Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [UMA]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 1 >> 

1Teofilus to rabila': Wori'-mi tauna mperao mpo'uki' dala ngkatuwu'-na Yesus, hewa to jadi' ba hangkuja mpae to liu hi laintongo'-ta.

2To ra'uki' tohe'e, hibalia hante tutura to raparata-taka tauna to mpohilo mata moto-mi hawe'ea to jadi' toe ngkai lomo'-na pai' to jadi' pangkeni Lolita Pue'.

3Jadi', ka'oti-ku mpewulihi' hawe'ea-na ngkai tawu-na hante kanoto–noto-na, ku'uli' agina aku' wo'o-kuwo mpo'uki' tutura-na ntuku' pomeduncu-na.

4Patuju-ku, bona nu'inca kamakono-na mpu'u napa to oti-mi ratudui'-koko.

5Nto'u Magau' Herodes moparenta hi tana' Yudea, ria hadua imam to rahanga' Zakharia. Zakharia toei, ngkai posantina imam muli Abia. Hanga' tobine-na, Elisabet, muli imam wo'o-i-hawo.

6Tau hancamoko toera, monoa' ingku-ra hi poncilo Alata'ala, apa' ratuku' hawe'ea parenta pai' atura Pue' hante uma ria kasalaia'-na.

7Aga uma-ra mo'anai', apa' Elisabet lalo, pai' tu'a-ramo roduaa-ra.

8Hangkani, megoli-mi tempo-na imam–imam muli Abia to mpokamu bago Alata'ala, pai' Zakharia mpobago bago imam hi Tomi Alata'ala.

9Ntuku' ada-ra, mpenoa'-ra ba hema-ra to rapelihi mesua' hi rala Tomi Alata'ala mpotunu dupa'. Zakharia-mi to mpela pompenoa'-ra.

10Jadi', bula ntodea mosampaya hi mali-na, Zakharia mesua' hi rala Tomi Alata'ala mpotunu dupa'.

11Nto'u toe, mehupa'-mi hadua mala'eka Pue' hi mali ngka'ana meja' pontunua dupa'.

12Kanahilo-na Zakharia mala'eka toei, konce pai' me'eka' lia-imi.

13Na'uli' mala'eka toei: "Zakharia, neo'-ko me'eka', apa' Pue' Ala mpo'epe pomperapia'-nu. Elisabet tobine-nu mo'ana' mpai', hadua ana' tomane. Ana' tetui kana nuhanga' Yohanes.

14Uma mpai' mowo kagoe'-nu mpokagoe' ana'-nu tetui. Wori' tauna mpokagoe' kaputu-na.

15Hi'a jadi' tau bohe hi poncilo Pue'. Uma-i ma'ala nginu anggur ba napa–napa to melanguhi, pai' Inoha' Tomoroli' mpokuasai-i ngkai lomo' kaputu-na.

16Wori' muli Israel natete' nculii' bona mepangala'-ra hi Alata'ala to rapue' ntu'a-ra owi.

17Ana'-nu tetui mpai' jadi' suro to mako' meri'ulu ngkai Pue' hante kuasa pai' kabaraka'-na nabi Elia owi. Napopohintuwu' ana'–ana' hante tuama-ra. Pai' tauna to uma mpotuku' Pue' natete' nculii' hi ohea to monoa' bona monoto nono-ra. Hawe'ea toe nababehi bona mporodo nono ntodea, bona sadia-ramo mpotarima Pue'."

18Na'uli' Zakharia mpo'uli'-ki mala'eka: "Hiaa', beiwa kaku'inca-na kamakono-na to nu'uli' tetu-e? Apa' tu'a-amadie, pai' tobine-ku tu'a wo'o-imi-hawo."

19Natompoi' mala'eka toei: "Aku' toi Gabriel, pahawaa' Alata'ala to ngkai suruga. Alata'ala mposuro-a tumai mpoparata-koko kareba toe.

20Napa to ku'uli'-koko toe we'i, bate madupa' ane rata-pi mpai' tempo-na. Aga iko-kona, apa' uma nuparasaya lolita-kue, wae-pi ngkai wae lau, uma-poko howa' mololita duu'-na madupa' mpu'u lolita-ku."

21Bula-na Zakharia hi rala Tomi Alata'ala, kapea–pea-ramo ntodea hi mali-na. Ingu'-ra apa' mahae rahi-i.

22Pehupa'-na hi mali-na, uma-ipi howa' mpololitai-ra. Muntu' mohuka'-i-damo pai' bate uma-i howa' mololita. Toe pai' ra'inca-mi ntodea karia-na to nahilo hi rala Tomi Alata'ala.

23Hudu-mi pobago-na Zakharia hi Tomi Alata'ala, nculii'-imi hilou hi tomi-na.

24Ko'ia mahae ngkai ree, motina'i mpu'u-imi Elisabet. Lima mula kahae-na Elisabet uma mehupa'–hupa' ngkai rala tomi-na, pai' na'uli':

25"Tohe'i-e ahi'-na Pue' hi aku'. Natulungi-a mo'anai', bona uma-apa me'ea' sabana kalalo-ku."

26Kahono'-na ono mula Elisabet motina'i, Alata'ala mpohubui mala'eka Gabriel hilou hi tana' Galilea, hi ngata to rahanga' Nazaret,

27bona mpohirua'-ki hadua toronaa to rahanga' Maria. Toronaa toei, bula-na mokamae' hante hadua kabilasa to rahanga' Yusuf, muli Magau' Daud owi.

28Karata-na mala'eka hi ria, na'uli'-ki Maria: "Wori' tabe! Pue' mpogane'-ko pai' mpodohei-ko!"

29Konce-i Maria mpo'epe lolita mala'eka toei, pai'-i mopekiri ba napa batua petabe-na toe.

30Na'uli' wo'o-mi mala'eka: "Neo'-ko me'eka' Maria, apa' iko-mi to napokono Alata'ala bona mporata pegane'-na.

31Motina'i-ko mpai', pai'-ko mo'ana', hadua ana' tomane. Ana' tetu mpai' kana nuhanga' Yesus.

32Hi'a mpai' jadi' tauna to bohe tuwu'-na, pai'-i rahanga' Ana' Alata'ala to hi suruga. Pai' Pue' Alata'ala mpo'ongko'-i jadi' Magau', hewa Magau' Daud, ntu'a-na owi.

33Hi'a jadi' magau' to mpoparentai hawe'ea muli Yakub duu' kahae–hae-na, pai' poparenta-na uma ria kahudua-na."

34Na'uli' Maria mpo'uli'-ki mala'eka: "Beiwa-hawo kajadi'-na to nu'uli' tetu-e? Apa' ko'ia-a-kuwo motomanei."

35Na'uli' mala'eka: "Inoha' Tomoroli' mpai' mana'u hi iko, pai' kabaraka' Alata'ala to hi suruga ngkamoui-ko. Toe pai' ana' to putu toe mpai' rahanga' moroli', Ana' Alata'ala.

36Epe-dile: ompi'-nu Elisabet-ele, to tu'a lia-imi pai' to ra'uli' doo lalo-ie, motina'i ono mula-imi-hawo! Mo'ana'-i mpai', hadua ana' tomane.

37Apa' napa–napa to na'uli' Alata'ala bate kana madupa'."

38Na'uli' Maria: "Aku' toi batua-na Pue', mengkoru-ama hi hawa'-na, bona napadupa' patuju-na hi aku', hewa to nu'uli'-ka tetu." Oti toe, malai-imi mala'eka mpalahii Maria.

39Ngkai ree, pe'ongko'-nami Maria hilou hi ngata to hi bulu'-na hi tana' Yudea.

40Karata-na hi tomi Zakharia, pesua'-nami pai'-i mpotabe Elisabet.

41Kana'epe-na Elisabet petabe-na Maria toe, pongkale-nami ana' to hi rala puanaka-na, pai' Elisabet, nakuasai Inoha' Tomoroli'-imi.

42Mekio'-imi napesukui mpo'uli'-ki Maria: "Iko-mi-kona to nagane' Alata'ala meliu ngkai hawe'ea tobine ntani'-na, pai' Alata'ala mpogane' ana' to nupotina'i-ki tetu.

43Ha hema-a-kuwo aku' toi-e, pai' iko tina-na Pue'-ku tumai mpokinomo-a!

44Wae kaku'epe-na petabe-nu, ana' to hi rala-ku ncaliu mongkale nakeni kagoe'-na.

45Morasi' mpu'u-ko, apa' nupangala' lolita Pue', apa' napa to na'uli'-koko bate madupa'."

46Na'uli' Maria: "Mpo'une'-a Pue' hante nono-ku mpu'u.

47Goe' lia-a, apa' Alata'ala Magau' Tompohore-a ngkai huku' jeko'-ku.

48Nakiwoi-awa-kuwo, aku' batua-na to mpe'ahii'. Ngkai wae lau, hawe'ea tauna mpo'uli' ka'aku'-na tobine to nagane' Alata'ala.

49Apa' Alata'ala to mokuasa mpopehuwu kabaraka'-na hi aku'. Moroli' hanga'-na!

50Ma'ahi'-i hi hawe'ea tauna to mengkoru hi Hi'a, duu' rata hi muli–muli-ra.

51Nababehi anu mobaraka' hante kuasa-na: Tauna to molangko nono-ra nagaro' bona uma oko patuju-ra.

52Magau'–magau' napohu ngkai pangka'-ra. Tauna to dingki' tuwu'-ra napomolangko.

53Tauna to mo'oro' nabohui hante pongkoni' to lompe'. Tauna topo'ua' napopalai hante ngkeni woto mara.

54Napopohiloi ahi'-na hi kita' muli Israel, batua-na owi. Natulungi-ta hewa to najanci hi ntu'a-ta owi. Uma nalipo' pojanci-na hi Abraham pai' hi muli-na duu' kahae–hae-na."

55(1:54)

56Ba tolu mula kahae-na Maria mo'oha' hante Elisabet, pai' lako' nculii'-idi hilou hi tomi-na.

57Rata-mi tempo-na Elisabet mo'ana'. Mo'ana' mpu'u-imi, hadua ana' tomane.

58Tongki-ra pai' ompi'-ra mpo'epe beiwa Pue' mpopohiloi ahi'-na hi Elisabet hi kanawai'-na ana'-na toe, toe pai' goe' wo'o-ramo-rawo hangkaa–ngkania hante Elisabet.

59Ntuku' ada-ra to Yahudi, kahono'-na walu eo umuru-na ana' toei, tumai-ramo tongki pai' ompi'-ra mpotini'-i ntuku' ada-ra to Yahudi. Patuju-ra doko' mpohanga'-i Zakharia, mpongkona'-ki tuama-na moto, ntuku' ada-ra.

60Tapi' na'uli' Elisabet mpo'uli'-raka: "Neo' waetu! Bate Yohanes hanga'-na."

61Hampetompoi'-ra: "Hiaa' bo uma-hanale ria ompi'-ni to rahanga' tetu-e!"

62Ngkai ree, rahuka'-ki Zakharia rapompekunei' ba napa to doko' nahanga'-ki ana'-na.

63Zakharia mperapi' hameha' po'ukia' pai' na'uki': "Hanga'-na Yohanes." Konce omea-ramo.

64Nto'u toe, muu–mule' howa' nculii'-imi mololita, pai'-i mpo'une'–une' Alata'ala.

65Me'eka' omea-ramo tongki-ra, pai' kareba toe molele hobo' hi bulu'-na Yudea.

66Hawe'ea to mpo'epe kareba toe mokanono, ra'uli': "Ha jadi' napa-i mpai' ana' toei?" Apa' Pue' mpodohei-i hante baraka'-na.

67Ane Zakharia, tuama ana' toei, Inoha' Tomoroli' mpokuasai-i, pai'-i mpohowa' lolita Alata'ala, na'uli':

68"Mai-tamo kita' muli Israel, mpo'une' Alata'ala Pue'-ta! Apa' hompo-imi tumai mpotulungi-ta kita' ntodea-na. Tumai-i mpobahaka-ta ngkai bali'-ta.

69Nawai'-tamo Tadulako to mobaraka' to mpokeni kalompea'. Tadulako toei, muli Magau' Daud, batua-na owi.

70Ngkai owi hante wiwi nabi–nabi to moroli', Pue' mpojanci

71kanabahaka-ta mpai' ngkai bali'-ta, nabahaka-ta ngkai kuasa-ra to mpokahuku'-ta.

72Napopohiloi mpu'u-mi ahi'-na hi ntu'a-ta owi. Napadupa'-mi janci-na to moroli'.

73Mojanci pai' mosumpa-i hi Abraham ntu'a-ta owi, kanabahaka-ta ngkai kuasa bali'-ta, bona ma'ala-ta mpopue'-i hante uma ria ka'ekaa'-ta,

74(1:73)

75bona kita' jadi' topetuku'-na to moroli' pai' to monoa' hi poncilo-na, duu' kahae–hae-na.

76Hiaa' ane iko, ana'-ku, iko mpai' rahanga' nabi Pue' Ala to hi suruga. Apa' iko-mi mpai' to mako' meri'ulu ngkai Pue', bona mporodo ohea-na.

77Iko mpai' to mpopo'incai ntodea-na ohea bona Alata'ala mpowai'-ra kalompea' pai' mpo'ampungi jeko'-ra.

78Apa' ma'ahi' lia Alata'ala Pue'-ta. Toe pai' hompo-imi tumai mpotulungi-ta. Tumai-i ngkai suruga hewa eo mebere'.

79Tumai-i mpobajahi nono tauna to hi rala kabengia-na pai' to me'eka' mpoka'eka' kamatea. Natete'-ta hi ohea to mpotoa' kalompea' tuwu'."

80Ana' Zakharia toei, kaboo–bohea kamonoo–notoa nono-na. Mo'oha'-i hi papada to wao', duu'-na rata tempo-na natepu'u-mi mpokeni Lolita Pue' hi muli Israel. <<  Lukas 1 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran