Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [UMA]     [PL]  [PB] 
 <<  Roma 15 >> 

1Kita' to moroho pepangala'-ta hi Alata'ala kana mosabara hi kamorara' nono doo-ta to ko'ia moroho pepangala'-ra. Neo'-ta mpali' kagoea'-ta moto-wadi.

2Butu dua-ta kana mpobabehi to mpakagoe' nono doo pai' to mpotulungi doo, bona mporohoi pepangala'-ra.

3Apa' Kristus wo'o uma mpali' kagoea'-na moto, sadia moto-i mporata kaparia hi petuku'-na hi Alata'ala. Hi rala Buku Tomoroli' owi ria lolita to mpolowa Pue' Yesus to mpo'uli': "Hawe'ea lolita peruge'-ra mporuge' Alata'ala, mpobelahi Aku' moto-mi."

4Hawe'ea to te'uki' owi hi Buku Tomoroli', te'uki' bona mpotudui'-ta. Ngkai tudui' to tarata hi Buku Tomoroli' toe, kita' jadi' ntaha hi rala kasusaa' pai' te'apui nono-ta, bona moroho-ta mposarumaka Alata'ala.

5Alata'ala-mile to mpo'apui nono-tae, bona ntaha-ta hi rala kasusaa'. Toe pai' mekakae-a hi Alata'ala bona natulungi-koi tuwu' hintuwu' hadua pai' hadua hi rala petuku'-ni hi Kristus Yesus;

6bona hanono pai' halolita lau-damo-koi mpo'une' Alata'ala, Tuama ngkai Pue'-ta, Pue' Yesus Kristus.

7Jadi' ompi'–ompi', toe pai' ku'uli'-kokoi: tarima lompe' ompi' hampepangalaa'-ni, hewa Kristus wo'o mpotarima-ta omea. Apa' ane hintuwu'-ta-damo hante ompi' hampepangalaa'-ta, Alata'ala rapomobohe hi rala katuwu'-ta.

8Penonoi toi: Kristus tumai hi dunia' mpotulungi to Yahudi, bona madupa'-mi janci Alata'ala hi ntu'a to Yahudi owi, alaa-na monoto hi hawe'ea tauna kamakono-na Lolita Alata'ala.

9Tumai-i hi dunia' toi bona tauna to bela-ra to Yahudi mpo'une' Alata'ala sabana kalompe' nono-na hi hira'. Hi rala Buku Tomoroli' ria lolita to mpolowa tempo tauna to bela-ra to Yahudi mpo'une' Alata'ala hangkaa–ngkania hante to Yahudi. Moni-na hewa tohe'i: "O Alata'ala, kubila'-ko hangkaa–ngkania hante tauna to bela-ra to Yahudi. Morona'-a mpo'une' hanga'-nu."

10Ria wo'o lolita Buku Tomoroli' owi to mpo'uli' hewa toi: "Koi' to bela-ko-koiwo to Yahudi, goe'-mokoi hangkaa–ngkania hante to Yahudi to napelihi-mi Alata'ala ngkai owi."

11Ria wo'o-pi te'uki' lolita toi: "Koi' to bela-koi to Yahudi, une'-imi Pue'. Koi' hawe'ea manusia', une'-imi!"

12Ohe'i wo'o-pidi lolita nabi Yesaya owi. Na'uli': "Ngkai muli Isai mpai' mehupa' hadua to mpoparentai-ra to bela-ra to Yahudi. Hi Hi'a toe-mi poncarumakaa-ra."

13Alata'ala mpu'u-mi poncarumakaa-ta! Toe pai' mekakae-a hi Alata'ala, kuperapi' bona nawai'-koi kagoea' pai' kalompea' tuwu' to hompe mpu'u, ngkai pepangala'-ni hi Pue' Yesus. Kuperapi' bona narohoi nono-ni hante baraka' Inoha' Tomoroli' bona kamoroo–rohoa poncarumakaa-ni hi Hi'a.

14Ompi'-ku hawe'ea! Ku'inca moto kawori' po'ingku-ni to lompe', ni'inca-mi tudui' ngkai Lolita Pue', pai' ma'ala-koi momerohoi ngkanono hadua pai' hadua. Kuparasaya mpu'u-mi toe-e ompi'.

15Aga nau' wae, hi rala sura-ku toi-e, uma-a me'ea' mpoparesai'-koi, mpotompo'wiwi ba hangkuja mela tudui'. Patuju-ku toe, mpopokiwoii-koi ompi', apa' lawi' toe-mi bago to nawai'-ka Alata'ala ngkai kabula rala-na.

16Na'ongko'-a jadi' pahawaa' Kristus Yesus, napajadi'-a suro-na hi tauna to bela-ra to Yahudi. Pai' bago-ku toe ma'ala rarapai'-ki pobago imam, apa' kuparata Kareba Lompe' hi tauna to bela-ra to Yahudi, pai' hira' to mepangala' hi Pue' Yesus kuponcawa hewa pepue' to kutonu hi Alata'ala. Pai' pepue'-ku toe bate natarima Alata'ala, apa' Inoha' Tomoroli' mpomoroli'-ra pai' mpopajadi'-ra bagia Alata'ala.

17Ngkai posidaia'-ku hante Kristus Yesus, bohe nono-ku mpotutura bago to kupobago-ki Alata'ala.

18To ku'uli'-le, muntu' to kupobago hante baraka' Kristus Yesus hi rala tuwu'-ku. Apa' ria-ramo tauna to bela-ra to Yahudi to mengkoru-mi hi Pue' Yesus sabana petudui'-ku pai' pobago-ku,

19pai' sabana tanda–tanda mekoncehi to kubabehi hante baraka' Inoha' Tomoroli'. Ngkai ngata Yerusalem duu' rata hi tana' Ilirikum kuparata-mi Kareba Lompe' hi tauna omea, kutudui'-ra kahema-nai Kristus.

20Patuju nono-ku, doko' oa'-a ngkeni Kareba Lompe' hi ngata to ko'ia mpo'epei hanga' Kristus. Uma-a dota mpowangu tomi hi lolo parawatu to nahu'a kahadua-na.

21Doko' kupadupa' lolita Buku Tomoroli' to mpo'uli': "Tauna to ko'ia rakarebai, ra'inca moto mpai' kahema-nai. Tauna to ko'ia mpo'epei kareba-na, ra'epe pai' rapaha moto mpai' ihi' kareba toe."

22Ngkai pobago-ku toe-mile pai' alaa-na wori' ngkani-ama telintai ke mpencuai'-koie ompi'.

23Aga tempo toi, hudu-mi bago-ku hi rehe'i lau. Jadi', apa' mompae–mpae-ama doko' tilou mpencuai'-koie,

24kusarumaka ria-mi mpai' loga-ku mehani hi ngata-ni pai' mpohirua'-kokoi ompi'. Apa' ane hilou-a mpai' hi tana' Spanyol, bate liu hi ngata Roma-a. Jadi', ka'oti-ku mpai' goe'–goe' dohe-ni hampai', kusarumaka nipope'ongko' lompe'-a kaliliu hilou hi Spanyol.

25Aga hilou ncala'-a hi ngata Yerusalem. Apa' topetuku' Yesus hi rehe'i hi propinsi Makedonia pai' Akhaya, mohawa'-ra mpowai' doi hi ompi'–ompi' hampepangalaa'-ra to mpe'ahii' tuwu'-ra hi Yerusalem. Jadi', aku' mpokeni doi petulungi-ra toe hilou hi Yerusalem.

26(15:25)

27Hawa'-ra toe rababehi ngkai kagoe' nono-ra. Hiaa' toto-na lia-midi hira' mpotulungi doo-ra to Yahudi toe-e, apa' ngkai to Yahudi toera pai' alaa-na tauna to bela-ra to Yahudi mporata pongkoni' kao'-ra. Jadi', toto-na lia ane tauna to bela-ra to Yahudi mpobagi pongkoni' wotoloka' hi doo-ra to Yahudi.

28Jadi', hilou-ama ncala' hi Yerusalem mpotonu-raka doi petulungi to terumpu-mi toi. Oti toe-di lako' hilou-ada hi tana' Spanyol ntara hi ngata-ni.

29Pai' ku'inca, ane rata-apa mpai' hi retu, wori' rasi' ngkai Kristus kukeni-kokoi.

30Ompi'–ompi'! Apa' lawi' mosidai'-tamo hante Pue'-ta Yesus Kristus, apa' lawi' momepoka'ahi'-ta sabana pobago Inoha' Tomoroli' hi rala nono-ta, toe pai' kuperapi' hi ompi'–ompi' bona mekakae mpu'u–mpu'u-koi hi Alata'ala hangkaa–ngkania hante aku', posampayai-a-kuwo.

31Mekakae-koi bona Alata'ala mpetalawai'-a ngkai tauna to uma mepangala' to hi tana' Yudea. Mekakae wo'o-koi bona topetuku' Pue' Yesus to hi ngata Yerusalem mpodoa lompe' doi petulungi to kukeni tohe'i.

32Ka'omea-na mpai', ane napokono Alata'ala, ma'ala-a rata hi ngata-ni hante kagoea', pai' tetanta'u-a hi laintongo'-ni.

33Kusarumaka Alata'ala to mpowai'-ta kalompea' tuwu' mpodohei-koi omea. Amin! <<  Roma 15 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran