Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [YAWA]     [PL]  [PB] 
 <<  Yohanes 20 >> 

Yesus kovakato no wene ama uga rai

1Ari Minggu ama awatan ngko dave nuge mpampunamija nene, Maria Magdalena moronto mo Yesus apa aipapo raen, oramo veano ama unsanda rauguji mamo manso to.

2Mansanan makare, nde nande Simon Petrus muno Yesus apa arakovo anuga no ai rave yai, mare, “Injayo Yesus opamo vatane inta wo auguje aipapo rai to muno wamamo wamantatukambe irati augaveto raije rai.”

3Naije Petrusa pe, Yesus apa arakovo kai umawe pe ibesea yanya yurija yo Yesus apa aipapo raen.

4Yansanan kava, weramu Petrus maneai, yara arakovo kai umawe pavave rave, weti to nanto wusyimbe aipapo rai.

5Naije to benanto peravo aipapo ama uga raito vayave, peratoamo ansune vasye bo mi ntami.

6Umba Simon Petrus de nande dijabe, naije siso kobe no aipapo ama uga rai. Weti po ansune vasye veano Yesus akepan raen ntuna no min.

7Muno ansune vasye mamaun veano Yesus akari rakepan omamo raakuvi mumuimbe ti ntami nggwaravaimbe ansune vasye manakoe rai.

8Umba arakovo kai uma de wusyimbe to siso aipapo ama uga rai tavon, po raen ti panave.

9Arono naije Ayao Amisye ama urairi mo Yesus aura kovakato no wene rai ma nyanta rai rainya nene.

10Umba arakove umaso inyajiv no yavar.

Yesus aroron kakavimbe Maria Magdalena rai

11Maria Magdalena ntet mararai no aipapo rai muno moyov. Umba mbenanto ti meravo aipapo ama uga raito.

12Mo naito Amisye jiruma yaen. Naite umaso aya ansune mpoper, onayamo itantuna no Yesus apa antuna rai we rai. Inta tuna no akari rai muno inta pamo tuna no ajo rai.

13Naite umaso yo Maria ranajo yare, “Akoe winy, mbeanimaibe nyoyov?” Naije mo raura akananto mare, “Risya Injayo Kurune pamo vatane wo augaveto ti aumandi muno syantatukambe wo augaveto raije rai.”

14Mayaowa jewen, naije nsakinav meravo rakiri akare rati, mo Yesus aeno te no naije. Weramu mantatukambe are pi so.

15Umba Yesus po raura nanto rai pare, “Akoe winy, mbeanimaibe nyoyov? Are pirati nyo akani?” Maria mo rakarae mare vemo vatano po nawaisye raeranande pa. Weti mo anajo mare, “Anui, winyirati nyo sya Injayo Kurun auguje, nyo augaveto nyo antuna no kaijinta rako? Syare nyo augaveto tuna no ruijamo ndaura indamu rito syo augav.”

16Yesus po apa ayao raura akananto rai pare, “Maria!” Maria nsakinav merav akananto no Yesusa nui, umba mo awain nanto ayao Yahudi rai mare, “Rabuni!” (ama ine mare Kurune).

17Yesus po raura nanto rai pare, “Vemo nyavakanande Rinai nora, weye syana to Injae ai rainya nene. Weramu syare nyoronto nyo Sya ayao so raura Risya arakove mansai, ndaura taiso nyare, ‘Syare iseo syakato no Sya Injae Amisye ai, wepirati weapa Injayo Amisye tavon.’”

18Weti Maria Magdalena moronto kobe, mo raura Apa arakove mansai mare, “Syo Injayo Yesus aeno inamije rai to!” Umba mo Apa ayao nami po raugaje raije raura kakavimbe mai tenambe.

Yesus aroron kakavimbe Apa arakove mansai

19Ari Minggu namije ama masyote ndea ngkaumur kobe, Yesus apa arakove wanugan no yavare inta rai, wo yavaro namije ama unsanda rakeke tenambe weye wo vatano Yahudi masyaniv. Arono naije, Yesus de nande teto papabe no awa yasyin muno Po raura aje mansai pare, “Saumano Amisye maje wasai!”

20Arono Po ayao saumane raura aje mansaija jewen, naije Po apa paro no anem unane rai rarorono mai, muno Po apa taugandeo weyame veano ratukame raroron tavon. Apa arakove so mananibe weye wo Amisy Yesus aeno mamije rai.

21Yesus po kove raura intabo akato pare, “Saumano Amisye maje Sya arakove wasai! Naisoamo Risyo wasatutir maisyare muno Injayo Amisye po rinatutir.”

22Po apa ayao so raurawa jewen, umba Po anawayo veano mansamawisy asyo muno Po raura pare, “Syare wapo Anawayo Vambunine raugave nsiso wasanuga rai!

23Ranivara weapo vatan inta apa ayao kakai rapaya, weamo Amisye po rapaya kobe. Muno ranivara weapo ayao kakai rapaya jewen, weamo Amisye po rapaya jewen tavon.”

Yesus aroron kakavimbe Tomas ai

24Arono Yesus arorono manasyimbe irati Apa arakove mansai, Tomas tuna Apa arakove matavone ramu. Tomas umaso pamo Yesus apa arakovo mansano abusyin eane jirum inta pije, apa tame rawain tavonamo Didimus (weye arikainyo tapume pa).

25Weti arakove umawe wo raura Tomas ai ware, “Injayo Yesus de aroron kakavimbe reansai muno reamo aen to.” Weramu Tomas po raura akananto mansai pare, “Risyamo syo paku ama vava no aneme rai raen dainy, muno syo kawije rausiso pakuge ama vava rai rainy, muno risyavakananto syo Apa taugandeo weyame rave ratukame raija dainy. Maisyare omai ti, risyamo syanave ramu.”

26Masyote kaumandei jakato, Yesus apa arakove wakare wanugan tenambe no yavare umawe rai. Arono naije umba Tomas tuna matavon. Yavare umaso ama unsanda rakeke tenambe, weramu Yesus de nande te no awa yasyin muno Po kove raura aje mansai pare, “Saumano Amisy maje wasai!”

27Naije Po raura nanto Tomas ai pare, “Nyeravaje nyo inaneme raeno namije rai muno nya kawije raugaje ntami rai nyo ranaun. Muno nyavakare nyo Sya taugande raijar. Nanuga mamaun akato nora, soamo nyanave!”

28Tomas po apa ayao raura nanto Yesus ai, “Tugae, sya Akari muno sya Amisy pi Winy!”

29Umba Yesus po raura akananto ai pare, “Winyamo nyanave weye nyo rinaen to. Kove ngkov irati vatano wanave weramu wo rinaeno mansamije rai jewen!”

Ana mbewar ti Yohanes po apa bukuge so ratoe

30Yesus apa anapaporainyo kaijinta mamo manui, weti Apa arakove wo raeno mansamije rai, weramu ratoe tenambe bukuge so raije ramu.

31Weramu so ratoe tenambe indamu wapanave Yesus ai, wepirati Arikainyo Amisy muno Mesiasa pije. Weye wapanave Ai, weaveti wakova nuge nuganuije rai. <<  Yohanes 20 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran