Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [UMA]     [PL]  [PB] 
 <<  Yohanes 7 >> 

1Oti toe, Yesus modao' hi tana' Galilea. Uma-ipi dota hilou hi tana' Yudea, apa' topoparenta to Yahudi hi ria doko' mpopatehi-i.

2Nto'u toe, neo' rata-mi eo bohe to Yahudi to rahanga' Posusa' Pobamaru'.

3Jadi', ompi'-na Yesus mpobawai-i hilou hi Yudea mpokaralai eo bohe toe, ra'uli'-ki: "Neo'-hawo ntora hi rehe'i! Hilou-tamo hi Yudea, bona topetuku'-nu mpohilo anu mekoncehi to nubabehi.

4Uma-ko mpai' jadi' tau bohe ane ntora hi rehe'i-wadi-ko. Ane mpobabehi anu mekoncehi mpu'u-ko, popohiloi hawe'ea tauna hi dunia'!"

5Hewa toe-mi lolita-ra ompi'-na Yesus, apa' uma wo'o-ra-rawo mepangala' hi Hi'a.

6Na'uli' Yesus mpo'uli'-raka: "Ko'ia rata tempo-na kupopehuwu woto-ku. Ane koi'-koina, uma beiwa ba nto'uma-koi hilou hi Yerusalem,

7apa' uma ria tauna to mpokahuku'-koi. Aku'-e, rapokahuku'-a-kuna tauna to dada'a hi dunia' toi, apa' ntora ku'uli'-raka kadada'a kehi-ra.

8Meri'ulu-mokoi hilou hi posusaa' toe ria. Aku', ko'ia-a-kuna hilou, apa' ko'ia rata tempo-ku."

9Wae-mi lolita Yesus hi ompi'-na, pai' tida moto-imi hi Galilea.

10Hilou mpu'u-ramo ompi'-na Yesus hi Yerusalem bona mpokaralai Posusa' Pobamaru' hi ria. Ntaa' metuku' bongo moto-idi-hawo Yesus-e, aga hadudua-na bona neo' ra'incai ntodea.

11Hi posusaa' toe, topoparenta to Yahudi ntora mpopali'-i, ra'uli': "Hiapa-imidi Yesus-e?"

12Pai' ntodea wo'o, mparanusi-ramo mpotompo'wiwi-i. Ria-ra to mpo'uli': "Tauna to lompe' moto-i-hawo." Hantongo' wo'o mpo'uli': "Uma-di! Topebagiu-i-hana!"

13Tapi' uma haduaa to daho' mpolonto', apa' me'eka' wo'o-ra wa hi topoparenta to Yahudi.

14Pentongoa' posusa' tohe'e, Yesus mesua' hi rala Tomi Alata'ala, pai' natepu'u-mi metudui'.

15Konce-ra topoparenta to Yahudi mpo'epe tudui'-na, ra'uli': "Beiwa pai' na'inca ihi' Buku Tomoroli', bo uma-i-hawo mosikola-e?"

16Na'uli' Yesus mpo'uli'-raka: "To kutudui'-kokoile, tudui' ngkai Alata'ala to mposuro-a, bela tudui'-ku moto.

17Hema to doko' mpobabehi konoa Alata'ala, ra'inca mpai' kangkaiapa-na tudui'-ku toi, ba ngkai Alata'ala mpu'u-di ba lolita-ku moto-wadi.

18Tauna to mpokeni lolita-na moto, mpope'une'-i-wadi. Tapi' tauna to mpali' karabilaa'-na Alata'ala to mposuro-i, tauna to monoa'-i, uma ria pebagiua-na.

19Nabi Musa owi mpowai'-koi Atura Pue'. Tapi' uma-koi ria haduaa to mpotuku' Atura toe. Napa pai' doko' nipatehi-a?"

20Ra'uli' ntodea: "Wuli-ko! Hema to doko' mpopatehi-ko?"

21Na'uli' Yesus: "Mekehele-koi, apa' mpaka'uri'-a tauna hi Eo Sabat.

22Hiaa' koi' wo'o mobago moto hi Eo Sabat ane mpobabehi-koi ada petini'. Nabi Musa owi mpohubui-koi mpotini' ana'-ni. (Tapi' kakoo–kono-na ada petini' toe ngkai ntu'a-ta owi to meri'ulu ngkai Musa, bela ngkai Musa moto.) Ane ria ana'-ni to kana ratini' hi Eo Sabat, bate nitini' moto-i.

23Jadi', ane metini'-koi hi Eo Sabat bona neo' ntiboki Atura Musa, napa pai' nikaroe-a apa' mpaka'uri'-a tauna hi Eo Sabat bona hobo' woto-na lompe'?

24Neo' ranaa to kahiloa hi mali-na-wadi. Pakanoa' powile-ni bona nihilo napa to makono."

25Kara'epe-na pue' ngata Yerusalem lolita-na Yesus toe, ingu'-ramo. Ria-ra to mpo'uli': "Ha bela tauna toe-imi mai to rapali' pangkeni-ta, doko' rapatehi-e?

26Hiaa' he'e-imi mai metudui' hante uma ria kakoo–koroa'-na, pai' uma hema to mpokamaro-i. Ba lue' ra'inca lau-mi pangkeni-ta kaHi'a-na Magau' Topetolo'-e?

27Aga uma-hawo masipato' kaHi'a-na Magau' Topetolo', apa' ta'inca kangkaiapa-na. Ane rata mpu'u mpai' Magau' Topetolo' to rajanci owi-e, uma mpai' hema to mpo'incai kangkaiapa-na."

28Jadi', bula-na Yesus metudui' hi rala Tomi Alata'ala, mekio'-i napesukui, na'uli': "Ni'uli' ni'inca moto kahema-ku pai' kangkaiapa-ku. Tumai-a, uma ntuku' konoa-ku moto. Tumai-a mpotuku' konoa-na Alata'ala to mposuro-a. Hi'a-mi to masipato' rapangala'. Tapi' koi' uma mpo'incai-i.

29Aku', ku'inca-i apa' ngkai Hi'a pehupaa'-ku, pai' Hi'a to mposuro-a."

30Nto'u toe, ria-ra to doko' mpohoko'-i, aga uma hema to dungku pale-ra hi Hi'a, apa' ko'ia rata tempo-na.

31Wori' hi olo' tau ntodea to mepangala' hi Hi'a, ra'uli': "Magau' Topetolo' mpu'u-i-tawo', baa' wori'-di tanda mekoncehi to nababehi-e."

32Ria-ra to Parisi to mpo'epe kamparanusi-ra ntodea mpotompo'wiwi Yesus. Toe pai' to Parisi hante imam pangkeni mpohubui ba hangkuja dua topojaga Tomi Alata'ala hilou mpohoko'-i.

33Nto'u toe, Yesus mpololitai ntodea, na'uli'-raka: "Hampai'-a-damo dohe-ni. Nculii'-a mpai' hilou hi Hi'a to mposuro-a.

34Nipali'-a mpai', aga uma-apa niruai'. Pai' hi kahilouaa-ku uma-koi bisa hilou."

35Ingu'-ramo topoparenta to Yahudi mpo'epe lolita-na, pai' momepekune'-ramo, ra'uli': "Hilou hiapa-ile', pai' na'uli' uma-i mpai' taruai'-e? Meka' ba hilou-i mo'oha' dohe to Yahudi to mposowo'-ra to Yunani, pai'-i mpotudui'-ra to Yunani.

36Pai' napa batua lolita-na to mpo'uli', tapali'-i aga uma-i taruai', pai' uma-ta bisa hilou hi kahilouaa-na?"

37Eo ka'omea-na susa' tohe'e, eo to meliu karapomobohe-na. Hi eo toe, mokore-imi Yesus hi rala Tomi Alata'ala, pai'-i mekio': "Hema-koi to ngkamara, tumai-mokoi hi Aku' pai' nginu!

38Hewa to te'uki' hi rala Buku Tomoroli': hema to mepangala' hi Aku', ngkai nono-ra mo'ili wori' ue to tuwu'."

39Lolita-na Yesus toe mpowalatu Inoha' Tomoroli', to mehompo mpai' hi tauna to mepangala' hi Hi'a. Nto'u pololita-na Yesus toe, Inoha' Tomoroli' ko'ia mehompo hi topetuku'-na, apa' Yesus ko'ia rapomobohe.

40Wori' tauna mpo'epe lolita Yesus toe, pai' ria-ra hantongo' to mpo'uli': "Bate Hi'a-mile nabi to najanci Alata'ala owi-e."

41Hantongo' wo'o-ra mpo'uli': "Magau' Topetolo' mpu'u-idi!" Aga ria wo'o-ra to mpo'uli': "Ah, to Galilea-i-hanale! Uma masipato' Magau' Topetolo' mehupa' ngkai Galilea.

42Rala Buku Tomoroli' te'uki': Magau' Topetolo' muli Magau' Daud, pai' mehupa' ngkai ngata Betlehem, ngata kaputua Daud."

43Alaa-na momehono' lau-ramo ntodea: hantongo'-ra mepangala' hi Yesus, hantongo' uma.

44Ria-ra to doko' mpohoko'-i, aga uma hema to dungku pale-ra.

45Topojaga Tomi Alata'ala to rahubui mpohoko' Yesus, nculii'-ramo hilou hi to Parisi pai' imam pangkeni. Uma-ra oko mpohoko'-i. Ra'uli' pangkeni toera: "Napa-di pai' uma-i nihoko' pai' nikeni tumai-e?"

46Ratompoi': "Apa' ko'ia ria ki'epei tauna to mololita hewa Hi'a!"

47Mehono' to Parisi toera: "Ei'-e! Ha nabagiu wo'o-moko-koiwo koi'-e?

48Hilo, uma ria hadua pangkeni ba to Parisi to mepangala' hi Yesus.

49Muntu' ntodea to mpangala'-i, apa' uma ra'incai Atura Musa. Harala-rada!"

50Ngkai ree, mololita wo'o-mi-hawo hadua to Parisi to rahanga' Nikodemus. Nikodemus toei, ria-imi hangkani mpencuai' Yesus. Na'uli' Nikodemus mpo'uli'-raka doo-na:

51"Ntuku' atura-ta-hawo, uma-ta ma'ala mpohuku' tauna ane ko'ia-hawo ra'epe noa'-na pai' raparesa' gau'-na."

52Hampetompoi' doo-na: "Ha ngkai Galilea wo'o-ko-kowo iko-e! Wile-dile pai' kamata rala Buku Tomoroli'-e. Uma ria nabi to mehupa' ngkai Galilea." ((

53Oti toe, nculii'-ramo, hore–hore hilou hi tomi-ra. <<  Yohanes 7 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran