Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [YALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Yohanes 18 : 36 >> 

Yali, Angguruk: "An nibam ngi reg lahi ambeg kinangma tuma fug. An nibam ngi reg ambeg kinangma tuma lalepma hahen Notsiyen nibil atuk lit tog aplepma An Yahudi inap ininggikmu ale fug angge famen An nibam yugmu kinangma tuma wereg eleg," ibag.


AYT: Yesus berkata, “Kerajaan-Ku bukan dari dunia ini. Jika kerajaan-Ku dari dunia ini, pelayan-pelayan-Ku pasti akan melawan supaya Aku tidak diserahkan kepada orang-orang Yahudi. Akan tetapi, kerajaan-Ku bukanlah dari dunia ini.”

TB: Jawab Yesus: "Kerajaan-Ku bukan dari dunia ini; jika Kerajaan-Ku dari dunia ini, pasti hamba-hamba-Ku telah melawan, supaya Aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi, akan tetapi Kerajaan-Ku bukan dari sini."

TL: Maka sahut Yesus, "Kerajaan-Ku itu bukannya daripada dunia ini; jikalau kerajaan-Ku daripada dunia ini, niscaya berperanglah segala laskar-Ku, supaya jangan Aku diserahkan kepada orang Yahudi; tetapi sekarang kerajaan-Ku itu bukan dari sini."

MILT: YESUS menjawab, "Kerajaan-Ku bukan berasal dari dunia ini. Jika kerajaan-Ku berasal dari dunia ini, para pengawal-Ku tentu telah berjuang agar Aku jangan diserahkan kepada orang-orang Yahudi; tetapi sekarang kerajaan-Ku bukanlah berasal dari sini."

Shellabear 2010: Sabda Isa, "Kerajaan-Ku bukanlah dari dunia ini. Jika kerajaan-Ku dari dunia, tentunya pengawal-pengawal-Ku akan melawan supaya Aku tidak sampai jatuh ke tangan orang Israil. Akan tetapi, kerajaan-Ku bukan dari dunia ini."

KS (Revisi Shellabear 2011): Sabda Isa, "Kerajaan-Ku bukanlah dari dunia ini. Jika kerajaan-Ku dari dunia, tentunya pengawal-pengawal-Ku akan melawan supaya Aku tidak sampai jatuh ke tangan orang Israil. Akan tetapi, kerajaan-Ku bukan dari dunia ini."

Shellabear 2000: Sabda Isa, “Kerajaan-Ku bukanlah dari dunia ini. Jika kerajaan-Ku dari dunia, niscaya pengawal-pengawal-Ku akan melawan supaya Aku tidak sampai jatuh ke tangan orang Israil. Akan tetapi, kerajaan-Ku bukan dari dunia ini.”

KSZI: Isa menjawab, &lsquo;Kerajaan-Ku bukanlah daripada dunia ini. Kiranya kerajaan-Ku dari dunia ini, tentulah para pengikut-Ku berjuang mempertahan-Ku daripada diserahkan kepada orang Yahudi. Tetapi kerajaan-Ku bukanlah dari sini.&rsquo;

KSKK: Jawab Yesus, "Kerajaan-Ku bukan dari dunia ini. Seandainya Aku ini seorang raja seperti raja-raja dunia ini, pasti hamba-hamba-Ku tidak akan membiarkan Aku diserahkan kepadamu. Tetapi kerajaan-Ku bukan dari dunia ini."

WBTC Draft: Jawab Yesus, "Kerajaan-Ku bukan dari dunia ini. Jika kerajaan-Ku dari dunia ini, pasti hamba-hamba-Ku telah melawan, supaya Aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi, tetapi Kerajaan-Ku dari tempat yang lain."

VMD: Jawab Yesus, “Kerajaan-Ku bukan dari dunia ini. Jika kerajaan-Ku dari dunia ini, pasti hamba-hamba-Ku telah melawan, supaya Aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi, tetapi Kerajaan-Ku dari tempat yang lain.”

AMD: Yesus berkata, “Kerajaan-Ku bukan dari dunia ini. Jika kerajaan-Ku dari dunia ini, pelayan-pelayan-Ku pasti akan berjuang supaya Aku tidak ditangkap oleh orang-orang Yahudi. Tetapi, kerajaan-Ku ada di tempat lain.”

TSI: Lalu Yesus berkata kepadanya, “Pemerintahan-Ku tidak berasal dari dunia ini. Kalau pemerintahan-Ku berasal dari dunia ini, pasti mereka yang berpihak kepada-Ku sudah berjuang supaya Aku tidak diserahkan kepada para pemimpin Yahudi. Tetapi memang tempat pemerintahan-Ku bukan di dunia ini.”

BIS: Yesus berkata, "Kerajaan-Ku bukan dari dunia ini. Andaikata kerajaan-Ku dari dunia ini, orang-orang-Ku akan berjuang supaya Aku jangan diserahkan kepada para penguasa Yahudi. Tetapi memang kerajaan-Ku bukan dari dunia ini!"

TMV: Yesus berkata, "Pemerintahan-Ku bukan dari dunia ini. Jika pemerintahan-Ku dari dunia ini, semua orang-Ku akan melawan supaya Aku tidak diserahkan kepada para penguasa Yahudi. Tidak, pemerintahan-Ku bukan dari dunia ini!"

BSD: Yesus berkata, “Kerajaan-Ku bukan dari dunia ini. Seandainya kerajaan-Ku dari dunia ini, tentu pengikut-pengikut-Ku sudah berjuang supaya Aku jangan diserahkan kepada pemimpin-pemimpin Yahudi. Tetapi, memang kerajaan-Ku bukan seperti kerajaan-kerajaan di dunia.”

FAYH: Yesus menjawab, "Aku bukan raja duniawi. Seandainya demikian, pengikut-pengikut-Ku tentu mengadakan perlawanan, ketika Aku ditangkap oleh pemimpin-pemimpin orang Yahudi. Tetapi Kerajaan-Ku bukan dari dunia."

ENDE: Djawab Jesus: KeradjaanKu bukan termasuk dunia ini. Sekiranja keradjaanKu dari dunia ini, tentu laskarKu sudah berdjuang membela Aku, supaja djangan Aku diserahkan ketangan orang Jahudi. Akan tetapi keradjaanKu bukan dari sini.

Shellabear 1912: Maka jawab Isa, Akan kerajaanku itu bukannya dari pada dunia ini asalnya: jikalau kerajaanku dari pada dunia ini, neschaya melawanlah rayat-ku, supaya jangan aku diserahkan kepada orang Yahudi; tetapi akan sekarang kerajaanku bukan dari sini asalnya.

Klinkert 1879: Maka sahoet Isa: Bahwa karadjaankoe itoe boekan karadjaan doenia ini; kalau kiranja karadjaankoe soeatoe karadjaan doenia ini, nistjaja melawanlah segala hambakoe, soepaja djangan akoe diserahkan kapada orang Jehoedi, tetapi sakarang karadjaankoe boekan disini.

Klinkert 1863: Jesoes menjaoet: {Yoh 6:15; 1Ti 6:13} Karadjaan saja boekan dari ini doenia. Kaloe kiranja karadjaan saja dari ini doenia, pesti hamba saja soedah melawan, sopaja djangan saja diserahken sama orang Jahoedi; tetapi sakarang karadjaan saja boekan dari sini.

Melayu Baba: Isa jawab, "Sahya punya kraja'an bukan deri ini dunia: jikalau sahya punya kraja'an deri dunia ini, sahya punya r'ayat-r'ayat sudah pun mlawan, spaya jangan sahya kna srah k-pada orang Yahudi: ttapi skarang kraja'an sahya bukan deri sini."

Ambon Draft: Menjahutlah Tuhan JE-SUS: Karadja; anku bukan ada deri pada dunjaj ini; djikalaw karadja; anku adalah deri pada dunja ini, tantu djuga hamba-hambaku sudahlah baku-pa-rang, agar djangan B/eta de-sarahkan kapada awrang-aw-rang Jehudi; tetapi sakarang karadja; anku bukan ada deri sini.

Keasberry 1853: Maka sahut Isa, Adapun krajaanku bukannya krajaan dunia ini: maka jikalau kiranya krajaan ku krajaan dunia ini, nuschaya rayatku tulah mulawanlah, supaya jangan aku disurahkan pada orang Yahudi: tutapi skarang krajaanku bukannya disini.

Keasberry 1866: Maka sahut Isa, Adapun krajaanku bukannya krajaan dunia ini; maka jikalau kiranya krajaanku krajaan dunia ini, nŭschaya rayatku tŭlah mŭlawanlah, supaya jangan aku disŭrahkan pada orang Yahudi; tŭtapi skarang krajaanku bukannya disini.

Leydekker Draft: Sahutlah Xisaj: karadja`anku bukan 'ada deri pada dunja 'ini: djikalaw karadja`anku 'adalah deri pada dunja 'ini, nistjaja segala chadimku sudahlah berbowat parang, sopaja djangan 'aku sudahlah desarahkan pada 'awrang Jehudij: tetapi sakarang karadja`anku bukan 'ada deri sini.

AVB: Yesus menjawab, “Kerajaan-Ku bukanlah daripada dunia ini. Kiranya kerajaan-Ku dari dunia ini, tentulah para murid-Ku berjuang mempertahan-Ku daripada diserahkan kepada orang Yahudi. Tetapi kerajaan-Ku bukanlah dari sini.”

Iban: Disaut Jesus, "Perintah Aku ukai ari dunya tu. Enti perintah Aku ari dunya tu, bala orang ke nitihka Aku tentu deka ngelaban ngambika Aku enda diserahka ngagai orang Judah. Tang perintah Aku ukai ari dunya tu."


TB ITL: Jawab <611> Yesus <2424>: "Kerajaan-Ku <932> <1699> bukan <3756> dari <1537> dunia <2889> ini <5127>; jika <1487> Kerajaan-Ku <932> <1699> dari <1537> dunia <2889> ini <5127>, pasti hamba-hamba-Ku <5257> <1698> telah melawan <75>, supaya <2443> Aku jangan <3361> diserahkan <3860> kepada orang Yahudi <2453>, akan tetapi <1161> Kerajaan-Ku <932> <1699> bukan <3756> dari sini <1782>." [<1510> <1510> <302> <3568> <1510>]


Jawa: Gusti Yesus mangsuli: “Kraton Kula boten saking donya punika; manawi kraton Kula saking donya punika, mesthi tiyang-tiyang Kula sami lumawan ing perang, supados Kula sampun ngantos kaulungaken dhateng tiyang Yahudi. Nanging kraton Kula boten saking ngriki.”

Jawa 2006: Yésus paring wangsulan, "Kraton Kula mboten saking donya ngriki; manawi kraton Kula saking donya ngriki, mesthi tiyang-tiyang Kula sami nglawan, supados Kula sampun ngantos kaulungaken dhateng tiyang Yahudi. Nanging kraton Kula mboten saking ngriki."

Jawa 1994: Pangandikané Gusti Yésus: "Kraton Kula mboten saking donya. Menawi Kraton Kula saking donya menika, tiyang-tiyang Kula temtunipun sampun nglawan perang, supados Kula sampun ngantos dhawah ing tanganipun tiyang Yahudi. Pancèn Kraton Kula mboten saking donya ngriki!"

Jawa-Suriname: Gusti Yésus semaur: “Dudu wong jagat kéné sing ndadèkké Aku dadi ratu. Semunggoné wong jagat kéné sing ndadèkké Aku dadi ratu, balaku mesti pada nglawan mbélani Aku supaya Aku ora dityekel karo wong Ju. Nanging yakuwi, dudu wong jagat kéné sing ndadèkké Aku dadi ratu.”

Sunda: Waler Yesus, "Karajaan Kaula sanes ti dunya ieu. Upami karajaan Kaula ti ieu dunya, para panganut Kaula baris tarung ngabelaan, ulah dugi ka Kaula beunang ku gegeden-gegeden urang Yahudi. Sanes, karajaan Kaula sanes ti ieu dunya!"

Sunda Formal: “Karajaan Simkuring sanes di dunya ayana. Upama karajaan Simkuring di dunya mah, balad Simkuring tangtu bebela, supaya Simkuring ulah nepi ka beunang ku urang Yahudi. Sanes, karajaan Simkuring sanes di dunya ieu.”

Madura: Dhabuna Isa, "Karaja’an Kaula banne dhari dunnya paneka. Ja’ sakenga karaja’an Kaula dhari dunnya paneka, tanto reng-oreng Kaula alaban sopaja badan kaula ta’ sampe’ epassra’agi ka ja-pangrajana Yahudi. Namong karaja’an Kaula pajat banne dhari dunnya paneka!"

Bauzi: Lahahat Yesusat fa neo ab vi gagoham. “Eho Boehàdateboli dam vuusu im vahokedam bak lam ba bak damat Eba gagu meedam vabak. Ebe Eho Boehàdatebolehe bak amomoite. Em bak dàt boehàdateboleheda modemeam làhà damat Em sihi di lam dam Eba vi tau meedam dam labe fa Eba tau, ‘Yesus a Yahudi dam bake ub lomule,’ lahame ame Em sihi dam lamti ot belui ot beluiam bak. Lahana Ebe Eho Boehàdatebolehe bak lam ba bak dàt modem bakti uloho vabak. Ebe bak amomoite.”

Bali: Ida Hyang Yesus raris masaur sapuniki: “Pamrentahan Tiange boyaja pamrentahan jagate puniki; yening pamrentahan Tiange saking jagate puniki, sinah wadua balan Tiang pacang melanin Tiang, mangda Tiang tan kejuk antuk wong Yahudine. Pamrentahan Tiange kawitnya boyaja saking jagate puniki!”

Ngaju: Yesus hamauh, "Karajaan ayung-Ku dia bara kalunen toh. Jaka karajaang-Ku te bara kalunen toh, kare oloh ayung-Ku kareh kalahi uka Aku dia inyarah akan kare panguasa Yehudi. Tapi karajaang-Ku puna dia bara kalunen toh!"

Sasak: Jawab Deside Isa, "Kerajaan Tiang ndẽq lẽman dunie niki. Seandẽne kerajaan Tiang lẽman dunie niki, pengiring-pengiring Tiang gen bejuang adẽq Tiang ndẽq teserahang ojok penguase Yahudi. Laguq mule kerajaan Tiang nike ndẽq lẽman dunie niki!"

Bugis: Nakkeda Yésus, "Akkarungek-Ku dé’ napolé ri linoéwé. Ebara’na akkarungek-Ku poléi ri linoéwé, sining tauk-Ku méwai matu kuwammengngi na aja’ nariyabbéréyak-Ka lao risining panguwasana Yahudié. Iyakiya mémeng akkarungek-Ku dé’ napolé ri linoéwé!"

Makasar: Nakanamo Isa, "INakke kakaraengangKu tena nabattu anrinni ri linoa. Ebara’ angkana battu anrinni ri linoa kakaraengangKu, ma’nassa langngewai taungKu sollanna tena nanipassareangA’ mae ri sikamma pamarentana tu Yahudia. Mingka tena memang nabattu anrinni ri linoa kakaraengangKu!"

Toraja: Nakuami Yesu mebali: Iatu kadatuangKu tangia kadatuan lan lino; iake la kadatuan lan lino, inang la mangea mintu’ solaKu, da angKu disorong lako to Yahudi; apa totemo iatu kadatuangKu tangia kadatuan lan lino.

Duri: Mebalimi Puang Isa nakua, "Ia to kaparentan-Ku' te'da napole lan mai lino. Ia ke la pole lanni mai lino, nalamangngewa to taung-Ku', anna danggi' kudipangngolo lako pekaamberan to-Yahudi. Apa te'da meman napole lan mai lino to kaparentan-Ku'."

Gorontalo: Ti Isa lolametao odiye, ”Yiladiya-U dila lonto duniya boti. Wonu Yiladiya-U lonto duniya boti, tahe kawaliya ola-U ma molawani, alihu Wau dila modehu ode olu'u lo tawu lo Yahudi boti. Bo Yiladiya-U dila lonto duniya boti!”

Gorontalo 2006: Tametao̒ li Isa, "Yilaidiaa-U̒ diila lonto dunia botie. Humayaalio yilaidiaa-U̒ lonto dunia botie, tautau-U̒ mamohipate alihu Wau̒ diila tawuduolio ode tahidihima kawasa lo Yahudi. Bo memangi yilaidiaa-U̒ diila lonto dunia botie!"

Balantak: Ia simbati i Yesus taena, “Batomundo'an-Ku taasi' na dunia kani'i. Kalu se' batomundo'an-Ku na dunia kani'i, sabole mian-Ku mariwuku muntulungkon i Yaku' kada' sian rookonon na moomoola'na Yahudi. Kasee batomundo'an-Ku taasi' na dunia kani'i!”

Bambam: Iya natimba'um Puang Yesus naua: "Kapahentaangku tä' buttu illaam mai inde lino. Aka indo kela buttu illaam mai inde lino, la mangngeba ingganna pentuhu'ku indana dibehoä' lako to kasallena to Yahudi. Sapo' abana inna tä' buttu illaam mai inde lino kapahentaangku."

Kaili Da'a: Nesonomo Yesus, "Poparentaku da'a nggari dunia e'i. Ane rapana Aku magau nggari dunia e'i natantumo topantuki-topantuki Aku kana meewa ala Aku ne'e rasoko bo rakeni ri ja'i topanggeniaka-topanggeniaka nto Yahudi. Tapi poparentaku da'a nggari dunia e'i."

Mongondow: Ki Yesus noguman, "Karaja'an-Ku na'a in de'emanbií nongkon dunia na'a. Aka kuma bo karaja'an-Ku na'a nongkon dunia na'a, daí intau-Ku mita im moramijibií totok simbaí Aku'oi diaí posarahkan kom ponguasa mita in Yahudi. Ta'e totu'ubií kong karaja'an-Ku de'emanbií nongkon dunia na'a!"

Aralle: Ma'tula'mi Puang Yesus naoatee, "Katomarayaangku dai sule yaling mai inde di lino. Aka' ke la sule yalingngi mai di lino, ya' napetunduimä'te' ingkänna petauangku anna dä' nasahka to pambahananna to Yahudi. Ampo' inang dai sule yaling mai di lino katomarayaangku."

Napu: Nauli Yesu: "Iko, baraNa nodo datu au moparenta i dunia ide. Ane kenodoNa datu i dunia ide, tauna au meula Iriko batena mobungka-bungkahe bona ineeNa rahaka hai rahuhu i tadulakonda to Yahudi. Agayana baraNa datu au hangko i dunia ide."

Sangir: Ungkuěngu Mawu Yesus, "Kararatuang-Ku e wal᷊inewe wọu dunia ini. Kai manga kararatuang-Ku e wọu dunia ini, ute angkeěng apan taumata-Ku e sarung mẹ̌tahutěndạ u Iạ e, tadeạu tawe isarakang su manga měngangawasan Yahudi. Kaiso mambeng kahěngang u kararatuang-Ku e asal᷊e wal᷊inewe wọu dunia ini!"

Taa: Wali i Yesu manganto’o, “Aku si’a ewa makole to maporenta ri lino si’i. Apa ane rapanya Aku ewa makole to maporenta ri lino si’i, ane ewa see joangKu damamparambangika Aku naka ne’e Aku danasoko ngkepala-kepala nto Yahudi etu. Pei si’a ewa wetu, wali manasa paporentangKu si’a ewa paporenta makole ri lino si’i.” Ewa wetu sono i Yesu.

Rote: Boema Yesus nae, "Au nusa nga ta neme daebafak ia mai fa. Leo uni ka Au nusa nga neme daebafak ia mai soona, neukose Au hataholi ngala sanga enok lakandoo, fo daenga ala boso fe Au leo manakoasa Yahudi la neu. Tehu memak Au nusa nga ta neme daebafak ia mai fa!"

Galela: De magena o Yesus wotemo unaka, "Ngohi manena upa nisitetero maro o kolano ipopareta o dunia manenaka. Nakoso igogou komagena, de to Ngohi Ai nyawa imomote asa ikudoti la upa sidago ngomi o Yahudika mia roriri asa Ngohi itago. Duma upa sidago noitahe Ngohi tokolano o dunia manenaka."

Tabaru: 'O Yesus wongose, "Ngoi 'ai pareta ko 'o dunianowa ne'ena. Nako la 'ai pareta 'o duniano ne'ena, 'ai nyawa-nyawa 'asa yokudoti la ngoi 'uwa 'i'asa 'o Yahudioka manga balu-balusika. Ma ma goungu to ngoi 'ai pareta ko ne'ena 'o dunianowa!"

Karo: Nina Jesus, "KinirajanKu labo i bas doni enda nari asalna. Adi i bas doni enda nari kin KinirajanKu tentu nggo ngelawan suruh-suruhenKu gelah ola Aku iendesken man kalak Jahudi. Tapi KinirajanKu labo i bas doni enda nari!"

Simalungun: Balos ni Jesus, “Ia Harajaon-Ku seng na hun dunia on ai. Ambit na hun dunia on Harajaon-Ku, seng tarbahen lang manlawan juakjuak-Ku, ase ulang hona ondoskon Ahu hubani halak Jahudi; tapi seng sisonin Harajaon-Kin!”

Toba: Jadi dialusi Jesus ma: Ndang sian portibi on harajaonku. Aut sian portibi on harajaonku, ndang tarbahen so mangalo angka naposongki, asa unang sahat Ahu tu angka Jahudi, alai ndang sisongon i harajaonki.

Dairi: Nina Jesus mo, "Ukum kerajanKu idi, oda ngo bagè kerajaen dunia èn. Ukum i dunia èn nai kin ngo kerajanKu idi, tentu mengalo mo nemmu orangKu asa ulang ipesakat Aku mendahi kalak Jahudi. Tapi oda ngo i dunia èn nai kerajanKu i!"

Minangkabau: Isa Almasih bakato, "Karajaan Ambo indak karajaan dunia ko doh. Kok sakironyo karajaan Ambo, dari dunia ko, tantu pangikuik Ambo ka mampatahankan, supayo Ambo jan sampai disarahkan kabake panguwaso-panguwaso urang Yahudi. Jadi, karajaan Ambo nan sabananyo, indak dari dunia ko doh!"

Nias: Imane Yesu, "Tenga famatõrõ ba gulidanõ andre wamatõrõ-Gu. Na famatõrõ gulidanõ wamatõrõ-Gu, ba molaw̃a niha si fao khõ-Gu ena'õ fabõi tebe'e Ndra'o ba danga niha Yahudi. Ba hiza sindruhu tenga soroi gulidanõ wamatõrõw̃a-Gu!"

Mentawai: Oto kuanangan ka matat Pilatus Jesus, "Tá ka polak néné aibara purimataatku. Bulat kelé baí ka polak nia aibara purimataatku néné, tá isoppi rapasaggak sapaguguletku, bulé tá ioi rasegéaké aku ka kabeira sautéra tai Jahudi. Tápoi bulat sibulatnia, tá ka polak néné aibara purimataatku!"

Lampung: Isa cawa, "Kerajaan-Ku lain jak dunia inji. Kik kerajaan-Ku jak dunia inji, jelma-jelma-Ku haga bejuang in Nyak dang diserahko jama jelma-jelma sai bekuasa Yahudi. Kidang sangun kerajaan-Ku lain jak dunia inji!"

Aceh: Geujaweueb lé Isa, "Keurajeuen Ulôn bukon lam donya nyoe. Meunyoe kirajih keurajeuen Lôn nibak lam donya nyoe ureuëng-ureuëng Lôn teuma jimeujuang mangat bék jijok Ulôn ubak peunguasa Yahudi. Teuma keubiet keurajeuen Ulôn bukon nibak donya nyoe!"

Mamasa: Natimba' Puang Yesus nakua: “Tae' Kao buttu illaan mai lino kaparentaangku. Annu kela buttu illaan mai lino, innang la mangngewa petauangku indaku dibaa lako perepi'na to Yahudi. Sapo tae' buttu illaan mai lino kaparentaangku!”

Berik: Yesus ga aa gutena, "Tamna Ai Ajep gwenaram Sanbakfe, gam ke aaf ogiri aaiserem jebe. Afa Tamna Ai Ajep gwenaram Sanbakfe aaf ogiri aaiserem jewer, angtane Ai aa jei ne onsobanaram jei angtane sanbak-sanbaka Yahudimanaiserem ga jebar gangge erabana, jega Ai As jam ne geryan jemnibe. Jengga tamna Ai Ajep gwenaram Sanbakfe jei ogiri aaiserem jepyan."

Manggarai: Mai walé de Mori Yésus: “Adak Daku toé oné mai lino ho’on; émét adak Daku oné mai lino ho’on, toét-toé, mendi Daku poli to’od te dungkang, kudut Aku néka téing oné ata Yahudik; maik adak Daku toé cé’é mai lino ho’on.”

Sabu: Ta lii ke Yesus, "Raipereda Ya adho ngati raiwawa do nadhe. Kita ne raipereda Ya ngati raiwawa do nadhe, moko ne ddau-ddau Ya do ta pelawa-pemuhu, mita do dho jhole Ya ma dhara wolaabba mone pereda do Yahudi. Tapulara do tarra ne raipereda Ya adho ngati raiwawa do nadhe!"

Kupang: Ju Yesus kasi tau bilang, “Beta bukan satu raja dari ini dunya. Te kalo Beta jadi raja macam bagitu, pasti Beta pung orang suru-suru dong marontak ko orang Yahudi sonde jadi tangkap ame sang Beta. Memang Beta jadi Raja. Ma sonde ada satu orang di ini dunya yang angka sang Beta bagitu.”

Abun: Yefun Yesus ki do, "Ji yo tepsu yeraja gato jom yetu mo bur ré nde. Ji tepsu yeraja mo bur ré yo, bere Ji bi pakon futmu mo ye Yahudi bi yeko, subere yeko ne yo but Ji nde. Sarewo Ji gum yeraja mo bur ré nde, wo mo pe yi re."

Meyah: Beda Yesus oroun oida, "Dedin owesa efek erek raja bera enen jeska mebif guru. Erek dedin owesa efek ongga en jeska mebif, beda dedin rusnok rimagobuma jera rua ongga Yahudi insa koma jeskaseda rinagei Didif guru. Tina guru, jeska dedin owesa efek erek raja bera en jeska monuh enjgineg ojgomu."

Uma: Na'uli' Yesus: "Kamagaua'-ku bela ngkai dunia' toi. Ane rapa'-na magau' hi dunia' toi mpu'u-a, tauna to mpotuku'-a bate me'ewa bona neo'-a rahoko' pai' rapewai' hi topoparenta to Yahudi. Tapi' Kamagaua'-ku bela ngkai dunia' toi."

Yawa: Yesus po apa ayao raura pare, “Sya munijo ibe akarive rai mamo mine so ma jewen. Weramu ranivara munijo ribe akarive rai mamo mine so ratire, weamo Sya kawasae usivuinyo rinaorai indamu vemo vatane wo rinaijar inaugavere no akarijo Yahudi mai nora. Weramu tugaeya, munijo ibe akarive rai mamo nori rati mine so ma jewen.”


NETBible: Jesus replied, “My kingdom is not from this world. If my kingdom were from this world, my servants would be fighting to keep me from being handed over to the Jewish authorities. But as it is, my kingdom is not from here.”

NASB: Jesus answered, "My kingdom is not of this world. If My kingdom were of this world, then My servants would be fighting so that I would not be handed over to the Jews; but as it is, My kingdom is not of this realm."

HCSB: "My kingdom is not of this world," said Jesus. "If My kingdom were of this world, My servants would fight, so that I wouldn't be handed over to the Jews. As it is, My kingdom does not have its origin here."

LEB: Jesus replied, "My kingdom is not of this world. If my kingdom were of this world, my servants would be fighting so that I would not be handed over to the Jews. But now my kingdom is not from here.

NIV: Jesus said, "My kingdom is not of this world. If it were, my servants would fight to prevent my arrest by the Jews. But now my kingdom is from another place."

ESV: Jesus answered, "My kingdom is not of this world. If my kingdom were of this world, my servants would have been fighting, that I might not be delivered over to the Jews. But my kingdom is not from the world."

NRSV: Jesus answered, "My kingdom is not from this world. If my kingdom were from this world, my followers would be fighting to keep me from being handed over to the Jews. But as it is, my kingdom is not from here."

REB: Jesus replied, “My kingdom does not belong to this world. If it did, my followers would be fighting to save me from the clutches of the Jews. My kingdom belongs elsewhere.”

NKJV: Jesus answered, "My kingdom is not of this world. If My kingdom were of this world, My servants would fight, so that I should not be delivered to the Jews; but now My kingdom is not from here."

KJV: Jesus answered, My kingdom is not of this world: if my kingdom were of this world, then would my servants fight, that I should not be delivered to the Jews: but now is my kingdom not from hence.

AMP: Jesus answered, My kingdom (kingship, royal power) belongs not to this world. If My kingdom were of this world, My followers would have been fighting to keep Me from being handed over to the Jews. But as it is, My kingdom is not from here (this world); [it has no such origin or source].

NLT: Then Jesus answered, "I am not an earthly king. If I were, my followers would have fought when I was arrested by the Jewish leaders. But my Kingdom is not of this world."

GNB: Jesus said, “My kingdom does not belong to this world; if my kingdom belonged to this world, my followers would fight to keep me from being handed over to the Jewish authorities. No, my kingdom does not belong here!”

ERV: Jesus said, “My kingdom does not belong to this world. If it did, my servants would fight so that I would not be handed over to the Jewish leaders. No, my kingdom is not an earthly one.”

EVD: Jesus said, “My kingdom does not belong to this world. If it belonged to this world, then my servants would fight so that I would not be given to the Jewish leaders. But my kingdom is from another place.”

BBE: Jesus said in answer, My kingdom is not of this world: if my kingdom was of this world, my disciples would have made a good fight to keep me out of the hands of the Jews: but my kingdom is not here.

MSG: "My kingdom," said Jesus, "doesn't consist of what you see around you. If it did, my followers would fight so that I wouldn't be handed over to the Jews. But I'm not that kind of king, not the world's kind of king."

Phillips NT: "My kingdom is not founded in this worldif it were, my servants would have fought to prevent my being handed over to the Jews. But in fact my kingdom is not founded on all this!"

DEIBLER: Jesus replied, “It is not people in [MTY] this world who are making me king. If it was people in this world who were making me a king, my disciples would have fought in order that the Jewish leaders [SYN] would be prevented {to prevent the Jewish leaders [SYN]} from seizing me. But it is not someone here in this world who is making me a king.”

GULLAH: Jedus tell Pilate say, “A ain a king like de king dem wa rule een dis wol. Ef A been a king like dat, me man dem gwine fight fa me so dat de Jew dem ain arres me. No, A ain a king like dem wa rule een dis wol yah.”

CEV: Jesus answered, "My kingdom doesn't belong to this world. If it did, my followers would have fought to keep me from being handed over to the Jewish leaders. No, my kingdom doesn't belong to this world."

CEVUK: Jesus answered, “My kingdom doesn't belong to this world. If it did, my followers would have fought to keep me from being handed over to the Jewish leaders. No, my kingdom doesn't belong to this world.”

GWV: Jesus answered, "My kingdom doesn’t belong to this world. If my kingdom belonged to this world, my followers would fight to keep me from being handed over to the Jews. My kingdom doesn’t have its origin on earth."


NET [draft] ITL: Jesus <2424> replied <611>, “My <1699> kingdom <932> is <1510> not <3756> from <1537> this <5127> world <2889>. If <1487> my kingdom <932> were <1510> from <1537> this <5127> world <2889>, my <1699> servants <5257> would be fighting <75> to keep me <1698> from being handed over <3860> to the <3588> Jewish <2453> authorities. But <1161> as it is, my <1699> kingdom <932> is <1510> not <3756> from here <1782>.” <<  Yohanes 18 : 36 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran