Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [UMA]     [PL]  [PB] 
 <<  Efesus 4 >> 

1Ngkai toe-mi ompi'–ompi', ohe'i paresa' ngkai aku' to ratarungku' sabana pobago-ku hi Pue': kuparesai'-koi bona mo'ingku-koi hewa to masipato' hi ana' Alata'ala, apa' lawi' nakio'-mokoi jadi' ana'-na.

2Kana dingki' nono-ta pai' mo'olu oa' kehi-ta hi butu nyala-na. Neo' mpotima' kasalaa' doo, agina mosabara pai' moloe ahi'-ta hi himpau kita'.

3Peloo–lompehi bona neo' ria posisalaa, apa' Inoha' Tomoroli'-mi to mpopohintuwu'-ta omea. Kahintuwuaa'-ta toe kana tapewili' lompe'.

4Hawe'ea-ta to mepangala' hi Yesus Kristus, hewa to hawoto lau-ta-wadi, pai' hadua lau-wadi Inoha' Tomoroli' to hi rala nono-ta omea. Hibalia-wadi poncarumakaa-ta omea, apa' Alata'ala mpokio'-ta jadi' ana'-na.

5Hadua-wadi Pue'-ta, hanyala-wadi pepangala'-ta, pai' hibalia wo'o-wadi karaniu'-ta hi petuku'-ta hi Pue' Yesus.

6Hadua lau-wadi Alata'ala to tapoTuama omea, pai' Hi'a to mpokuasai omea, to mpobago omea, pai' to mpo'ohai'-ta omea.

7Aga nau' ria kahibalia-ta toe, uma hibalia kola'-ta, apa' hi butu–butu dua-nata hore–hore rawai' pakulea' mpokamu bago Pue', ntuku' napa to nakolai'-taka Kristus.

8Toe pai' ria lolita Buku Tomoroli' owi to mpolowa Kristus, moni-na hewa toi: "Ka'oti-na mpodagi bali'-na, ngkahe'-imi hilou hi po'ohaa' to hi kalangkoa-na, pai'-i mpobagi rasi' hi ntodea-na."

9Napa batua-na lolita tohe'e? Ane ngkahe'-i hilou hi kalangkoa-na, tantu mana'u ncala'-i tumai hi kadingkia'-na, batua-na hi dunia' tohe'i.

10Kristus to mana'u toei, Hi'a wo'o-wadi to ngkahe' hilou duu'-na mporata-i pohuraa to meliu kalangko-na ngkai hawe'ea to hi langi', bona Hi'a to mpokuasai butu nyala-na.

11Kristus toe-imi to mpobagi rasi' hi topetuku'-na: hantongo'-ra nawai' pakulea' jadi' suro-na, hantongo' nawai' pakulea' jadi' nabi to mpohowa' lolita Alata'ala, hantongo' nawai' pakulea' mpopalele Kareba Lompe' hi tauna to ko'ia mpo'epei, pai' hantongo' wo'o nawai' pakulea' jadi' pangkeni to mpewili' pai' to mpotudui' hawe'ea topetuku'-na.

12Nabagi-taka rasi' toe bona hawe'ea topetuku'-na rarewai hono', bona tapakule' mpewili' bago-na pai' bona kamoroo–rohoa posidaia'-ta hante Hi'a pai' hi himpau ompi' hampepangalaa'-ta hi rala Woto Kristus.

13Nabagi-taka rasi' toe, duu'-na rata mpai' tempo-na kita' omea jadi' hanono lau-ta-damo apa' kita' omea mpo'inca pai' mpopangala' Ana' Alata'ala. Kamoroo–rohoa pai' kamonoo–notoa-tamo, duu'-na uma-pi ria kakuraa'-ta, hibalia hante Kristus-tamo.

14Ane hewa toe-tamo, uma-tapa hewa ana'–ana' to jolia rabagiu ba hewa rauniri to nawaro ngolu' hilou tumai. Uma-tapa katuku'–tuku' hinyai' tudui'–tudui', uma-pi ncaliu ta'ome' lolita tauna to doko' mpobagiu-ta hante akala-ra to mepanawu'.

15Uma-tapa jolia rabagiu apa' moroho-mi pengkamu-ta hi tudui' to makono hante nono to ma'ahi'. Kamoroo–rohoa pai' kamonoo–notoa-ta hi butu nyala-na, duu'-na hibalia-tamo hante Kristus. Kristus toei taponcawa Woo'-ta,

16pai' kita' omea rarapai'-ki bagia ngkai Woto Kristus. Ane hi woto manusia', butu nyala bagia-na momeduncu lompe' pai' mome'umpu' lompe' bona jadi' hawoto lau. Wae wo'o kita' to mepangala' hi Kristus: ngkai posidaia'-ta hante Hi'a, mosidai'-tamo hi himpau kita'. Pai' ane butu–butu dua-nata hore–hore mpewili' bago to nabagii-taka Pue', kamoroo–rohoa petuku'-ta hi Pue', pai' katedoo–donihia kahintuwuaa'-ta hadua bo hadua sabana ahi'-ta hi himpau kita'.

17Ngkai toe-mi, hante kuasa to nawai'-ka Pue' tohe'i, ku'uli' pai' kuparesai'-koi hante kanoto–noto-na: neo'-pi nituku' po'ingku tauna to uma mpo'incai Alata'ala, apa' uma mokalaua pekiri-ra.

18Mobengi nono-ra. Uma raratai katuwua' to ngkai Alata'ala, apa' uma mpu'u ra'incai tudui' to makono ngkai Alata'ala. Uma ra'incai apa' ngkai kamotu'a nono-ra.

19Uma-pi ra'incai me'ea', alaa-na mpotuku'-ra konoa woto-ra to dada'a, pai' rapokono rahi mpobabehi butu nyala gau' to uma tumotoa.

20Hiaa' koi', bela gau' to hewa toe to natudui'-kokoi Kristus.

21Tantu ni'epe-mi libu'-na, pai' ngkai posidaia'-ni hante Hi'a ratudui'-mokoi tudui' to makono to tarata ngkai Yesus.

22Ratudui'-mokoi hewa toi: kana nibahakai po'ingku-ni to ri'ulu to nituku' kako'ia-ni mepangala' hi Pue'. Hawe'ea kahinaa to nituku' nto'u toe mpopanawu'-koi pai' mpogero katuwu'-ni.

23Ratudui'-koi mpobahaka po'ingku-ni to ri'ulu toe, pai' mpopebo'ui nono bo pekiri-ni hi Alata'ala.

24Pai' ngkai ree babehi-mi po'ingku to bo'u, apa' lawi' Alata'ala mpopajadi'-mokoi manusia' to bo'u, to monoa' pai' moroli' mpu'u, ntuku' po'ingku-na Alata'ala.

25Toe-mi ompi', bahakai mpu'u-mi po'ingku-ni to ri'ulu toe: neo'-pi moboa', agina mpo'uli' to monoa' hi doo, apa' kita' omea bagia ngkai Woto Kristus-tamo.

26Ane moroe, neo' roe-ta tohe'e mpakeni-ta mojeko'. Neo'-ta moroe duu' limpa eo,

27bona neo' mpai' ria loga-na Magau' Anudaa' mposori-ta.

28Tauna to biasa manako, neo'-pi-hawo manako oa'. Agina mobago-ra hante pale-ra moto mpali' pongkoni'-ra, bona ma'ala-ra mpobagii doo to nakakurai'.

29Neo' ria lolita to dada'a howa' ngkai wiwi-ta. Agina mpohowa' lolita to mpotulungi pai' mporohoi nono doo, hewa to masipato'. Lolita to hewa toe mpokeni kalompea' hi tauna to mpo'epe.

30Pelompehi po'ingku-ta bona neo' mpopedahi nono Inoha' Tomoroli' to nawai'-taka Alata'ala. Kiwoi-e': Inoha' Tomoroli' toei hewa saa' hi rala nono-ta, apa' Hi'a to jadi' pompetonoi-na kakita'-na bagia-na Alata'ala. Ngkai karia-na Inoha' Tomoroli' hi rala nono-ta toe, monoa'-mi ta'inca karata mpai' tempo-na Alata'ala mpobahaka mpu'u-ta ngkai dunia' to dada'a toi.

31Jadi', bahaka-mi hawe'ea kehi to hewa toi: jolia peda' nono, moroe pai' mowuku nono, motuda', metipo' pai' metuntui'--bahaka-mi omea hante hawe'ea kehi ntani'-na to dada'a.

32Kana lompe' nono-ta pai' momepoka'ahi'-ta hadua bo hadua, pai' mpo'ampungi sala' doo, hewa Alata'ala mpo'ampungi sala'-ta sabana posidaia'-ta hante Kristus. <<  Efesus 4 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran