Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [YAWA]     [PL]  [PB] 
 <<  Roma 7 >> 

Ananyao Musa mo wansaokaisy akatoe ramu weye Yesus apa kakaije mo wansapaya rai to

1Sya arakove weap, wapo ananyao ama parenta raen omamo mbe tanamamoambe vatane ai arono wene nde ai rainy. Weramu ranivara kakai to, naije ananyao parenta ama vambunine mo aijar akatoe ramu.

2Maisyare ananyao vauname no tai somaisy: wanya mbauname mamo ama vauname so mo ama anap pe yaokae ti matu. Weramu ranivara ama anya kakai, weamo ananyao umaso mo wanya so raokaisy akatoe ramu, yara mpaya rai to.

3Ranivara ama anya ta no yara nikijo anya kaijinta arijat, weamo wanya umaso rawainamo wanya anaerere ma. Weramu ranivara ama anap kakai to, weamo ananyao mo raokaisy akatoe ramu. Weti mo anya kaijinta aovan akato, weamo mo aovan kai, omamo rawainamo wanya anaerere ma jewen.

4Sya arakove, weapamo maisyare wemai tavon, weye wakakai Kristus atavon no inyo kapite rai, weti Ananyao Musa mo wasaokaisy akatoe ramu. Yara soamo Kristus apaura wasai, Opi kovakato no wene rai to. Kristus apaura wasai indamu wapanapatambe Amisye ai.

5Weramu arono wusyinoe Kristus apaura wansai rainyamo, wantavondi wansanasine ama bekero ngkakainoanive rai. Arono naije anakotaro rui Ananyao Musa mo raorai indamu vemo wamo rave inya, wemirati wamo rave kobe. Weti ananyao umaso mi mbewar wama bekero ngkakainoanive ntubai ti nseowa manakoe. Naije wamo wansanasine veano ayao kakai rave, weti ama marane mamo mo wene raugavo wansai.

6Weramu soamo Ananyao Musa mpaya wansai to ti mo wansaokokaisy akatoe ramu, weye wamamo maisyare wangkakai Kristus atavon. Arono wusyinoe Ananyao Musa mamo wamo rarijat mavabe, weramu unanuijo wanyine inta raneka wansai, omamo Anawayo Vambunin mo wansaugav indamu wamo Amisye arijat.

Ananyao Musa mbewar ti syo sya ayao kakai raen kakavimbe

7Maisyare so, weamo Ananyao Musa mamo wamo rauranare rui? Indako Ananyao Musa mamo ngkove ramu rako? Indati jewen! Weramu Ananyao Musa wemirati mo ayao kakai raura ti syo raen kakavimbe. Maisyare so: Musa apa ananyao inta mare, “Vemo nanuga ntento vatano kaijinta apa anakotaro apaura rai jinya.” Weramu ranivara ananyao umaso mamo mewen datire, indati inanto taune sya bekero ngkakainoanive raije ramu. Weti ananyao so mo sya ayao kakaije raroron indamu syo raen.

8Weye arono syo ananyao so raraniv mare, “Vemo nanuga ntento anakotare rai jinya,” naije ayao kakai ntipu inanuga so rai ti inanuga ntento anakotare rai kobe. Weramu ranivara ananyao mewen, weamo ayao kakai ama vambunine mewen tavon.

9Arono wusyinoe syo Ananyao Musa ama ine raen kobe jewen, syo rakarae syare inanuga somamo nsauman. Weramu arono inanto Ananyao Musa rai tugaive, naije ayao kakai ntipu inanuga so rai kobe,

10muno ama marane mamo mo wene raugavo rinai. Amisye po apa ananyao raugaje indamu mo kovo ngko dave raunande. Weramu syo rakanyoandi ti Apa ananyao mo kove raunande ramu, yara wene obo mirati mo raunande.

11Arono syo Ananyao Musa raraniv, ayao kakai mo varore rakani indamu mo inaponae, mo inaubaisy.

12Ananyao Musa mamo Amisye opi po raugaje, weti ama ananyao mamo ngko dave muno mamai dave.

13Indako Amisye apa ananyao ngkove umaso mo wene raugavo rinai rako? Jewena! Yara taune risya ayao kakai omi mo wene raugav. Weye arono syo ananyao ngkove umaso ranaun, taune sya ayao kakai mo inaponae indamu mo inaubaisy. Weti ayao kakai ama mamune raen kakavimbe, muno Amisye apa ananyao ngkove mbewaramo wandaen ayao kakai mamo ngkakainoanive muno mamun dave!

Ribeker kove rai weramu kakai mbambunin tavon

14Sya arakove, wamo raen Ananyao Musa omamo ngkov weye nori rati Anawayo Vambunine rai. Weramu risyamo vatano mayondi vayave pi risy, weye ayao kakai mo rinaijaro arove.

15Syantatukambe animaisye mi mbewaro rinai ti ribeare so: Ribeker ribeto ana ngkove rai, weramu syo rave ramu; yara ana syo raura tantunawi wemirati syo rave kobe.

16Weti ranivara sya ana syo raura tantunawi wemirati syo rave, indati syo raen syare, “O, tugae! Ananyao Musa ama ayaowe mamo ngko dave.”

17Weti taune risyirati syo rave ramu, yara ayao kakai wemirati mo rave, ayao kakai namije ntuna inanuga so rai.

18Weye syo raen ana ngkove inta no no rinai ramu; no no inanuga ngkakainoanive so rai ramu. Ribeker syo ana ngkove rave, weramu rimamaisye ramu.

19Ranivara ribeker ibeto ana ngkove rai, weamo syo rave ramu. Muno ranivara syonae syo ana ngkakai ravei, omirati syo rave kobe.

20Ranivara anakotaro ngkakaijo syonae rai wemirati syo rave, weamo risyirati syo ravea jewen, yara ayao kakai no no rinanuga rai wemi mo rave.

21Maisyare wemai ti, anakotare so nande rinai tutir: Arono rui ribekero kove rai, weamo bekero ngkakainoanive ntipu no inanuga rai, ti kakaije omirati syo rave kobe.

22Rinanuga raijamo inanayanambe Amisye apa ananyao rai.

23Weramu ana inta mbe marovave inanasine so rai, mo inauga ti ibeto ama bekero ngkakainoanive rai. Weti sya ana syo ratantona raijamo syare ibeto Amisye apa ananyao rai rave, weramu ayao kakai mo inanasine so raijaro arove mare ibeto ama bekere rai.

24Maisyare omaisy, ibeto Amisye apa ananyao rai no sya ana syo ratantona rai, weramu ibeto ayao kakai rai no inanasine so rai. Abo! Risyamo vatano kakai mo rinakepe pi risy! Are pirati indati de po inapaya inanasino mo inaunanto wene raije so raijo? Kove raura seo Amisye ai weye wama Amisy Yesus Kristus po inapaya rai to!

25(7:24) <<  Roma 7 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran