Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [ABUN]     [PL]  [PB] 
 <<  Markus 4 : 12 >> 

Abun: subere 'Yé ne da me petok sor, sarewo án jam nde bi sukjimnut ne ware, Yé ne da syaretwa sukdu petok sor, sarewo án jam nde bi sukjimnut ne rer kom mo mit ware, onde bere, án jam sukdu ne, ete bere án brek ma mo Ji, orete yo, Ji yo maskwa ket án o nde, Ji rus sukibit gato án ben ne or wé kadit án re.' "


AYT: supaya, ‘Mereka boleh jadi memang melihat, tetapi mereka tidak menangkap; mereka boleh jadi memang mendengar, tetapi mereka tidak memahami. supaya mereka jangan berbalik dan diampuni.’”

TB: supaya: Sekalipun melihat, mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun."

TL: supaya mereka itu melihat dengan matanya, tetapi tiada nampak, dan mendengar dengan telinganya, tetapi tiada mengerti, supaya jangan mereka itu akan bertobat, lalu beroleh keampunan dosa."

MILT: supaya: Ketika melihat, mereka dapat melihat, tetapi tidak dapat memahami; dan ketika mendengarkan mereka dapat mendengarkan, tetapi tidak dapat mengerti, agar jangan mereka berbalik, dan kepada mereka dosa-dosa diampunkan."

Shellabear 2010: supaya ‘sekalipun mereka melihat dan melihat lagi, mereka tidak memahami; sekalipun mereka mendengar dan mendengar lagi, mereka tidak mengerti; jangan sampai mereka bertobat dan diberi pengampunan.’"

KS (Revisi Shellabear 2011): supaya sekalipun mereka melihat dan melihat lagi, mereka tidak memahami; sekalipun mereka mendengar dan mendengar lagi, mereka tidak mengerti; jangan sampai mereka bertobat dan diberi pengampunan."

Shellabear 2000: supaya ‘sekalipun mereka melihat dan melihat lagi, mereka tidak memahami; sekalipun mereka mendengar dan mendengar lagi, mereka tidak mengerti; jangan sampai mereka bertobat dan diberi pengampunan.’”

KSZI: supaya &lsquo;&ldquo;Mereka terus melihat tetapi tidak nampak, mereka terus mendengar tetapi tidak faham; kerana sekiranya mereka mengerti, mereka akan bertaubat dan diampuni!&rdquo;&rsquo;

KSKK: supaya "sekalipun mereka melihat lebih banyak, mereka tidak menanggap; sekalipun mereka mendengar lebih banyak, mereka tidak mengerti; kalau tidak mereka akan berbalik dan mendapat ampun."

WBTC Draft: Aku lakukan itu supaya, 'Sekalipun mereka memandang, tetapi mereka tidak melihat dan memahami; sekalipun mereka mendengar, tetapi mereka tidak mengerti. Jika mereka melihat dan mengerti, mereka dapat bertobat dan mereka diampuni.'"

VMD: Aku lakukan itu supaya, ‘Sekalipun mereka memandang, tetapi mereka tidak melihat dan memahami; sekalipun mereka mendengar, tetapi mereka tidak mengerti. Jika mereka melihat dan mengerti, mereka dapat bertobat dan mereka diampuni.’”

AMD: Aku melakukan ini supaya 'Mereka akan melihat dan terus melihat, tetapi tidak pernah benar-benar melihat; mereka akan mendengar dan terus mendengarkan, tetapi tidak pernah mengerti. Sebab, jika mereka melihat dan mengerti, mereka mungkin bertobat dan diampuni'."

TSI: Karena Allah mau supaya terjadi seperti yang ditulis oleh nabi, waktu Allah berkata, ‘Biarpun bangsa ini melihat banyak keajaiban, mereka tidak akan sadar apa yang terjadi. Dan biarpun mereka terus mendengar ajaran, mereka tidak akan mengerti. Jangan sampai mereka bertobat dan kembali kepada-Ku, supaya Aku tidak usah mengampuni mereka!’”

BIS: supaya 'Mereka akan terus memperhatikan tetapi tidak tahu apa yang terjadi, mereka akan terus mendengar, tetapi tidak mengerti, ini terjadi supaya mereka jangan melihat dan mengerti dan jangan datang kepada Allah dan Allah mengampuni mereka.'"

TMV: supaya, ‘Mereka akan melihat dan melihat, tetapi tidak nampak, mereka akan mendengar dan mendengar, tetapi tidak faham, kerana jika mereka memahaminya, mereka akan kembali kepada Allah dan Dia akan mengampuni mereka.’"

BSD: Maksudnya, supaya: Mereka terus memperhatikan tetapi tidak tahu apa yang terjadi. Mereka terus mendengar, tetapi tidak mengerti. Seandainya mereka melihat dan mengerti, pasti mereka akan datang kepada Allah dan Ia akan mengampuni mereka.”

FAYH: (4-11)

ENDE: Agar supaja mereka memandang dengan mata, namun tidak melihat; mendengarkan dengan telinga namun tidak mengerti: supaja djangan mereka bertobat dan memperoleh ampun dosa.

Shellabear 1912: Maka berkatalah ia kepadanya, "Tiadakah kamu mengetahui akan perumpamaan ini?tapi bagaimanakah kamu akan mengetahui sekalian perumpamaan?

Klinkert 1879: "Soepaja mareka-itoe melihat dengan penglihatnja, tetapi tidak mengetahoei, dan menengar dengan penengarnja, tetapi tidak mengerti, soepaja djangan barang bila mareka-itoe bertobat dan dosanja di-ampoeni."

Klinkert 1863: {Yes 6:9; Mat 13:14; Luk 8:10; Yoh 12:40; Kis 28:26; Rom 11:8} "Sopaja dia-orang melihat dengan penglihatan, serta tidak dapet taoe, dan mendengar dengan pendengaran, serta tidak mengarti; sopaja dia-orang djangan barangkali bertobat, dan dosanja di-ampoeni sama dia."

Melayu Baba: spaya dia-orang tengok punya tengok, ttapi t'ada juga nampak; dan dngar punya dngar, ttapi t'ada juga mngerti; spaya jangan dia-orang bertobat, atau dapat ampunan.

Ambon Draft: "Sopaja dengan lihat-lihat marika itu melihat, tetapi tijada taroh kira, dan dengar-dengar marika itu menengar, tetapi tijada mengarti; agar djangan barang kali marika itu membawa tawbat dan dawsa-dawsanja deamponi padanja."

Keasberry 1853: Yang mulihat itu, biarlah dilihatnya, tapi tiada kunyataannya; dan yang munungar biarlah didungarnya, tapi tiada mungarti; asal jangan kulak barang bila marika itu jadi burubah, maka dosa dosanya itu akan diampuni bagienya.

Keasberry 1866: Yang mŭlihat itu, biarlah dilihatnya, tŭtapi tiada kŭnyataannya; dan yang mŭnŭngar biarlah didŭngarnya, tapi tiada mŭngarti; asal jangan kŭlak barang bila pun baik marika itu jadi bŭrubah, maka dosa dosanya akan diampuni bagienya.

Leydekker Draft: Sopaja dengan panglihat marika 'itu melihat, hanja tijada meng`ejling: dan dengan penengar 'ija menengar, hanja tijada meng`arti: 'agar djangan penah marika 'itu membawa tawbat, dan segala dawsa de`amponij padanja.

AVB: supaya: ‘Mereka terus melihat tetapi tidak nampak, mereka terus mendengar tetapi tidak mengerti; kerana sekiranya mereka mengerti, mereka akan berpaling dan diampuni!’ ”

Iban: ngambika sida merening tang enda meda, mending tang enda mereti, laban enti sida mereti, sida deka nguing ngagai Allah Taala, lalu Iya deka ngampun sida."


TB ITL: supaya <2443>: Sekalipun melihat <991>, mereka tidak <3361> menanggap, sekalipun mendengar <191> <191>, mereka tidak <3361> mengerti <4920>, supaya <3379> <0> mereka jangan <0> <3379> berbalik <1994> dan <2532> mendapat ampun <863>." [<991> <2532> <1492> <2532> <2532> <846>]


Jawa: supaya: Sanadyan ndeleng, ora weruh, sanadyan krungu, ora ngreti, supaya aja padha mratobat lan oleh pangapura.”

Jawa 2006: supaya: Sanadyan pancèn ndeleng, nanging padha ora weruh; sanadyan pancèn ngrungokaké, nanging padha ora ngerti, supaya sarana mangkono iku ora padha mratobat lan kaparingan pangapura."

Jawa 1994: Sing mengkono kuwi wis dadi kersané Gusti Allah, supaya: ‘Wong-wong mau senajan terus ndeleng, nanging ora weruh, terus ngrungokaké, nanging ora ngerti, sebab yèn wong-wong mau weruh lan ngerti, bisa uga wong mau nuli padha mratobat lan padha diapura dosané.’"

Jawa-Suriname: Dadiné, ‘Senajana pada weruh, nanging ora bisa nitèni lan senajana pada ngrungokké ora bisa dunung. Awit nèk pada nitèni lan pada dunung, wong-wong kuwi mesti terus pada manut marang Gusti Allah lan salahé uga bisa dingapura. Nanging ora pada gelem.’”

Sunda: jadi maranehna mah, ‘Narenjokeun tapi teu narenjoeun, ngadarengekeun tapi teu ngalartieun. Sabab lamun narenjoeun jeung ngalartieun tangtu tarobat ka Allah, sarta ku Mantenna tangtu dihampura.’"

Sunda Formal: Ka nu di luareun maraneh mah, dicaritakeunana teh ngan ku silokana bae, nepi ka maranehna mah: nenjo mah nenjo, tapi tetep teu awas; ngadenge mah ngadenge, tapi tetep teu ngarti, supaya teu babalik pikir sarta dihampura.”

Madura: sopaja ‘Reng-oreng jareya bakal terrosa ngabassagi tape ta’ tao badha kadaddiyan apa, reng-oreng jareya bakal terrosa ngedhingngagi, tape ta’ ngarte, jareya kalakon sopaja reng-oreng jareya ta’ nangale’e ban ta’ ngarte ban ta’ entar ngadhep ka Allah ban Allah ta’ nyapora dusana.’"

Bauzi: Eho gi dat ahamda Alat vameadaha im aime fa dam bake ahate vameaidahada labe aba aho fet toeme esuhu im nim fa imbodem bake Eho ahit dam giidate im totobet fi koadam bak. Aham di iube Alat Yesaya bake neha: ‘Ame dam labe Ebe Eho meedam bak lam aam bakta aa. Lahana, “Iho etei aaha im nim akati modemna modela?” laham bak lam ba vi ozome ozobohudedam vabak. Labi laha Em im aim bakta ai. Lahana, “Iho etei aihi im nim akati modemna modela?” laham bak lam ba fetehesu vi ozome ozobohudedam vabak. Labiha labe ame dam labe ba ibi iho faina meedam bak lam voedume seti fa vei neàdedam vab labe Eho ba ame dam laba ba ozahigeàmu vei neàdedam vabak.’ Lahame Yesayat aho aham di iube lab fet toedume esuhu im lam imbodelo Eho dam giida abo Alam damalehe vab dam laba im vameadam di Eho ahit im totobet fi koadam bak,” lahame ab vameadaham.

Bali: apanga: Yadiastu ia ngiwasin, ia tusing nepukin. Yadiapin ia ningeh, nanging tusing ngresep, sawireh yen ia nawang unduke ento, ia lakar mabalik astiti bakti teken Ida Sang Hyang Widi Wasa tur ia bakal icen Ida pangampura!”

Ngaju: mangat 'Ewen kareh harajur manantuanie tapi dia katawan taloh je manjadi, ewen kareh harajur mahining, tapi dia haratie, jete manjadi uka ewen jaton mitee tuntang haratie tuntang jaton dumah manalih Hatalla uka ewen mandino ampun bara Hatalla.'"

Sasak: adẽq: 'Timaq ie pade serioq laguq ndẽq paham, timaq ie pade dengah laguq ie pade ndẽq ngerti, adẽq ie pade ndẽq tobat dait Allah ngampunin ie pade.'"

Bugis: kuwammengngi ‘Natonget-tongengngi matu mennang makkita, iyakiya dé’ nakkita, matterui matu mennang maréngkalinga, iyakiya dé’ nappéjeppu, kuwammengngi naaja’ mennang nakkita sibawa mappéjeppu naaja’ napolé ri Allataala nariyaddampengeng mennang ri Allataala.’"

Makasar: sollanna ‘Lanaciniki tojemmi ke’nanga, mingka tanaassengai apa kajarianga, lanapilangngeri tojemmi ke’nanga, mingka tanapahangai, anne kajariangi sollanna tena naciniki siagang tena napahangi ke’nanga na tea battu mae ri Allata’ala, nampa nipammopporang ri Allata’ala ke’nanga.’"

Toraja: anna kitai matanna, apa tae’ nakanassai, sia narangi talinganna, apa tae’ naissanni, kumua da’anna ba’tumba pissan namengkatoba’ anna dipa’dei kasalanna.

Duri: dikua 'Moi da'tan bang mpemakitaii, apa te'da naissenni apa to jaji. Moi da'tan bang mpesa'dingngii, apa te'da napahangngi, nadanggi' namengkatoba' lako Puang Allataala, anna danggi' nadampanganni.'"

Gorontalo: alihu mowali ganapu Pirimani lo Allahuta'ala odiye, ’Openu boli hibilohe, timongoliyo dila motota wolo-wolo; openu boli timongoliyo hedungohe, timongoliyo dila mongarati, alihu timongoliyo dila motobati wawu ambunguwo lo Allahuta'ala.’”

Gorontalo 2006: alihu 'Timongolio mamolo laalaaita mopoo̒tuoto bo diila motota wolo umotoduo, timongolio mamolo laalaaita modungohe, bo diila mongalati, utie motoduo mai alihu timongolio diila mao̒ moo̒onto wau mongalati wau diila mao̒ monao̒ mai ode Allahu Taa̒ala wau Allahu Taa̒ala mongambungu olimongolio.'"

Balantak: kada' daa sida a men nitulis: ‘Mau mimiile' see i raaya'a sian mingimamat; maupo mongorongor see i raaya'a sian minginti'i, dako' i raaya'a mombolii wawauna ka' ampunion.’”

Bambam: Anna mala: 'Moi la naita, tala naalai akkalanna, moi la nahingngi, tä' siam la naissam napekalembasam. Aka ma'pasule manii anna naampunnii Puang Allataala.'"

Kaili Da'a: ala 'Naupa ira bate-batena manggita da'a mesua ri pekiri ira, naupa ira bate-batena mompetalinga da'a ranjani ira batuana tesa etu. Etu majadi ala ne'e ira majea pade raampungi nu Alatala.'"

Mongondow: simbaí 'Umpakah umuran mosia monarukira ta'e diaí kota'auan monia onu im mobalií, mosia umuran mokidongog, ta'e diaí momangale, na'aia mobalií simbaí mosia diaí moko'ontong bo momangale bo dika mamangoi ko'i Allah bo ampungan i Allah im mosia.'"

Aralle: anna: 'Moi sika naita, dasiang nakaleso; moi sika nahingngi, datoi napebahtuang. Dianto anna dai mengkatoba' lambi' dai naampungngi Puang Alataala.'"

Napu: bona tepabukei au teuki i lalu Sura Malelaha node: 'Meitatohe, agayana barahe moisa lempona apa au raita. Mehaditohe, agayana barahe moisa tunggaiana apa au rahadi. Mewali, barahe mesule i Pue Ala, hai dosanda bara teampungi.'"

Sangir: tadeạu 'I sire sarung měmpạmandawe kahěnga-hěngang kaiso kawe tawe makasilo, i sire sarung hanesẹ̌ měmpẹ̌dẹ̌daringihẹ̌, kaiso tawe makal᷊aěnna, tadeạu kumbahang i sire makasilo ringangu makaěnna ringangu kumbahang mahunděnta su anum Mawu Ruata kụ Mawu e měngampung dosan sire.'"

Taa: Wali sira mangabanang gombo i mPue Allah to natulis yami nto pantuntu tuntuNya tempo owi. Tempo etu to pantuntu tuntu i mPue Allah etu mangantulisika yami sira, to’onya, ‘Komi damangalo’a-lo’aka pei komi taa damangansani batuanginya palaong to nukita ngkomi etu. ‘Komi mandudu ngkani damangandonge pei komi taa damangansani batuanginya gombo to nudonge ngkomi etu. Komi taa rani mangandolika tango ngkomi resi Aku. Pei ane rapanya komi mangandolika tangomu resi Aku, ane ewa see Aku maya mangalapa dosa ngkomi.’ Etu semo gombo to natulis i Yesaya.”

Rote: fo ela 'Ala taoafik lakandoo, tehu ala ta bubuluk hata fo ana dadi fa, neukose lamanene lakandoo, tehu ta lalelak fa, dede'ak ia ana dadi, fo ela ala boso lita ma lalelak, ma ala boso mai leo Manetualain mai, fo Manetualain fes do'o do ampon.'"

Galela: La asa idadi maro o kia isilelefo o Gikimoi Awi Jaji ma Buku ma rabaka, 'Ona magena kanaga de manga lakoka, duma o ade-ade ma ngale gena yasahewa, de lo cawali de manga ngauka, duma imasigisewa eko isidodoguwa. Sababu nakoso yanako asa manga dorou yodongosa de imatoba, de o Gikimoi asa wahike o apongu onaka, duma ona asa yanakowa.'"

Yali, Angguruk: "Inil seleg toho haruk angge famen inindimu onoluk aruhu fug, inisanggo fano holtuk angge famen inindi anggar aruhu fug, siyag ane iren turukon umbusuhupmu Allahn it windar enebuhu rohon ulug indit toho hiyag isaruk lahi," ibag.

Tabaru: La 'itiai moteke ma demo konaneda: 'La ngaro 'ona kayodiriidokau ma koyanakowa 'okia 'idadi; 'ona 'asa koyomaogoruwa yosigisene ma koyasahewa, la 'uwa yamake de yasahe de 'uwa yoboa ma Jo'oungu ma Dutuka de wakisilaha.'"

Karo: emaka, 'Aminna gia ipernehenna, tapi labo idahna, aminna gia ibegina, tapi labo iangkana. Sabap adi idahna janah iangkana tentu jera ia janah Dibata ngalemi ia.'"

Simalungun: ase, age pe ikawahkon sidea ai, seng ididah, anjaha age pe ibogei, seng iarusi, ase ulang mubah uhur ni sidea anjaha sasap dousa ni sidea.”

Toba: asa unang saut diida nasida, nang pe tangkas dibereng; asa unang diantusi, nang pe torang dibege; asa unang mulak rohanasida, unang sesa dosanasida.

Dairi: asa, 'Dak ngo kalak i mendatèken tapi oda ibettoh kadè masa, dak ngo kalak i mendengkoh, tapi oda mengantusi, masa pè èn asa ulang idah janah iantusi, janah asa ulang roh kalak i mendahi Dèbata gabè iampuni Dèbata kalak i.'"

Minangkabau: supayo, 'Inyo layi taruih juwo mamparatikan tapi inyo indak tawu apo nan tajadi, inyo layi tatap juwo mandanga, tapi inyo indak mangarati, tajadi nan bakcando itu, supayo urang-urang tu jan maliyek, sarato jan mangarati, supayo inyo jan babaliak kapado Allah, supayo Allah ma ampuninyo.'"

Nias: ena'õ 'Lanehegõ sindruhundruhu, ba lõ sa la'ila hadia zalua. Lõ aetu larongorongo tõgi dalingara, ba lõ aboto ba dõdõra, ena'õ bõi la'ila ba bõi aboto ba dõdõra, ena'õ lõ mõi ira khõ Lowalangi ba I'efa'õ horõra Lowalangi.'"

Mentawai: bulé kenanen, 'Airariritúaké, tápoi tá raagai apa sipuaaili, airaaarepi, tápoi tá ikokolou ka bagadda, ibabara kelé néné geti, bulé buí raitsó nia samba buí imakolou ka bagadda bulé buí raei ka Taikamanua iageti, appéakénangan leú et jodda.'"

Lampung: in 'Tian haga terus memperhatiko kidang mak pandai api sai tejadi, tian haga terus ngedengi, kidang mak ngerti, inji tejadi in tian dang ngeliak rik ngerti rik dang ratong jama Allah rik Allah ngampuni tian.'"

Aceh: mangat ‘Awaknyan sabe jipeurati teuma hana jiteupeu peue nyang teujadi, awaknyan sabé jideungoe, teuma hana muphom, nyoe na mangat awaknyan bék jingieng dan bék muphom dan bék jijak ubak Po teu Allah dan Po teu Allah geupeu amphon awaknyan.’"

Mamasa: anna malara: Natimba' nakua: ‘Moi la naita, tae' la naissanan. Moi la narangngi, tae' la napekalembasan annu ma'pasule manii anna garri'iammi kasalaanna Puang Allata'alla.’”

Berik: Ai jes gemerserem As towas-towastababili jega: 'Angtane jeiserem bunarsusfer ga sene anggabisini, jengga jam domolyan. Jei sene sarbili, jengga jam ge towaswebiyen. Jengga angtane jeiserem jam ge irfwebiyen etam-etamawer enggalfe, Uwa Sanbagiri Jei etam-etama kapka jemna gam wirtabaipmife.'"

Manggarai: kudut: Koném po ita lisé, maik toé idep koném po séngéts lisé, maik toé tingo, kudut isé néka tesérs agu ampong ndékokd.”

Sabu: mita, 'Do ta pee ma ro nga heleo loro tapulara tada dho ne nga ne do ta jadhi, do pee ma ro nga dhanno loro tapulara tada dho, nadhe ne jadhi mita ie ke ro ta bhole ngaddi jhe tada jhe bhole dakka la nga Deo jhe pehai-pehuba ro ri Deo.'"

Kupang: Itu orang laen dong sama ke yang Tuhan Allah pung jubir su tulis memang bilang, ‘Dong su lia, ma sonde mau mangarti. Dong su dengar, ma sonde mau tau. Biar ko dong sonde usa parcaya sang Tuhan, ko Tuhan sonde parlú kasi ampon sang dong lai.’”

Meyah: Erek koma jeska sis fob nabi egens anggot mar osok gij rua oida, 'Rua riteij ah keingg mar ongga didif dutunggom, tina rudou enebriyi gij efen ofou guru. Noba rua rig mar ongga didif danggot, tina rudou enejginaga rot mar koma efen ofou tein guru. Jefeda rua rinemeesa joug rot rerin mar ongga oska guru. Erek koma jefeda Allah onosuna rot rerin mar ongga oska koma jeska rudou efesi guru.' "

Uma: bona madupa'-mi lolita Buku Tomoroli' to mpo'uli': 'Pe'epe moto-ra, aga uma oa' ra'incai batua-na. Pehilo moto-ra, aga hewa to uma oa' monoto rahiloi. Jadi', uma oa'-ra nculii' hi Alata'ala, pai' jeko'-ra uma te'ampungi.' "

Yawa: Maisyare omaisy indamu mamaisyo Ayao Amisye so rai: ‘Vatane so mamije mo Sya ana idave raen, weramu unanta raije ramu; muno wo Sya ana idaura raraniv, weramu unanta raije ramu. Wemi mbewar usakinav wakare Rinai jewen, weti awa ayao kakaije mamo Syo rapaya mansaije ramu.’”


NETBible: so that although they look they may look but not see, and although they hear they may hear but not understand, so they may not repent and be forgiven.

NASB: so that WHILE SEEING, THEY MAY SEE AND NOT PERCEIVE, AND WHILE HEARING, THEY MAY HEAR AND NOT UNDERSTAND, OTHERWISE THEY MIGHT RETURN AND BE FORGIVEN."

HCSB: so that they may look and look, yet not perceive; they may listen and listen, yet not understand; otherwise, they might turn back--and be forgiven. "

LEB: so that ‘_they may look closely_ and not perceive, and _they may listen carefully_ and not understand, lest they turn and it be forgiven them.’"

NIV: so that, "‘they may be ever seeing but never perceiving, and ever hearing but never understanding; otherwise they might turn and be forgiven!’"

ESV: so that "they may indeed see but not perceive, and may indeed hear but not understand, lest they should turn and be forgiven."

NRSV: in order that ‘they may indeed look, but not perceive, and may indeed listen, but not understand; so that they may not turn again and be forgiven.’"

REB: so that (as scripture says) they may look and look, but see nothing; they may listen and listen, but understand nothing; otherwise they might turn to God and be forgiven.”

NKJV: "so that ‘Seeing they may see and not perceive, And hearing they may hear and not understand; Lest they should turn, And their sins be forgiven them.’"

KJV: That seeing they may see, and not perceive; and hearing they may hear, and not understand; lest at any time they should be converted, and [their] sins should be forgiven them.

AMP: In order that they may [indeed] look {and} look but not see {and} perceive, and may hear {and} hear but not grasp {and} comprehend, lest haply they should turn again, and it [their willful rejection of the truth] should be forgiven them.

NLT: so that the Scriptures might be fulfilled: ‘They see what I do, but they don’t perceive its meaning. They hear my words, but they don’t understand. So they will not turn from their sins and be forgiven.’

GNB: so that, ‘They may look and look, yet not see; they may listen and listen, yet not understand. For if they did, they would turn to God, and he would forgive them.’”

ERV: I do this so that ‘They will look and look but never really see; they will listen and listen but never understand. If they saw and understood, they might change and be forgiven.’”

EVD: I do this so that: ‘They will look and look, but never really see; they will listen and listen, but never understand. If they saw and understood, they might change and be forgiven.’” Isaiah 6:9–10

BBE: So that seeing they may see, and it will not be clear to them; and hearing it, they will not get the sense; for fear that they may be turned again to me and have forgiveness.

MSG: These are people--Whose eyes are open but don't see a thing, Whose ears are open but don't understand a word, Who avoid making an about-face and getting forgiven."

Phillips NT: so that, Seeing they may see, and not perceive; and hearing they may hear, and not understand; lest haply they should turn again, and it should be forgiven them."

DEIBLER: As a result it is true what a prophet has written: Although they see what I do, they do not perceive what it means [DOU]. Although they hear what I say, they do not understand what it means [DOU]. So they do not …repent/turn away from their sinful behavior† in order that they would be forgiven {God would forgive them}.’”

GULLAH: A da tell um so dat, ‘Dey gwine look an look bot dey ain able fa see. Dey gwine yeh an yeh bot dey ain able fa ondastan. Now ef dey beena ondastan, dey woulda ton ta God, dem life woulda change, an God woulda paadon um!’”

CEV: The reason is, "These people will look and look, but never see. They will listen and listen, but never understand. If they did, they would turn to God, and he would forgive them."

CEVUK: The reason is, “These people will look and look, but never see. They will listen and listen, but never understand. If they did, they would turn to God, and he would forgive them.”

GWV: ’They see clearly but don’t perceive. They hear clearly but don’t understand. They never return to me and are never forgiven.’"


NET [draft] ITL: so <2443> that although they look <991> they may look <991> but <2532> not <3361> see <1492>, and <2532> although they hear <191> they may hear <191> but <2532> not <3361> understand <4920>, so they <1994> may not <3379> repent <1994> and <2532> be forgiven <863>.”


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Markus 4 : 12 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran