Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [YAWA]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 19 >> 

Yesus po Zakeus apan

1Yesus siso no munijo Yeriko panya anawadito.

2Arono naije akarijo vatano wo pajak ranugande akarijo pemerinta aije inta apa tame mirati Zakeus. Opamo apa ananuge manui rave.

3Zakeus po ratantona pare, “Yesus opamo are pije?” Weti pare bekero po aeni. Weramu apa tete ntumainy muno vatano wanui usaiyo aora ti po Yesus aene ramu.

4Weti pansanano wusyi umba to po inyo ara raiseo indamu po Yesus aeno kavinta dei.

5Arono Yesus nande no inyo umaso ama ruke rai, peraseo Po aen ti po aura seo pare, “Zakeus! Nyaje avave! Weye masyoto unumeso syare Syo napan no nya yavar.”

6Umba Zakeus pavave siridijo inyoe raijakaje. Anayanambe rave, ti po Yesus augave siso no apa yavar.

7Weramu vatano wanuije wo ana umaso raen, wayao ensembe ware, “Yesus po vatano ayao kakaije no aije so apan no apa yavar ti ngkove ramu.”

8Umba Zakeus seo tet umba po raura nanto Yesus ai pare, “Injae, syare syo sya ananuge so raporabe rurum, syo nake inta raunanto vatano awa ananuge meweno maije mai. Muno are pirati syo aponae to ti syo apa doije inta rauga bayave, indati syo apa rasakinav akananto ai muno syo doijo kaijinta raijaro ratavon inda manui, umba syo raunanto ai.”

9Umba Yesus po raura nanto Zakeus ai pare, “Masyoto unumeso Syo winye nya yavaruga nawe wasapaya wapa ayao kakaije rai, weye winyamo nya anave mamo mamaisyo nya aneno Abraham apa anave ramai tavon.

10Weye Risy, Arikainyo Vatan, ride indamu Syo vatano nanawirati ugwaravainyo Amisye ai makani muno Syo mawainde indamu Syo mapaya awa ayao kakaije rai.”

Ananeneaeyo doijo emasi

11Vatano wanuije wo Yesus apa ayaowe umawe ranaun, umba Po ananeneae inta raura mai jakato. Weye arono naije Opamo pararai no Yerusalem weti vatane wo ratantona ware masyoto Amisye de be akarive mine vone so raije mararai kobe to.

12Yesus apa ananeneae no taiso pare, “Vatano apa tame ntiti pare poroto no munijo nggwaravainy indamu akarijo titi no naije po aijaseo be akarijo titive taune apa munije rai umba pare pakare.

13Pana poroto rainy, po apa vatano wanapatambe aije abusyin mawainde, umba po doijo emasi vasye abusyin ratodijo mai, ti vatane nanentabo apa doije vasye intabo. Umba po raura mai pare, ‘Syare syoroto. Wapo doije so rave wapo rambayan wadasarirae inda manui.’

14Umba vatano titi umaso poroto. Weramu vatano una no apa munije umaso wonayo ai, weti wo vatane inta matutir indamu wuruta wo raura akarijo titi umawe ai ware, ‘Vemo nyo vatano de wato aijaseo be akari titive reansai jinya, weye reamamo wamonayo aija.’

15Weramu akarijo titi umaso po vatane umawe aijaseo be akarive apa munije rai. Umba naije pakare po apa vatano wanapatambe aije mawainde usai no amun indamu po manajo apa doijo po raunanto maije rai, pare ama manuije miridije nseo ma ruimaisy?

16Vatano panapatambe manasyine de po raura nanto apa akarije umaso ai pare, ‘Injae, doijo emasi vasye intabo nyo raunande rinaije omamo syo rasariraeya nseo abusyine rai to.’

17Umba akarije umawe po raura nanto ai pare, ‘Ko dave! Winyamo sya vatano nyanapatambe rinai ngko dave. Ana mamaun inta syo raunande nai nyo raeranande kobe, weti syo munije abusyin raunande nai indamu wimbe akarive rai.’

18Umba vatano jirumo panapatambe ai pakare akato, po raura ai pare, ‘Injae, doije vasye intabo nyo raunande rinaije omamo syo rasariraeya nseo radanije rai to.’

19Umba akarije umawe po raura nanto ai pare, ‘Ko dave! Weti syo munije radani raunande nai indamu wimbe akarive rai.’

20Umba vatano panapatambe kaijinta pakare akato, po raura pare, ‘Injae, nyo raen: nya doije vasye intabo mi so. Syo ratavano ansune vasye rai.

21Syo ratavan ti ntami vayave weye syo nasyaniv. Winyamo naemeno vatane maije jewen. Vatano kaijinta wo anakere raijar, weramu winyamo nyo awa doije raija tenambe.’

22Umba akarije umaso po raura nanto ai pare, ‘Winyamo vatano mamun! Nyanapatambe rinai kobe jewen! Indati syo mangke raugaje nai mamaisyo taune nya ana ndaura umawe rai. Nyo inaura nyare vatano kaijinta wo anakere raijar, weramu risyamo syo awa doije raija tenambe.

23Arono wusyinoe syo doije raunande nai, weamo syare nyo raugato ntami no yavaro doije ntuna raije rai, wirati indamu ama manuije miridije nseo. Inda arono syakare, syo doije umaso raugav muno ama seano miridije nseo ratavon. Weti mbeanimaibe nyo rave tai maisye jewen?’

24Umba akarije umaso po raura nanto vatano usai no nanawije mai pare, ‘Wapo doije vasye intabo umawe raugavo vatane wato aora, yara wapo raunanto vatano apa doije vasye abusyine umawe amarom tavon.’

25Vatano usai no nanawije wo raura ware, ‘Injae, vemo nyo raunanto vatane wato ai nora, weye apave doije vasye abusyine rai to.’

26Umba akarije umaso po raura akananto mai pare, ‘Raunanto ai kai! Weye are pirati po sya ananuge raeranande kobe, opamo syo kove raunande ai ti manui. Yara are pirati po sya ananuge raeranande kobe jewen, opamo syo apa ananuge raugavo aora.’

27Umba akarije umaso po raura apa naite mai pare, ‘Wata wapo sya marova uma wonayo ibe akarive maije maugavere no rinamune so indamu wapo maubaisy.’”

Yesus aovambe no Yerusalem

28Yesus po ananeneae umaso raurana mewen, umba puisyeve apa arakove mai, wanya tutir to no Yerusalem.

29Arono Yesus pararai no munijo Betpage muno Betania no no pukame ama tame mi Pukamo Saitun, naije Po apa arakove rurumo javondijo aije yatutir yuisy.

30Po raura yai pare, “Wurita sisa no munijo mararai no usye wato rai, umba ipo keledaijo kamuram raokae ti nte no ratuije inta raen. Keledaije ratuije omamo vatane inta useave rai rainya nene. Ti ripo waije raneka rai indamu ipo rauga da ride no Rinui.

31Vatane inta ware wo risanajo ware, ‘Ibeanimaibe ipo keledaije wato raneka ti ripo raugav?’ Wea umba ipo raura ipare, ‘Injayo Yesus pare bekero rai.’”

32Yesus apa arakovo jirume umaso ija nyanta irati keledaijo kamurame inta rai, mamaisyo Apa ana daura umawe rai.

33Arono yo keledaije umaso raneka, vatano awave raije wo raura nande yai ware, “Ibeanimaibe irati ipo keledaijo kamurame so rapaya?”

34Umba yo raura akananto mai yare, “Injayo Yesus pare bekero rai.”

35Weti yo keledaije umaso rauga ti ije no Yesusa nui. Umbawe Apa arakovo utavondi aije wo awa ansuno veano makepane rayanondijo keledaije ama akiri mona rai, umba wo Yesus aijaseo tuna rai.

36Vatano wanuije wo awa ansuno veano makepane rayanondijo unanuije yasyine rarijat. Umba Yesus panya rai ti to kobe.

37Yesus paje irati Pukamo Saitun raora, umba pararaijo Yerusalem rai. Naije Apa arakovo wanuije uma utavondijo aijoe manayanambe tenambe ti manamote manakoe wo Amisye ararimbe weye anapaporainyo Yesus po raroron tenambe mamo wo raen to.

38Wo raura ware, “Kove ngkov irati Akarijo Titi de tamo Amisye rautane Ai! Amisye ararimbe, Opi no no munijo ntiti, weye anuga nsaumano wansai!”

39Vatano Parisije inta una no vatano wanuije awa yasyin wo raura nande Yesus ai ware, “Injayo Kurune, reamare Nyo nya arakove wato mansaura nanto ra umanin.”

40Yesus po raura akananto mai pare, “Sya arakove wo inararimbe kai. Yara wapare wapo vatane so mansopi, indati orame so mirati mo manigwan ti nggwain mo inararimbe!”

Yesus poyovo Yerusalem rai

41Arono Yesus pararai ti po Yerusalem raen kobe, naije poyovo rai.

42Po raura pare, “Vatano Yerusalem, ibeke dave syare wapo raen masyoto unumeso animaisye mi mo kovo saumane raugavo wasai! Risyirati syo kovo saumane raunande, weramu omamo ngkokaibe wasai ti wapantatukambe rai.

43Masyoto makareye wapa marova ude wo wasawariki muno wo yane ranari wasakiani indamu vemo inta wusya inya.

44Indati wapa marova wo weape wapa arikainye nawe wasaubaisy, umba wo oramo veano Yerusalem ranarije randamisyi vintabo ti ntuna no min. Anakotare umaso nande wasai weye wapantatukambe Vatano Amisye po atutir ti de wasaije Ai.”

Yesus siso no Yavaro Amisy

45Naije Yesus siso no Yavaro Amisy, umba Po vatano wanamavumbe no naije mawatan.

46Po raura nanto mai pare, “Ayao Amisye mo ratoe mare, ‘Sya yavare omamo rawainamo yavaro sambaya.’ Weramu wapo ranigwano vatano mamun wanaonoambe awa una rai bo inta ramai dave.”

47Umba Yesus pananyaube no Yavaro Amisye rai masyote anteter. Weramu syeno akokoe utantuna no Yavaro Amisye raije nawe, kuruno makari mbaro Ananyao Musa raije nawe, akarijo Yahudije nawe, ubeker ware wo aubaisy.

48Ubeker wo unanuije rakani indamu wo aubaisy, weramu wantatukambe ware wo raveare rui, weye vatan tenambe manayanambe wo Apa ayaowe raraniv. <<  Lukas 19 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran