Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [UMA]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 17 >> 

1Paulus pai' Silas mpokaliliu pomako'-ra ntara hi ngata Amfipolis pai' Apolonia, rata hi ngata Tesalonika. Hi Tesalonika toe, ria tomi posampayaa to Yahudi.

2Jadi', kahilou-na wo'o-mi Paulus hi tomi posampayaa toe hewa kabiasaa-na, pai' momewai' ngkalolita hante tauna to morumpu hi retu. Tolu mingku mometuku', hewa toe oa' pobago Paulus hi Eo Sabat.

3Mobasa-i Buku Tomoroli', napakanoto pai' nabajahi-raka batua-na, na'uli': "Magau' Topetolo' to najanci Pue' Ala owi, bate kana mporata kaparia duu'-na mate, aga tuwu' nculii' moto-i. Yesus to kulolita-kokoi toi, Hi'a-mi Magau' Topetolo' to ralowa owi-e."

4Ria-ra to Yahudi to mpangala' lolita toe, pai'-ra mpotuku' Paulus pai' Silas. Wori' wo'o-ra to Yunani to mengkoru hi Pue' Ala pai' wori' wo'o tobine to bohe hanga'-ra, mepangala' wo'o-ramo-rawo hi lolita to nakeni Paulus toe.

5Aga to Yahudi to uma mepangala', mohingi'-ramo mpokahingii'-ra hira' Paulus pai' Silas. Toe pai' me'ukei'-ra mpo'ukei' tauna to dada'a to mengkalose–lose hi rala ngata. Wori'-mi to morumpu, mako'-ramo hilou mpobabehi pewongoia hi rala ngata. Pomako'-ra toe, rata hi tomi Yason, apa' hi ria po'ohaa'-ra Paulus pai' Silas. Mesua'-ramo hi rala tomi toe ke doko' mpohoko' pai' mpokeni-ra hilou hi ntodea.

6Jadi', apa' uma-ra raruai', Yason moto-mi to rakahurui. Rahoko'-i hante ba hangkuja dua topepangala' hi Yesus ntani'-na, pai' radii'-ra hilou hi topohura ngata. Rata ria, mejeu'-ra, ra'uli': "Paulus pai' doo–doo-na toi-e mpaka'ingu' tauna humalili' dunia'. Hiaa' rata wo'o-ramo hi ngata-ta toi-e.

7Pai' Yason tohe'ii, natarima-ra-hana hi rala tomi-na! Hira' toe-mi to mpo'ewa hawa' Kaisar, magau'-ta hi Roma, ra'uli' karia-na magau' ntani'-na to rahanga' Yesus."

8Mpo'epe lolita-ra toe, morani' mpu'u-mi nono ntodea hante nono-ra wo'o topohura.

9Ka'omea-na, Yason pai' topepangala' hi Yesus ntani'-na rapopowaya', pai' lako' rabahaka.

10Hi bengi toe, ompi'–ompi' hampepangalaa'-ra to hi Tesalonika mpo'uli'-raka Paulus pai' Silas: "Agina malai-mokoi ngkai rei." Jadi', malai mpu'u-ramo hilou hi ngata Berea. Karata-ra hi Berea, hilou-ra hi tomi posampayaa to Yahudi.

11To Yahudi to hi Berea toera, lompe' nono-ra, uma-ra hewa to hi Tesalonika. Goe'-ra mpo'epe Kareba Yesus, pai' butu eo-na rapewulihi' Buku Tomoroli' bona ra'inca ba makono lolita Paulus ba uma.

12Ka'omea-na, wori' to Yahudi toera to mepangala'-mi hi Yesus, pai' wori' to Yunani to bohe hanga'-ra, mepangala' wo'o-ramo hi Yesus, lompe' tomane lompe' tobine.

13Uma mahae ngkai ree, to Yahudi to hi ngata Tesalonika mpo'epe karata-na wo'o-mi Paulus hi Berea mpokeni Lolita Alata'ala. Toe pai' kahilou-ra wo'o-mi hi Berea. Karata-ra hi ria, ra'ukei' pai' raranii' nono ntodea.

14Jadi' ngkai ree, ompi'–ompi' hampepangalaa'-na Paulus mpesahui mpobawa-i hilou hi wiwi' tahi'. Aga Silas pai' Timotius, tida moto-ra hi Berea.

15Tauna to mpobawa Paulus toera mpobawa-i rata hi ngata Atena. Oti toe na'uli' Paulus mpo'uli'-raka: "Nculii'-mokoi hilou hi Berea, pai' uli'-raka Silas pai' Timotius bona sohi'-ra tumai hi aku'."

16Bula-na Paulus mpopea-ra Silas pai' Timotius hi Atena, susa'-mi nono-na mpohilo kawori'-na pinotau to rapue' to Atena.

17Toe pai' hi tomi posampayaa, momewai' ngkalolita-i hante to Yahudi pai' tau ntani'-na to mesua'-mi agama Yahudi. Pai' butu eo-na, momewai' ngkalolita wo'o-i hante hema–hema to narua' hi rala ngata.

18Hi ngata Atena toe, ria wo'o-ra tauna to pante to mpotuku' tudui' Epikuros pai' tudui' to Stoa. Tauna to pante toera mpomehono'-ki Paulus. Ria-ra to mpotuntui'-i, ra'uli': "Mpo'uli' napa-idie tauna toei-e mai? Pe'inca-na hangkedi', tapi' lolita-na wori'." Ria wo'o-ra to mpo'uli': "Ba lue' doko' natudui'-ta hanga' pue' to ko'ia ta'incai," apa' hi rala tudui'-na, Paulus mpokahangai' Yesus pai' katuwu'-ra nculii' manusia' ngkai kamatea.

19Toe pai' rabawa-imi hilou hi poromua bohe to rahanga' Bulu' Areopagus, ra'uli'-ki: "Doko' ki'epe-kaina tudui'-nu to bo'u tetu-e.

20Ko'ia ria ki'epei tudui' to motani' rahi hewa tetu, pai' doko' ki'inca batua-na."

21(Apa' to Atena pai' tau ntani'-na to mo'oha' hi Atena, kagoea'-ra doko' ntora mpo'epe pai' mpojarita lolita–lolita to bo'u.)

22Ngkai ree, pokore-nami Paulus hi laintongo'-ra to morumpu hi Bulu' Areopagus toe, pai' na'uli': "Pue' ngata Atena! Kuhilo hi rala butu nyala pogau'-ni, mo'agama mpu'u-koi.

23Apa' bula-ku modao' hi rala ngata-ni mpohilo pepuea'-ni, kuhilo-kuwo hameha' watu pepuea' to ria ukia'-na hewa tohe'i: 'Pepuea' hi Pue' to Uma Ra'incai Hanga'-na.' Jadi', pue' to uma ni'incai hanga'-na tetu-e, Hi'a-mi to kuparata-kokoi tohe'i-e.

24Alata'ala to mpajadi' dunia' hante ihi'-na omea, Hi'a-mi Pue' langi' pai' dunia'. Uma-i-hawo mo'oha' hi tomi pepuea' to nababehi manusia'.

25Uma wo'o-i merapi' tulungi hi manusia', apa' Hi'a-hana to mpowai'-ta katuwua' pai' inoha' pai' hawe'ea to taparaluu.

26Ngkai hadua tauna, napopomuli hawe'ea manusia', pai' nahubui-ta mpo'ohai' humalili' dunia'. Napakatantu ami'-mi ngkai lomo'-na sipa' tana' po'ohaa' butu negara pai' tempo poparenta-na.

27Nababehi hewa toe bona doko' ta'inca kahema-na, bona ane tapali'-i, tapohirua' mpu'u-ki. Apa' kakoo–kono-na, uma-i molaa ngkai kita' butu dua-ta.

28Hewa to ra'uli' totu'a: 'Ngkai Hi'a-wadi pai' alaa-na tuwu'-ta pai' mongkale-ta pai' ria-ta hi rala dunia'.' Hibalia wo'o to na'uki' ntu'a-ni owi to pante mpobabehi rona', na'uli': 'Hawe'ea-tale, ana' Alata'ala moto-ta.'

29"Jadi' ompi'–ompi', apa' lawi' kita' ana'-na, uma lompe' ane Pue' Ala taponcawa lence to rababehi ngkai bulawa ba ngkai salaka' ba ngkai watu, ntuku' kapantea manusia'.

30Owi, ane mepue'-ta hi pue' to uma makono hewa tetu, uma-ta nahuku' Alata'ala. Napiri moto mata-na hi kawojoa-ta tetu. Tapi' hewa toe lau, nahubui hawe'ea manusia' hi humalili' dunia' medea ngkai jeko'-ra.

31Apa' napakatantu-mi hangkani tempo mpai', mpobotuhi-i kara–kara tauna humalili' dunia' hante kanoo–noaa'-na. Bago pompobotuhi toe mpai', natonu hi hadua tauna to napelihi ami'-mi. Tauna toei, napotuwu' nculii' ngkai kamatea, bona monoto hi hawe'ea tauna kaHi'a-na mpu'u-mi to napelihi jadi' Topobotuhi hi hawe'ea manusia'."

32Kara'epe-na lolita Paulus toe, hantongo'-ra mpotawai-i, apa' uma rapangalai' karia tauna to tuwu' nculii' ngkai kamatea. Aga ria moto wo'o-ra hantongo' to mpo'uli': "Doko' tena-pidi-kai mpo'epe lolita-nu tetu."

33Oti toe, malai-imi Paulus ngkai porumpua-ra.

34Aga ria-ramo to mpotuku'-i pai' mepangala'-ramo hi Yesus. Hadua to mepangala' hi Yesus toe, hanga'-na Dionisius, pangkeni porumpua to hi Bulu' Areopagus. Ria wo'o hadua tobine to rahanga' Damaris, pai' ba hangkuja wo'o-pi to ntani'-na. <<  Kisah Para Rasul 17 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran