Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [YAWA]     [PL]  [PB] 
 <<  Yohanes 3 >> 

Yesusa pe Nikodemusa pe yayao

1Vatano Parisije inta apa tame mirati Nikodemus, opamo akarijo vatano Yahudi inta pije.

2Namane inta de no Yesusa nui, naije payao nande Ai pare, “Injayo Kurune, reamo naen Winyamo Amisye po natutir, weye are pirati po anapaporainye inta raroronare Nyo rave ramaisy, Opamo Amisye tavondi ai pije.”

3Yesus po raura akananto ai pare, “Syo raura tugaive: Vatane inta pare ato siso kawasaeyo Amisye be akarive maije mai, weamo ano akato wanyimbe, wea umba siso.”

4Naije Nikodemus pare, “Vatano panakoe to umba ano wanyimbe tai rui? Indako pakato no akoya ranobone rai jakato umba avaki wanyimbe akato rako?”

5Naije Yesus po raura akananto ai pare, “Syo raura tugaive: Vatane inta pare ato siso kawasaeyo Amisye be akarive maije mai, weamo avaki mana rai muno Anawayo Vambunine rai wusyimbe rati.

6Vatane wansaeno wansanasino kopa so raijamo wama vatan anui nawirati wo wansavaki. Yara wama kovo wamo raeno wansamije rai jeweno wem omamo Anawayo Vambunin wemirati mo wansavaki rai.

7Maisyare omai ti, arakovo Nikodemus, vemo mpaparo nai nora, arono Syo raura syare wea tenambe wasavaki jakato.

8Ovare po nuge ramawisy no rui rui vayave. Anamuare bo wamo ranaun, weramu wamantukambe apa no rai ti de rai muno pare poroto ri rui. Weti Anawayo Vambunine mo vatane mavaki omamo maisyare ovare amaisy. Wamo Anawayo Vambunin raeno wansamije rai ramu, weramu tugae Mo kove raugaje vatane mai mamaisyo Ama bekere bo rai.”

9Naije Nikodemus po Yesus anajo pare, “Maisyare omai ti, anakotare somamo indati nandeare rui?”

10Yesus po raura akananto ai pare, “Winyamo kuruno akoe no munijo Israel. Mbeanimaibe winanto anakotare so rai jewen?

11Syo raura tugaive: Ana reamo raene mirati reamo raura wasai muno ana reamo raeno reansamije rai wemirati reandaura kakavimbe wasai. Weramu weapanave raije ramu.

12Umawe Syo ana nande no mine so inta raura kakavimbe wasai to, weramu wapanave rai jewen. Wabeare so, Syo ana nande no munijo ntiti inta raura, weamo indati wapanave rai jewen kobe.

13Vatane inta pana to no munijo ntiti rai rainy. Weramu Risyirati Arikainyo Vatan syo anakotaro munijo ntiti raen tenambe, weye ino no munijo ntiti syaje no mine so.

14Maisyare wusyinoe Musa no no nugo vabukane vono maninimbe po tembaga ranari tawaive po ratuga seo inyo inta rai, maisyare muno omaisy Risy, Arikainyo Vatan, indati inaijaseo no inyo rai tavon,

15indamu vatano are pirati panave Rinai, indati apaura irati kovo nuge nuganuije rai.”

16Weye Amisye muiny irati vatan tenambe mansai no mine vone so wirati Po apa Kavo intabo dave aunande indamu vatano wanave Aije indati ukakai awa ayao kakai raije jewen, yara awaura irati kovo nuge nuganuije rai.

17Weye Amisye po apa Kavo atutir de mine so rai indamu Po mangke raugaje vatano mine so mai mamo jewena, yara indamu Po mapaya awa ayao kakaije rai.

18Vatano wanave Amisye apa Kavo ai, indati mangke raugaje mansai jewen. Yara vatano wanave Ai jewen, awa mangke mamo Amisye po rapatimu mansai to weye wanave Apa Kavo intabo dave Aije ramu.

19Amisye po rapatimu pare Po mangke raugaje mai weye Apa Vare nde mine so rai to, weramu vatane ubekero kaumure bo rai rave, weye awa ana udave ngkakai muno mamun.

20Vatano are pirati po ayao kakaije rave, opamo anuga mamuno Amisye apa Vare umaso rai. Ponae de Vare umaso rai indamu vemo apa ayao kakai erananta raen kakavimbe inya.

21Weramu vatano po Amisye apa ayao tugae obo rarijat, weamo de Vare umaso rai indamu apa ana po rave raen kakavimbe omamo mamaisyo Amisye apa bekere rai.

Yohanes Pembaptis po Yesus aura kakavimbe

22Arono naije Yesusa pe apa arakovo utavondi ai nawe wuruta no propinsijo Yudea. Yesus no no Yudea masyote kavinta yai muno Apa arakove matavon. Muno Po vatane maugasya kuvuni mana rai.

23Weramu Yohanes pamo po vatane maugasya kuvuni mana rai tavon no munijo Ainon mararai no Salim, weye mana manui rave no naije. Vatano wanui ude indamu Yohanes po maugasya kuvuni mana rai.

24Arono naije Yohanes pamo ausiso tanoano makova rai rainy.

25Yohanes apa arakovo utavondi ai nanawe, vatano Yahudi inta pe, wayaowi jirati koano vatane wo maneme, majoe rarondome rai.

26Wuruta no Yohanesa nui muno wo raura nanto ai ware, “Injayo Kurune, winyamo ta naemeno Vatano nandija po Injae natavon no mana Yordan we Aija e? Arono naije Injae nyo arorono reansai. Vatano napije soamo Po vatane maugasya kuvuni mana rai tavona, weti vatan tenambe uta irati Ai. Abo! Indati Po nakivan aje!”

27Yohanes po raura akananto mansai pare, “Anakotaro rui vayave vatane awaura rai mamo Amisye wepi po raunande.

28Taune weadaniv syo raurawa wadanaun to syare, ‘Risyamo Mesias wepi risya jewena. Yara rinatutir syo usye raugavo Ai.’

29Syo ananeneae inta raura wasai: Arono anya pare baunam, opirati po apa wanya raugav. Weramu apa arakov napirati po ono vauname ratayao amarom, tet po anyuto dei. Muno opamo ananibe rave arono daniv anya bauname so de nande to. Maisyare omaisy risyamo inananibe rave weye syo ranaun Mesias de to, Wepirati syo vatane matayao indamu wanave Ai pije.

30Indati vatano utavondi Yesus ai awa wanui miridije nseo, yara vatano utavondi rinai awa wanui makaje ti mamaun.”

Yesus no no munijo ntiti umba paje

31Yesus opamo no vombe rave no warae umba de, weti Opamo titi vintabo vatane makivan. Vatano mine so nawamo awa munije me awa anakotaro udaura omamo mine so ama ma. Weramu Vatano no no munijo ntiti umba paje Opamo po vatan tenambe wansakivan.

32Yesus taune po munijo ntiti raen muno taune Po Amisye apa ayaowe raranivo amarikoame rai. Weramu arono Po anakotare umaso raura kakavimbe, vatane wanave raije ramu.

33Yara vatano rui pirati panave Apa ayao rai, weamo po raen Amisye pamo apa ayao mbe tugaive.

34Weye Yesus wepi Amisye po atutir weti Apa daura mamo Amisye apa bom, weye Anawayo Vambunin raugasyo Ai ti Mo ausuru tenambe.

35Injayo Amisy muiny irati Apa Arikainye ai, weti Po anakotaro rui vayave raunande Ai vintabo.

36Vatano are nawirati wanave Arikainyo Amisy napije ai, weamo awaura irati kovo nuge nuganuije rai. Yara vatano ponae beto irati Ai, weamo apaura kovo namije rai ramu, yara Amisye apa pari mangke Po raugaje aija nuge nuganui. <<  Yohanes 3 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran