Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TORAJA]     [PL]  [PB] 
 <<  Imamat 13 >> 

Diona to golenan

1Ma’kadami tu PUANG lako Musa sia Harun Nakua:

2Iake den misa’ tau kambang kuli’na, ba’tu kelean ba’tu panoan, tu ma’din menggolen dio kuli’na, la disolan lako Harun to minaa ba’tu sala umbanna misa’ anakna to minaa.

3Anna to minaa iato untiroi tu naninna saki iato dio kuli’na; iake memmabusai tu bulu dio to’ naninna saki sia payan tu saki iato mandu mandalan anna kuli’na, manassamo golen. Iake mangkami natiro la napamanassa to minaa kumua maruttak.

4Apa iake panoanni tu naninna saki dio kuli’na, sia tae’ napayan kumua mandalan na iatu kuli’na sia tae’ namemmabusa tu bulunna, la nakurung to minaa tu to masaki iato pitung allo.

5Iake allo ma’pempitu, la natiromo to minaa to; ianna payanmo kumua tontong bang sia tu naninna saki iato sia tae’ namanglalla’ dio kuli’na, manassa la nakurung pole’pa to minaa pitung allo.

6Iake allo ma’pempitunna pole’ la ma’penduanomo to minaa untiroi tu tau iato; iake payanmi kumua tangganmo marorrong tu inan saki iato sia tae’ namanglalla’ dio kuli’na, la napamanassamo to minaa kumua masero belanna kele bangsiari; la umbusukki pakeanna tu tau iato, anna masero.

7Apa iake manglalla’i tu kele iato dio kuli’na, ke mangkami umpa’petiroan kalena lako to minaa, anna pamanassai to minaa kumua masero, la mentingayo pole’ lako to minaa.

8Iake natiroi to minaa, anna payan kumua manglalla’ dio kuli’na tu kele iato la napamanassa to minaa kumua maruttak; iamoto tu saki golen.

9Iake payanmi tu misa’ tau narua golen, la disolan lako to minaa.

10Iake natiromi to minaa sia payan kumua den duku’ mabusa kambang dio kuli’na, tu umpamabusa bulunna, ba’tu naniimo tuo duku’ kadake dio to’ kambang iato,

11iamoto tu golen masaimo dio kuli’na, sia tae’mo na la ungkurungi to minaa, belanna maruttak ia.

12Apa iake samanglalla’-lalla’nai tu golen iato dio lu mintu’ kuli’na sia nasitutu’i tu mintu’ kuli’na to masaki iato randuk dio mai lentekna sae langngan ulunna situru’ pentirona to minaa,

13sia iake natiroi to minaa, anna payan kumua iato golen ussitutu’i mintu’ kalena, la napamanassa to minaa kumua masero; memmabusamo, apa masero ia.

14Apa iake payanmi tu duku’ kadake dio kalena, manassa maruttakmo tu tau iato.

15Iake natiroi to minaa tu duku’ kadake iato, la napamanassa kumua maruttak, belanna iatu duku’ kadake maruttak, iamoto tu golen.

16Apa iake pa’de pole’i tu duku’ kadake, anna memmabusa pole’, la male mentingayo lako to minaa.

17La natiro to minaa tu tau iato; iake payanmi kumua memmabusamo tu to masaki, la napamanassa to minaa kumua masero tu to masaki iato, iamoto namasero.

18Iake denni tau mangka bundangan, anna mondomo tu bundang iato,

19apa dio tu naninna bundang nanii duku’ mabusa kambang ba’tu pano mararang mabusa, la dipatiroan to minaa tu iannato.

20Iake natiroi to minaa, anna payan kumua mandalan na iatu kuli’na sia memmabusa tu bulunna, la napamanassamo to minaa kumua maruttak; iamo golen to, tu den dio to’ bundang iato.

21Apa iake natiroi to minaa, anna payanmo kumua tae’ tu bulu mabusa dio, sia tae’ namandu mandalan na kuli’, apa tangganmo marorrong, iamoto la nakurung to minaa lan pitung allo.

22Sia iake manglalla’i dio kuli’na, la napamanassa to minaa kumua maruttak; iamoto tu golen.

23Apa iake tontong bangsiai dio inanna tu pano iato sia tae’ namanglalla’, manassa inan bundang iato membua, anna to minaa la umpamanassai kumua maseromo.

24Ba’tu iake denni misa’ tau nala’poi api tu kuli’na, sia iatu duku’ kadake den dio pangla’poan iato mararang mabusa ba’tu ballang,

25la natiro to minaa; na iake payanmi kumua membali mabusamo tu bulu dio pano iato sia iake payanmi kumua mandu mandalan na kuli’na, manassamo golen tu la dio pangla’poan iato; na to minaa la umpamanassai kumua maruttak; iamoto tu golen.

26Apa iake natiroi to minaa, anna payan kumua tae’ bulu mabusa dio pano iato sia tae’ namandalan na iatu kuli’na, apa tangganmo marorrong, iamoto la nakurung to minaa pitung allo.

27Iake allo ma’pempitunna la natiro to minaa; ianna manglalla’ dio kuli’na, la napamanassa to minaa kumua maruttak belanna iamoto tu golen.

28Apa iake tontong bangi tu pano iato dio inanna sia tae’ namanglalla’ dio kuli’na, apa tangganmo marorrong, iamoto tu kambang napobua’ kama’la’poan; la napamanassa to minaa kumua masero, belanna kama’la’poan iato membua.

29Iake den misa’ muane ba’tu misa’ baine kelean tu ulunna ba’tu dio to’ danggo’na,

30la natiro to minaa; iake payanmi kumua mandalan na kuli’na, sia den beluak mani’sa’ dio, la napamanassa to minaa kumua maruttak; iamo kele to, iamotu golen dao ulu ba’tu dio to’ danggo’.

31Apa iake natiroi to minaa tu inan nanii kele sia tae’ napayan kumua mandalan na kuli’na, sia tae’ duka beluak malotong dio, la nakurung to minaa tu to kelean pitung allo.

32Ianna allo ma’pempitunna la natiro to minaa tu inan nanii kele; iake payanmi kumua tae’ namanglalla’ tu kele iato, sia tae’ natuoi beluak mariri dio, anna payan kumua tae’ namandalan tu kele na kuli’na,

33la naku’ku’i tau iato tu ulunna, apa iatu to’ re’pe’na tae’ na la ungku’ku’i, anna kurung pole’i to minaa tu to kelean pitung allo.

34Ianna allo ma’pempitunna la natiro to minaa tu kele iato; iake payanmi kumua tae’ namanglalla’ tu kele dio kuli’na sia tae’ napayan kumua mandalan tu kele na kuli’na, la napamanassa to minaa kumua masero sia la umbusukki pakeanna tu tau iato, anna masero.

35Apa iatu kele iato, ke manglalla’ tonganni dio kuli’na, ke mangkami dipamanassa kumua masero,

36sia natiromo to minaa, anna payan kumua manglalla’ tu kele dio kuli’na, tae’ namanggi’ nadaka’ to minaa tu beluak mariri, manassa maruttak ia.

37Apa iake dio pentirona tontong sia tu kele, sia natuoimo beluak malotong, manassa mondomo tu kele iato sia masero tu tau iato, anna pamanassai to minaa, kumua masero ia.

38Iake den misa’ muane ba’tu misa’ baine panoan iamotu ma’tappi’-tappi’ mabusa.

39Anna tiroi to minaa, kumua iatu mabusanna dio kuli’na tanggan marorrong, iamotu pano den dio lu kuli’na; masero ia tu tau iato.

40Sia iake den misa’ muane rondon beluakna, manassa pese bangri; masero ia tu tau iato.

41Sia iake misa’ tau rondon tu beluakna dio kidena, manassa pese tu kidena; masero ia tu tau iato.

42Apa ianna botto ulunna tu mapese ba’tu kidena mapese, nanii inan kele mararang mabusa, manassa iamo golen tu den dao botto ulu mapesena ba’tu kide mapesena.

43La natiro to minaa tu tau iato; iake payanmi kumua iatu kele kambang sia mararang mabusa dao botto ulu mapesena ba’tu dao kide mapesena, susito golen dio kuli’na tau ditiro,

44manassa tu tau iato golenan sia maruttak; manassa la napamanassa to minaa kumua maruttak; dao ulunna tu nanii sakinna.

45Iatu tamangkalena to golenan, tu narua saki iato, inang la serek-serek sia ma’rundun, sia ditampun tu puduk daoanna, anna metamba nakua: Maruttak, maruttak!

46Iake tontongpi tu golenna dio kalena, tontong duka maruttak; belanna maruttak, iamoto na la torro senga’, iamotu dio lu salian to’ tenda la nanii torro.

47Iatu golen, ke denni dio lu tamangkale, la dio lu sampin bulu domba la dio lu sampin lenang,

48la dio lu bannang direnden, la dio lu pakkanna sampin lenang ba’tu sampin bulu domba iato, la dio lu balulang ba’tu dio lu balulang digaragai ba’tu apa-apa.

49Na iake dioi lu sampin ba’tu dio lu balulang la dio bannang direndenna la dio lu pakkanna, ba’tu dio lu balulang digaragai ba’tu apa-apa, maido-ido ba’tu mararang-rarang tu inan sanggang iato, manassa, narampoi golen iato sia la dipa’petiroan lako to minaa.

50La natiro to minaa tu inan sanggang iato, anna palumpunni tu apa sanggang pitung allo.

51Iake ma’pitung allomi la natiro tu inan sanggang iato; iake manglalla’mi tu inan sanggang dio lu sampin iato la dio lu bannang direndenna la dio lu pakkanna, ba’tu dio lu balulang iato, moi nabalulang iato digaragai ba’tu apa-apa, manassa iatu kasanggangan iato, iamo golen masang tongan; maruttak tu iannato.

52La naballa tu sampin iato, la bannang direndenna la pakkanna ba’tu sampin bulu domba ba’tu sampin lenang, ba’tu balulang digaragai ba’tu apa-apa, tu narua kasanggangan iato, belanna iatu golen masang tongan iato la ditappui diballa.

53Apa iake natiroi to minaa sia payan, kumua tae’ namanglalla’ tu inan sanggang dio sampin iato, la dio lu bannang direndenna la dio lu pakkanna, ba’tu dio lu balulang digaragai ba’tu apa-apa,

54la napesuan to minaa umbusukki tu apa sanggang, anna nanna pole’i pitung allo.

55La natiro to minaa tu apa sanggang, ke mangkami dibusukki; iake payanmi kumua tae’ nasenga’ rupanna tu apa sanggang iato, moi natae’mo namanglalla’ tu apa sanggang iato, manassa maruttak; inang la mutappui muballa, belanna iamo misa’ apa pasanggangan lanna lu ba’tu dio salianna.

56Apa iake natiroi to minaa kumua iatu inan sanggang tangganmo marorrong, tonna mangkamo dibusukki, la naserekki tarru’ to dio sampin ba’tu dio balulang la dio lu bannang direndenna la dio lu pakkanna.

57Apa iake payan pole’oi undinna tu iannato dio sampin la dio lu bannang direndenna la dio lu pakkanna, ba’tu dio lu balulang digaragai ba’tu apa-apa, manassa nanii den golen; la mutappui nasang muballa tu apa narua kasanggangan iato.

58Apa iatu sampin la bannang direndenna la pakkanna, ba’tu balulang digaragai ba’tu apa-apa tu mibusukki, iake pa’demi tu sanggangna, la dibusukki pole’, anna masero.

59Iamote tu atoran diona golen tu dio lu sampin bulu domba ba’tu sampin lenang, la dio lu bannang direndenna la dio lu pakkanna, ba’tu dio lu balulang digaragai ba’tu apa-apa, la dipamanassa kumua masero ba’tu maruttak. <<  Imamat 13 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran