Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [ABUN]     [PL]  [PB] 
 <<  Markus 6 >> 

1Yefun Yesus mu kadit nat ne, ete An si An bi pakon satu mu mo Yefun Yesus dakai bi nat-i.

2Kam Sabat, ye Yahudi bi kam sye, ete Yefun Yesus mu duno yé mwa mo ye Yahudi bi nu ari mone. Yé mwa mone jam suk gato Yefun Yesus duno án su ne sa, án nutbot sukduno ne ndo nde. Án ki do, "Ye ré jam sukduno mwa ré kadit u ne? An jam sukduno mwa ré sa u ne? An ku suktinggi sato suma anato An nggiwa ben suk gato ben men yeket ne?

3Ye ré, An ye gato jam ben suk su kwe sato meja e, kursi e ne. An jam sukduno mwa ne sa u ne? Ye ré, An Maria bi gan, fe! An bi nji anato Yakobus e, Yoses e, Yudas si Simon fe! Anga bi nyanggon ge bok ne si men kem more sino fe! Ye ré, An nut do An bes An nggwa tepsu yepasye ete An ma more, ete An duno men bado?" Sane yé mwa mone bariket Yefun Yesus re.

4Orete Yefun Yesus ki nai nje mone do, "Mo pe mwa ne sino yé bes yenabi gum kok, sarewo mo yenabi ne dakai bi nat-i yo, yenabi ne bi nje-i si bi rus-i ne bariwa jammo an re."

5Yefun Yesus yo ben suk yo gato ben yé yeket ne mo nde. An ak An syim mo yetu ge bok yo sor re, ete ben yé bok ne ge re.

6Yefun Yesus yeket yé mwa mone, we án onyar yo kem mo Yefun Yesus nde. Orete Yefun Yesus mubot kampung bok yo karowa Nazaret ne. An mubot pe ne sa, An duno nje gato kem mone.

7Yefun Yesus kendo bi pakon ge musyu dik sop we ne ma, ete An syogat An bi pakon gewe-gewe mubot nat ne. Yefun Yesus syo suktinggi nai pakon ne subere án nggiwa syun semda wé kadit ye gato semda ben ne.

8Yefun Yesus ki nai án do, "Nin mu it yo, nin gwat suk nde, wo nin gwat kwepu sor re. Nin gwat sugit nde, nin gwat yu nde, nin gwat sugum dom nde.

9Nin mu it yo, nin it sandal, wo nin gwat san sun we nde, san sun dik sor.

10Nin mu ré, nin kom mo kota dik yo, ete nin sok mo ye yo bi nu mone yo, nin kem mo nu dik ne sor nin mu kadit kota ne.

11Sarewo nin do kom mo kota dik yo, ete mone yé yo kendo nin ma si án kem nde, ete yé mone bariwa jammo nin bi sukdu-i ne yo, nin tet nin gwes tak su bofuf ne ges wé kadit nin gwes satu, subere yé gato kem mone jam do, án ben sukibit nai nin re."

12Sane Yefun Yesus bi pakon mu, ete duno nje subere yé kwet kadit sukibit gato yé ben ne, ete yé brek ma jammo Yefun.

13Yefun Yesus bi pakon syun semda mwa wé kadit yé gato semda ben ne. Án nggri manik mo ye gato i, ete ben yé mwa ne ge kadit bi suki ne.

14Yé ki Yefun Yesus gum kas mu kom mo peyo-peyo anato Yeraja Herodes jam sukdu subot suk mwa gato Yefun Yesus ben ne. Yé deyo kibot Yefun Yesus do, "Yohanes gato ras nje mo syur anane, an kwop wé re, ete ré ne Yohanes sun kadit sukkwop. Yohanes frus an nggwa tepsu Ye ne anato Ye ne ku suktinggi wa ben suk gato ben men yeket ne."

15Sarewo yé deyo o ki do, "Yenabi Elia anane." Yé deyo o ki do, "Yenabi dik yo o anane, tepsu yenabi gato kam nyim ki Yefun Allah bi sukdu-i gato Yefun tarubot án ne nai men bi amui."

16Sarewo Herodes do jam sukdu subot Yefun Yesus sa, Herodes ki do, "Yohanes gato ras nje mo syur anane. Suga nyim ji syogat yé tot an su toko wé re, orete su ré an sun kadit sukkwop o re."

17Suga nyim ne Herodes dakai syogat an bi yesukmise mu but Yohanes, ete ye rai an, orete yé grem Yohanes mo sel. Herodes bi nggon, gato gum do Herodias maskwa ket Yohanes anato Herodes but Yohanes. Su ketke Herodes bi nji gato Filipus ne kra Herodias, orete Herodes waii kra Herodias kadit Filipus, an bi nji ne.

18Sane Yohanes ndantom Herodes wam bok yo mó re, sare do, "Nan kra su Herodias, gato nan bi nji bi nggon ne nde. Nan kra su nan bi nji bi nggon anato siri kadit men ye Yahudi bi sukduno-i re."

19Yohanes ndantom Herodes mo suk gato an ben siri ne anato an bi nggon gato Herodias ne grem sukmaskwa ket Yohanes. Herodias iwa gu Yohanes kwop wé, sarewo mom bi ya gato Herodes duyawa re,

20we Herodes nyuwa Yohanes. Sane Herodes syogat yé mewa Yohanes mo sel ne sisu ndo. Herodes jam do, Yohanes ben sukndo tepsu Yefun Allah mit. Herodes jam do, Yefun Allah bes Yohanes wa ben Yefun Allah bi suk-i ne, sane anato Herodes nyuwa Yohanes. Herodes da iwa syaretwa Yohanes ki Yefun Allah bi sukdu-i, sarewo Herodes jam sukdu ne sa, an bi sukjimnut waiyu mone.

21Kom mo rut sa, Herodes bi nggon gato Herodias ne, ku os wa gu Yohanes. Kam dik yo, Herodes konwa an bi kam sye gato an bi im kem su an ne. Herodes kendo an bi yekwesu, an bi yesukmise bi yekwesu si yepasye mo bur Galilea ne sino ma mo pesta ne.

22Yé konwa kam sye ne sa, Herodias bi mam sara mo yé mwa gato ma ne gwem. Pa nggonnak ne sara ndo wai anato Herodes si yé mwa ne iwa. Sane Herodes ki nai Herodias bi mam do, "Nan iwa ji syo suk sato suma nai nan ne? Nan ki sor re bere ji syo nai nan re."

23Orete Herodes tomfo nai nggonnak ne do, "Suk gato nan ndek mo ji ne bere ji syo nai nan re. Suk mwa ne sino gato ji jom yo, sato nan ndek ji syo napyo nai nan, bere ji syo nai nan sor re."

24Orge Herodias bi mam syesyar mu ku mom bi im. Pa nggonnak ne ndo mo bi im gato Herodias ne do, "Im o, ji ndekwa yeraja syo suk sato suma anato ndo ne?" Herodias, gato grem sukmaskwa ket Yohanes ne ki do, "Nan ndekwa yé tot Yohanes gato ras nje mo syur ne su toko wé, ete yé gwat ma syo nai ji sor."

25Pa nggonnak ne mu ku yeraja Herodes kekro o, ete pa ne ki nai Herodes do, "Ji ndekwa nan syogat yé gu Yohanes gato ras nje mo syur ne, or yé tot an su wé, ete yé grem mo mbem, ete yé gwat ma syo nai ji su ré wa ji me et!"

26Yeraja Herodes jam suk gato pa kiwa ne sa, an kwabom dek ndo nde. Herodes tomfo mo yé mwa gwem do, suk gato pa ndek mo an, bere an syo nai pa ne, sane an bariwa misyar pa bi sukdu ne.

27Sane sugane it, Herodes syogat an bi yesukmise ge dik yo mu gu Yohanes kwop, ete gwat Yohanes su ma mone. Sane yesukmise ne mu mo sel gato yé bok Yohanes mone, ete an tot Yohanes su toko wé mone.

28Orge yesukmise ne grem Yohanes su mo mbem, ete an gwat ma syo nai pa donggon ne, ete pa ne waii gwat Yohanes su mu syo nai pa bi im.

29Yohanes bi pakon jam ye gu Yohanes kwop sa, Yohanes bi pakon mu nai án mukri ete an gwat mu bi mo jokwak dik yo mo makwe.

30Yefun Yesus bi pakon ge musyu dik sop we ne gato An bes gum yerasul satu ma kadit nat bok yo gato án mu mone. Pakon ne ku Yefun Yesus sa, án sum wairi wa Yefun Yesus, ete pakon ne nuk subot suk mwa gato án mu ben ne si suk gato án duno nje su ne nai Yefun Yesus jam.

31Yé mwa ma ku Yefun Yesus mone dom. Yé mwa ma, ki suk, deyo ma, deyo mu, deyo ma o ku Yefun Yesus mone, yé mwa, sane Yefun Yesus si bi pakon yo ku os wa git sugit dom nde. Yé mwa yé re ma ku án mone, sane Yefun Yesus ki nai An bi pakon ne do, "Men wadigan sor mu mo pe gato ye yo mo nde et. Men wadigan mu mone subere nin ku os wa nin kem not mone."

32Sane Yefun Yesus si An bi pakon it mo kwem ete án mu kadit yé mwa ne. Án mu mo nat gato ye yo mo nde.

33Sarewo yé mwa me Yefun Yesus si An bi pakon mu kadit pe ne, ete yé mwa ne jam do, Yefun Yesus si bi pakon anato mu ne. Sane yé mwa ne mu kamas, án mu kadit pe mwa mone sino. Án mu nyim ket os nden subere án sakanwa Yefun Yesus si bi pakon mone.

34Yefun Yesus mu kom mone, An is kadit kwem ne, ete An me yé mwa yé re sum mone sa, Yefun Yesus dakai jimnotku yé mwa ne, we yé mwa ne tepsu suksi sato domba, sarewo ye yo mewa án nde, ye yo kadum os gato ndo wa yé mwa ne nde. Sane Yefun Yesus duno án subot suk mwa.

35Yefun Yesus duno nje sane sor karowa kam bok sa, Yefun Yesus bi pakon ma ki nai Yefun Yesus do, "Karowa kam bok it anare. Ye yo kem mo nat ré nde.

36Sane Nan syogat yé mwa ré mu, subere án mu mo kampung bok yo gato karowa pe ré, subere án mu ku nje gato kem mone, subere án so sugit wa án git et."

37Sarewo Yefun Yesus ki do, "Nin dakai anato syo sugit nai yé mwa ré git et!" Yefun Yesus bi pakon ki do, "Mban! Men so roti mwa tep wa yé mwa ré git, bere men mitmo sugum tepsu yé bi sugum nai yetu ge dik yo bi kamba mo suk gato an ben ne kom mo aina munggwo re. Te men anato mu so roti su sugum mwa sane wa yé mwa ré git e?"

38Sane Yefun Yesus ndo mo An bi pakon do, "Nin gwat roti koi ot ne? Nin mu me et!" Pakon ne mu me roti gato kwop mone, orete án ma ki nai Yefun Yesus do, "Men bi roti koi mumek sor re. Men bi boge ge we mó dom."

39Orge Yefun Yesus syogat yé mwa ne kem mo bur, mo es gato kom kur mone. Yefun Yesus syogat yé mwa ne syo yu kem bokbu.

40Sane yé mwa kem bokbu mone, án kem bokbu dik dor kadit yu. Bokbu deyo tepsu yetu ge wotin dik, bokbu deyo o tepsu yetu ge musyu mek. Yé mwa ne syo yu kem bokbu sane.

41Orete Yefun Yesus nai roti koi mumek si boge ge we ne. An nai, ete An sok mu nim mo gu, An ki do, "Ndo mo Nan, Yefun Allah wa sugit gato Nan syo nai men ré." Yefun Yesus ki sane or, Yefun Yesus syat roti ne. An syo nai An bi pakon, ete An bi pakon ne waii syo bot yé mwa mone. Boge ge we ne dom, Yefun Yesus syo nai bi pakon, ete An bi pakon waii syo bot yé mwa mone.

42Yé mwa ne sino git sor án on ge,

43orete pakon mu sum sugit napta ne bok mo yu. Sugit napta ne, roti si boge koi nap ne, án sum sino án bok mo yu musyu dik sop we ses.

44Yebris gato git sugit mone tepsu yetu ge ribu mumek sino.

45Yé mwa ne git sugit, orete Yefun Yesus syaugat An bi pakon it mo kwem mu nyim mo An gwem mu mo kota Betsaida mo em deta. Yefun Yesus bi pakon do mu-i, Yefun Yesus syogat yé mwa ne mu-i re.

46Yefun Yesus syogat yé mwa ne mu or, An it mo bobuk wa An ki suk su Yefun Allah.

47Noru ete Yefun Yesus bi pakon gwat kwem ne kom mo em mit, wo Yefun Yesus wadigan mo nden tó.

48Yefun Yesus me bi pakon mbros kwem ne, pakon yo nggi o nde, we nofuf kas ma kadit kwem su. Bundugan ete Yefun Yesus muket gwes bot em rom deyu. Yefun Yesus ben sato An mu wai kadit An bi pakon su kwem ne re.

49Sarewo Yefun Yesus bi pakon me Yefun Yesus muket em rom deyu ne sa, pakon gendo yekwop gen ana muket em rom deyu ne.

50Sane án kwabom kro án saiye, we pakon ne sino me Yefun Yesus mu mone. Sarewo Yefun Yesus ki nai án do, "Nin nyu nde. Ji ré anato Yesus."

51Orge Yefun Yesus it mo kwem ne sa, nofuf gato kas nggi ne not re. Yefun Yesus bi pakon yeket ndo nde.

52Án yeket Yefun Yesus, we suktinggi gato bor mo suk gato Yefun Yesus ben su roti koi mumek ne, An bi pakon yo jam rer nde tó. Yefun Yesus bi suktinggi ne, An bi pakon nutbot ware, pakon yo jam kom mo mit nde, sukye teker ware.

53Yefun Yesus si bi pakon kom mo em deta sa, án nor kwem mo em deta mo bur Genesaret, ete án sino is mone.

54Án do is kadit kwem sa, yé mwa ne me do, Yefun Yesus anato ma re.

55Orete yé mwa ne kas mu bot bur ne or sino, ete án sam ye gato i ne su bi kwatka ma mo Yefun Yesus. Yé mwa ne jam sukdu subot pe gato Yefun Yesus kem mone yo, yé sam ye gato i ne ma sakanwa Yefun Yesus mone.

56Mo pe bok ne sino gato Yefun Yesus mu mone, mo kota e, mo kampung e, mo nden e ne, yé sam ye gato i ne ma ete grem mo pasar mo nat gato yé so suk mó. Mone yé gato i ne ndek gat Yefun Yesus subere án rot Yefun Yesus bi san nap sor re, subere án ge re. Sane yé mwa ne sino gato rot Yefun Yesus bi san nap ne, án ge re, án jam nde án bi suki ne or re.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Markus 6 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran