Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [UMA]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Tesalonika 4 : 16 >> 

Uma: Apa' ane mana'u-ipi mpai' Pue' tumai ngkai suruga, ta'epe pekio' tadulako mala'eka hante moni sangkakala Alata'ala. Pai' hi tanda toe, tuwu' nculii'-ramo tomate to mepangala' hi Kristus.


AYT: Tuhan sendiri akan turun dari surga dengan seruan, suara dari penghulu malaikat, dan dengan suara trompet Allah, dan orang-orang yang mati dalam Kristus akan bangkit lebih dahulu.

TB: Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit;

TL: Karena Tuhan sendiri akan turun dari surga dengan suatu sorak, dengan suara penghulu malaekat, dan dengan bunyi sangkakala Allah; maka segala orang yang telah mati di dalam Kristus akan bangkit dahulu,

MILT: Sebab dengan suatu seruan, dengan suara penghulu malaikat dan dengan bunyi sangkakala Allah (Elohim - 2316), Tuhan (Dia - 2962) akan turun dari surga dan orang-orang yang mati di dalam Kristus akan pertama-tama bangkit.

Shellabear 2010: Kelak Junjungan kita Yang Ilahi sendiri akan turun dari surga dengan seruan, disertai suara pemimpin malaikat dan bunyi nafiri Allah. Orang-orang yang mati dalam Al Masih akan bangkit lebih dahulu,

KS (Revisi Shellabear 2011): Kelak Junjungan kita Yang Ilahi sendiri akan turun dari surga dengan seruan, disertai suara pemimpin malaikat dan bunyi nafiri Allah. Orang-orang yang mati dalam Al Masih akan bangkit lebih dahulu,

Shellabear 2000: Kelak Junjungan kita Yang Ilahi sendiri akan turun dari surga dengan seruan, disertai suara penghulu malaikat dan bunyi nafiri Allah. Orang-orang yang telah mati dalam Al Masih akan bangkit lebih dahulu,

KSZI: Pada waktu itu, Junjungan akan turun dari syurga dengan satu seruan yang kuat, dengan suara malaikat agung, dan dengan sangkakala Allah. Mereka yang beriman kepada al-Masih dan telah mati akan dibangkitkan terlebih dahulu.

KSKK: Sebab ketika kedengaran seruan perintah oleh suara malaikat agung, Tuhan sendiri akan turun dari surga, diiringi bunyi sangkakala Allah, dan mereka yang sudah mati dalam Kristus akan bangkit terlebih dahulu;

WBTC Draft: Tuhan sendiri yang akan turun dari surga. Pada saat itu akan terdengar suara yang sangat kuat dari penghulu malaikat, yang diiringi dengan suara terompet Allah. Orang yang sudah meninggal dalam Kristus akan bangkit lebih dahulu.

VMD: Tuhan sendiri yang akan turun dari surga. Pada saat itu akan terdengar suara yang sangat kuat dari penghulu malaikat, yang diiringi dengan suara terompet Allah. Orang yang sudah meninggal dalam Kristus akan bangkit lebih dahulu.

AMD: Tuhan sendiri akan turun dari surga dengan suara yang sangat keras, dengan suara dari penghulu malaikat, dan dengan suara trompet Allah. Lalu, orang-orang yang sudah mati dalam Kristus akan bangkit lebih dulu.

TSI: Karena saat Tuhan sendiri turun dari surga bersama para malaikat, dengan suara yang nyaring Dia akan memanggil semua orang yang sudah mati untuk hidup kembali. Kemudian pemimpin malaikat akan berseru diiringi bunyi terompet surgawi. Dan saat itulah semua orang yang sudah mati dalam keadaan bersatu dengan Kristus akan lebih dulu bangkit.

BIS: Nanti malaikat agung akan berseru dengan suara yang keras dan trompet Allah dibunyikan sebagai tanda aba-aba. Lalu Tuhan Yesus sendiri akan turun dari surga, dan orang-orang Kristen yang telah meninggal akan dihidupkan terlebih dahulu.

TMV: Pada masa itu malaikat agung akan berseru dengan suara yang kuat dan trompet Allah dibunyikan, lalu Tuhan sendiri akan turun dari syurga. Mereka yang percaya kepada Kristus dan sudah meninggal dunia akan dihidupkan terlebih dahulu.

BSD: Pada waktu itu, Allah akan memberikan aba-aba; malaikat agung akan tampil dan berseru dengan suara yang keras dan trompet Allah dibunyikan. Lalu Tuhan Yesus sendiri akan turun dari surga dan orang Kristen yang sudah meninggal akan dihidupkan lebih dulu untuk berjumpa dengan Tuhan.

FAYH: Sebab Tuhan sendiri akan turun dari surga dengan sorak yang nyaring, dengan seruan penghulu malaikat yang menggetarkan jiwa dan dengan bunyi sangkakala Allah. Dan orang-orang yang paling dahulu bangkit menemui Tuhan ialah orang-orang beriman yang sudah mati.

ENDE: Tuhan sendiri akan turun dari surga dengan alamatNja, dengan seruan Malaekat agung dan bunji sangkakala Allah, maka mereka jang telah meninggal dalam Kristus akan bangkit dahulu,

Shellabear 1912: Tuhan sendiri akan turun kelak dari surga dengan seru, dengan suara penghulu malaikat, dan dengan bunyi nafiri Allah: maka orang-orang yang telah mati dalam al-Maseh akan berbangkit dahulu,

Klinkert 1879: Karena Toehan sendiri akan toeroen dari dalam sorga dengan seroe dan dengan soeara penghoeloe malaikat dan dengan boenji sangkakala Allah, maka segala orang jang telah mati dalam Almasih itoe akan bangkit dehoeloe.

Klinkert 1863: {Mat 24:31; 1Ko 15:52; 2Te 1:7} Karna Toehan sendiri nanti toeroen dari dalem sorga dengan satoe tanda jang dikasih, dengan soeara panghoeloe malaikat, dan dengan boenji sangka-kala Allah, maka segala orang jang soedah mati dalem Kristoes itoe nanti bangoen doeloe;

Melayu Baba: Kerna Tuhan sndiri nanti turun deri shorga, dngan satu sorak, dngan suara kpala mla'ikat, dan dngan Allah punya bunyi trompet: dan orang-orang yang sudah mati dalam Almaseh nanti bangkit dhulu:

Ambon Draft: Karana maha Tuhan sendiri, atas satu bunji-bunjian atassawara panghulu melaikat dan nafiri Allah, akan turon deri dalamsawrga, bagitupawn segala awrang mati di dalam Tuhan CHRISTOSakan bangun hidop lebeh di-hulu.

Keasberry 1853: Kurna Tuhan sundiri akan datang deri dalam shorga dungan tumpek, dan dungan suara punghulu muleikat, dan dungan sangkakala Allah: maka sagala orang yang tulah mati dungan burkat Almasih itu akan burbangkit dahulu:

Keasberry 1866: Kŭrna Tuhan sŭndiri akan datang deri dalam shorga dŭngan tŭmpek, dan dŭngan swara pŭnghulu mŭliekat, dan dŭngan sangkakala Allah, maka sagala orang yang tŭlah mati dŭngan bŭrkat Almasih itu akan bŭrbangkit dahulu.

Leydekker Draft: Karana maha Tuhan sendirij dengan satampik, dengan bunji panghulu Mela`ikat, dan dengan nafirij 'Allah 'akan turon deri dalam sawrga: maka segala 'awrang jang sudah mati dengan berkat 'Elmesehh 'itu 'akan bangkit pertama 2:

AVB: Pada waktu itu, Tuhan akan turun dari syurga dengan satu seruan yang kuat, dengan suara malaikat agung, dan dengan sangkakala Allah. Mereka yang telah mati dalam Kristus akan dibangkitkan terlebih dahulu.

Iban: Laban Tuhan Empu deka nurun ari serega enggau nyawa ti inggar, enggau nyawa tuai melikat, enggau munyi terumpit Allah Taala. Lalu orang ke mati, ke udah arapka Tuhan, deka angkat dulu.


AYT ITL: Tuhan <2962> sendiri akan turun <2597> dari <575> surga <3772> dengan <1722> seruan <2752>, suara <5456> dari penghulu malaikat <743>, dan <2532> dengan <1722> suara trompet <4536> Allah <2316>, dan <2532> orang-orang <3498> <0> yang <3588> mati <0> <3498> dalam <1722> Kristus <5547> akan bangkit <450> lebih dahulu <4412>. [<3754> <846> <1722>]

TB ITL: Sebab <3754> pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat <743> berseru <2752> dan <2532> sangkakala <4536> Allah <2316> berbunyi <5456>, maka Tuhan <2962> sendiri akan turun <2597> dari <575> sorga <3772> dan <2532> mereka yang mati <3498> dalam <1722> Kristus <5547> akan <450> <0> lebih dahulu <4412> bangkit <0> <450>; [<846> <1722> <1722> <1722>]

TL ITL: Karena <3754> Tuhan <2962> sendiri akan turun <2597> dari <575> surga <3772> dengan <1722> suatu sorak <2752>, dengan <1722> suara <5456> penghulu <743> malaekat, dan <2532> dengan <1722> bunyi sangkakala <4536> Allah <2316>; maka <2532> segala orang yang telah mati <3498> di <1722> dalam Kristus <5547> akan bangkit <450> dahulu <4412>,

AVB ITL: Pada waktu itu, Tuhan <2962> akan turun <2597> dari <575> syurga <3772> dengan <1722> satu seruan <2752> yang kuat, dengan <1722> suara <5456> malaikat agung <743>, dan <2532> dengan <1722> sangkakala <4536> Allah <2316>. Mereka yang <3588> telah mati <3498> dalam <1722> Kristus <5547> akan dibangkitkan <450> terlebih dahulu <4412>. [<3754> <846> <2532>]


GREEK WH: οτι αυτος ο κυριος εν κελευσματι εν φωνη αρχαγγελου και εν σαλπιγγι θεου καταβησεται απ ουρανου και οι νεκροι εν χριστω αναστησονται πρωτον

GREEK WH Strong: οτι <3754> {CONJ} αυτος <846> {P-NSM} ο <3588> {T-NSM} κυριος <2962> {N-NSM} εν <1722> {PREP} κελευσματι <2752> {N-DSN} εν <1722> {PREP} φωνη <5456> {N-DSF} αρχαγγελου <743> {N-GSM} και <2532> {CONJ} εν <1722> {PREP} σαλπιγγι <4536> {N-DSF} θεου <2316> {N-GSM} καταβησεται <2597> <5695> {V-FDI-3S} απ <575> {PREP} ουρανου <3772> {N-GSM} και <2532> {CONJ} οι <3588> {T-NPM} νεκροι <3498> {A-NPM} εν <1722> {PREP} χριστω <5547> {N-DSM} αναστησονται <450> <5698> {V-FMI-3P} πρωτον <4412> {ADV}

GREEK SR: Ὅτι αὐτὸς ὁ ˚Κύριος ἐν κελεύσματι, ἐν φωνῇ ἀρχαγγέλου, καὶ ἐν σάλπιγγι ˚Θεοῦ, καταβήσεται ἀπʼ οὐρανοῦ, καὶ οἱ νεκροὶ ἐν ˚Χριστῷ ἀναστήσονται πρῶτον,

GREEK SR Srong: Ὅτι <3754> {C} αὐτὸς <846> {R-3NMS} ὁ <3588> {E-NMS} ˚Κύριος <2962> {N-NMS} ἐν <1722> {P} κελεύσματι, <2752> {N-DNS} ἐν <1722> {P} φωνῇ <5456> {N-DFS} ἀρχαγγέλου, <743> {N-GMS} καὶ <2532> {C} ἐν <1722> {P} σάλπιγγι <4536> {N-DFS} ˚Θεοῦ, <2316> {N-GMS} καταβήσεται <2597> {V-IFM3S} ἀπʼ <575> {P} οὐρανοῦ, <3772> {N-GMS} καὶ <2532> {C} οἱ <3588> {E-NMP} νεκροὶ <3498> {S-NMP} ἐν <1722> {P} ˚Χριστῷ <5547> {N-DMS} ἀναστήσονται <450> {V-IFM3P} πρῶτον, <4412> {D}


Jawa: Awit samangsa ana tengara, yaiku samangsa malaekat pangedhe nguwuh-uwuh sarta kalasangkaning Allah kaunekake, ing kono Gusti piyambak bakal tumedhak saka ing swarga, lan wong-wong kang ngajal ana ing Sang Kristus bakal padha tangi dhisik.

Jawa 2006: Sabab sawusé ana tengara, yaiku samangsa panggedhéné malaékat nyuwanten sora, sarta kalasangkaning Allah kaunèkaké, Gusti piyambak bakal tumedhak saka swarga, lan wong-wong kang mati ana ing Kristus bakal padha tangi dhisik.

Jawa 1994: Mbésuk penggedhéné malaékat bakal nguwuh paring dhawuh, lan bakal ana swaraning kalasangkané Gusti Allah; banjur Gusti Yésus piyambak bakal tumedhak saka ing swarga. Wong-wong sing precaya marang Gusti Yésus lan wis padha mati, kuwi bakal katangèkaké dhisik.

Jawa-Suriname: Awit mbésuk penggedéné mulékat bakal ngabari ndisik karo swara banter lan trompèté Gusti Allah bakal muni. Sakwisé kuwi Gusti Yésus déwé bakal medun sangka swarga. Terus sedulur-sedulur sing wis mati bakal pada tangi ndisik.

Sunda: Engke bakal aya sora tarik aba-aba ti malaikat utama, jeung sora tarompet Allah, geus kitu Gusti ku anjeun bakal lumungsur ti sawarga. Anu bakal dihirupkeun ti heula teh anu maraotna percaya ka Kristus.

Sunda Formal: Di mana geus aya tangara, malaikat kapala baris cumeluk handaruan sarta tarompet Allah ditiup, ti dinya Gusti Jungjunan urang, ku anjeun lumungsur ti sawarga. Anu maraot di jero iman ka Al Masih baris harudang ti heula.

Madura: Malaekat se agung bakal aera’a epakaja, ban tarompedda Allah bakal epamonyeya menangka tandha parenta. Saamponna gapaneka Guste Isa dibi’ bakal torona dhari sowarga, ban reng-oreng Kristen se ampon seda bakal epaodhi’a pole.

Bauzi: Im Boehàda Yesus labe Aho ba asum ahoba iube nom ilum di gi nehame meeda tame. Aho amu nasi Aba tuhuda niba neha, “Neàdeho. Nasi ledale,” lahame nom butem dae bohu vàmade tame. Labi neo Alat Am im gagu vou usem dam zi labe meida bisi ee vousahada labe aho neo vi budda tame. Labi neo Alam oma fi stehena bumatti ulohona ee gagom trompet labe neo buddam dae aida tame. Labihadam di labe im Boehàda Yesus labe Ahamo asum ahoba iube nom usdume ulo asum ahoba iuba tom voou doni tomba laba li ab duzumam bak. Labi dam Kristus bake tu vuzehi meedam dam amu elodaha dam zi labe nasi fat ahededume ab usnadamam tame.

Bali: Ritatkala punika pacang wenten suara makuug, inggih punika suaran pangageng malaekate miwah suaran sungun Ida Sang Hyang Widi Wasa, tur Ida Sang Panembahan tumurun saking suargan. Sakancan anake sane sampun padem sajeroning ipun pracaya ring Ida Sang Kristus, pacang kauripang riin;

Ngaju: Kare malekat hai te kareh mantehau hai auhe tuntang tarompet ain Hatalla impahiau kilau tanda parentah. Palus Tuhan Yesus kabuat kareh mohon bara sorga, tuntang kakare oloh Kristen je jari matei kareh imbelom labih helo.

Sasak: ~Eraq sewaktu araq tande, lẽq waktu datu malaẽkat gen bekuih siq suare saq belẽq dait terompẽt Allah tepuniqang, make Junjungan Saq Mulie Deside Isa mẽsaq gen turun lẽman sorge, dait ie pade saq sampun ninggal lẽq dalem Almasih gen juluan teidupang.

Bugis: Gorai matu mangobbi malaéka’ marajaé sibawa sadda battowa enrengngé ripaoniwi tarompé’na Allataala selaku tanrang. Nainappa Puwang Yésus nonno polé ri surugaé, sibawa sining tau Kristéng iya matéénna ripatuwoi matu lebbi riyolo.

Makasar: Punna sallang naung KalenNa Isa battu ri suruga, lakkio’ lompoi malaeka’ lompoa siagang lanipasa’rai tarompe’Na Allata’ala untu’ a’jari pammatei. Nampa nipabangung la’bi riolo tu Karistenga.

Toraja: Belanna Puang kalena la songlo’ dao mai suruga situru’ petamba sia gamaranna pangulu malaeka’ sia oni tarompe’ puaNa Puang Matua; na mintu’na tu to mate lanmo Kristus la malimbangun dolo;

Duri: Ia ke mellaomi Puang Isa jao mai suruga disa'ding to gamaranna puanggawana malaeka' gaja tonggo na dipannoni too to tarompe'-Na Puang Allataala. Iamo joo menjaji tanda na ia to tomatappa' lako Almaseh to jolomo lako la dipatuo jolo'.

Gorontalo: Tou Allahuta'ala lopoahu tauwa lo malaikati mohipa sanggakala, malaikati boyito ma longuwatiayi wolo suwara uda'a lo'otingohu. Tou boyito ti Isa Eya lohihilawo ma molaheyi monto soroga wawu tawu-tawuwala ta paracaya o-Liyo ta ma lopowate ma memulo muli popotumulo-Liyo mayi.

Gorontalo 2006: De malai̒kati udaa̒ mamo ngibode mola wolo suala u moo̒ohuu̒ wau torompeti lo Allahu Taa̒ala potingohulo odelo tuoto lopalenta. Lapatao̒ ti Isa Eeya lohihilao mamo tuhutai monto sologa, wau tau-tauwalo Nasara tamailate mapo tumulo-Lio mai meimulo.

Balantak: Gause na tempo pongoosan popo'inti'ikonon, singkation wurung boolak na tanaasna malaa'ikat ka' laungna torompeetna Alaata'ala, mbaka' Tumpu bo malau nda'amari surugaa ka' mian men parasaya ni Kristus men nolapusmo, olukon potuo'ion.

Bambam: Aka la ma'kale Puang Yesus tuhum yabo mai suhuga sola petamba kasalle anna kamahanna pangngulunna malaika' anna la moni sangkakalanna Puang Allataala. Nasuhum ingganna to matem to ungkatappa'i Kristus la tubo sule yolo.

Kaili Da'a: Tempo parenta rawai bo tadulako malaeka mongare ante suara tonamangga bo kololio Alatala rapopomoni, tempo etu wo'u i Pue Yesusmboto kana mana'u nggari suruga. Pade topomparasaya Kristus tonamatemo kana matuwu bali.

Mongondow: Bambií itoi im malaekat mobaḷuí bo terompet i Allah irupondon saḷaku tolibag, bain tua bo mamangoi ing ki Tuhan Yesus nongkon soroga. Bo intau mita inta mopirisaya ko'i-Nia inta aim minatoi biagondon muna.

Aralle: Aka' tahpana kahingngiang pahenta sitonda kamaha käyyäng di hao mai di kapalana malaeka' anna ke moning terompe'na Puang Alataala, ya' Kalaena Puang Yesus la tuhung yaho mai di suruka. Ingkänna to mate ang mampetahpa' dai' di Kristus dia dolu la napatuho.

Napu: Lawi ane mendaulu mai Pue Yesu hangko i suruga, ina tahadi pekakiona tadulakonda malaeka hai pomoni tatamburuna Pue Ala. Hai i tempo iti, ina tuwo hulehe ope-ope tomate au mepoinalai i Kerisitu.

Sangir: Hědọewe těmbonangu malaekatẹ̌ e sarung měluntingihẹ̌ maihạ-ihạ, dingangu napirin Duata e ipahěte makoạ tatialam parenta. Bọu e Mawu Yesus hala e sarung lumintụ bọu sorga, ringangu apan taumatan Sahani e kụ seng něngkairị e sarung ipẹ̌biahẹ̌ kal᷊imona.

Taa: Apa tempo danakama’i i mPue etu, tempo etu kodi majoli daradonge loo to maroso dakaboo, sindara-ndara pei loo ngkepala mpomakau i mPue Allah pasi loo ntarompet i mPue Allah. Pasi tempo etu seja i Pue semo dama’i yako ndate saruga. Panewa tau to mangaya i Kerisitu to namatemo, sira darawangu ruyu.

Rote: Mahani te, neukose ata nusa so'da kala malanga na, naloo napane'e ma Manetualain pupuu na, nanapuuk da'di ta'du-tana esa. Soona, Lamatuak Yesus kona neme nusa so'da ka mai, ma hataholi kamahehelek mana mate basa kala, neukose Manetualain tao naso'da fali kasa lakahuluk.

Galela: Sababu o Jou Una masirete asa o sorogaka, de wouti so wosulo womaili-ili, de o malaikat ilalamo moi waaso, de lo o Gikimoi Awi trompet moi yawuwu. Qabolo de ma Kristus Awi nyawa nagoona isosone asa yasioho iqoma kasi.

Yali, Angguruk: Nonowe Yesus poholman wambik waruhu sambil ino komo eneptukon ele humon misig urukmu malaikat onowe suwon ekeyen oho ele urukmu Allah ambinggong eke kong turuk laruhu. Kong turuk laruhumu Kristus fam wenggel haruk latusa inap war atuson arimano tam onoluk amuhup.

Tabaru: Dua 'o mala'ekati ma balusu 'asa 'ima'orese yakua-kuatie de ma Jo'oungu ma Dutu 'awi torompet yauwaka ma ngale 'o pareta 'ikula ma no-nako. De ma Jou Yesus 'asa 'o sorogaaka de wo'uti 'o ngawa-ngawaku, de 'o nyawa yongaku-ngaku ma Kristusika gee yosonge-songenokau 'asa 'ona 'isira yakisimomiki.

Karo: Lit pagi sora erlebuh, sora malekat si mbelin ras sora terompet Dibata janah nusur me Tuhan i Surga nari. Kalak si nggo mate si tek man Kristus me pagin si pemenana ipegeluh mulihi.

Simalungun: Ai Tuhan in sandiri ma tuad hun nagori atas marhasoman surak-surak, parentah pakon hata ni raja ni malekat, anjaha tarbogei ma tarompit ni Naibata. Jadi puho ma parlobei na matei ibagas Kristus.

Toba: Ai na tuat ma Tuhan i sian banua ginjang mardongan suraksurak, marsoara ma raja ni surusuruan, tarbege ma sarune ni Debata. Dung i hehe ma jumolo angka na mate di bagasan Kristus.

Dairi: Sampur kessa mo seggen Tuhan Jesus i sorga nai, mersurak-surak mo ekuten malaèkat janah isempul mo sarunè Dèbata mahan pertandaan. Nai ipegelluh mo perlebbè kalak simatè sienggo percaya bai Tuhan Jesus.

Minangkabau: Isuak, malekaik basa ka basaru jo suwaro nan kareh, tarumpik Allah di ambuih sabagai tando parentah. Sudah tu, Tuhan Isa Almasih sandiri nan ka turun dari sarugo, sarato jo urang-urang Kristen, nan lah talabiah dulu di iduikkan baliak, sasudah mati.

Nias: Na mõi mitou dania Zo'aya Yesu moroi ba zorugo, ba mu'ao dania mala'ika sebua andrõ, ebua linia, ba tefoli dorofe Lowalangi si tobali tandratandra. Si no mate fefu, samati khõ Yesu, ba ofõna maoso dania.

Mentawai: Mugegerei nia utet malaika, samba tunanauaké pipiau Taikamanua, kelé sara toggaiat panarengan tubu. Lepá gorosot nia Tuhan Jesus barania ka manua. Oto isusuruaké boikí, iaté tai Kariten simamatei boikí.

Lampung: Kanah malaikat agung haga beseru jama suara kerasni rik trumpet-Ni Allah dibunyiko sebagai tanda aba-aba. Raduni Tuhan Isa tenggalan haga regah jak surga, rik jelma-jelma Kristen sai radu mati haga dihurikko lebih mena.

Aceh: Teuma malaikat agong geudumpék ngon su geuh nyang meutaga dan beureuguih Allah teuyueb sibagoe tanda aba-aba. Dan Tuhan Isa keudroe teuma geutron lam syeuruga, dan ureuëng-ureuëng Kristen nyang ka meuninggai teuma teupeu udeb leubeh ilée.

Mamasa: Aka la melolo Puang Yesus turun yao mai suruga siolaan petambana anna dengan toi duka' kamaranna ponggawana malaeka' sola oninna tamboro'na Puang Allata'alla. Napolalan angganna to mate to ummorean Kristus la tuo sule yolo.

Berik: Uwa Sanbagiri gase nasousa ititmer, malaikata sanbagirsususerem ititmer se nasousa, ane trompeta Uwa Sanbagirmana gase forolsa, ane jes jepserem Tuhan Yesus Jener gase iresanya taman waaken-giriwer. Ane angtane gwanan aa jei ge terbuwenaram Kristus aa jei ne tebanaram, jei nabala ga jei sege irwebisi nemniwer.

Manggarai: Ai du téing perénta le tu’a de malékat, ciéky agu dengé runingn terompét de Mori Keraéng, weki run Hia kudut wa’u éta-mai Surgan, agu isét mata oné hi Kristus te to’o kolés;

Sabu: Do medae hine naju Deo do dhida do kelodo ta peka nga lipeka do dhai kejarre, nga wotabbe Deo do medae ta tio, mii tada ta pemoko-moko-anni. Moko Muri Yesus miha do medae ta puru ngati era do mmau do megala, jhe ne do Herani do alla pemade he do medae ta pemuri uru jhara.

Kupang: (4:15)

Abun: Bere malaikat bi yekwesu dik yo saiye nggi, ete yé jam Yefun Allah bi trompet ba, subere yé jam do, Yefun Yesus ma it anane. Orete Yefun Yesus dakai is ma kadit gu. Yefun Yesus is ma, ete ye gato onyar kem mo Kristus gato kwop nyim ne yo, Yefun sun yé mwa ne, ete yé mwa ne it mu nyim mo gu.

Meyah: Gij mona insa koma malaikat egens ongga ofoka aksa bera emagerir mar rot oga eteb. Beda rusnok rimeg mar egens erek manghi mei oga. Beda Tuhan omojuj jeska mebaga gu mebif. Beda rusnok ongga ragos gij mona ongga rua ruroru Yesus fob bera rimedebecki jeska ranggos rot sismeni.

Yawa: Arono naije Amisye apa naito titi inta de gwain akoeve, muno tavuna Amisye ngkin. Indati Amisy Yesus no no munijo ntiti paje, umba Amisye po vatano wanave Ai yara ugwenen to we mawainde ukovakato, umba wenanawe Yesusa pe wanunugambe tenambe.


NETBible: For the Lord himself will come down from heaven with a shout of command, with the voice of the archangel, and with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first.

NASB: For the Lord Himself will descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel and with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first.

HCSB: For the Lord Himself will descend from heaven with a shout, with the archangel's voice, and with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first.

LEB: For the Lord himself will descend from heaven with a shout of command, with the voice of the archangel and with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first.

NIV: For the Lord himself will come down from heaven, with a loud command, with the voice of the archangel and with the trumpet call of God, and the dead in Christ will rise first.

ESV: For the Lord himself will descend from heaven with a cry of command, with the voice of an archangel, and with the sound of the trumpet of God. And the dead in Christ will rise first.

NRSV: For the Lord himself, with a cry of command, with the archangel’s call and with the sound of God’s trumpet, will descend from heaven, and the dead in Christ will rise first.

REB: when the command is given, when the archangel's voice is heard, when God's trumpet sounds, then the Lord himself will descend from heaven; first the Christian dead will rise,

NKJV: For the Lord Himself will descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel, and with the trumpet of God. And the dead in Christ will rise first.

KJV: For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God: and the dead in Christ shall rise first:

AMP: For the Lord Himself will descend from heaven with a loud cry of summons, with the shout of an archangel, and with the blast of the trumpet of God. And those who have departed this life in Christ will rise first.

NLT: For the Lord himself will come down from heaven with a commanding shout, with the call of the archangel, and with the trumpet call of God. First, all the Christians who have died will rise from their graves.

GNB: There will be the shout of command, the archangel's voice, the sound of God's trumpet, and the Lord himself will come down from heaven. Those who have died believing in Christ will rise to life first;

ERV: The Lord himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God. And the people who have died and were in Christ will rise first.

EVD: The Lord himself will come down from heaven. There will be a loud command. That command will be given with the voice of the archangel and with the trumpet call of God. And the people who have died and were in Christ will rise first.

BBE: Because the Lord himself will come down from heaven with a word of authority, with the voice of the chief angel, with the sound of a horn: and the dead in Christ will come to life first;

MSG: The Master himself will give the command. Archangel thunder! God's trumpet blast! He'll come down from heaven and the dead in Christ will rise--they'll go first.

Phillips NT: One word of command, one shout from the archangel, one blast from the trumpet of God and the Lord himself will come down from Heaven! Those who have died in Christ will be the first to rise, and

DEIBLER: It is the Lord Jesus himself who will descend from heaven. When he comes down, he will command all of us believers to rise. The chief angel will shoutwith a loud voice, and another angel will blow a trumpet for God. Then (OR, As a result), the first thing that will happen is that the people who trusted in Christ who have died will live again.

GULLAH: Cause wen de Lawd come back, people gwine yeh a loud boice gii a chaage. Den dey gwine yeh de boice ob de head angel, an God trumpet gwine blow. An de Lawd esef gwine come down fom heaben. Den dem people wa done bleebe pon Jedus wen dey dead gwine rise op fus.

CEV: With a loud command and with the shout of the chief angel and a blast of God's trumpet, the Lord will return from heaven. Then those who had faith in Christ before they died will be raised to life.

CEVUK: With a loud command and with the shout of the chief angel and a blast of God's trumpet, the Lord will return from heaven. Then those who had faith in Christ before they died will be raised to life.

GWV: The Lord will come from heaven with a command, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God. First, the dead who believed in Christ will come back to life.


KJV: For <3754> the Lord <2962> himself <846> shall descend <2597> (5695) from <575> heaven <3772> with <1722> a shout <2752>_, with <1722> the voice <5456> of the archangel <743>_, and <2532> with <1722> the trump <4536> of God <2316>_: and <2532> the dead <3498> in <1722> Christ <5547> shall rise <450> (5698) first <4412>_:

NASB: For the Lord<2962> Himself<846> will descend<2597> from heaven<3772> with a shout<2752>, with the voice<5456> of the archangel<743> and with the trumpet<4536> of God<2316>, and the dead<3498> in Christ<5547> will rise<450> first<4413>.

NET [draft] ITL: For <3754> the Lord <2962> himself <846> will come down <2597> from <575> heaven <3772> with <1722> a shout of command <2752>, with <1722> the voice <5456> of the archangel <743>, and <2532> with <1722> the trumpet <4536> of God <2316>, and <2532> the dead <3498> in <1722> Christ <5547> will rise <450> first <4412>.Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.
Studi Alkitab dengan AI: Alkitab GPT.

 <<  1 Tesalonika 4 : 16 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Alkitab GPT
Bantuan
Single Panel Single Panel