Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [YAWA]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 13 >> 

Nsakinavo ayao kakai rai jewen, weamo ngkakai nai

1Arono naije vatane inta ude Yesus ai wo raura ware, “Nandijawe Gubernur Pilatus po vatano Galilea inta maubaisy arono wo maere rameseo Amisye ai.”

2Umba Yesus po raura akananto mai pare, “Wapo ratantona wapare vatano Galilea umawe usiuri tai maisy weye awa ayao kakaije ntapekan dave awa arakovo Galilea kaijinta mansakivan. Weti wapare awa ayao kakai ntapekan wemi mbewar usiuri ti ukakai.

3Weramu Syo raura wasai syare jewena. Yara ayao kakaije no wasai tenambe, weti ranivara wasakinavo wapa ayao kakaije raije ramu, weaveti indati kakaije nde wasai tavon!

4Nandijawe yavaro anakoe mararai no mana amijo Siloam inta mbit ti mo vatano abusyinara eane kaumandeije makipi ti ukakai. Weapamo wapo ratantona wapare vatane wato awa ayao kakaije ntapekan dave awa arakovo una no Yerusalem mansakivan, wemi mbewar ukakai.

5Weramu Syo raura wasai syare jewena. Yara ayao kakaije no wasai tenambe, weti ranivara wasakinavo wapa ayao kakaije raije ramu, weaveti indati kakaije nde wasai tenambe tavon!”

6Umba Yesus po ananeneae inta raura pare, “Amisye aurata irati vatano apaura irati inyo ara inta rai no apa nawaisye ama uga. Masyote inta de po mane rakani weramu po ama mane inta raene ramu.

7Weti po raura vatano panapatambe apa nawaisye umawe raije ai pare, ‘Inya! Tume mandei to ide syo mane rakani no inyo ara so rai, weramu syo mane inta raene ramu. Weti syare nyo rate vayave, weye mo kopa ama manijo kove rai bayave yara mane ramu.’

8Weramu vatano panapatambe umawe po raura akananto ai pare, ‘Injae, kai. Syare ntet akato tumo makanande so bo rai jakato. Indati syo kopa ama kauge raugavo ama ruke rai, muno syo raeranande akato.

9Tumo makanande so, wamo raen dati. Mare man, nte kai. Yara mare mane jewen, wea umba wamo rate.’”

Yesus po saumane raunanto wanya inta rai no masyoto sambaya rai

10Masyoto sambaya inta Yesus siso pananyaube no yavaro sambaya inta rai.

11Naije wanya inta nggwanena ama tume abusyinara eane kaumandeij, weye anawayo kakaije nsiso rai to. Mo ravea ama mona ngkavin ti nseo nteto nsarokibe jewen.

12Yesus po raen, umba Po rawain nde, Po raura nanto rai pare, “Ingkoe, Syo nya wanene rapaya nai to.”

13Umba Po aneme raugaje ntamijo rai. Naije kobe nsauman ti nseo nte nsarokibe kobe, umba mo Amisye ararimbe.

14Weramu akarijo yavaro sambaya umaso parijo Yesus ai weye Po saumane raunanto wanya umaso rai no masyoto sambaya rai. Weti Po raura nanto vatano wanuije mansai pare, “Masyote kaujentabo wapo anakere raijar, weti arono naije umba wade indamu Yesus po saumane raunande wasai. Yara vemo wade masyoto sambaya rai jinya.”

15Weramu Amisy Yesus po raura akananto ai pare, “Winyamo nya angkarije ntapekan! Masyoto sambaya rai, vatan tenambe wo awa sapije, awa keledaije mapaya nanyi indamu wo maugaveta wo mana ramanam.

16Wasaemeno wapa maere kotare mai no masyoto sambaya rai, yara wabeanimaibe wasaemeno wapa aneno Abraham apa ajavije so raije ramu? Anakakai Akoe po wanene raunande rai po veano raokokaeya ama tume abusyinara eane kaumandei to. Weti Syo ama wanene rapaya rai no masyoto sambaya rai kai.”

17Yesus apa ayao umaso mo Apa marova mave samaneve, weramu vatano wanui kaijinta manayanambe wo Apa anapaporainyo po raroronoe raen.

Ananeneaeyo sesawije kamije muno ragi

18Umba Yesus po ananeneae inta raura pare, “Arono Amisye be akarive Apa kawasae mai no mine vone so, omamo animaisye mi raurata rai?

19Omamo raurata ananeneae so rai: Vatane inta po sesawije kamije raugav, to po rangkiki no nawaisy. Sesawije kamije umaso momoyain dave, weramu ntubai nseo, ama mote manakoe maisyare inyo mote ramaisy. Insanije nande wo ene ranari ama ririje rai.”

20Umba Yesus po raura nakato pare, “Arono Amisye be akarive Apa kawasae mai no mine vone so, Apa kawasae maurata irati ragi rai.

21Wanya inta mo ragi mamaun inta raija ti raugasyo mo veano tepuno manakoe raroya da ntipu tenambe inda manui.”

Unsanda munijo ntiti nandi

22Yesus apa unanui anya pare to no Yerusalem, Apa unanui anya som, pananyaube munijo siso raije rai tenambe.

23Naije vatane inta po Yesus anajo pare, “Injae, vatano Amisye po kakai rapaya mai ti usisa muni kove rai nawamo wanuije ramu rako?”

24Umba Yesus po raura akananto ai pare, “Syare wabekero vambunimbe indamu wasisa unsanda nandi nto no kovo nuge nuganuije rai. Syo raura wasai: Vatano wanuije ubeker ware usisa rai, weramu usisa kakai.

25Arono indati ama masyote mamaisy, Vatano apave yavare rai Po unsanda umaso rauguji. Indati weapamo wasai no unsanda ama akiri wapo rananepat, wapare, ‘Injae, Nyo unsanda rausiso reansai!’ Weramu Po raura uje wasai pare, ‘Syantukambe wasai. Weapamo wanori ruija umba wadea?’

26Umba wapo raura wapare, ‘Injae, reamisyisy, reamo mana ramanamo natavon to. Arono nyananyaube no reama munijo we, reamo ranaun tavon to.’

27Weramu Po raura nakanande mansai pare, ‘Syantukambe wasai! Weti wanaji da wata no wato. Weapirati kakai ntipu wasai tutir!’

28No ratuije wapoyov tawan muno wasiuri tutir, weye waperata wadaen Abraham muno Isak muno Yakob muno anawae wusyine onao tenambe utantuna manayanambe rautan no munijo Amisye be akarive raije rai, weramu weapamo Po wasamaugusyo kaumuro marane rai.

29Umba vatano marano una no ovare amijo mambisye so wanui ude indamu wisyisy muno manayanambe no munijo Amisye be akarive raije rai.

30Tugae, vatano wanui nanawirati udijabe no mine so indati wakare wuisy akato no munije ama akari. Yara vatano wanui nanawirati wuibe no mine so indati wakata udijat.”

Yesus aemeno Yerusalem rai

31Arono naije vatano Parisije inta ude Yesus ai, umba wo raura Ai ware, “Winyamo vemo wino tawan no so nora, yara nyoronto no munijo kaijinta, weye Akarijo Titi Herodes pare po naubaisy.”

32Yesus po raura akananto mai pare, “Wata wadaura vatano angkarije wato ai wapare masyoto unumeso muno siman Syo anawayo kakaije mawatan muno Syo saumane raunanto vatano ugwanene mansai. Masyote mandei umba Sya anakere so mewen.

33Weramu masyoto unumeso, siman, nandi Syo sya unanui anya rave tutir. Syare syoroto no Yerusalem weye anawae Amisye inta aubai no munijo kaijinta rai omamo mamaisye ramu, yara no Yerusalem obo rai.

34Aro...! Yerusalem, weapirati wapo anawae maubaisy muno wapo orame rave vatano Amisye po matutir ude wasaije maepara ugwenen to. Susye manui rave to syare Syo wasanugan nande Syo wasakuka maisyare mangkuero mo ama tuvane rakuka wemaisy, weramu waponae.

35Weti indati Amisye aneme mpaya wasai indamu wapa marova wo wapa munije muno Yavaro Amisye randamisy. Syo raura wasai: arono naiso kobe wapo inaen akatoe ramu gava masyoto wapo inaura wapare, ‘Kove ngkov irati Napi de tamo Amisye rautane Ai!’” <<  Lukas 13 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran