Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [UMA]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 1 >> 

1Teofilus to rabila': Hi rala sura-ku to lomo'-na, oti-mi ku'uki' hawe'ea to nababehi pai' to napetudui' Yesus, ntepu'u ngkai lomo' pobago-na,

2duu' rata hi eo kara'ongkoa'-na hilou hi suruga. Ka'oti-na rapatehi pai' rapotuwu' nculii', wori' ngkani-i mpopehuwu woto-na hi suro-na, bona monoa'-mi ra'inca katuwu'-na nculii'. Rala-na opo' mpulu' eo, rahilo moto-i, pai'-i mpotudui'-ra beiwa patuju-na Alata'ala mpohore manusia' ngkai huku' jeko'-ra pai' mpopajadi'-ra ntodea-na hi rala Kamagaua'-na. Kako'ia-na me'ongko' hilou hi suruga, hante kuasa Inoha' Tomoroli' natu'u hawa'-na hi suro-na to napelihi-ramo toe.

3(1:2)

4Rala-na hangkani, bula-na morumpu dohe-ra, nawai'-ra hawa' toi. Na'uli'-raka: "Neo' ulu nipalahii ngata Yerusalem. Popea ulu hi rei duu'-na Tuama-ku mpowai'-koi to najanci-mi, to ku'uli'-mikokoi mperi'ulu.

5Apa' Yohanes meniu' hante ue. Tapi' ba hangkuja eo-damo, raniu'-koi hante Inoha' Tomoroli'."

6Hangkani wo'o, nto'u suro-na morumpu hangkaa–ngkania hante Yesus, mepekune'-ra hi Yesus, ra'uli': "Pue', ba tempo toi-mi nubahaka-ta ngkai bali'-ta pai'-ko jadi' Magau' to Israel?"

7Na'uli' Yesus: "Tuama-ku moto to mponoa' ba nto'uma kadupa'-na hawe'ea patuju to napakatantu-mi hante kuasa-na. Uma mingki' ni'inca koi'.

8Sampale-di, mporata-koi mpai' baraka' ane hompo-ipi Inoha' Tomoroli' hi koi'. Nto'u toe mpai', koi' jadi' sabi'-ku hi Yerusalem, hi tana' Yudea pai' Samaria, duu' rata hi humalili' dunia'."

9Ka'oti-na mololita hewa toe, kate'oo–ongkoa'-imi hilou hi langi'. Mengoa'-ramo mpongoa'-i, duu'-na uma-ipi rahiloi apa' naleru limu'-imi.

10Bula-ra mengoa'-pidi hi langi' mponaa pe'ongko'-na, ria ncorobaa rodua tomane moheai pohea to mengea' mokore hi ncori-ra.

11Ra'uli' to rodua toera: "Ee to Galilea! Napa pai' ntora mengoa'-koi hi langi'? Yesus to nihilo te'ongko' hilou hi suruga toei lou, wae wo'o-i mpai' nculii' tumai ngkai suruga hewa to nihilo-e we'i."

12Ngkai ree, nculii'-ramo suro-na ngkai Bulu' Zaitun hilou hi Yerusalem. Bulu' Zaitun toe, ba hakilo kalaa-na ngkai Yerusalem.

13Karata-ra hi ngata, hilou-ramo hi tomi po'ohaa'-ra ngkahe' hilou hi kamar to hi lolo-na. Hanga' suro Pue' Yesus toera: Petrus, Yohanes, Yakobus pai' Andreas, Filipus pai' Tomas, Bartolomeus pai' Matius, Yakobus ana' Alfeus, Simon to Zelot, pai' Yudas ana' Yakobus.

14Hawe'ea-ra morumpu hangkaa–ngkania, pai' tida-ra mosampaya. Dohe-ra, ria wo'o ba hangkuja dua tobine, hante Maria tina-na Yesus pai' ompi'–ompi'-na Yesus.

15Rala-na ha'eo, ria ba ha'atu rompulu'-ra morumpu. Nto'u toe, mokore-imi Petrus hi laintongo' ompi' hampepangalaa'-na toera, pai'-i mololita, na'uli':

16"Ompi'–ompi', napa to te'uki' hi rala Buku Tomoroli' kana madupa'. Owi hante wiwi Magau' Daud, Inoha' Tomoroli' mpolowa ami'-mi Yudas, to mpakeni tauna to mpohoko' Yesus.

17Yudas toei, doo-ta moto-i, pai' napo'ana'guru moto-i Pue' Yesus, hibalia hante kita'."

18(Yudas toei mpo'oli tana' hante doi to narata ngkai gau'-na to dada'a. Hi tana' to na'oli tohe'e, mate monawu'-i, mobenta ta'i tina-na, alaa-na ihi' rala-na malali omea.

19Hawe'ea pue' ngata Yerusalem mpo'inca omea to jadi' tohe'e. Toe pai' tana' tohe'e rahanga' hi rala basa-ra moto Hakal–Dama. Batua-na, Tana' Raa'.)

20Na'uli' wo'o-mi Petrus: "Hi rala Buku Rona' Daud, ria lolita to mpolowa Yudas. Hewa toi moni-na: 'Pelele' moto-miki-hawo po'ohaa'-na wao'. Neo' ria ba haduaa to mpo'ohai'.' Pai' ria wo'o te'uki' hewa tohe'i: 'Agina huraa-nae na'ala' kahadua-na.' "

21Ngkai ree, napokaliliu Petrus lolita-na, na'uli': "Ompi'–ompi', toe pai' kana ria hadua ngkai olo'-ta tapelihi jadi' sabi' mpodohei-kai mposabii' katuwu'-na nculii'-mi Pue' Yesus. Tauna to tapelihi toe, kana hadua to biasa ami'-mi dohe-ta nto'u-na Pue' Yesus mako' hilou hiapa–apa hante kita', ntepu'u ngkai pobago-na Yohanes Topeniu' duu' rata hi kara'ongko'-nami Pue'-ta ngkai laintongo'-ta."

22(1:21)

23Ngkai ree, rodua tomane to ratudo'. Hanga'-na to hadua, Yusuf Barsabas, pai' to hadua Matias. (Yusuf toei, ria wo'o to mpohanga'-i Yustus.)

24Oti toe, mosampaya-ramo, ra'uli': "Pue', nu'inca omea nono tauna. Yudas, monawu'-imi-hana ngkai bago-na jadi' suro-nu, pai'-i rahuku' ntuku'-ki gau'-na. Toe pai' kiperapi' Pue', tudo'-kakai hema ngkai hira' to rodua tohe'ira to nupelihi-mi jadi' sampei-na."

25(1:24)

26Oti-ramo mosampaya, ratene'-mi undi hewa pompenoa'-ra. To natudo' pompenoa'-ra toe, Matias. Jadi', ra'ongko' mpu'u-imi jadi' suro Pue' Yesus, bona hono' hampulu' rodua-ra hewa to lomo'-na. <<  Kisah Para Rasul 1 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran