bi sukjimnut sye mo bi ai si bi im wai kadit Ji it yo, Ji bariwa ye ne simo Ji tepsu Ji bi pakon re. Sane dom, ye to bi sukjimnut sye mo bi pa yebris si bi pa donggon ne wai kadit Ji it yo, Ji bariwa ye ne simo Ji tepsu Ji bi pakon re.

Meyah: Noba erek rusnok rudou okora rot rerin rika jera rusu ekirsa jeska rudou ongga okora rot Didif, beda enadaij nou rua ruroru Didif erek dedin ruforoker guru. Noba rua ongga rudou okora rot rerin riser ekirsa jeska rudou ongga okora rot Didif, beda enadaij nou rua ruroru Didif erek dedin ruforoker guru.

Uma: "Tauna to mpoka'ahi' tina-na ba tuama-na meliu ngkai ahi'-na hi Aku', uma-i masipato' jadi' topetuku'-ku. Tauna to mpoka'ahi' ana'-na meliu ngkai ahi'-na hi Aku', uma-i masipato' jadi' topetuku'-ku.

Yawa: Vatano bekobe irati akoya me aja pe yaije manakoe yara bekobe irati Rinaije mamo mamaun, weaveti opamo mamaisyo tavondi Rinaije ramu. Vatano bekobe irati apa arikainyo anya muno wanya maije manakoe, yara bekobe irati Rinaije mamaun, weaveti mamaisyo tavondi Rinaije ramu.


NETBible: “Whoever loves father or mother more than me is not worthy of me, and whoever loves son or daughter more than me is not worthy of me.

NASB: "He who loves father or mother more than Me is not worthy of Me; and he who loves son or daughter more than Me is not worthy of Me.

HCSB: The person who loves father or mother more than Me is not worthy of Me; the person who loves son or daughter more than Me is not worthy of Me.

LEB: The one who loves father or mother more than me is not worthy of me, and the one who loves son or daughter more than me is not worthy of me.

NIV: "Anyone who loves his father or mother more than me is not worthy of me; anyone who loves his son or daughter more than me is not worthy of me;

ESV: Whoever loves father or mother more than me is not worthy of me, and whoever loves son or daughter more than me is not worthy of me.

NRSV: Whoever loves father or mother more than me is not worthy of me; and whoever loves son or daughter more than me is not worthy of me;

REB: “No one is worthy of me who cares more for father or mother than for me; no one is worthy of me who cares more for son or daughter;

NKJV: "He who loves father or mother more than Me is not worthy of Me. And he who loves son or daughter more than Me is not worthy of Me.

KJV: He that loveth father or mother more than me is not worthy of me: and he that loveth son or daughter more than me is not worthy of me.

AMP: He who loves [and takes more pleasure in] father or mother more than [in] Me is not worthy of Me; and he who loves [and takes more pleasure in] son or daughter more than [in] Me is not worthy of Me;

NLT: If you love your father or mother more than you love me, you are not worthy of being mine; or if you love your son or daughter more than me, you are not worthy of being mine.

GNB: “Those who love their father or mother more than me are not fit to be my disciples; those who love their son or daughter more than me are not fit to be my disciples.

ERV: “Those who love their father or mother more than they love me are not worthy of me. And those who love their son or daughter more than they love me are not worthy of me.

EVD: “Any person that loves his father or mother more than he loves me is not good enough to follow me. Any person who loves his son or daughter more than he loves me is not good enough to follow me.

BBE: He who has more love for his father or mother than for me is not good enough for me; he who has more love for son or daughter than for me is not good enough for me.

MSG: If you prefer father or mother over me, you don't deserve me. If you prefer son or daughter over me, you don't deserve me.

Phillips NT: "Anyone who puts his love for father or mother above his love for me does not deserve to be mine, and he who loves son or daughter more than me is not worthy of me,

DEIBLER: People who love their fathers or mothers more than they love me are not worthy to have a relationship with me. And people who love their sons or daughters more than they love me are not worthy to belong to me.

GULLAH: “Whosoneba lob e fada o e modda mo den me, e ain fit fa be me ciple. Whosoneba lob e son o e daughta mo den me, e ain fit fa be me ciple.

CEV: If you love your father or mother or even your sons and daughters more than me, you are not fit to be my disciples.

CEVUK: If you love your father or mother or even your sons and daughters more than me, you are not fit to be my disciples.

GWV: "The person who loves his father or mother more than me does not deserve to be my disciple. The person who loves a son or daughter more than me does not deserve to be my disciple.


NET [draft] ITL: “Whoever loves <5368> father <3962> or <2228> mother <3384> more than <5228> me <1691> is <1510> not <3756> worthy <514> of me <3450>, and <2532> whoever loves <5368> son <5207> or <2228> daughter <2364> more than <5228> me <1691> is <1510> not <3756> worthy <514> of me <3450>.Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  Matius 10 : 37 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran