Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [UMA]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 15 >> 

1Ria ba hangkuja dua to Yahudi ngkai Yudea to mepangala'-mi hi Pue' Yesus, hilou hi ngata Antiokhia. To Yahudi toera mpotudui' topetuku' Yesus hi Antiokhia, ra'uli'-raka: "Ane uma-koi ratini' ntuku' ada to hi rala Atura Musa, bate uma-koi mpai' tebahaka ngkai huku' jeko'-ni!"

2Uma mowo pe'ewa-ra Paulus pai' Barnabas mpobaro tudui'-ra toe. Ka'omea-na, to Kristen to hi Antiokhia mpo'uli': "Agina tasuro ba hangkuja dua doo-ta hilou hi Yerusalem, mpobua' kara–kara toe hi suro Pue' Yesus pai' totu'a ntani'-na." To rasuro hilou toe, hira' Paulus, Barnabas, pai' ba hangkuja dua to ntani'-na.

3Jadi', to Kristen to hi Antiokhia mpobawa-ra rata hi mali ngata. Ngkai ree, mako'-ramo hilou mpotoa' Yerusalem. Hi pomakoa'-ra tohe'e, mpotara tana' Fenisia pai' Samaria, pai' halengko ohea ratutura beiwa tauna to bela-ra to Yahudi medea ngkai jeko'-ra pai' mepangala' hi Pue' Yesus. Kareba tohe'e mpakagoe' nono-ra hawe'ea ompi' hampepangalaa'.

4Rata mpu'u-ramo hi Yerusalem, to Kristen hi ria hante suro Pue' Yesus pai' totu'a ntani'-na mpotarima lompe'-ra. Ngkai ree, Paulus pai' Barnabas mpotutura-raka hawe'ea to nababehi Alata'ala hi pomakoa'-ra wengi mpokeni Kareba Lompe' hi tauna to bela-ra to Yahudi.

5Aga ria wo'o ba hangkuja dua to Parisi to mepangala'-mi hi Pue' Yesus. Pokore-rami to Parisi toera, ra'uli': "Tauna to bela-ra to Yahudi tetura, uma hono' ane mepangala'-ra hi Yesus-wadi. Kana ratini' wo'o-ra pai' rahubui mpotuku' Atura Musa."

6Toe pai' morumpu-ramo suro Pue' Yesus pai' totu'a ntani'-na, mpohurai kara–kara toe.

7Mahae lia-ra momewai' ngkalolita. Ngkai ree, Petrus mokore pai' na'uli': "Ompi'–ompi', ni'inca moto ba hangkuja mpae to liu, aku' napelihi Alata'ala ngkai laintongo'-ta, nahubui-a mpokeni Kareba Lompe' hi tauna to bela kita' to Yahudi. Ra'epe mpu'u-mi Kareba Lompe', pai' mepangala'-ramo hi Yesus.

8Pai' Alata'ala to mpotiroi nono manusia', mpotarima tauna to bela-ra to Yahudi toera. Ta'inca kanatarima-ra, apa' nawai'-ra Inoha' Tomoroli', hibalia hewa to nawai'-taka kita' toi-e.

9Kita' to Yahudi pai' hira' to bela-ra to Yahudi, uma napoposisala. Napakaroli' nono-ra apa' mepangala'-ramo hi Yesus.

10Jadi' ompi'–ompi', napa-di pai' doko' ta'ewa patuju-na Alata'ala-e? Napa pai' doko' tapopokoloi-raka tauna to bela-ra to Yahudi parenta pai' palia to motomo lia? Bangku' ntu'a-ta-hawoe, duu' rata hi kita' toi-e lau, uma takulei' mpotuku' hawe'ea parenta pai' palia tetu-e!

11Uma-ta tebahaka ngkai huku' jeko'-ta hi kampotuku'-ta parenta pai' palia hewa tetu. Taparasaya kamporata-ta kalompea' muntu' ngkai kabula rala-na Pue' Yesus-wadi. Wae wo'o-rawo hira'."

12Kahudu-na Petrus mololita, hawe'ea tauna to morumpu toera, mengkalino-ra-wadi mokanono. Oti toe, rape'epei wo'o-pi lolita-ra Barnabas pai' Paulus, mpololita tanda mekoncehi pai' anu mobaraka' to rababehi hante kuasa Alata'ala bula-ra mpokeni Kareba Lompe' hi tauna to bela-ra to Yahudi.

13Hudu lolita-ra Barnabas pai' Paulus, na'uli'-mi Yakobus: "Ompi'–ompi', pe'epei-ka-kuwo lolita-ku.

14Ta'epe-mi we'i lolita-na Simon, mpo'uli'-taka beiwa lomo'-na Alata'ala mpopohiloi ahi'-na hi tauna to bela-ra to Yahudi, napelihi ngkai laintongo'-ra tauna to napajadi' ntodea-na.

15Toe hibalia hante lolita-ra nabi owi, apa' ria nabi owi to mpolowa kanakio'-ra Alata'ala tauna to bela-ra to Yahudi jadi' ntodea-na. Moni-na hewa toi:

16Na'uli' Pue' Ala: 'Oti mpai' toe, nculii' moto-a tumai mpokinomo-ra muli to Yahudi to naparentai Daud owi. Kupoka'ahi'-ra pai' kuwangu nculii' kamagaua'-na Daud. Ngkai ree mpai', tau ntani'-na wo'o mpopali'-a. Hawe'ea tauna to bela-ra to Yahudi, to kukio' jadi' ntodea-ku, bate tumai-ra hi Aku'.'

17(15:16)

18Wae-mi ponguli' Pue' to mpakanoto patuju-na ngkai owi."

19Napokaliliu Yakobus lolita-na, na'uli': "Jadi' ompi'–ompi', toi-mi lolita-ku. Neo'-ta-hawo mpakasusa'-ra to bela-ra to Yahudi to mengkoru-mi hi Alata'ala. Neo' tapewuku-ra mpotuku' Atura Musa.

20Sampale-wadi, agina ta'uki' sura, taperapi' bona neo'-ra mpokoni' pongkoni' to rapopepue' hi pinotau, neo' ngkoni' raa' pai' neo' ngkoni' bau' to uma ralali ncala' raa'-na. Pai' ta'uli' wo'o-raka bona neo'-ra mogau' sala' hante toronaa ba hante tobine doo.

21Taperapi' bona ratuku' hawa'–hawa' toe, bona hintuwu'-ra hante to Yahudi. Apa' ngkai owi, to Yahudi hiapa–apa mpobasa Buku Atura Musa butu Eo Sabat hi tomi posampayaa. Pai' hawa'–hawa' toe raparata-raka hi butu ngata po'ohaa'-ra."

22Kahudu-na pololita Yakobus toe, suro–suro Pue' Yesus pai' totu'a ntani'-na hante hawe'ea topepangala' hi Pue' Yesus to morumpu toera mpokahibaliai kabotu'-ra, ra'uli': "Agina tapelihi ba hangkuja dua doo-ta, tasuro-ra hilou hi Antiokhia dohe Paulus pai' Barnabas, mpokeni kabotu' lolita-ta." Jadi', rapelihi mpu'u-mi rodua tauna. Hanga'-na to hadua, Silas. Pai' hanga'-na to hadua, Yudas, to rahanga' wo'o Barsabas. To rodua toera, tauna to rabila' hawe'ea ompi' hampepangalaa'.

23Oti toe, suro Pue' Yesus mpo'uki' kabotu' lolita-ra hi rala sura, pai' ratonu hi Silas pai' Yudas bona rakeni hilou hi Antiokhia. Moni-na hewa toi: "Kai' suro Pue' Yesus pai' totu'a to Kristen to hi rehe'i to nipo'ompi' hi rala Pue' Yesus, mpopakatu sura toi hi ompi'–ompi' to bela-koi to Yahudi to hi ngata Antiokhia, hi tana' Siria pai' Kilikia. Wori' tabe!

24"Ria ki'epe ba hangkuja dua-ra ngkai kai' hi rehe'i tilou mpaka'ingu'-koi pai' mpolengo pepangala'-ni hante tudui'-ra. Jadi', bona ni'inca: bela-kaiwo kai' to mposuro-ra.

25Toe pai' mohawa'-makai hi rehe'i hante hanono lau, mpopelihi rodua doo-kai to kihubui tilou. To kihubui tilou, ompi'-ta Yudas pai' Silas. Hira' to rodua toera-damo mpai' to mpo'uli'-kokoi hante wiwi-ra moto napa to ki'uki' hi rala sura toi. Yudas pai' Silas toe, kihubui tilou hidohea hante Barnabas pai' Paulus to kipoka'ahi'. Barnabas pai' Paulus tohe'ira, tauna to mpotonu-mi katuwu'-ra hi Pue'-ta, Yesus Kristus, bona mpopalele hanga'-na.

26(15:25)

27(15:25)

28"Ompi'–ompi', toi-mi kabotu' to kirata ntuku' konoa Inoha' Tomoroli', pai' to kipokono wo'o-kaiwo, kai' pangkeni-ni, bona neo'-koi rapakasusa' hante wori' nyala parenta. Uma-koi rapewuku mpotuku' Atura Musa. Toi-wadi to paraluu ki'uli'-kokoi:

29Kiperapi' bona neo'-koi mpokoni' pongkoni' to rapopepue' hi pinotau. Neo' ngkoni' raa', pai' neo' ngkoni' bau' to uma ralali ncala' raa'-na. Pai' neo' mogau' sala' hante toronaa ba hante tobine doo. Ane nipokalaa-damo katuwu'-ni ngkai hawe'ea toe, hono'-mi. Hudu rei-mi ulu lolita-kai."

30Ka'oti-ra mositabe, me'ongko' mpu'u-ramo to rasuro toera hante Paulus pai' Barnabas hilou hi ngata Antiokhia. Karata-ra hi Antiokhia toe, rarumpu-ramo hawe'ea topepangala' hi Pue' Yesus pai' ratonu-miraka sura to rakeni ngkai Yerusalem.

31Karabasa-na hi ntodea sura toe, goe'-ramo omea, apa' ihi'-na mpotanta'u nono-ra.

32Oti toe, Yudas pai' Silas mololita moloe wo'o-ra-rawo, mporohoi nono ompi' hampepangalaa'-ra pai' mparesai'-ra bona tida-ra mepangala' hi Pue', apa' hira' roduaa nabi to mpoparata Lolita Pue' Ala.

33Ba hangkuja mengi-ramo tida hi Antiokhia, pai' oti toe rapope'ongko'-ramo nculii' hilou hi Yerusalem. Ra'uli' to Antiokhia toera, mpo'uli'-raka Silas pai' Yudas: "Pelompehi hi ohea. Parata-kaka-kaiwo tabe-kai hi suro Pue' Yesus to mpohubui-koi tumai." ((

34Aga Silas-hana, na'uli': "Ko'ia-a ulu nculii' hilou hi Yerusalem. Hi rehe'i-a ulu hi Antiokhia."))

35Ane Paulus pai' Barnabas, mahae hala'-ra-rana hi Antiokhia, mpotudui' tauna pai' mpoparata Lolita Pue', hante wori' tau ntani'-na.

36Ngkai ree, na'uli' Paulus hi Barnabas: "Nculii'-tamo hilou mpencuai' ompi'–ompi' hampepangalaa'-ta hi butu–butu ngata to tatara-mi wengi mpokeni Lolita Pue', bona tahilo kababeiwa-na pepangala'-ra."

37Barnabas doko' ngkeni Yohanes Markus hi pomakoa'-ra toe,

38tapi' Paulus mpo'uli': "Neo', apa' napalahii-ta wengi hi tana' Pamfilia, ko'ia hudu bago-ta."

39Ngkai ree, momehono'-ramo Paulus pai' Barnabas, alaa-na mogaa'-ramo. Barnabas mpo'ala' Markus napodohe, pai'-ra mpohawi' kapal hilou hi tana' Siprus.

40Paulus mpelihi Silas napo'ema', pai'-ra me'ongko'-rawo. Pai' ompi'–ompi' hampepangalaa'-ra hi ngata Antiokhia mpope'ongko'-ra hante mosampaya, bona Alata'ala mpewili'-ra hante kabula rala-na hi pomakoa'-ra.

41Paulus pai' Silas mpodaoi' tana' Siria pai' Kilikia, mporohoi nono-ra topepangala' hi Pue' Yesus to hi ria. <<  Kisah Para Rasul 15 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran