Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [YAWA]     [PL]  [PB] 
 <<  Markus 16 >> 

Yesus kovakato

1Arono masyoto sambaya namije mewen, Maria Magdalena me, Mariajo Yakobus apa akoya me, Salomea me, wuruta wo manino mbovove ramavun indamu wo raugavere veano Yesus anasino kopa raikar, mamaisyo vatano Yahudi awa koano wo vatane mantuna rai.

2Ari Minggu ama awatan ngko dave uma seo kai, wuje wuruta no aipapo.

3Unanuije ama yasyin wayao vambinibe ware, “Are pirati indati po oramo unsanda aipapo raroyar?”

4Weramu arono unanta aipapo rai, wo ama oramo manakoe umawe raen raroya to.

5Usisa no aipapo umaso ama uga, wo vatano kamurame inta aen tuna no ranijo anem ngkov, po ansuno mpopere rave. Wo aen ti upaparo mai.

6Umba vatano kamuram umaso po raura nanto mai pare, “Vemo wapaparo wasai jinya. Weapamo wapo Yesus vatano Nasaret akani, Wepirati auseo sawa inyo kapite rai to. Soamo norije ramu, yara kovakato to! Wade wapo Apa aipapo tami raije raeni so.

7Weti syare wapakata wapo ayaowe so raura Apa arakovo utavondi aije mansai muno Petrus ai tavon. Wadaura mai wapare, ‘Yesus puisya to no Galilea rai to. Ti wata no ratuije umba wapo aen, maisyare muno Po raura wasai to wemaisy.’”

8Umba wanya umaso wuje unajivo aipapo umaso raora, weye upaparo mai muno ujaniv ti ututar. Weti wo ana inta raura vatano kaijinta maije ramu, weye ujani dave.

Yesus po anasine rarorono Maria Magdalena rai

9Arono Yesus kakai yara kovakato no ari Minggu ama awatan ngko dave, weamo manasyimbe Po anasine rarorono Maria Magdalena rai. Maria umaso mamo wusyinoe Yesus po anawayo kakaije kaururum rawatano raora.

10Arono naije, Yesus apa arakovo utavondi aije manimaumbe Ai muno woyov. Maria Magdalena nde mo raura mai mare,

11“Yesus kovakato to! Syo aen to!” Weramu wanave ramu.

Yesus po anasine rarorono Apa arakovo tavondijo aije jiruma yai

12Naije akato Yesus po anasine rarorono Apa arakovo javondi aije jiruma yai, weramu anakea nsasye. Yesus arorono yai arono yanya ti ija no munije inta rai.

13Arono yo aen, yavave yakare yo ana umaso raura irati arakovo kaijinta mai. Weramu wanave tavone ramu.

Yesus po anasine rarorono Apa arakovo utavondi aije mai

14Umba Yesus po anasine rarorono Apa arakovo abusyinara eane intabo arono wisyisy. Po raura pare, “Wabeanimaibe wapa anave mamaun muno wapa ana wapo ratantona nsosobe rave, ti wapanave vatano wo inaen to we maije jewen?”

15Umba Yesus po raura mai pare, “Wata no munijo mine tename so rai umba wapo Ayao Kove so raura vatane mai tenambe.

16Are pirati panave ramu, opamo Amisye po mangke raugaje ai. Yara are pirati panave muno augasyo kuvuni mana rai, opamo Amisye po apaya apa ayao kakaije rai.

17Vatano wanave Rinaije nawamo Syo vambunine raugaje mai indamu wo anapaporainye raroron maisyare so: Wo Sya tame raura indamu wo anawayo kakaije rawatano vatane mansaora, muno wo ayao kotaro wantatukambe raije raura.

18Ranivara wo tawae mamune raijaro maneme rai, muno ranivara wo ana mamune ramanam, weamo unanta yorame inta raije ramu. Muno wo maneme raugaje ntamijo vatano ugwanene mansai, weamo vatane umaso usauman.”

Yesus seo no munijo ntiti

19Amisy Yesus payao nanto maija jewen, umba Amisye po aijaseo no munijo ntiti. No ratuije Yesus be akarive Ajayo Amisye atavon, tuna no aneme ngkove rai.

20Umba Apa arakovo utavondi aije wuruta wo ayao Amisye so raura no rui rui vayave. Amisye no mansautan muno Po vambunine raugaje mai indamu wo anapaporainye raroron, wirati mo raroron kakavimbe ayao Amisy wo raura omamo ayao tugae ma. <<  Markus 16 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran