Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [YAWA]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 4 >> 

Anakakai Akoe po Yesus aponae

1Yesus opamo po mana Yordan rapaya ti no, umba Anawayo Vambunine mo vambunine raugaje Ai, mo atutir poroto no nugo vabukane vono maninimbe.

2Umba Anakakai Akoe de po aponaeya masyote tename jirum. Yesus po anaisye inta raisye ramu, weti masyote tename jirum umaso mewen, umba maror.

3Umba Anakakai Akoe po raura nanto Ai pare, “Ranivara Winyamo Arikainyo Amisye pi Winy, weamo Nyo orame wato raura aje indamu mbe anaibea Nyo raisy.”

4Weramu Yesus po raura akananto ai pare, “Syonae, weye Ayao Amisye mo ratoe mare, ‘Anaisye bo mi vatane wo rai da umano raije ramu.’”

5Naije akato Anakakai Akoe po Yesus augave seo no pukamo titije inta rai, umba kavuratawe po munijo akokoe vatane ube akarive rai tenambe no mine tename so rarorono Ai.

6Umba po raura nanto Yesus ai pare, “Amisye po vambunine raunande rinai indamu ibe akarive mine vone so rai tenambe. Weti are bayave syare syo raunanto ai, weamo syo raunanto ai kai.

7Weti wimbeaje rinai muno Nyo inararimbe, wea umba syo munije tename so raunande indamu winyaura rai tenambe.”

8Umba Yesus po raura akananto ai pare, “Syonae, weye Ayao Amisye mo ratoe taiso: ‘Nyo Amisye obo ararimbe, nyanapatambe Obo ai.’”

9Umba Anakakai Akoe po Yesus augav to seo te no Yavaro Amisye ama tati rai jakato no Yerusalem. Umba po raura nanto Yesus ai pare, “Ranivara Winyamo Arikainyo Amisye pi Winy, weamo nsopa da ntemasyo no mine waraya. Indati nanasine mamo inta ranepate ramu.

10Weye Ayao Amisye mo ratoe mare: ‘Amisye po apa naite matutir wo naman;

11wo naijaro maneme rai inda vemo najoe rantukamo orame rai jinya.’”

12Umba Yesus po raura nakananto ai pare, “Syonae, weye Ayao Amisye mo raura mare, ‘Vemo nyo Amisye atopano apa vambunine rai jinya.’”

13Arono Anakakai Akoe po Yesus atopana jewen, umba po apaya vavai, po varoro kaijinta rakani jakato indamu po Yesus atopan.

Yesus po apa anakere raijar no Galilea

14Umba Yesus pakato no Galilea, Opamo Anawayo Vambunine ama vambunine manakoe Ai. Vatane wo Yesus apa ana dave muno Apa ananyaowe ravovo no Galilea raita tenambe.

15Po vatane manyao no Yahudi awa yavaro sambaya rai, muno vatan tenambe ukangkamambe Ai.

Vatano Nasaret wo Yesus awatambe

16Yesus pakato no munijo Nasaret, omamo munijo no rai no arono mamaunoea panakoe raije mijem. Umba masyoto sambaya inta siso no yavaro sambaya rai, maisyare muno Opamo tavondi raivea nsiridi rai to wemaisy. Umba seo tet indamu Po bacave Ayao Amisye rai.

17Naije vatane inta po nyovara wao raakuvije inta raunanto Ai, omamo anawae Yesaya apa ayao ratoe rai. Weti Yesus po raneka umba nanto irati ayao namiso rai, ti bacave rai:

18“Anawayo Amisye no irati Rinai, weye Po inapatimu inda Syo Ayao Kove raura irati vatano awa ananuge meweno maije mai. Muno Po inatutir inda Syo ayaowe so raura syare: Vatano mansaijaro arove nawamo Syo mapaya arove rai, muno vatano mamije ntuba Syo saumane raunande mai inda wo nuge raen akato, muno vatano nanawirati vatano kaije wo mave tatugadi Syo mapaya irati awa siurije rai.

19Muno Po inatutir inda Apa masyoto po kove raugaje Apa vatane mansaije Syo ravov.”

20Yesus po nyovara wao umaso raakuvi jakanande umba Po raunanto vatano panapatambe no yavaro sambaya umaso ai jakato, umba paje tuna. Vatano utantuna no naije mami ntamijo Ai tutir.

21Umba Yesus po manyao pare, “Masyoto unumeso Ayao Amisyo idaura ti wadanaune umawe ama masyote mamai to soamo nande no wasamun.”

22Weti vatan tenambe manayanambe Ai muno unantaive Apa ayao ko dave Po raura we rai. Wo raura ware, “Wakoe! Sopamo wama arakovo Yusup apa kavo pije, weramu Apa ayao umawe sarokir dave!”

23Umba Yesus po raura nanto mai pare, “Syo raen wapare wapo ayao varije so raura Rinai mare, ‘Anawae, Nyo saumane raunande taune Winai!’ Muno wapare, ‘Reamo ranaun Nyo anapaporainye inta raroron no munijo Kapernaum rai to, weti reamare Nyo inta raroron tavon no taune Nya munijo Nasaret so rai.’”

24Umba Yesus po raura iridi pare, “Syo raura tugaive: anawae to no munijo maran, weamo vatane wanave ai. Yara pare pakato no taune apa muni, weamo vatane wanave aije ramu.

25Tugae, arono anawae Elia aijoe maruge maje jewen, none tamija tume mandei embae kaujentabo. Umba maroro akoe tamijo munije rai tenambe. Arono naije wanya kavinije wanui una no munijo Israel.

26Weramu Amisye po anawae Elia atuti da poroto no wanya kavini Israel umaso inta mansaije ramu, weye wanave jewen. Yara poroto no wanya kavinijo maran no no munijo Sarpat, mararaijo munijo Sidon rai.

27Maisyare omai tavon, arono anawae Elisa aijoe, vatano Israel wanui unanta irati waneno aravure rai, weramu Elisa po saumane raunanto inta aije ramu, weye vatano Israel wanave jewen. Yara po saumane raunanto vatano marane obo inta ai, apa tame mi Naaman, vatano Siria pa. Maisyare omai ti, vatano Nasaret weap, Syo anapaporainye inta rarorono wasaije ramu, weye wapanave jewen!”

28Arono vatano utantuna no yavaro sambaya umaso rai wo Yesus apa ayao umaso ranaun, upari rave.

29Weti usea usayai wo Yesus awatan puje awa munije raora, umba wo auga ti uta no pene inta ama tati, omamo no no munijo Nasaret ama akiri. Ware wo amaugo raijasyo.

30Weramu Yesus po makivandi awa yasyine rai to kobe, yara de pusyo ti to.

Yesus po anawayo kakaije rawatambe

31Umba Yesus poroto no munijo Kapernaum no no Galilea. Arono masyoto sambaya rai, siso no Yahudi awa yavaro sambaya ama uga umba pananyaube vatane mai.

32Vatane umaso unantaive Apa ananyaowe rai, weye Po mansanyao vambunimbe maisyare akari apa vambunine no irati ai amaisy.

33Vatano anawayo kakaije no aije inta siso tavon no yavaro sambaya rai, umba punanto akoeve, gwain pare,

34“Winyi Yesus, vatano Nasaret, animaisye mi Nyo rave reansai? Nyare nde ra Nyo reansaubai dako? Reamo naen: Winyamo Vatano Kakavimbe Amisye po natutire pi Winy!”

35Yesus soowato anawayo kakaijo nsiso vatane umaso aije rai pare, “Manin! Nyuje vatane so aora!” Umba anawayo kakaije umaso mo vatane umaso aveti tende tami no vatano wanuije awa yasyin. Naije kobe muje irati vatane umaso aora, muno mo anakea raveti njoram akatoe ramu.

36Vatano wanuije so unantaive rave, ti wo raura vambinibe mai ware, “Wakoe! Apa ananyao so mbambunin dave! Arono Po anawayo kakaije matutir, weamo wuje vatane maora kobe, mamaisyo Apa ana po raura rai!”

37Weti wo ayao Yesus ravovo ti maneka manakoe no munijo namije rai tenambe.

Yesus po saumane raunanto vatano wanuije mai

38Yesus pakauje yavaro sambaya rai ti to no Simon Petrus apa yavar. Simon Petrus apa anumam nggwanen, ranakea mamoan dave, weti vatane wo Yesus anajo indamu Po saumane raunande rai.

39Weti Yesus poroto no ama niki ri, umba Po wanene umaso rawatan ti musyo raora. Naije kobe nikija nseo, ti mo anaisye ratayao indamu wo raisy.

40Namandijo uma pare pasyo kobe, umba vatane wo vatano ugwaneno wanene kotare raije maugavere vintabo no Yesusa nui. Umba Yesus po aneme raugaje ntamijo mansai indamu usauman.

41Muno anawayo kakaije wuje vatano wanuije maora, ugwain ware, “Winyirati Arikainyo Amisy!” Weramu Yesus po anawayo kakaije umaso maorai inda vemo wo raura akato inya, weye wo aen Opamo Mesiasa pije.

Yesus pananyaube no munijo kaijinta rai

42Siman awatan ngko dave, Yesus poroto no nugo maninimbe. Naije vatano wanuije wo akanija unanta Ai, umba wo raura nanto Ai ware, “Vemo Nyo reansapaya nora.”

43Weramu Yesus po raura akanande mai pare, “Syare syoroto Syo Ayao Kove ravovo no munijo kaijinta rai tavon, weye wemi mbewaramo ide no mine vone so. Ayao Kove mare Amisye de be akarive Apa kawasae mai no mine vone so rai.”

44Weti Yesus panya propinsijo Yudea raita, pananyaube no Yahudi awa yavaro sambaya rai. <<  Lukas 4 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran