Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 
 <<  Titus 2 : 9 >> 

TB: Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka, jangan membantah,


AYT: Hamba-hamba harus tunduk kepada tuan-tuan mereka dalam segala hal, usahakanlah untuk menyenangkan mereka, dan tidak membantah.

TL: Dan nasehatkanlah segala hamba orang menaklukkan dirinya kepada tuannya dan memperkenankan dia di dalam segala perkara dengan tiada melawan kata-katanya,

MILT: Para hamba agar menundukkan diri kepada tuannya (majikannya - 1203) sendiri di dalam segala hal, supaya berkenan; tidak menentang,

Shellabear 2010: Ingatkanlah para hamba supaya mereka tunduk kepada tuan mereka dan menyenangkan tuan mereka dalam segala hal. Mereka tidak boleh membantah kata-katanya,

KS (Revisi Shellabear 2011): Ingatkanlah para hamba supaya mereka tunduk kepada tuan mereka dan menyenangkan tuan mereka dalam segala hal. Mereka tidak boleh membantah kata-katanya,

Shellabear 2000: Ingatkanlah para hamba supaya mereka tunduk kepada tuan mereka, menyenangkan tuan mereka dalam segala hal, dan tidak membantah kata-katanya.

KSZI: Ajarkan hamba supaya mematuhi perintah dan menyenangkan hati tuannya dalam semua perkara. Hamba tidak harus membantah

KSKK: Ajarlah para hamba untuk tunduk kepada tuannya, dan memberi kepada mereka kepuasan dalam segala hal dan tidak membantah mereka.

WBTC Draft: Dan katakan hal-hal ini kepada para hamba: Mereka haruslah selalu bersedia melayani tuannya; haruslah berusaha menyenangkan tuannya; tidak boleh membantah tuannya;

VMD: Dan katakan hal-hal ini kepada para hamba: Mereka haruslah selalu bersedia melayani tuannya; haruslah berusaha menyenangkan tuannya; tidak boleh membantah tuannya;

AMD: Ajarlah para hamba untuk patuh pada majikan mereka dalam segala hal. Ajarlah mereka untuk melakukan apa yang menyenangkan majikan mereka, tidak membantah,

TSI: Dan sampaikanlah hal-hal ini kepada orang-orang yang bekerja sebagai budak milik orang lain: Mereka harus selalu bersedia melayani tuan mereka masing-masing, harus berusaha menyenangkan mereka, dan tidak boleh membantah tuannya.

BIS: Hamba-hamba harus tunduk kepada tuannya, dan menyenangkan hatinya dalam segala hal. Mereka tidak boleh membantah,

TMV: Abdi harus menurut perintah tuan mereka dan menyenangkan hati mereka dalam segala hal. Abdi tidak boleh membantah

BSD: Hamba-hamba harus tunduk kepada majikannya dan berusaha menyenangkan hati majikannya di dalam segala hal.

FAYH: Anjurkanlah kepada hamba-hamba supaya patuh dan berusaha memuaskan hati tuannya. Janganlah mereka membantah,

ENDE: Peringatkanlah djuga para hamba, supaja mereka tunduk kepada madjikannja dalam segala-galanja, menjenangkan dia dan djangan membantah.

Shellabear 1912: Dan ingatkan hamba orang biar menundukkan dirinya kepada tuannya, dan memperkenankan dia dalam segala perkara, dengan tiada membantahi kata-katanya,

Klinkert 1879: Berilah nasihat kapada segala hamba, soepaja mareka-itoe menoeroet perentah toewannja dan menjoekakan toewannja dalam segala perkara dan djangan mareka-itoe bantahan.

Klinkert 1863: {Efe 6:5; Kol 3:22; 1Ti 6:1,2; 1Pe 2:18} Kasih-inget sama segala hamba itoe, sopaja dia-orang menoeroet prentah toewannja, serta menjoekaken toewannja dalem segala perkara, dan djangan dia bales kata;

Melayu Baba: Hamba-hamba orang patut tundok k-pada dia-orang sndiri punya tuan-tuan, mnjadi berknan dalam smoa perkara; dngan t'ada lawan kata;

Ambon Draft: Pada segala hamba, jang dija awrang bawleh dengar-dengaran pada tuwan-tuwan-nja, berbowat kasuka; an pada dija awrang, di dalam segala sasawatu, djangan dengan me-lawan-melawan.

Keasberry 1853: Brilah nasihat kapada hamba hamba itu supaya iya munurut prentah tuannya, surta munyukakan baik baik akan marika itu dalam sagala purkara; dan jangan balas jawab;

Keasberry 1866: Brilah nasihat kapada hamba hamba itu, supaya iya mŭnurot prentah tuannya, sŭrta mŭnyukakan baik baik akan marika itu dalam sagala pŭrkara; dan jangan balas jawab.

Leydekker Draft: Segala sahaja laki 2 hendakhlah 'angkaw natsihhetkan, sopaja 'ija taxalokhkan dirinja pada Tuwan 2 nja jang chats, sopaja 'ija 'ada berkenan pada samowanja, djangan berbantah 2 an:

AVB: Ajarkan hamba supaya mematuhi perintah dan menyenangkan hati tuannya dalam semua perkara. Hamba tidak harus membantah

Iban: Asuh ulun nunduk ngagai tuan sida lalu ngemuaska ati tuan sida dalam semua utai. Sida enda tau besaut enggau tuan sida,


TB ITL: Hamba-hamba <1401> hendaklah taat <5293> kepada tuannya <2398> <1203> dalam <1722> segala <3956> hal dan berkenan <2101> kepada mereka, jangan <3361> membantah <483>, [<1510>]


Jawa: Para batur sing padha sumuyud marang lurahe tumrap samubarang kabeh, padha gawea renane lan aja madoni,

Jawa 2006: Para abdi padha pituturana supaya sumuyud marang bendarané tumrap sadhéngah prakara, lan padha gawéa senenging atiné lan aja mbantah,

Jawa 1994: Para abdi padha mbangun-turuta marang dhawuhé bendarané lan ing sadhéngah prekara gawéa mareming atiné bendarané. Aja padha madoni bendarané,

Jawa-Suriname: Para slaf uga pada diwulangi supaya manut marang sing nduwé omah ing bab apa waé, aja éntuk mbawali, malah bisaa nggawé legané dèkné.

Sunda: Anu kumawula papatahan yen kudu ngesto ka dunungan, sing matak pikaresepeun juraganana dina sagala perkara, mun diomongan ulah nyental,

Sunda Formal: Anu karumawula, papatahan: Kudu nurut dina sagala rupa ka dunungan, ulah bantahan,

Madura: Nor-dunor kodu toro’ oca’ ka lorana, ban masenneng atena lorana e dhalem parkara apa’a bai. Ta’ olle alaban,

Bauzi: Titus oa, oho dam mei na teo meedam dam laba im vahokedam di gi im nehasu vahokedale. “Uba na gagu meedam dam labe im na uba gagom di gi ozahit na ahebu uledi meedam tadele. Ame bak lam meedam di, ‘Iba na gagu meedam dam nibe fà deelese,’ lahame it ozodam labe ame na ahebu uledi meedume neàdedale. Ba a ot vai vi gagu odohali momule.

Bali: Anak ane dadi panjak patut ia satinut teken pamekelnyane, tur tansah ngae kaliangan keneh pamekelne. Ia patut tusing bani tulak teken munyin pamekelne,

Ngaju: Kare jipen musti mamenda tempoe, tuntang manyanang ateie hong kare taloh handiai. Ewen dia tau malawan,

Sasak: Hambe-hambe harus taat lẽq majikanne, dait nyenengang majikanne lẽq dalem selapuq hal. Ie pade ndẽq kanggo ngelawan,

Bugis: Sining ataé harusu’i tunru’ ri puwanna, sibawa sennangiwi atinna ri laleng sininna passalengngé. Dé’ nawedding mennang mabbanta,

Makasar: Sikamma ataya musti mappilangngeri mae ri pinggawana, siagang tuli napakasannangi atinna pinggawana lanri panggaukanna. Takkulleai ke’nanga pabali-bali,

Toraja: Sia pakilalai tu mintu’ kaunan namengkaola lako puangna lan mintu’na, sia anna pasende puangna sia da anna bali-balii tu kadanna,

Duri: Pakainga'i to kaunan anna tuli menturu' lako puangna anna pumasannangngi. Te'da napabali-bali,

Gorontalo: Mongowato musi ta'ati ode oli tuwaniliyo to delomo nga'amila pasali wawu moposanangi lo hila li tuwaniliyo wawu dila mobutola

Gorontalo 2006: Mongo wato musi taa̒luku toli tuanilio, wau mopo sanangi hilaalio todelomo totoonulalo sua̒li. Timongolio diila mowali mobuutola,

Balantak: Sanda' ata' tio malolo' na tanaasna na giigii' upa, ka' mingilimang men kokana'na tanaasna. Alia mompoosisimbatkon tanaas,

Bambam: Anna sabua' ia la ussasungam anna mala manuhu' lako puäna illaam ingganna kaha-kaha anna la umpomasannam penabanna puäna. Tä' la angga patelä-telä

Kaili Da'a: Patudukimo batua-batua ala ira bate-batena matundu ri ja'i madika ira. Ira kana mokarajaa mompakadamba rara madika ira etu. Ne'e ira mesapuaka,

Mongondow: Aka inta nobiag saḷaku ata yo mustibií umuran dumudui kom bayongan inta pinoki aid i tuangnya ko'inia, dika tantuí momaḷawang,

Aralle: Ingkänna sabua', pahallu tuhu'-tuhu'ang anna umpamasannang inahanna pongkahana yaling di ingkänna siamo. Dai mala sika pabali-bali,

Napu: Ane tauna au hawi katuwona, nupaturohe bona mengkoruhe i ampunda i paka-pakana, hai mobabehi liliuhe peundeana ampunda. Ineehe mehahanai,

Sangir: Mẹ̌tatangkiange kai harusẹ̌ pakasasuměllung su mawune ringangu makạdal᷊uasẹ̌ naunge su patikụ munara. I sire kumbahang měngkai ruměndehẹ̌, arau mẹ̌tako.

Taa: Wali mangkonong watua to mangaya, patundeka sira see sira mampalaika samparia songka ntau puenya pasi mampakasanang raya ntau puenya etu. Taa matao ane sira mangabanta puenya etu,

Rote: Mafa'da basa ata-ata la, fo sila muse tunga sila malanga na paleta na, ma ala tao lamahoko dale nala, nai basa dede'ak lala'ena dalek. Sila ta bole laban sila malanga na,

Galela: De komagena lo nakoso o nyawa igogilalo de kanaga maro manga tona masirete ihiwa, so bilasu o nyawa ma somoa una awi tonaka imanara la manga oho yamake, ona magenaka nadoto bilasu manga manara moi-moi ma rabaka iwisigise qaloha o tona ma duhutu una magenaka. Komagena bilasu o bi kia naga o tona ma duhutu wosusulo upa isiholu, duma ka yaaka la awi sininga isanangi.

Yali, Angguruk: Ap enemingmingangge werehonen iniknisiyen uruk ane fuki roho holtuk lit enesukun fano roho ler eneptuk lit weregma komo eneptukmu ayeg waroho uk fug angge iniknisiyen angge hirag ta fug angge welamuhup.

Tabaru: 'O yongo-yongosi salingou yosigisene manga tuangika, de yasanangi manga tuangi 'awi singina naga 'o sagala moi-moioka, de koidadiwa yakiributu,

Karo: Budak arus ngikutken kata tuanna dingen i bas kai pe senang min ate tuanna ibahanna. La banci isimbakna kata tuanna,

Simalungun: Jabolon pe maningon balosanni do tuanni, pamalasonni uhurni ibagas haganup, ulang manlawan-lawan,

Toba: Dioloi angka anak somang ma indukna be, patupahon lomo ni rohana di na saluhutna; unang ma manggagai!

Dairi: Kennah tunduk mo hamba mi indukna, janah iulaken mo lemmo atè indukna idi ibas karinana. Oda ndorok kalak i mengalo-ngalo,

Minangkabau: Budak-budak musti tunduak kabake induak samangnyo, sarato manyanangkan ati induak samangnyo dalam sagalo parkaro. Inyo indak buliah mambantah,

Nias: Ira sawuyu lõ tola lõ la'o'õ li zokhõ ya'ira, ba somasi dõdõnia ba ngawalõ fefu hadia ia. Tebai mamadaõ ira,

Mentawai: Sia leú et sapagugulet, buítá mareddet sia ka tai tuanda, samba kau rabaraaké puangkakat bagania ka sangamberinia peruket. Bui ramasiddot ka nga-nga,

Lampung: Jelma-jelma sai ngebantu harus tunduk jama tuanni, rik nyenangko hatini delom sunyin hal. Tian mak ngasi ngebantah,

Aceh: Namiet-namiet bah kheueh jitaklok ubak amphon jih, dan jipeumangat até jih lam hai peue mantong. Awaknyan hana jeuet jibantah,

Mamasa: Anna lako sabua' la mupakilala anna mala manuru' lako puangna illaan angganna kara-kara anna la umpomasannang penawanna puangna. Tae' la angga pabali-bali

Berik: Titus, aamei gamjon esorola aaiserem angtane aa jes gane armantababilirim ga jep is golmini. Aamei unggwanfer is balbabili, jei angtane sanbaka jemnater gane sarbana waakenfer seyafter gemerserem ga enggam: Jei awelna angtane sanbaka jemnaiserem aa jes gam bilirim, waakenfer gane gweyibene, jega angtane sanbak jemnaiserem ini jemna saaser-saaserfer ga gam folbana. Ane angtane sanbak jemna jes gam bilirim, jei baife jam gwebiyen.

Manggarai: Toing kolé sanggéd mendi, poro isé junggu agu morid oné sanggén cao-ca, agu patun latang te isé, émé toé léwang jera de morid,

Sabu: Hari-hari naannu do jhamma ke ta pewawa-anni pa muri ro, jhe pemengallo ne dhara no, pa hari-hari lai. Ie dho ro ta pebhata,

Kupang: Ajar tukang suru-suru dong, ko dengar dong pung bos dalam hal apa sa, deng bekin sanáng itu bos dong pung hati. Dong ju jang basambung mulu deng bos dong.

Abun: Nan duno pakwerut do, án jammo án bi yenggras mo suk mwa gato án ben ne. Án ben suk tepsu án bi yenggras mit, án duwer án bi yenggras nde.

Meyah: Beda bua bisisi joug rua ongga rumfij rerin ebirfager jeskaseda rua rugif gu ebirfager insa koma rot tenten. Noba rua rita mar rot rudou ongga ocosu efei ahtah tein ojgomu. Enadaij nou rua ragot mar esesa sons gu rerin ebirfager insa koma guru.

Uma: Ane batua–batua, tudui'-ra bona mengkoru hi maradika-ra hi butu nyala-na, pai'-ra mpobabehi oa' konoa maradika-ra. Neo'-ra mehono',

Yawa: Syare nyo ananyao raugaje vatano wanapatambe akari inta aije mansai, indamu ubeta awa akari apa ananyao rai tenambe indamu akari anayanambe mai. Yara vemo wo awa akari aura tatugadi nora.


NETBible: Slaves are to be subject to their own masters in everything, to do what is wanted and not talk back,

NASB: Urge bondslaves to be subject to their own masters in everything, to be well-pleasing, not argumentative,

HCSB: Slaves are to be submissive to their masters in everything, and to be well-pleasing, not talking back

LEB: Slaves must be subject to their own masters in everything, to be well-pleasing, not to talk back,

NIV: Teach slaves to be subject to their masters in everything, to try to please them, not to talk back to them,

ESV: Slaves are to be submissive to their own masters in everything; they are to be well-pleasing, not argumentative,

NRSV: Tell slaves to be submissive to their masters and to give satisfaction in every respect; they are not to talk back,

REB: Slaves are to respect their masters' authority in everything and to give them satisfaction; they are not to answer back,

NKJV: Exhort bondservants to be obedient to their own masters, to be well pleasing in all things , not answering back,

KJV: [Exhort] servants to be obedient unto their own masters, [and] to please [them] well in all [things]; not answering again;

AMP: [Tell] bond servants to be submissive to their masters, to be pleasing {and} give satisfaction in every way. [Warn them] not to talk back {or} contradict,

NLT: Slaves must obey their masters and do their best to please them. They must not talk back

GNB: Slaves are to submit themselves to their masters and please them in all things. They must not talk back to them

ERV: And tell this to those who are slaves: They should be willing to serve their masters at all times; they should try to please them, not argue with them;

EVD: And tell these things to the people who are slaves: They should be willing to serve their masters at all times; they should try to please their masters; they should not argue with their masters;

BBE: Servants are to be under the authority of their masters, pleasing them in all things, without argument;

MSG: Guide slaves into being loyal workers, a bonus to their masters--no back talk,

Phillips NT: Slaves should be told that it is their duty as Christians to obey their masters and to give them satisfactory service in every way.

DEIBLER: As for slaves, specifically, urge them to be submissive to their masters in everything. They should please their masters; specifically, they should not …contradict/refuse to obey†their masters.

GULLAH: Teach slabe dem wa bleebe, dat dey mus do wa dey massa tell um fa do an try fa please um een ebryting dey do. Dey mus dohn taak back ta dey massa.

CEV: Tell slaves always to please their owners by obeying them in everything. Slaves must not talk back to their owners

CEVUK: Tell slaves always to please their owners by obeying them in everything. Slaves must not talk back to their owners

GWV: Tell slaves who are believers to place themselves under their masters’ authority in everything they do. Tell them to please their masters, not to argue with them


NET [draft] ITL: Slaves <1401> are to be subject <5293> to their own <2398> masters <1203> in <1722> everything <3956>, to do what is <1510> wanted <2101> and not <3361> talk back <483>,Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  Titus 2 : 9 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran