Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [YAWA]     [PL]  [PB] 
 <<  2 Korintus 6 >> 

1Reamirati reambe arakobe Amisye atavon wamo Apa anakere raijar, weti reamo ananyao so raugaje wasai: Apa kovo Po raunande wasai to mamo vemo wapo rawatambe nora.

2Weye Amisye payao pare: “Arono masyoto Syo rapatimu ndea mamai to, omamo masyoto Syo vatane mapaya awa ayao kakaije rai, arono naije Syo nya sambaya rarani to muno Syo naeranande kobe.” Wadanide! Masyoto Amisye po ratayao umaso ndea mamai to. Masyoto unumeso wade Amisy ai indamu Po wasapaya wapa ayao kakaije rai!

Paulus opamo atawandi siurije muno ana nsosobe rai

3Reamonae vatane wo reama anakere raura tantunawi, muno vemo ana reamo rave inta mo vatane maveti wonayo ude Amisye aiji nora.

4Yara ribeker indamu sya ana syo rave mo raroron kakavimbe risyamo vatano syanapatambe Amisye ai pi risy. Rinatawandi siurije muno anakotaro nsosobe manui rai to, maisyare so:

5Vatane wo inanepato mangkebe, muno wo inaugave siso no tanoano makova rai, muno wo vatano wanui manugan indamu wo arare veano rinave. Syo anakere raijaro panyoambe rave, namane inta yai riniki kakai, muno masyote inta yai sya anaisye meweno rinai.

6Muno anakotaro kaijinta wemi mo raroron kakavimbe risyamo vatano syanapatambe Amisye ai omamo no taiso: Risyamo inanuga ngkakavimbe, inanto Ayao Amisye rai, inatawandi vatane mai awa ana udave mamai dainye rai, ribekobeo vatane mai muno syo muinye rarorono mai, inanuga tugae rautan. Anawayo Vambunine mo inaugav,

7syo Amisye apa ayao tugae ravov, muno Apa vambunine no inai. Muno sya ana idave mamai no Amune rai, omamo raurata irati anaiyu muno omako syo raijar imarovave vatano manuga mamuno rinai mansai.

8Vatane inta wo inaijaseo titive, weramu kaijinta nanawamo wanaikebe rinai. Inta ukangkamambe rinai, weramu kaijinta wo inaura tantunawi. Syo ayao tugae obo raura, weramu vatane inta wo inawainamo vatano arurijate pa.

9Vatane inta ware, “Reamantatukambe Paulus ai.” Weramu tugaeyamo vatano wanui wo rinaen. Kavintare wene mo inaugav, weramu ritunana nene. Vatane wo rinanepato mangkebe, weramu rikakai rainy.

10Masyote intanamo rinanimaumbe, weramu rinanayanambe tutir. Risyamo ananuge meweno rinai, weramu syo vatane wanui mansaugav awave kovo manakoe rai. Risyaura ananugo no no mine so inta raije ramu, yara syaura anakotaro ngko dave rai tenambe.

11Sya arakovo Korintus, syo raura kakavimbe wasai to weye rimuinyo wasai rave. Anakotaro no no inanuga rai omamo syo raura wasai vintabo to.

12Inanuga mamo syo rauguji wasai ramu, weramu weapirati wasanuga rauguji rinai.

13Weapamo maisyare taune sya arikainye nawi weap, weti syayao aje wasai: Syo muinye rarorono wasai, ti syare wapo muinye raroron akare rinai tavon.

Vemo wambe intabove vatano wanave Yesus ai jewene mai nora

14Sya arakove, vemo wabe intabove vatano nanawirati wanave Yesus Kristus ai jewene matavon nora, weye mamaisye ramu. Indati vatano awa ana udave ngkove nawe, vatano awa ana udave mamune ube intabove kakaija. Vare me kaumure me nayamo indati ibe intabove kakai tavon.

15Muno Kristusa pe Anakakai Akoe pe yanuga mbe intabove jewen. Maisyare wemaisy, vatano wanave Kristus aije nawe, vatano wanave jewene nawe, manuga mbe intabove jewen tavon.

16Yavaro Amisye mamo yavaro wansambayambe Amisye aije mije, ti yare raugav siso raije omamo mamaisye ramu. Muno vatano wamanave Kristus ai wansaurata irati Yavaro Amisye umaso rai, weye Amisyo noa pitawabe pamo tuna wansanuga rai. Maisyare Amisye po raura pare: “Indati Risyamo ino no Sya kawasae awa yasyine rai muno ituna mansarijat. Risyirati awa Amisy, muno wenanawamo Sya kawasae.”

17Muno Amisye po raura akato pare: “Sya kawasae weap, wapuje vatano wantatukambe Rinai mansaora! Wade wapansopo mumuimbe! Vemo wapantukamo anakotaro ngkakainoanive rai nora! Indati Risyamo inanuga rausiso Syo wasaugav.

18Risyamo wapa Injaya pi Risy, muno weapamo Sya arikainyo wanya muno anya nanawi weap.” Amisy opirati apa vambunine ntiti rave, Apa ayao mije. <<  2 Korintus 6 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran