Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [WBTCDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Wahyu 2 : 17 >> 

WBTC Draft: "Siapa yang mendengarnya, haruslah memperhatikan yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. "Aku akan memberikan manna yang tersembunyi kepada setiap orang yang menang. Dan Aku akan memberikan batu putih kepadanya. Di atas batu putih itu tertulis nama baru. Tidak ada seorang pun yang tahu nama baru itu. Hanya orang yang menerimanya akan tahu nama baru itu.


AYT: Ia yang memiliki telinga biarlah mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Kepada dia yang menang, Aku akan memberikan manna yang tersembunyi; dan Aku akan memberikan kepadanya sebuah batu putih, dan sebuah nama baru tertulis pada batu itu, yang tidak seorang pun mengetahuinya kecuali orang yang menerimanya.”

TB: Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat: Barangsiapa menang, kepadanya akan Kuberikan dari manna yang tersembunyi; dan Aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih, yang di atasnya tertulis nama baru, yang tidak diketahui oleh siapapun, selain oleh yang menerimanya."

TL: Barangsiapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar kata Roh kepada segala sidang jemaat. Maka kepada orang yang menang, kepadanyalah Aku akan memberi Manna yang tersembunyi itu, dan Aku akan memberi kepadanya suatu batu putih dan pada batu itu tersurat suatu nama baharu, yang tiada diketahui oleh seorang pun, melainkan oleh orang yang menerima dia."

MILT: Siapa yang mempunyai telinga, biarlah dia mendengarkan apa yang Roh katakan kepada gereja-gereja. Bagi dia yang menang, Aku akan memberikan kepadanya makan dari manna yang telah disembunyikan dan Aku akan memberikan batu putih kepadanya dan pada batu itu tertulis nama yang baru yang tidak seorang pun mengetahuinya, kecuali dia yang menerimanya."

Shellabear 2010: Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan oleh Ruh kepada jemaah-jemaah. Orang yang menang akan Kuberi manna yang tersembunyi, juga batu yang putih. Pada batu itu tertulis nama yang baru, yang tidak diketahui oleh seorang pun selain oleh orang yang menerimanya.’"

KS (Revisi Shellabear 2011): Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan oleh Ruh kepada jemaah-jemaah. Orang yang menang akan Kuberi manna yang tersembunyi, juga batu yang putih. Pada batu itu tertulis nama yang baru, yang tidak diketahui oleh seorang pun selain oleh orang yang menerimanya."

Shellabear 2000: Barangsiapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan oleh Ruh kepada jemaah-jemaah. Orang yang menang akan Kuberi manna yang tersembunyi, juga batu yang putih. Pada batu itu tersurat nama yang baru, yang tidak diketahui oleh seorang pun selain oleh orang yang menerimanya.’”

KSZI: Sesiapa yang bertelinga, dengarlah apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaah. Aku akan memberikan sebahagian manna yang tersembunyi kepada mereka yang menang. Juga aku akan memberinya batu putih yang bertulis nama baru, yang tidak diketahui oleh sesiapa selain penerimanya.

KSKK: Barang siapa bertelinga hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada Gereja-gereja: kepada si pemenang Aku akan memberikan manna yang tersembunyi. Dan Aku akan memberikan juga sebuah batu putih yang di atasnya tertulis sebuah nama baru yang tidak diketahui oleh siapa pun selain oleh dia yang menerimanya."

VMD: Siapa yang mendengarnya haruslah memperhatikan yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Aku akan memberikan manna yang tersembunyi kepada setiap orang yang menang. Dan Aku akan memberikan batu putih kepadanya, dan di atas batu putih itu tertulis nama baru. Tidak ada seorang pun yang tahu nama baru itu kecuali orang yang menerimanya.”

AMD: Barangsiapa mempunyai telinga, biarlah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat, ‘Aku akan memberikan manna yang tersembunyi kepada setiap orang yang menang. Masing-masing orang akan menerima batu putih yang bertuliskan nama yang baru. Tidak ada seorang pun yang tahu nama ini selain orang yang menerimanya.’”

TSI: “Nah, buat apa telingamu itu?! Dengarkanlah baik-baik berita ini yang Roh-Ku sampaikan kepada ketujuh jemaat! “Inilah hadiah yang akan diberikan kepada kalian masing-masing yang menang dalam peperangan rohani ini: Kepadamu akan Ku-berikan hadiah untuk memakan sebagian dari ‘manna’ yang tersembunyi. Dan Aku akan memberikan batu putih kepadamu, dan di atas batu putih itu akan tertulis nama baru yang Aku berikan secara khusus kepadamu— yang tidak akan dikenal oleh siapa pun, kecuali kamu sendiri.”

TSI3: “Jangan sampai pesan-Ku ini masuk telinga kanan keluar telinga kiri! Renungkanlah berita itu, yang disampaikan Roh-Ku kepada ketujuh jemaat! “Kepada setiap orang yang menang dalam peperangan rohani ini, Aku berjanji: Kamu akan menerima bagian dari manna yang tersembunyi dan batu putih. Di atas batu putih itu tertulis nama baru yang Aku berikan secara khusus kepadamu, yang tidak akan diketahui oleh siapa pun kecuali kamu sendiri.”

BIS: Barangsiapa dapat mendengar, hendaklah memperhatikan apa yang dikatakan oleh Roh Allah kepada jemaat-jemaat! Mereka yang menang, akan Kuizinkan makan manna yang tersembunyi, dan masing-masing akan menerima daripada-Ku sebuah batu putih. Pada batu itu tertulis suatu nama yang baru, yang tidak diketahui oleh siapa pun juga, selain oleh orang yang menerimanya."

TMV: Jika kamu bertelinga, dengarkanlah apa yang dikatakan oleh Roh Allah kepada jemaah! Mereka yang menang akan Aku kurniai manna yang tersembunyi. Aku juga akan mengurniai setiap orang daripada mereka seketul batu putih. Batu itu ditulisi nama baru, yang tidak diketahui oleh sesiapa pun, kecuali orang yang menerimanya."

BSD: Kalau kalian mempunyai telinga, dengarkanlah apa yang dikatakan Roh Allah kepada jemaat-jemaat! Aku mempunyai manna yang tersembunyi. Aku akan memberikan sebagian dari manna itu kepada orang yang menang. Aku juga akan memberikan sebuah batu putih yang ditulisi sebuah nama baru kepadanya. Nama itu hanya diketahui oleh orang yang menerimanya. Orang lain tidak akan mengetahuinya.’”

FAYH: "Siapa bertelinga hendaknya mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat: Siapa yang menang akan makan manna yang tersembunyi, yaitu makanan dari surga; dan kepada masing-masing akan Kuberikan sebuah batu putih, dan pada batu itu akan terukir nama baru yang tidak diketahui seorang pun kecuali orang yang menerimanya."

ENDE: Barang siapa mempunjai telinga, hendaklah ia mendengarkan sabda Roh kepada geredja, katanja: Barang siapa menang, akan Kuberikannja makna jang tersembunji; dan Aku akan menganugerahkannja sebuah batu ketjil, putih warnanja, dan diatasnja tertulis sebuah nama baru, jang tak dikenal seorangpun ketjuali dia jang menerimanja.

Shellabear 1912: Maka barang siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar barang yang dikatakan oleh Roh kepada segala sidang itu. Maka akan orang yang menang kelak aku memberi dari pada mana yang tersembunyi itu, dan aku akan memberi kepadanya batu licin yang putih, dan pada batu itu ada tersurat nama yang baru, yang tiada diketahui oleh seorang pun melainkan oleh orang yang menerima dia.

Klinkert 1879: Barang-siapa jang bertelinga, hendaklah ija menengar akan barang, jang dikatakan olih Roh kapada segala sidang itoe. Maka kapada orang jang menang akan koeberi makan man jang tersemboeni itoe dan akan koeberikan kapadanja saboewah batoe pemilih jang poetih, maka dalam batoe itoe teroekir soeatoe nama beharoe, jang tidak diketahoei olih sa'orang djoea pon, melainkan orang, jang berolih akandia.

Klinkert 1863: Maka barang-siapa jang berkoeping, biar dia dengar apa jang dikataken Roh sama segala pakoempoelan. Maka sama orang jang menang Akoe nanti kasih makan manna jang semboeni itoe, dan Akoe nanti kasih sama dia satoe batoe poetih, maka dalem itoe batoe ada tertoelis satoe nama baroe, jang trada satoe orang taoe, melainken orang jang mendapet dia.

Melayu Baba: Orang yang ada kuping, biar dia dngar apa Roh bilang k-pada itu eklisia smoa. Orang yang mnang, k-pada dia sahya nanti kasi manna yang tersmbunyi itu, dan sahya nanti kasi dia satu batu lichin yang puteh, dan atas itu batu ada tertulis satu nama bharu, yang satu orang pun ta'tahu chuma orang yang trima.

Ambon Draft: Pada sijapa ada talinga-talinga, hendaklah ija dengar a-patah Roch itu katakan kapada djama/et-djama/et! Barang sij-apa berawleh kamenangan, Aku ini akan memb/eri kapa-danja makan deri pada manna jang tersembunji, dan akan kasi kapadanja satu batu-udji jang putih, dan baserta deng-an batu-udji jang putih itu, satu nama baharu tersurat atasnja, jang barang sa; awrang pawn tijada tahu, melajinkan dija itu jang tarima itu.

Keasberry 1853: Maka barang siapa yang ada burtulinga, handaklah didungarnya apa yang dikatakan ulih Roh kapada sidang sidang jumaat itu; Maka kapada orang yang munang aku kulak akan mumbri makan manna yang tursumbunyi itu, dan aku akan mumbri padanya batu putih, maka dalam batu itu ada turtulis suatu nama bharu, yang tiada dikutaui sa'orang juapun, mulainkan orang yang mundapat dia.

Keasberry 1866: Maka barang siapa yang ada bŭrtŭlinga, handaklah didŭngarnya apa yang dikatakan ulih Roh kapada sidang sidang jŭmaah itu: Maka kapada orang yang mŭnang aku kŭlak akan mŭmbri makan manna yang tŭrsŭmbunyi itu, dan aku akan mŭmbri padanya batu putih, maka dalam batu itu ada tŭrtulis suatu nama bahru yang tiada dikŭtahui sa’orang jua pun, mŭlainkan orang yang mŭndapat dia.

Leydekker Draft: Sijapa jang bertelinga 2, hendakhlah 'ija menengar 'apa Rohh 'itu baferman pada segala djamaxat. Sijapa jang menang, 'aku 'akan karunjakan padanja makan deri pada Man jang tersembunji, dan 'aku 'akan karunjakan padanja sawatu batu tahhsin jang putih, dan di`atas batu tahhsin 'itu tersurat sawatu nama baharuw, jang barang sa`awrang tijada meng`enal, melajinkan 'ija jang tarima dija 'itu.

AVB: Sesiapa yang bertelinga, dengarlah apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaah. Aku akan memberikan sebahagian manna yang tersembunyi kepada sesiapa yang menang. Juga Aku akan memberinya batu putih yang bertulis nama baru, yang tidak diketahui oleh sesiapa selain penerimanya.”

Iban: Awakka orang ke bisi pending, ningaka jaku ti disebut Roh Kudus ngagai semua eklisia. Aku deka meri mana ti resia ngagai orang ke menang, lalu Aku deka meri ngagai iya sigi batu ti burak, ti udah ditulis enggau siti nama ti baru, ti enda ditemu orang reti, kelimpah ari orang ke nerima batu nya.'


TB ITL: Siapa bertelinga <2192> <3775>, hendaklah ia mendengarkan <191> apa <5101> yang dikatakan <3004> Roh <4151> kepada jemaat-jemaat <1577>: Barangsiapa menang <3528>, kepadanya <846> akan Kuberikan <1325> dari manna <3131> yang tersembunyi <2928>; dan <2532> Aku akan mengaruniakan <1325> kepadanya <846> batu <5586> putih <3022>, yang di <1909> atasnya <5586> tertulis <1125> nama <3686> baru <2537>, yang <3739> tidak <3361> diketahui <1492> oleh siapapun <3762>, selain <1487> oleh yang menerimanya <2983>." [<2532>]


Jawa: Sapa kang duwe kuping, ngrungokna apa kang dadi pangandikane Sang Roh marang pasamuwan-pasamuwan: Sing sapa unggul, bakal Sunparingi mangan mana kang piningit, sarta Sunganjar watu putih, kang ing dhuwure katulisan jeneng anyar, kang ora kawruhan ing wong, kajaba kang nampani.”

Jawa 2006: Sapa kang duwé kuping, ngrungokna apa kang dadi pangandikané Roh marang pasamuwan-pasamuwan: Sapa kang unggul, bakal sunparingi mangan manna kang piningit; sarta sunganjar watu putih, kang ing ndhuwuré katulisan jeneng anyar, kang ora kawruhan ing wong, kajaba kang nampani iku."

Jawa 1994: Sapa sing krungu, nggatèkna apa sing dadi pangandikané Sang Roh Suci marang pasamuwan-pasamuwan. Sing sapa unggul bakal Dakparingi mangan manna sengkeran, sarta bakal Dakparingi watu putih. Ing watu mau kaukir jeneng anyar, sing ora dingertèni ing wong, kejaba mung sing diparingi mau."

Jawa-Suriname: “Sapa sing nduwé kuping, dirungokké tembungé Roh Sutyi marang pasamuan-pasamuan. “Sapa sing menang bakal tak kèki manah simpenan lan bakal tak kèki watu putih. Nang watu putih kuwi ketulis jeneng sing anyar, jeneng sing ora ènèng sing ngerti, kejaba namung wong sing dikèki jeneng mau.

Sunda: Ku sabab kitu, lamun enya boga ceuli, regepkeun kumaha dawuhan Roh Allah ka jamaah-jamaah! Sing saha nu unggul, ku Kami rek dibere ngadahar manna gaib. Jeung masing-masing rek dibere batu bodas nu diukiran ku hiji ngaran anyar nu moal aya nu nyaho, salian ti anu narimana."

Sunda Formal: Mun rumasa boga ceuli, denge sakur anu diandikakeun ku Ruh ka jamaah. Sing saha nu unggul, baris meunang sabangsa kadaharan anu disebut: Manna Gaib jeung diganjar hiji batu putih, anu diukiran hiji ngaran anyar, anu hamo aya nu nyaho iwal ti anu narimana.”

Madura: Sapa se bisa ngedhing, kodu agateyagi apa se edhabuwagi Errohna Allah ka jema’at-jema’at. Pa-sapa se mennang, bi’ Sengko’ eedinana ngakan manna se badha e kennengngan se ta’ etangale’e oreng, ban bakal narema’a dhari Sengko’ bato pote settong ebang. Bato jareya etolese settong nyama se anyar, se ta’ ekataowe sapa’a bai, kajabana oreng se narema.

Bauzi: Nasi aimale. Uho meidavat naat uba vabidume geàdamnàme geàmu uho Eba lab tu vuzehi meedaha bak lam mu voom vaba gi keàtet meedam bohu vuusu meedameam làhà meit vastehe manna lam Eho neo asum ahoba niba esdamna ba uba loda tame. Labi Eho laha ke fauhana uba laha ahala loida tame. Um ee Eho vousai vou baedalo modemu ame ke zi lam um ee gàhàna Eho laba ahala toeida tame. Labi Eho toehena labe, “Akatihasu ozome taluhela?” laham im tombu lam meit aame ozobohudehe vabna abo gi dat na vaha dàt ahamo aame ozobohudemna lam Eho laha uba loda tame. Labihàmu um dogoi im aim bak ehena Alam Aha Nutabe Neàna labe Eba modi vizi Eho ot vai fa neo uba abo Eba tu vuzehi vahi meedam dam abo dam zi mei dam zi meime ahebu vameadaha im nim iademe aime ozodam labe meedale.’ Laham im lam Yohanes oho nasi toedume Eba tu vuzehi vahi meedam dam num debu Pergamus laba esuhu dam lam vuusu vou aasdamda laba olule,” lahame ab vameadaham.

Bali: Sawireh keto, yen kita ngelah kuping, padingehangja sabda ane kasabdayang baan Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa buat pasamuan-pasamuane! Nyenja menang, ia bakal baang Ulun roti manna ane pingit ento. Ulun masih bakal maang ia suang-suang batu putih, ane misi adan ane anyar, ane tusing tawanga baan anake, sajawining olih sang ane nampi.”

Ngaju: Eweh je tau mahining, keleh manantuani taloh je insanan awi Roh Hatalla akan kare ungkup! Oloh je manang, kareh inyoho-Ku kuman manhu je basilim te, tuntang genep bitie kareh manarima bara Aku ije batu baputi. Intu batu te tarasurat ije aran taheta, je jaton ingatawan awi eweh bewei, beken bara oloh je manarimae."

Sasak: Sai bedowẽ kentok, harus ie dengahang napi saq temanikang siq Roh Allah tipaq jemaah-jemaah! Sai-sai saq menang, gen Tiang bẽng kelorang manna saq teseboq, dait Tiang gen bẽng ie pade batu putẽq. Lẽq batu nike tetulis sopoq aran saq baru, saq ndẽq tetaoq siq sai-sai, selain siq dengan saq nerimaq batu putẽq nike."

Bugis: Nigi-nigi mulléi maréngkalinga, sitinajai napénessai aga iya napowadaé Rohna Allataala lao ri jema’-jema’é! Mennang iya pakalaé, Upalaloi matu manréi manna iya tassubbué, sibawa tungke’-tungke’ tarimai matu polé ri Iyya séddi batu puté. Ri batuéro tarokii séddi aseng iya barué, iya dé’é naissengngi muwi niga, ri lainnaé tau iya tarimaéngngi."

Makasar: Inai-nai akkulle allangngere’, parallui naparhatikang anjo apa Napaua RohNa Allata’ala mae ri jama’ah-jama’aka! Ia ammetaya, laKukellai angkanrei kanre taccokkoa; siagang massing lanatarimai battu ri Nakke se’re batu kebo’. Lalang ri anjo batua nia’ tattulisi’ areng beru, tenaya naassengi rupataua, pantaranganna tau antarimayai."

Toraja: Minda-minda ketalinga la naperangii tu apa Napokada Penaa lako mintu’ kombongan. Na lako tu to patalo, la Kuben manna kabunian, sia la Kuben misa’ batu mabusa na dio batu iato tisura’ misa’ sanga ba’ru, tu tae’ misa’ tau untandai, sangadinna ia manna tu to untarimai.

Duri: Ia to tomangpesa'ding la naingaran to apa napau Roh Allataala lako jamaa. Na ia to topatalo la kueloran ngkande manna to tangdikita sola la kuben batu mabusa to kuuki'imo sanga baru to te'da naissenni tau laen mbacai, apa ia manda to tokuben."

Gorontalo: Titalotita ta o bulonga podungohiyo, tiyo musi modungohe u polele mayi lo Roh lo Allahuta'ala ode nga'amila jama'ati. Titalotita ta mo'odutolo sambe salamati, tiyo ma wohiya-U mao manna monto tambati u dila o'onto, odelo u ma ila lo tawu-tawuwala lo Israel tou mulo-mulolo mayi. Wawu Wau olo ma mongohi mao ode oliyo botu moputio u tula-tulade tanggula bohu to yitatiyo. Diyaluwo ngota mao ta motota lo tanggula boyito ngopohiya ta lololimo boyito.”

Gorontalo 2006: Titaalo tita tamoo̒ dungohu, mamusi mopoo̒ tuoto wolo u tilahuda mai lo Rohullah to jajaa-maa̒alo! Timongolio tamoo̒haama, mapoluasiyo-U̒ molamela manna u tutuuo̒, wau ngota-ngota mamololimo monto ola-U̒ botu moputio̒ tuwau. To botu boito tulatulade tanggulo tuwau u bohu, udiila otaawa penu boli lotatoonu, ngopohia lotaa mololimo mao̒."

Balantak: Ime a men daa nongorongor upa men ia bantilkonmo Alus Molinas na jama'at, ia tio momorongori. Mian men daa momoko mungurungku'i kuasa men ba'idek, ia bo taraion-Ku mangkaan manna men mawuni nda'amari surugaa, ka' bo taraion-Ku watu bubulak men na wawona nitulisii ngaan u'uru men sianta sa'angu'po mian a men ninginti'i saliwakon mian men nangalabot watu bubulak iya'a.”

Bambam: Lako ingganna ma'hupatau pahallu la umpatanam talinganna umpalempe sulim patomalinna anna napaillaam penabai inde tula'na Penaba Maseho lako ingganna jumaa'. Anna menna-menna patalo la kupande indo manna tibuni. Anna la kumana' toi batu mabusa naongei disuha' sanga bakahu, moi la menna tala naissanni napekalembasam sulibanna indo to untahimai."

Kaili Da'a: Isema-sema naria talingana, epemo mpakabelo-belo nuapa to nitesa Nosa Nagasa nu Alatala ka todea topomparasaya ri umba-umba ngata. Isema-sema padagi kana kuwai ka ira roti 'Manna' to natetabuniaka. Pade kana kuwai wo'u ka ira watu bula simbau saongu. Ri watu bula etu nitulisi sanga nabou to da'a ntoto ninjani tau ntanina, aga tau to mantarima watu bula etu to mangginjanina."

Mongondow: Ki ine im mokodongog, yo tarukira onu inta pinoguman in Roho i Allah kon jama'at mita! Mosia inta mo'untung, ogoi-Ku moka'an kom manna inta no'i buni, bo kom batuíannea motarima kon tobatuí batu mobudoí nongkon i-Nakoí. Kom batu tatua pinaisdon tangoi mobagu inta diaíbií kinota'auan i inekadon, kolikudbií intau inta notarima kon tua."

Aralle: Ponna ke pemalakoa' ungnginsang manahpa, ya' pehingngii si'da-si'dai samai ang natula' Inaha Masero pano di pitu jumaa'! Tau ang patalo kupabeine' ungngande dehpa manna ang tibuni, anna pantang la sika untahimbo mesa batu mabusa di Kodi'. Di hao yato di batu aha tiuki' mesa sanga ang bakahu, ang dai aha moi poro la mesa tau mangnginsang supung ang mantahimbo toboe'."

Napu: Hemakau au motalinga, nipehadingi mpuu apa au nauli Inao Malelaha i to Sarani i boea-boeana. Hema au menangi, ina Kupaliuhe maande manna au tewuni. Ina Kuwei worihe hambua watu au bula. I watu iti teuki hanga au wou, au bara raisa tauna ntanina. Au moisa, batena pea au modoko watu iti."

Sangir: I saim makạdingihẹ̌ e pěmpěnaungko apang nipěhengetangu Rohkẹ̌ u Ruata e su apan jamaatẹ̌! I saim makawatạ sarungbe Takụ iapakawala pakaěng manna kụ mạbawuni, ringangu sěngkatau-sěngkatau e sarung makatarimạ u watu mawira pẹ̌sěmbaụ e wọu Iạ. Su watu ene kạbawohẹ areng buhu, kụ tawe kasingkateng i sai-sai su l᷊ikudu i sain nakatarimạ e."

Taa: Si’i gombo i Nosa Mapasing resi komi to mangaya. Wali i sema tau to nadonge ntalinganya, padongeka. Ia manganto’o, ‘I sema tau to menang, Aku damangawaika sira mangkoni santila pangkoni mana to rawuni. Pasi Aku damangawaika seja tau etu sampa’i watu to buya samba’a pei samba’a. Watu etu nja’u ratulis sanga to bou. Sanga to bou etu tare to yusa mangansani, ojo patanya tau to mangantima mangansani.’”

Rote: Ba'eneu see fo ana hapu namanene soona, ela leo bee na ana taoafik neu hata fo Manetualain Dula Dale na nafa'dan neu hataholi kamahehele nala! Sila fo manasengi kala, neukose Au po'i fes la'a loti manna fo nananafuni ka, ma esa-esak neukose ana sipo batu fulak esa neme Au mai. Nai batu ndia, nanasulak na'de beuk esa fo esa boeo ta bubulu kana fa, ka'da hataholi mana sipo nana."

Galela: He! Ngini nakoso de nia ngauka, tanu niise o kia Ngohi de o Gurumi Qatetebi so mitemo o bi gogobu-gogobuka. O nyawa nagoona nakoso o dodoto ikokulai yaholu de Ngohi ipiricaya qaputuru maro o prajurit moi imakudubu sidago lo watura, so ona magenaka asa Ngohi tahike o ino manna yaiihu, ena gena o kia yadodiahi o sorogaka de lo tahike o teto qaaare moi. O teto magenaka kanaga yalefo o ronga qamomuane de magena o nyawa nagoona lo yanakowa ka cawali ona masirete yamamake asa yanako."

Yali, Angguruk: Ap sa isanggo wereg halug Allah hime fanowon Ele umalikisi fam urukon holtuk laruhu. Ap sa ine wereg halug suburu fanowon poholman wambik waharukon hirako werehon ari og uruhuk. Helep yanggowon eke fam unuk keron haharoho werehon eke Anden og uruhuk. Unuk ari ap obog toho enepelegma we it ininggikmu og isahukon eneg onoluk aruhu."

Tabaru: Ngini de nia ngaukoka so tanu nio'isenika 'okia naga 'o Ngomasa 'Itebi-tebini 'ingose 'o jamati 'isinoimika! Gee yalaku-laku 'o dorou ma pareta, 'ona 'asa takisidabi ya'odomo 'o manna gee 'i'iu-'iunika, de 'ona moi-moi 'asa yomadadawongo 'o teto 'i'are-'arese ngoioka. Ma tetoka ge'ena 'isilefoka 'o ronga ma sungi moi gee komoiwasi yanako, duga kayomada-dadawongo gee.'"

Karo: Adi lit kin cupingndu begikenlah kai si ikataken Kesah Dibata man perpulungen-perpulungen! Man kalak si nggo menang Kubereken sada bagin i bas manna si terbuni nari. Bage pe Kubereken man sekalak-sekalak sada batu rintik mbentar, si nggo isurati alu gelar si mbaru, si labo ise pe metehsa, seakatan si ngaloken batu e."

Simalungun: Sagala na marpinggol itangihon ma na hinatahon ni Tonduy in bani kuria in. Bani na monang in ma bereon-Ku manna na ponop in, anjaha bereon-Ku ma bani batu putih ampa goran na baru, na tarsurat bani batu ai, na so binotoh ni atap ise sobali na manjalosi.”

Toba: Ditangihon na marpinggol ma na nidok ni Tondi i tu angka huria: Tu na monang i ma lehononku sipanganon manna na buni i, jala lehononku tu ibana batu na saksak dohot goar na imbaru na sinurat tu atas batu i, na so binoto ni manang ise, ia so holan na manjalosa.

Dairi: Idengkohken simerpènggel mo sinidokken Tendi i mi kuria-kuria. Simennang i ngo Kuberrèken kipangan manna simboni i dèng janah karina kalak i menjalo sada batu mbulan bangKu nai. Tersurat ngo i batu i sada gerar rimbaru, siso nibettoh barang isè pè, laènken simenjalosa i."

Minangkabau: Siya nan lai dapek mandanga, andaklah mamparatikan apo nan dikatokan dek Roh Allah kabake jamaat-jamaat! Urang-urang nan manang, ka Ambo ijinkan makan manna nan ta andok, satiyok-tiyok inyo ka manarimo dari Ambo sabuwah batu putiah. Di batu tu tatulih suatu namo nan baru, nan indak dikatawui dek siyapo pun juwo, salain dek urang nan manarimonyo."

Nias: Haniha zi tola mamondrongo, ba ya itõngõni hadia ia niw̃a'õ Geheha Lowalangi ba mbanua Niha Keriso andrõ! Ya'ira si mõna, ba Utehegõ dania la'a mana si tobini andrõ, ba latema moroi khõ-Gu zamõsana sambua gara safusi. Ba gara da'õ tesura sambua dõi si bohou, si lõ i'ila haniha ia gõi, baero niha sanema ya'ia."

Mentawai: Kasei simaarep piú kau ilelek'aké sikuat Ketsat Sipunenan ka tubudda sapaamian! Simamanang, kuoobáaké rakom manna simalipput, samba senenda rasisiló bukkú simabulau sibara kaku. Ka bukkú néné, ai atusurat'aké sara oni sibau, sitaiaagaietda kasei pá, sarat sia lé sipasisisiló iagai nia."

Lampung: Sapa gaoh sai dapok ngedengi, hagani ngeperhatiko api sai dicawako ulih Ruh-Ni Allah jama jemaah-jemaah! Tian sai menang, haga Kuizinko nganik manna sai tesegok, rik masing-masing haga nerima jak Nyak sai batu handak. Di batu tetulis suatu gelar sai ampai, sai mak dipandai ulih sapa pun juga, selain ulih jelma sai menerimani."

Aceh: Barang sigasoe nyang hase jideungoe, bah kheueh jipeuleumah peue nyang geupeugah lé Roh Allah ubak jeumaáh-jeumaáh! Awaknyan nyang meunang, teuma Lôn bri idhin jipajoh manna nyang teusöm, dan maséng-maséng teuma jiteurimong nibak Ulôn saboh batée putéh. Nibak batée nyan teutuléh saboh nan nyang barô, nyang hana jiteupeue lé soe mantong, seulaén lé ureuëng nyang teurimong atra nyan."

Mamasa: La napatananni manappa talinga ma'rupa tau anna paillaan tambukki inde tula'na Penawa Masero lako angganna kombonganna to mangngoreanne. Anna benna-benna patalo la kupande manna membuni. Anna pantan la kumana' batu mabusa nangei diuki' mesa sanga bakaru. Inde sangae tae' dengan tau ummissananni anggami to untarimai.”

Berik: Aamei seyafter taterisi aaiserem waakenfer isa sarbisini, Mafnana Uwa Sanbagirmana aa jes bilipminirim safna Ai As jei ne tebananaram jebe! Angtane kanaufer Abar Ajeya finaram, Ai jep As golmisi tumilgala taman waaken-giriwer jeiserem, ane Ai gamjon jep As golmisi tuna sinsini. Tuna jeiserem bosna ibirmi jep aa gam tulisultenaram. Ane angtane nafsi jam towaswebiyen jep aa gam tulisultenaram, jengga angtane aa jei taabilirim, jei jenfentowaifener gangge towaswebili."

Manggarai: Céing ata manga tilun, poro séngét apa ata curup le Nai Nggeluk oné sanggéd weki serani: Céing ata ontong, oné hia hitu téing Laku hang manna ata pété ceha; agu widang Laku watu bakok atat bétan manga tulis weru ngasangn ata toé pecing lata bana, maik hanang lihat tiban kanang.”

Sabu: Nadu do nara ta dhanno, do jhamma ke ta dhanno ta tenae ne nga ne do pale ri Henga Deo pa jemaat-jemaat! Ro ne do nara he, do ta wie lua ke ri Ya ta nga'a manna do ngadde ne, jhe heddau-heddau do ta hamme do ta hamme hewue wowadu do wopudi ngati Ya. Pa wo wadu do naanne do bhuke ne hahhi ngara do wiu, do dho toi ie tari nadu we, wa la ngati ddau do hamme ne wowadu do naanne we."

Kupang: Naa! Dengar bae-bae apa yang Tuhan pung Roh ada kasi tau sang Dia pung jamaꞌat dong. Orang yang batahan iko sang Beta sampe dia mati, nanti Beta kasi dia makan roti \ manna\ dari sorga yang ada tasimpan bae-bae. Nanti Beta ju kasi sang dia batu puti satu yang ada tatulis dia pung nama baru. Cuma dia sandiri sa yang tau itu nama, ma orang laen sonde tau.’”

Abun: Sane nin brek nin dabe muya-muma kadit nde, wo nin jammo sukdu gato Yefun Allah Gen ki nai yé gato onyar kem mo Yefun Yesus mo nu ari ne et. Yé gato nggi wai kadit bur ré bi suk-i yo, bere Ji syo sugit gato ye kendo gum do, 'manna' ne napyo nai án git. Sugit ne yo bor wa yé mwa jam nde, wo tepsu suga nyim tuya Yefun syo manna nai ye Israel wa án kem mo bur ré, bere Ji syo manna nai yé gato nggi wai kadit bur ré bi suk-i subere yé ne nggiwa simo Yefun bi os-i pe sor. Sane dom, bere Ji syo jok kwo dik yo nai án. Mo jok ne ye krom gum be mó, wo yé gato ku jok ne sor ete jam gum gato ye krom mone."

Meyah: Erek iwa idou os isma idou ongga ebriyi gij mar insa koma, beda iwa ig rot mar ongga Efena Ebsi agot gu iwa ongga rusnok Mod Ari rot iskusk ojgomu. Erek iwa inesiri gu Bilis guru, beda Didif dimeita maat egens ongga ofoka manna gu iwa. Manna insa koma bera ah jejema gij mebaga ros. Noba Didif dimeita mamu ebsi ongga dunggu keingg yeyin ifoka ongga efeinah tumu gu iwa si. Noba yeyin ifoka insa koma bera ah jejema jeska rusnok enjgineg. Iwa isinsiyai egens egens ijginaga rot yeyin ifoka ongga efeinah insa koma ojgomu."

Uma: "Hema to tilingaa, pe'epei mpu'u-e' napa to na'uli' Inoha' Tomoroli' hi topetuku'-ku hi butu ngata-na. "Hema to medagi, kupiliu-ra ngkoni' manna to tewuni. Kuwai'-ra hameha' watu to bula. Hi watu toe te'uki' hanga' to bo'u, to uma ra'incai tau ntani'-na. To mpo'inca, muntu' tauna to mpotarima watu toe-wadi."

Yawa: Syare wadanide, are pirati amarikoame rasakinavo Anawayo Vambunine ama ayao mo raura anugano Amisy mansaije rai, weamo po ranaun. Are pirati bambunin po ayao mamun mine so rapinde, Syo anaisyo manna ngkokaibe inta raunande ai, muno Syo oramo mpoper inta raugaje irati ai. Orame so Syo tamo wanyin inta ratoe rai. Tame somamo vatane inta po raene jewen, yara vatano raugaje amarom obo pirati po raen.”


NETBible: The one who has an ear had better hear what the Spirit says to the churches. To the one who conquers, I will give him some of the hidden manna, and I will give him a white stone, and on that stone will be written a new name that no one can understand except the one who receives it.’

NASB: ‘He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. To him who overcomes, to him I will give some of the hidden manna, and I will give him a white stone, and a new name written on the stone which no one knows but he who receives it.’

HCSB: "Anyone who has an ear should listen to what the Spirit says to the churches. I will give the victor some of the hidden manna. I will also give him a white stone, and on the stone a new name is inscribed that no one knows except the one who receives it.

LEB: The one who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. To the one who conquers, I will give to him [some] of the hidden manna, and I will give to him a white stone, and on the stone a new name written, that no one knows except the one who receives [it].’

NIV: He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. To him who overcomes, I will give some of the hidden manna. I will also give him a white stone with a new name written on it, known only to him who receives it.

ESV: He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. To the one who conquers I will give some of the hidden manna, and I will give him a white stone, with a new name written on the stone that no one knows except the one who receives it.'

NRSV: Let anyone who has an ear listen to what the Spirit is saying to the churches. To everyone who conquers I will give some of the hidden manna, and I will give a white stone, and on the white stone is written a new name that no one knows except the one who receives it.

REB: You have ears, so hear what the Spirit says to the churches! To anyone who is victorious I will give some of the hidden manna; I will also give him a white stone, and on it will be written a new name, known only to him who receives it.’

NKJV: "He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. To him who overcomes I will give some of the hidden manna to eat. And I will give him a white stone, and on the stone a new name written which no one knows except him who receives it ."’

KJV: He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches; To him that overcometh will I give to eat of the hidden manna, and will give him a white stone, and in the stone a new name written, which no man knoweth saving he that receiveth [it].

AMP: He who is able to hear, let him listen to {and} heed what the Spirit says to the assemblies (churches). To him who overcomes (conquers), I will give to eat of the manna that is hidden, and I will give him a white stone with a new name engraved on the stone, which no one knows {or} understands except he who receives it.

NLT: "Anyone who is willing to hear should listen to the Spirit and understand what the Spirit is saying to the churches. Everyone who is victorious will eat of the manna that has been hidden away in heaven. And I will give to each one a white stone, and on the stone will be engraved a new name that no one knows except the one who receives it.

GNB: “If you have ears, then, listen to what the Spirit says to the churches! “To those who win the victory I will give some of the hidden manna. I will also give each of them a white stone on which is written a new name that no one knows except the one who receives it.

ERV: “Everyone who hears this should listen to what the Spirit says to the churches! “I will give the hidden manna to everyone who wins the victory. I will also give each one a white stone that has a new name written on it. And no one will know this name except the one who gets the stone.

EVD: “Every person that hears these things should listen to what the Spirit says to the churches! “I will give the hidden manna to every person that wins the victory. I will also give that person a white rock. On this rock a new name is written. No person knows this new name. Only the person that gets the rock will know the new name.

BBE: He who has ears, let him give ear to what the Spirit says to the churches. To him who overcomes I will give of the secret manna, and I will give him a white stone, and on the stone a new name, of which no one has knowledge but he to whom it is given.

MSG: "Are your ears awake? Listen. Listen to the Wind Words, the Spirit blowing through the churches. I'll give the sacred manna to every conqueror; I'll also give a clear, smooth stone inscribed with your new name, your secret new name."

Phillips NT: Let the listener hear what the Spirit says to the Churches: I will give the victorious some of the hidden manna, and I will also give him a white stone with a new name written upon it which no man knows except the man who receives it.

DEIBLER: Everyone who wants to understand [MTY] must listen carefully to the message that God’s Spirit speaks to the congregations. To everyone who conquers Satan, I will give blessings that will be like the food called manna that is in a jar that is {that someone has} hidden. I will also give them a white stone on which I will engrave a new name, a name that no one but the ones who receive it will know.’”

GULLAH: “Oona got yea fa yeh, ainty? Den oona oughta yeh wa God Sperit da tell de choch dem! “De people wa still stan scrong atta Satan done try um, A gwine gii ebry one ob um some ob dat food dey call manna wa people ain see now. Den too, A gwine gim one white stone wid nyew name wa write pon um. Nobody ain gwine know de name wa write pon de stone cep de poson wa A gii dat name ta.”

CEV: If you have ears, listen to what the Spirit says to the churches. To everyone who wins the victory, I will give some of the hidden food. I will also give each one a white stone with a new name written on it. No one will know that name except the one who is given the stone.

CEVUK: If you have ears, listen to what the Spirit says to the churches. To everyone who wins the victory, I will give some of the hidden food. I will also give each one a white stone with a new name written on it. No one will know that name except the one who is given the stone.

GWV: Let the person who has ears listen to what the Spirit says to the churches. I will give some of the hidden manna to everyone who wins the victory. I will also give each person a white stone with a new name written on it, a name that is known only to the person who receives it.


NET [draft] ITL: The one who has <2192> an ear <3775> had better hear <191> what <5101> the Spirit <4151> says <3004> to the churches <1577>. To the one who conquers <3528>, I will give <1325> him <846> some of the hidden <2928> manna <3131>, and <2532> I will give <1325> him <846> a white <3022> stone <5586>, and <2532> on <1909> that stone <5586> will be written <1125> a new <2537> name <3686> that <3739> no one <3762> can understand <1492> except <1487> <3361> the one who receives <2983> it.’ <<  Wahyu 2 : 17 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran