Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [UMA]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 22 >> 

1Na'uli': "Tuama–tuama, ompi' hawe'ea! Pe'epei-ka-kuwo, ku'uli'-kokoi noa'-ku."

2Kara'epe-na ntodea Paulus mololita hi rala basa-ra moto, hangkedi' pengkalino-ra. Napokaliliu Paulus lolita-na, na'uli':

3"Aku' tohe'i, to Yahudi-a. Ngata kaputua-ku, Tarsus hi tana' Kilikia, aga ngkai kakedia'-ku mo'oha'-a hi rehe'i hi Yerusalem. Pai' mosikola lompe' wo'o-a, guru-ku Gamaliel, hadua guru to rabila' lia. Natudui'-a hawe'ea atura to nawai' Musa hi ntu'a-ta owi. Tida mpu'u-a mpotuku' Alata'ala, hewa koi' toi-e ompi'.

4Jadi', toe pai' kuhuduwukui wengi mpo'ewa tauna to mpotuku' Tudui' Pue' Yesus. Ria-ra to kupatehi. Wori'-ra to kuhoko' pai' to kutarungku', lompe' tomane lompe' tobine.

5Imam Bohe moto pai' hawe'ea pangkeni agama ma'ala mposabii' ka'uma-ku boa'. Apa' hira' toe-mi wengi to mpowai'-a sura kuasa hilou hi ompi'–ompi'-ta to Yahudi hi ngata Damsyik. Patuju-ku hilou hi Damsyik toe, mpohoko' topetuku' Yesus to hi ria, kuhoo' pai' kukeni nculii' tumai bona rahuku'.

6"Hi rala pomako'-ku hilou hi Damsyik toe, ba neo' tebua'-mi eo, neo' rata-makai hi Damsyik. Nto'u toe, muu–mule' mehini ncorobaa baja to mekiroi' ngkai langi', mehini hi ntololikia-ku.

7Kamodungka-kumi hi tana', pai'-a mpo'epe lolita to mpo'uli': 'Saulus! Saulus! Napa pai' nubalinai'-a?'

8"Kupekune'-i: 'Ha hema-ko Pue'?' "Na'uli'-ka: 'Aku'-mile Yesus to Nazaret, to nubalinai'-e.'

9Ane doo–doo-kuera, rahilo moto wo'o-rawo to mehini toe, aga uma ra'incai napa to na'uli'-ka.

10"Ngkai ree, ku'uli': 'Ane wae, napa to kana kubabehi Pue'?' "Na'uli' Pue': 'Memata-moko pai' kaliliu mesua' hi rala ngata. Hi ria-damo mpai' ra'uli'-koko hawe'ea to nahubui-koko Alata'ala bona nubabehi.'

11Ngkai ree, apa' wero-ama, napakawero to mehini toe-e we'i, ratete' doo-kua-damo rata hi ngata Damsyik.

12"Hi Damsyik toe, ria hadua tomane, Ananias hanga'-na. Ananias toei, tau monoa'-i, moroho petuku'-na hi Atura Musa. Hawe'ea to Yahudi to mo'oha' hi Damsyik mpobila'-i.

13Tumai-imi Ananias toei mpokinomo-a, mokore-i hi ncori-ku, pai' na'uli'-ka: 'Ompi'-ku Saulus, pehilo nculii'-moko!' Hampinisi mata pehilo mpu'u-ama, pai' kuhilo-imi.

14Ngkai ree, na'uli' wo'o-mi mpo'uli'-ka: 'Alata'ala to rapue' ntu'a-ta owi mpelihi-moko, bona nu'inca napa konoa-na. Napelihi-ko bona nuhilo-i Yesus, Batua-na Alata'ala to Monoa', pai' bona nu'epe libu'-na hante tilinga-nu moto.

15Iko-mi mpai' to jadi' sabi'-na to mpokarebai hi hawe'ea tauna napa to nuhilo pai' to nu'epe-mi tetu-e.

16Wae-pi, napa wo'o-pi to nupopea! Mokore-moko pai' raniu'-moko jadi' topetuku' Yesus. Mekakae-moko hi Pue' Yesus bona na'ampungi jeko'-nu.'

17"Jadi', ngkai ree, nculii'-ama tumai hi Yerusalem, pai' bula-ku mosampaya hi Tomi Alata'ala, ria pangila-ku.

18Kuhilo Pue' Yesus mpololitai-a, na'uli'-ka: 'Pesahui malai ngkai Yerusalem, apa' uma-ra mpai' mpotarima posabi'-nu mposabi'-ka.'

19"Kutompoi' hewa toi: 'Pue', ratarima moto mpai'. Apa' ra'inca moto-hana kehi-ku ri'ulu: beiwa-a mesua' hi rala tomi posampayaa, kuhoko' pai' kuweba' hawe'ea tauna to mepangala' hi Iko Pue'.

20Wae wo'o, hi karapatehi-na sabi'-nu Stefanus, retu wo'o-a-kuwo mpokagoe' karapatehi-na, pai' aku'-mi to mpodongo baju-ra to mpopatehi-i.'

21"Oti toe, na'uli' tena-ka Pue': 'Bate hilou-moko, apa' kuhubui-ko mpai' hilou hi ngata to molaa, hi tauna to bela-ra to Yahudi.' "

22Rodo oa'-ramo ntodea mpo'epe Paulus mololita. Tapi' kana'uli'-na we'i kahilou-na hi tauna to bela-ra to Yahudi, pejeu'-rami rahuduwukui, ra'uli': "Patehi lau-imi pe'! Uma ntoto-ipi natao tuwu'!"

23Nto'u pejeu'-ra tohe'e, ratene'-mi baju-ra, pai'-ra mpohawu' awu hi lolo raoa, apa' nakeni kagigi nono-ra.

24Toe pai' kapala' tantara mpohubui tantara-na ngkeni Paulus kaliliu hilou hi tomi tantara, bona hi ria-damo mpai' raweba' pai' rapompekunei' bona ra'inca napa pai' moroe rahi-ra to Yahudi mpolibui'-i.

25Rata hi ria, rataka'-imi Paulus hi tuha' bona raweba'. Toe pai' na'uli' mpo'uli'-ki tadulako to hi ncori-na: "Ha ma'ala moto-hawo raweba' hadua warga negara Roma, ane ko'ia rapohurai kara–kara-nae?"

26Mpo'epe toe we'i, kahilou-nami tadulako toei hi kapala'-na pai' na'uli': "Napa to tababehi, Kapala'? Apa' to Roma-i-hana."

27Oti toe, kapala' tantara hilou hi Paulus pai' mpekune'-i: "Uli'-ka, ba makono mpu'u-ko warga negara Poparenta Roma?" Na'uli' Paulus: "Makono mpu'u-di."

28Na'uli' kapala': "Wori'-hana pobayari-ku bona mesua'-a warga negara Roma." Na'uli' Paulus: "Ane aku', ngkai kaputu-kumi-kuna warga negara Roma-a."

29Ngkai ree, ngkala'ura-ramo tantara to doko' mpoparesa' Paulus, pai' me'eka' wo'o-imi-hawo kapala' tantara toei. Apa' napehubui-hana we'i mpohoo' Paulus, ntaa' warga negara Roma-idi.

30Kapala' tantara toei we'i doko' mpo'inca ba napa mpu'u sala' Paulus pai'-i rapakilu to Yahudi-e. Toe pai' kamepulo-na, nakio' hawe'ea imam pangkeni pai' pangkeni agama Yahudi ntani'-na bona moromu. Oti toe, nabahaka-imi Paulus ngkai tarungku' pai' nakeni-i hilou mponyanyo-ra. <<  Kisah Para Rasul 22 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran