Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [WBTCDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Wahyu 2 : 11 >> 

WBTC Draft: "Siapa yang mendengarnya, haruslah memperhatikan yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Orang yang menang, dia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua.


AYT: Ia yang memiliki telinga biarlah mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Orang yang menang tidak akan menderita oleh kematian yang kedua.”

TB: Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat: Barangsiapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua."

TL: Barangsiapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar kata Roh itu kepada segala sidang jemaat. Maka orang yang menang, sekali-kali tiada akan terkena bahaya maut yang kedua itu."

MILT: Siapa yang mempunyai telinga, biarlah dia mendengarkan apa yang Roh katakan kepada gereja-gereja. Siapa yang menang, ia sekali-kali tidak akan ditimpa oleh kematian kedua."

Shellabear 2010: Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan oleh Ruh kepada jemaah-jemaah. Orang yang menang sekali-kali tidak akan mengalami bencana maut yang kedua.’"

KS (Revisi Shellabear 2011): Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan oleh Ruh kepada jemaah-jemaah. Orang yang menang sekali-kali tidak akan mengalami bencana maut yang kedua."

Shellabear 2000: Barangsiapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan oleh Ruh kepada jemaah-jemaah. Orang yang menang sekali-kali tidak akan mengalami bencana maut yang kedua.’”

KSZI: Sesiapa yang bertelinga, dengarlah apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaah. Mereka yang menang tidak akan mengalami sengsara kematian yang kedua.

KSKK: Barang siapa bertelinga hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaat-jemaat: Si pemenang tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua."

VMD: Siapa yang mendengarnya, haruslah memperhatikan yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Orang yang menang tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua.”

AMD: Barangsiapa mempunyai telinga, biarlah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat, ‘Orang-orang yang menang tidak akan disakiti pada kematian yang kedua.”

TSI: “Nah, buat apa telingamu itu?! Dengarkanlah baik-baik berita ini yang Roh-Ku sampaikan kepada ketujuh jemaat! “Inilah hadiah yang akan diberikan kepada kalian masing-masing yang menang dalam peperangan rohani ini: Kamu tidak akan mengalami kematian tahap kedua.”

TSI3: “Jangan sampai ajaran-Ku ini hanya masuk telinga kanan keluar telinga kiri! Renungkanlah berita itu, yang disampaikan Roh-Ku kepada ketujuh jemaat! “Aku berjanji kepada setiap orang yang menang dalam peperangan rohani ini: Kamu tidak akan mengalami kematian tahap kedua.”

BIS: Barangsiapa dapat mendengar, hendaklah memperhatikan apa yang dikatakan oleh Roh Allah kepada jemaat-jemaat! Mereka yang menang, sama sekali tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua."

TMV: Jika kamu bertelinga, dengarkanlah apa yang dikatakan oleh Roh Allah kepada jemaah! Mereka yang menang tidak akan mengalami derita kematian kedua."

BSD: Kalau kalian mempunyai telinga, dengarkanlah apa yang dikatakan Roh Allah kepada jemaat-jemaat! Orang yang menang tidak akan menderita kematian yang kedua.’”

FAYH: "Siapa bertelinga hendaknya mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat: Siapa yang menang tidak akan menderita Kematian Kedua."

ENDE: Barang siapa mempunjai telinga hendaklah ia mendengarkan sabda Roh kepada geredja-geredja, katanja: Barang siapa menang, dia tidak akan menderita kerugian dari kematian kedua.

Shellabear 1912: Maka barang siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar barang yang dikatakan oleh Roh kepada segala sidang itu. Maka orang yang menang itu, sekali-kali tiada ia akan kena bencana oleh maut yang kedua kali itu.

Klinkert 1879: Barang-siapa jang bertelinga, hendaklah ija menengar akan barang jang dikatakan olih Roh kapada segala sidang itoe. Bahwa orang jang menang, ija akan takena behaja maut jang kadoewa itoe.

Klinkert 1863: {Mat 13:9} Barang-siapa jang berkoeping, biar dia dengar apa jang dikataken Roh sama segala pakoempoelan. Orang jang menang tidak dia kena bahaja mati jang kadoewa.

Melayu Baba: Orang yang ada kuping, biar dia dngar apa Roh bilang sama itu eklisia smoa. Orang yang mnang skali-kali t'ada nanti kna chlaka oleh nombor dua kali punya kmatian.

Ambon Draft: Pada sijapa ada talinga-talinga, hendaklah ija dengar, apatah Roch itu katakan ka-pada djama/et-djama/et: Ba-rang sijapa berawleh kame-nangan, tijada akan kena sangsara mawt jang kaduwa.

Keasberry 1853: Maka barang siapa yang ada burtulinga, handaklah didungarnya apa yang dikatakan ulih Roh kapada sidang sidang jumaat itu; Orang yang munang tiadalah iya kuna bahya deri hal maut yang kadua.

Keasberry 1866: Maka barang siapa yang ada bŭrtŭlinga, handaklah didŭngarnya apa yang dikatakan ulih Roh kapada sidang sidang jŭmaah itu; Orang yang mŭnang, tiadalah iya kŭna bahya derihal maut yang kadua.

Leydekker Draft: Sijapa jang bertelinga 2, hendakhlah 'ija menengar 'apa Rohh 'itu baferman pada segala djamaxat. Sijapa jang menang, tijada 'ija 'akan kena madlaret deri pada mawt jang kaduwa 'itu.

AVB: Sesiapa yang bertelinga, dengarlah apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaah. Mereka yang menang tidak akan mengalami sengsara kematian yang kedua.”

Iban: "Awakka orang ke bisi pending, ningaka jaku ti disebut Roh Kudus ngagai semua eklisia. Orang ke menang enda kena laban pemati ti kedua.'


TB ITL: Siapa bertelinga <2192> <3775>, hendaklah ia mendengarkan <191> apa <5101> yang dikatakan <3004> Roh <4151> kepada jemaat-jemaat <1577>: Barangsiapa menang <3528>, ia <91> <0> tidak <3756> <3361> akan menderita apa-apa <0> <91> oleh <1537> kematian <2288> yang kedua <1208>."


Jawa: Sing sapa duwe kuping, ngrungokna apa kang dadi pangandikane Sang Roh marang pasamuwan-pasamuwan: Sing sapa unggul, iku bakal ora nandhang susah ana ing pati kang kapindho.”

Jawa 2006: Sapa kang duwé kuping, ngrungokna apa kang dipangandikakaké déning Roh marang pasamuwan-pasamuwan: Sing sapa unggul, iku ora bakal nandhang sangsara déning pati kang kapindho."

Jawa 1994: Sing sapa ngrungu nggatèkna apa sing dingandikakaké déning Rohé Allah marang pasamuwan-pasamuwan! Sing sapa tetep pangabektiné bakal ora disangsara déning pati sing kapindho."

Jawa-Suriname: “Sapa sing nduwé kuping, dirungokké tembungé Roh Sutyi marang pasamuan-pasamuan. “Sapa sing mantep terus ora bakal ngalami pati kapindo.

Sunda: Ku sabab eta, lamun enya mah boga ceuli, regepkeun kumaha dawuhan Roh Allah ka jamaah-jamaah! Sing saha nu unggul, moal keuna ku siksaan maot anu kadua."

Sunda Formal: Mun rumasa boga ceuli, denge sakur anu diandikakeun ku Ruh ka jamaah-jamaah. Sing saha nu unggul, hamo kasiksa ku maot anu kadua.”

Madura: Sapa se bisa ngedhing, kodu agateyagi apa se edhabuwagi Errohna Allah ka jema’at-jema’at! Pa-sapa se mennang, ta’ kera nanggung sossa pa-apa polana patena se kapeng dhuwa’."

Bauzi: Abo ubu zohot meodi labihasu meedameam làhà um ba ame geàdamna bohu laba voedume Alati vaitesu abehamdemna ba modem vabak. Labihàmu um dogoi im aim bak ehena Alam Aha Nutabe Neàna labe Eba modi vizi Eho ot vai fa neo uba abo Eba tu vuzehi vahi meedam dam abo dam zi mei dam zi meime ahebu vameadaha im nim iademe aime ozodam labe meedale.’ Laham im lam Yohanes oho nasi toedume Eba tu vuzehi vahi meedam dam num debu Smirna laba esuhu dam lam vuusu vou aasdamda laba olule,” lahame ab vameadaham.

Bali: Sawireh keto, yen kita ngelah kuping, padingehangja sabda ane kasabdayang baan Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa ane katiba teken pasamuan-pasamuane. Nyenja menang, ia bakal tusing nandang pati, dikalan tekan patine ane kaping pindo.”

Ngaju: Eweh je tau mahining, keleh ie manantuani taloh je insanan Roh Hatalla akan kare ungkup! Oloh je manang samasinde jaton mangkeme kapehe en-en awi pampatei je kaduee."

Sasak: Sai-sai saq iniq dedengah, harus perhatiang napi saq temanikang siq Roh Allah tipaq jemaah-jemaah! Sai-sai saq menang, ndẽq gen menderite napi-napi lantaran kematẽan saq kedue."

Bugis: Nigi-nigi mulléi maréngkalinga, sitinajai napénessai aga iya napowadaé Rohna Allataala lao ri jema’-jema’é! Mennang iya pakalaé, dé’ sises-siseng matu nanrasa-rasa agi-agi ri amaténg iya maduwaé."

Makasar: Inai-nai akkulle allangngere’, parallui naparhatikang anjo apa Napaua RohNa Allata’ala mae ri jama’ah-jama’aka! Ia ammetaya, tena sikali nalasessa apa-apa ri kamateang makaruaya."

Toraja: Minda-minda ketalinga la naperangii tu apa Napokada Penaa lako mintu’ kombongan na iatu to patalo tae’ nala urrua lenni kasanggangan kamatean ma’penduan.

Duri: Ia to tomangpesa'ding la naingaran to apa napau Roh Allataala lako jamaa. Na ia to topatalo, te'damo nalamentama naraka to disanga too kamatean mangpenduan."

Gorontalo: Titalotita ta o bulonga podungohiyo, tiyo musi modungohe u polele mayi lo Roh lo Allahuta'ala ode nga'amila jama'ati. Titalotita ta mo'odutolo sambe salamati, tiyo didu modutola wolo-wolo to opopate oluwoliyo.”

Gorontalo 2006: Titaalo tita tamoo̒ dungohe, mamusi mopoo̒ tuoto wolo u tilahuda mai lo Rohullah to jajaa-maa̒alo! Timongolio tamoo̒haama, sama-samaata diila tamo dutola wolo-wolo to opopate u oluolio."

Balantak: Ime a men daa nongorongor upa men ia bantilkonmo Alus Molinas na jama'at, ia tio momorongori. Mian men daa momoko mungurungku'i kuasa men ba'idek, ia sianmo lapus men kopinduanna.”

Bambam: Lako ingganna ma'hupatau pahallu la umpatanam talinganna umpalempe sulim patomalinna anna napaillaam penabai inde tula'na Penaba Maseho lako ingganna jumaa'. Menna-menna patalo, tau ia too tä'um ia la muolai pi'di' kamateam ma'penduanna."

Kaili Da'a: Isema-sema naria talingana, epemo mpakabelo-belo nuapa to niuli Nosa Nagasa nu Alatala ka todea topomparasaya ri umba-umba ngata. "Isema-sema padagi da'a ntoto mawela pesuku riara naraka to niuli kamatea karongganina."

Mongondow: Ki ine im mokodongog, yo tarukira onu im pinoguman in Roho i Allah kon jama'at mita! Mosia inta mo'untung, beresi bidon diaí mokorasa kon roriga ing kopatoian induanya."

Aralle: Ponna ke pemalaia' ungnginsang manahpa, ya' pehingngii si'da-si'dai samai ang natula' Inaha Masero pano di pitu jumaa'! Tau ang patalo danne' la unsa'ding kamadahhaang di kamateang kapendoanna. "

Napu: Hemakau au motalinga, nipehadingi mpuu apa au nauli Inao Malelaha i to Sarani i boea-boeana. Hema au menangi, bara mpuuhe ina molambi pehuku i lalu naraka au rahanga kapate karombelana."

Sangir: I sain makạdingihẹ̌ e pěmpěnaungko apang kụ ilẹ̌hengetang u Rohkẹ̌ u Ruata e su apang jamaatẹ̌! I sain nakawatạ, mambeng tawe sarung mẹ̌tatahangu sigěsạ sarang kạdodọ ual᷊ingu kapapohong karuan sul᷊ene."

Taa: Wali si’i gombo i Nosa Mapasing resi komi to mangaya. Wali i sema tau to nadonge ntalinganya, padongeka. Ia manganto’o, ‘I sema tau to menang, ia taa damangarata kapate to kadua.’”

Rote: Ba'eneu see fo ana hapu namanene soona, ela leo bee na ana taoafik neu hata fo Manetualain Dula Dale na nafadan neu hataholi kamahehele nala! Sila fo manasengi kala, neukose ala ta doidoso hata-hata makandondook neme mamate kadua mai fa."

Galela: He! Ngini nakoso de nia ngauka tanu, niise o kia Ngohi de o Gurumi Qatetebi so mitemo o bi gogobu-gogobuka. O nyawa nagoona nakoso o dodoto ikokulai yaholu de Ngohi ipiricaya qaputuru maro o prajurit moi imakudubu sidago lo watura, so ona magena ngaroko manga rohe isoneka, duma upa sidago ona asa isone ma sinoto kali. Gena upa sidago o narakaka yaumo."

Yali, Angguruk: Ap sa isanggo wereg halug Allah hime fanowon Ele umalikisi fam urukon holtuk laruhu. Ap sa ine wereg halug ap winon ininggik pireneg angge war atukmu at ino war aruhu fug, fano welaruhu."

Tabaru: Ngini de nia ngaukoka so tanu nio'isenika 'okia naga 'o Ngomasa 'Itebi-tebini 'isidemo 'o jamati 'isinoimika! 'O nyawa gee yalaku-laku 'o dorou ma pareta, 'ona dua 'o songene ma warasa ma modidi ma sangisara koyakidaenuwa.'"

Karo: Adi lit kin cupingndu begikenlah kai si ikataken Kesah Dibata man perpulungen-perpulungen! Kalak si menang lanai pagi isakiti kematen si peduaken."

Simalungun: Sagala na marpinggol itangihon ma na hinatahon ni Tonduy in bani kuria in. Na monang in seng anjai mahua ia bahenon ni hamatean na paduahon in.”

Toba: Ditangihon na marpinggol ma na nidok ni Tondi i tu angka huria: Ndang mahua na monang i bahenon ni hamatean na paduahon i!

Dairi: Idengkohken simerpènggel mo kata sinidokken Tendi Dèbata taba kuria-kuria. Oda terkekadè kemmatèen pedua kaliken i karina simennang i."

Minangkabau: Siya nan lai dapek mandanga, andaklah mamparatikan apo nan dikatokan dek Roh Allah, kabake jamaat-jamaat! Urang-urang nan manang, inyo indak ka manangguangkan sansaro saketek juwo doh, dek kamatian nan kaduwo ko."

Nias: Haniha zi tola mamondrongo, ya mube'e ba dõdõnia hadia niw̃a'õ Geheha Lowalangi ba mbanua Niha Keriso andrõ! Haniha zi mõna, tebai manõ i'alani ia fa'amate si mendrua andrõ."

Mentawai: Kasei simaarep piú kau ilelek'aké sikuat Ketsat Sipunenan ka tubudda sapaamian! Sia simamanang, táan raoorik apa pá, kalulut kamateiat sikarua."

Lampung: Sapa gaoh sai dapok ngedengi, hagani ngeperhatiko api sai dicawako ulih Ruh-Ni Allah jama jemaah-jemaah! Tian sai menang, sama sekali mak haga menderita api-api ulih kematian sai kerua."

Aceh: Barang sigasoe hase jideungoe, bah kheueh jisimak peue nyang jipeugah lé Roh Allah ubak jeumaáh-jeumaáh! Awaknyan nyang meunang, sagai-sagai hana teuma meudeurita sapeue lé maté nyang keudua."

Mamasa: La napatananni manappa talinga ma'rupa tau anna paillaan tambukki inde tula'na Penawa Masero lako angganna kombonganna to mangngoreanne. Benna-benna patalo, tae' ia la ussa'dingan mapa'di'na kamatean kapenduanna.”

Berik: Aamei seyafter taterisi aaiserem waakenfer isa sarbisini, Mafnana Uwa Sanbagirmana aa jes bilipminirim safna Ai As jei ne tebananaram jebe! Angtane kanaufer Abar Ajeya finaram, jei jam ne tamtamtababiyen tere gamjon naurabaraiserem."

Manggarai: Céing ata manga tilun, poro séngét apa ata curup le Nai Nggeluk oné sanggéd weki serani: Céing ata ontong, hia toé manga susan ali mata te suan, ngong mata tédéng lén.”

Sabu: Nadu do nara ta dhanno, do jhamma ke ta dhanno ta tenae ne nga ne do pa le ri Henga Deo pa jemaat-jemaat! Ro ne do nara he, adho tu-tu ke ro do medae ri ta dhui hape lua hedui-herui nga-nga ri lua made do kedhue wari ne."

Kupang: Naa! Dengar bae-bae apa yang Tuhan pung Roh ada kasi tau sang Dia pung jamaꞌat dong. Orang yang batahan iko Beta sampe dia mati, nanti dia sonde sangsara di laut api yang manyala sonde pake barenti. Deng bagitu, dia sonde mati kali kadua.’”

Abun: Sane nin brek nin dabe muya-muma kadit nde, wo nin jammo sukdu gato Yefun Allah Gen ki nai yé gato onyar kem mo Yefun Yesus mo nu ari ne et. Yé gato nggi wai kadit bur ré bi suk-i yo, bere sukkwop wam kedowe yo tok án nde, án yo kwop to kapyo mato kapyo nde."

Meyah: Erek iwa idou os isma idou ongga ebriyi gij mar insa koma, beda iwa ig mar ongga Efena Ebsi agot gu iwa ongga rusnok Mod Ari rot iskusk ojgomu. Jeska rusnok ongga rinesiri gu Bilis guru, rua bera rinagos gij mona ongga rusnok ragos rot ofosma jueka guru."

Uma: "Hema to tilingaa, pe'epei mpu'u-e' napa to na'uli' Inoha' Tomoroli' hi topetuku'-ku hi butu ngata-na. "Hema to medagi, bate uma-ra mpai' mporata pehuku' hi rala naraka to rahanga' kamatea karongkani-na."

Yawa: Syare wadanide, are pirati amarikoame rasakinavo Anawayo Vambunin ama ayao mo raura anugano Amisy mansaije rai, weamo po ranaun. Are pirati bambunin po ayao mamun mine so rapinde, opamo indati siuri inta makanande ai jakatoe ramu arono weno jirume makanande.”


NETBible: The one who has an ear had better hear what the Spirit says to the churches. The one who conquers will in no way be harmed by the second death.’

NASB: ‘He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. He who overcomes will not be hurt by the second death.’

HCSB: "Anyone who has an ear should listen to what the Spirit says to the churches. The victor will never be harmed by the second death.

LEB: The one who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. The one who conquers will never be harmed by the second death.’

NIV: He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. He who overcomes will not be hurt at all by the second death.

ESV: He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. The one who conquers will not be hurt by the second death.'

NRSV: Let anyone who has an ear listen to what the Spirit is saying to the churches. Whoever conquers will not be harmed by the second death.

REB: You have ears, so hear what the Spirit says to the churches! Those who are victorious cannot be harmed by the second death.’

NKJV: "He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. He who overcomes shall not be hurt by the second death."’

KJV: He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches; He that overcometh shall not be hurt of the second death.

AMP: He who is able to hear, let him listen to {and} heed what the Spirit says to the assemblies (churches). He who overcomes (is victorious) shall in no way be injured by the second death.

NLT: "Anyone who is willing to hear should listen to the Spirit and understand what the Spirit is saying to the churches. Whoever is victorious will not be hurt by the second death.

GNB: “If you have ears, then, listen to what the Spirit says to the churches! “Those who win the victory will not be hurt by the second death.

ERV: “Everyone who hears this should listen to what the Spirit says to the churches. Those who win the victory will not be hurt by the second death.

EVD: “Every person that hears these things should listen to what the Spirit says to the churches. The person that wins the victory will not be hurt by the second death.

BBE: He who has ears, let him give ear to what the Spirit says to the churches. He who overcomes will not come under the power of the second death.

MSG: "Are your ears awake? Listen. Listen to the Wind Words, the Spirit blowing through the churches. Christ-conquerors are safe from Devil-death."

Phillips NT: Let every listener hear what the Spirit says to the Churches: The victorious cannot suffer the slightest hurt from the second death.

DEIBLER: Everyone who wants to understand [MTY] must listen carefully to the message that God’s Spirit speaks to the congregations. After those who conquer Satan die, nothing will ever eternally separate them from God. That would be as though they died a second time.’”

GULLAH: “Oona got yea fa yeh, ainty? Den oona oughta yeh wa God Sperit da tell de choch dem. “Dem wa still stan scrong atta Satan done try um, de secon dyin ain gwine tetch um.

CEV: If you have ears, listen to what the Spirit says to the churches. Whoever wins the victory will not be hurt by the second death.

CEVUK: If you have ears, listen to what the Spirit says to the churches. Whoever wins the victory will not be hurt by the second death.

GWV: Let the person who has ears listen to what the Spirit says to the churches. Everyone who wins the victory will never be hurt by the second death.


NET [draft] ITL: The one who has <2192> an ear <3775> had better hear <191> what <5101> the Spirit <4151> says <3004> to the churches <1577>. The one who conquers <3528> will <91> in no way <3756> <3361> be harmed <91> by <1537> the second <1208> death <2288>.’ <<  Wahyu 2 : 11 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran