Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 
 <<  Zakharia 5 : 3 >> 

TB: Lalu ia berkata kepadaku: "Inilah sumpah serapah yang keluar menimpa seluruh negeri; sebab menurut sumpah serapah itu setiap pencuri di sini masih bebas dari hukuman, dan setiap orang yang bersumpah palsu di sini juga masih bebas dari hukuman.


AYT: Lalu, dia berkata kepadaku, “Inilah kutuk yang keluar di atas permukaan seluruh negeri. Sebab, setiap orang yang mencuri akan disingkirkan menurut tulisan di sisi yang satu, dan setiap orang yang bersumpah akan disingkirkan menurut tulisan di sisi lain.

TL: Lalu katanya kepadaku: Inilah kutuk yang keluar atas seluruh tanah itu; karena barangsiapa yang mencuri, ia itu akan ditumpas setuju dengan barang yang tersebut pada sebelahnya dan barangsiapa yang makan sumpah, ia itu akan ditumpas setuju dengan barang yang tersebut pada sebelahnya yang lain itu.

MILT: Dan dia berkata kepadaku, "Inilah sumpah yang keluar ke seluruh muka bumi; karena sejak ini, setiap orang yang mencuri akan dibersihkan dengan hal itu; dan sejak ini, setiap orang yang bersumpah akan dibersihkan dengan hal itu.

Shellabear 2010: Lalu ia berkata kepadaku, “Ini adalah kutuk yang keluar melanda seluruh negeri. Semua orang yang mencuri akan disingkirkan menurut tulisan di sisi yang satu, dan semua orang yang bersumpah akan disingkirkan menurut tulisan di sisi yang lain.

KS (Revisi Shellabear 2011): Lalu ia berkata kepadaku, "Ini adalah kutuk yang keluar melanda seluruh negeri. Semua orang yang mencuri akan disingkirkan menurut tulisan di sisi yang satu, dan semua orang yang bersumpah akan disingkirkan menurut tulisan di sisi yang lain.

KSKK: Ia berkata kepadaku, "Ini adalah satu kutukan yang menimpa seluruh bumi." Pada satu sisi tertulis bahwa setiap pencuri harus dibuang; di sisi lain tertulis bahwa setiap orang yang bersumpah palsu akan diusir.

VMD: Kemudian malaikat itu memberitahukan kepadaku, “Ada kutukan yang ditulis dalam gulungan itu. Pada satu sisi terdapat kutukan terhadap pencuri dan pada sisi yang lain kutukan terhadap orang yang berdusta ketika mereka membuat janji.

BIS: Lalu ia berkata kepadaku, "Pada kitab gulungan itu tertulis kutukan terhadap seluruh negeri ini. Pada satu muka tertulis bahwa setiap pencuri akan dikeluarkan dari negeri ini. Dan pada muka lainnya tertulis bahwa setiap orang yang bersumpah palsu juga akan dikeluarkan.

TMV: Kemudian dia berkata kepadaku, "Pada naskhah gulungan itu ada tertulis kutukan terhadap seluruh negeri ini. Pada satu muka naskhah gulungan itu ada tertulis bahawa setiap pencuri akan dibuang dari negeri ini, dan pada muka sebelah gulungan naskhah itu ada tertulis bahawa setiap orang yang mengangkat sumpah palsu akan dibuang juga.

FAYH: "Gulungan kitab itu," katanya kepadaku, "menggambarkan kutuk Allah yang akan menimpa seluruh negeri. Di dalamnya dikatakan bahwa semua orang yang mencuri dan bersumpah palsu telah diadili dan dijatuhi hukuman mati."

ENDE: Ia berkata kepadaku: "Itulah kutuk jang meluas sampai keatas seluruh negeri. Sebab setiap pentjuri akan disapu bersih menurut apa jang tertera disisi jang satu dan setiap orang jang bersumpah (dusta demi namaKu) akan disapu bersih menurut apa jang tertera disisi jang lain.

Shellabear 1912: Lalu katanya kepadaku: "Bahwa inilah kutuk yang akan keluar pada seluruh muka tanah ini karena barangsiapa yang mencuri ialah akan dibinasakan seperti bunyi surat itu dan barangsiapa yang bersumpah iapun akan dibinasakan seperti bunyi surat itu.

Leydekker Draft: Tatkala 'itu bersabdalah 'ija kapadaku; 'inilah kutokh, jang 'akan kaluwar 'atas muka saluroh tanah 'itu: karana sasa`awrang pentjurij deri sini djuga 'akan tertompas turut dija 'itu: sabagej lagi sasa`awrang penjompah dusta deri sini djuga 'akan tertompas turut dija 'itu.

AVB: Lalu dia berkata kepadaku, “Ini ialah kutukan yang keluar melanda seluruh negeri. Semua orang yang mencuri akan disingkirkan menurut tulisan di sisi yang satu, dan semua orang yang bersumpah akan disingkirkan menurut tulisan di sisi yang lain.


TB ITL: Lalu ia berkata <0559> kepadaku <0413>: "Inilah <02063> sumpah serapah <0423> yang keluar <03318> menimpa <05921> seluruh <03605> negeri <0776>; sebab <03588> menurut <03644> sumpah serapah itu setiap <03605> pencuri <01589> di sini <02088> masih bebas dari hukuman <05352>, dan setiap orang <03605> yang bersumpah palsu <07650> di sini <02088> juga masih bebas dari hukuman <05352>. [<06440> <03644>]


Jawa: Tumuli aku dipangandikani maneh, mangkene: “Iku sumpah wewelak kang nempuh ing sawratane nagara kabeh; sabab miturut surasane sumpah wewelak iku, saben maling ana ing kene isih luput ing paukuman, mangkono uga saben wong kang nglairake sumpah palsu iya isih luput ing paukuman.

Jawa 1994: Aku banjur dingandikani, "Kitab Gulungan kuwi isi tulisan bab paukuman sing bakal nekani satanah kéné kabèh. Sing sesisih ditulisi sing surasané, sakèhé maling bakal kasingkiraké saka tanah kéné; sisih liyané mratélakaké yèn saben wong sing ngucapaké sumpah palsu iya bakal kabuwang.

Sunda: Lahiranana ka sim kuring, "Eta eusina panyapa, anu bakal sumebar ka sakuliah nagri. Nu sabeulah, unina nyebutkeun, unggal bangsat bakal disingkirkeun ti jero nagri; nu sabeulah deui nyebutkeun, sakur anu ngucapkeun sumpah palsu bakal digusur.

Madura: Malaekat jareya pas adhabu, "E ketab gulungan jareya badha tolesan parkara babaston ka nagara reya. E bagiyan se settong nyebbuttagi ja’ saneyap maleng epakalowara dhari nagara reya. Ban e bagiyan laenna badha tolesan se nyebbuttagi ja’ saneyap oreng se asompa palsu bakal epakalowara keya.

Bali: Irika dane raris ngandika ring tiang, sapuniki: “Di cakepane ento suba matulis temah ane lakar katiba teken gumine makejang. Di lempiran cakepane ane asibak kakecap, mungguing sawatek malinge lakar kakaadang uli di gumine, tur di lempirane ane buin asibak kakecap, mungguing sakancan anake masumpah palsu, ia masih lakar kentungang.

Bugis: Nainappa makkutana lao ri iyya, "Ri kitta lulungngéro tarokii tanroé lao ri sininna wanuwaéwé. Ri leppang yolona tarokii makkedaé tungke pangaé ripassui matu polé ri wanuwaéwé. Na ri leppang lainna tarokii makkedaé tungke tau iya mattanro bellé-bellé ripassu towi matu.

Makasar: Nampa nakana ri nakke, "Nia’ tattulisi’ lalang ri anjo kitta’ ta’gulunga iamintu kana-kana pattunra mae ri sikontu anne pa’rasanganga. Niaki tattulisi’ angkanaya sikamma palukkaka lanipasuluki battu anrinni ri pa’rasanganga. Siagang ri maraengannaya tattulisi’ tongi angkanaya sikamma tau assumpa balle-ballea lanipasulu’ tongi.

Toraja: Ma’kadami lako kaleku nakua: Iamote tu tampak ropu, tu tassu’ lako mintu’ tondok: situru’ sura’ iate minda-minda tu boko manassa la disabu’i randuk attu iate, sia situru’ sura’ iate minda-minda tu umpalao sumpa tang tongan la disabu’i randuk attu iate.

Karo: Kenca bage nina bangku, "I je me tersurat sumpah si ipebelang ku kerina negeri e. Arah sembelah tersurat maka kerina pinangko isintapken i bas negeri e nari; janah arah si sembelah nari ikataken maka kasa kalak si melasken sumpah palsu ia pe ibuat.

Simalungun: Dob ai nini ma hu bangku, “In ma papa na maniar sab tanoh on; ai sagala panangko siapkononkon do domu hujai, hunjon-hujanan, anjaha sagala sibijahon na tongon, siapkononkon do domu hujai, hunjon-hujanan.

Toba: Dung i ninna ibana ma tu ahu: I ma torutoru na ruar tumopot sandok atas ni tano on. Ai nasa panangko, hombar tusi siaphononhon ibana sian on; jala nasa sitolon na tutu, hombar tusi siaphononhon ibana sian on.


NETBible: The speaker went on to say, “This is a curse traveling across the whole earth. For example, according to the curse whoever steals will be removed from the community; or on the other hand (according to the curse) whoever swears falsely will suffer the same fate.”

NASB: Then he said to me, "This is the curse that is going forth over the face of the whole land; surely everyone who steals will be purged away according to the writing on one side, and everyone who swears will be purged away according to the writing on the other side.

HCSB: Then he said to me, "This is the curse that is going out over the whole land, for every thief will be removed according to what is written on one side, and everyone who swears falsely will be removed according to what is written on the other side.

LEB: Then he said to me, "This is a curse that will go out all over the earth. The one side of the scroll says that every thief will be forced away. The other side of the scroll says that everyone who takes an oath will be forced away.

NIV: And he said to me, "This is the curse that is going out over the whole land; for according to what it says on one side, every thief will be banished, and according to what it says on the other, everyone who swears falsely will be banished.

ESV: Then he said to me, "This is the curse that goes out over the face of the whole land. For everyone who steals shall be cleaned out according to what is on one side, and everyone who swears falsely shall be cleaned out according to what is on the other side.

NRSV: Then he said to me, "This is the curse that goes out over the face of the whole land; for everyone who steals shall be cut off according to the writing on one side, and everyone who swears falsely shall be cut off according to the writing on the other side.

REB: He told me: “This is the curse which goes out over the whole land; for according to the writing on one side every thief will be swept away, and according to the writing on the other every perjurer will be swept away.

NKJV: Then he said to me, "This is the curse that goes out over the face of the whole earth: ‘Every thief shall be expelled,’ according to this side of the scroll ; and, ‘Every perjurer shall be expelled,’ according to that side of it."

KJV: Then said he unto me, This [is] the curse that goeth forth over the face of the whole earth: for every one that stealeth shall be cut off [as] on this side according to it; and every one that sweareth shall be cut off [as] on that side according to it.

AMP: Then he said to me, This is the curse that goes out over the face of the whole land; for everyone who steals shall be cut off from henceforth according to it [the curse written on this subject on the scroll], and everyone who swears falsely shall be cut off from henceforth according to it.

NLT: Then he said to me, "This scroll contains the curse that is going out over the entire land. One side says that those who steal will be banished from the land; the other side says that those who swear falsely will be banished from the land.

GNB: Then he said to me, “On it is written the curse that is to go out over the whole land. On one side of the scroll it says that every thief will be removed from the land; and on the other side it says that everyone who tells lies under oath will also be taken away.

ERV: Then the angel told me, “There is a curse written on that scroll. On one side of the scroll, there is a curse against thieves and on the other side is a curse against people who lie when they make promises.

BBE: Then he said to me, This is the curse which goes out over the face of all the land: for long enough has every thief gone without punishment, and long enough has every taker of false oaths gone without punishment.

MSG: He told me, "This book is the verdict going out worldwide against thieves and liars. The first half of the book disposes of everyone who steals; the second half takes care of everyone who lies.

CEV: Then he told me: This scroll puts a curse on everyone in the land who steals or tells lies. The writing on one side tells about the destruction of those who steal, while the writing on the other side tells about the destruction of those who lie.

CEVUK: Then he told me: This scroll puts a curse on everyone in the land who steals or tells lies. The writing on one side tells about the destruction of those who steal, while the writing on the other side tells about the destruction of those who lie.

GWV: Then he said to me, "This is a curse that will go out all over the earth. The one side of the scroll says that every thief will be forced away. The other side of the scroll says that everyone who takes an oath will be forced away.


NET [draft] ITL: The speaker went on to <0413> say <0559>, “This <02063> is a curse <0423> traveling <03318> across <05921> the whole <03605> earth <0776>. For example, according to the curse <02088> whoever <03605> steals <01589> will be removed <05352> from the community; or on the other <03644> hand (according to the curse <02088>) whoever <03605> swears <07650> falsely will suffer <05352> the same fate.”Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  Zakharia 5 : 3 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran