Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [AMBDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 2 >> 

1Adapawn pada hari ka-ganapan mas-raja Chamsin, dija awrang samowanja ada-lah bersama-sama dengan sa-hati djuga.

2Dan dengan sakunjong, turonlah deri da-lam langit satu bunji, se-perti satu angin ribut jang kowat, dan memunohilah sa-ganap rumah itu, di mana ma-rika itu adalah dudok.

3Maka djadilah kalihatan pada marika itu lidah-lidah, sa; awleh-awleh deri api, jang terbahagi dan jang berdudok-lah atas sasawatu deri dija awrang.

4Dan djadilah marika i-tu samowa depunohi dengan Roch Kudus, dan mula; ilah marika itu berkata dengan ba-hasa lajin-lajin, sabagimana Roch itu berilah pada marika itu akan berkatakan.

5Maka adalah mengadija-mi di Jerusalem awrang-aw-rang Jehudi, laki-laki jang takot akan Allah, deri antara segala rupa bangsa di bawah langit.

6Dan serta sawara itu su-dahlah djadi, datanglah balari kabanjakan awrang itu, ta-bingon-bingon; karana deng-arlah sasa; awrang deri pada marika itu, jang dija awrang berkata-kata dengan dija pu-nja bahasa sendiri.

7Dan marika itu menda-patlah takadjoh dan h/eran, dan berkatakanlah sa; awrang pada sa; awrang: Tjawba lihat, bukankah dija awrang samo-wanja ada awrang Galil/ea?

8Bagimana kami dengar, sasa; awrang di dalam bahasa kami sendiri, dalam jang ma-an kami sudah deperanak?

9Ija itu: awrang-awrang Parthi dan Midi, dan awrang-awrang Elamiti, dan padudok-padudok tanah Mesopotamia dan Jehuda, dan Kappadokia Pontus dan Asia,

10Deri Farigia dan Pam-fulia, deri Mitsir dan deri ba-hagian tanah Libia, dekat Ki-r/ene, dan awrang-awrang da-gang deri Rawma, bajik aw-rang-awrang Jehudi bajik aw-rang-awrang baharu Jehudi;

11Awrang-awrang Kreta dan awrang-awrang Arab, ka-mi dengar dija awrang, deng-an lidah-lidah kami mengata-kan segala perbowatan jang besar deri Tuhan Allah!

12Maka samowa marika itu mendapatlah heran sangat-sangat dan djadilah bingon, dan berkatakanlah sa; awrang pada sa; awrang: apatah itu akan mawu djadi?

13Tetapi awrang lajin-lajin bowatlah sengadja katu: dija awrang sudah pusing ajer-anggawr manis.

14Bagitupawn berdirilah Petrus dengan kasabelas itu, angkat sawaranja dan berka-ta-katalah kapada marika itu: II/e kamu laki-laki, awrang Jehudi dan kamu sakalijen pa-dudok-padudok Jerusalem, be-jarlah kamu mengatahuwi ini, dan hendaklah perkata; anku masok talinga-talinga kamu.

15Karana dija awrang ini bukan ada mabok, sabagimana kamu sangka: karana baha-ru sakarang ada djam jang katiga pagi hari.

16Tetapi itu dija, barang jang dekatakan awleh Nabi Jo; el:

17"Adapawn akan ada pa-da hari-hari penghabisan, ka-takan Allah, Aku akan menu-wang deri pada Rochku atas samowa daging, dan anak-anak laki-laki kamu dan a-anak-anak parampuwan kamu, akan bernubuwet, dan kamu punja awrang-awrang muda a-kan melihat pengalihatan, dan kamu punja awrang-awrang tuwa akan mimpi mimpi-mim-pian.

18Dan lagi atas hamba-hambaku laki-laki dan atas hamba-hamdaku parampuwan, pada hari-hari itu, Aku akan menuwang deri pada Roch-ku, dan marika itu akan bernubuwet.

19Dan Aku akan kasi tanda-tanda di dalam langit di atas, dan mudjisat-mudjisat di ba-wah di bumi, darah dan api dan kabut-kabut asap.

20Matahari akan babalik mendjadi kagalapan dan bulan djadi darah, di-hulu deri ka-datangan hari maha besar Tu-han, jang besar dan mulija itu.

21Maka akan ada: barang sijapa menjebut nama maha Tuhan, akan depaliharakan."

22II/e kamu laki-laki aw-rang Isra; el, hendaklah kamu dengar perkata; a ini: JESUS deri Nasareth, satu laki-laki, jang depertogohkan di antara kamu awleh Allah, dengan kowat-kowat, dan mudjisat-mudjisat dan tanda-tanda, jang Allah sudah bowat pada sama-tengah kamu awlehnja, sabagimana kamu sendiri a-da tahu,

23Dija ini, jang desarahkan menurut bitjara jang tantu dan katahu wandi-hulu di-hulu de-ri Allah, kamu sudah meng-ambil dan sudah taroh Diji, awleh tangan kadjahatan, di kaju tsalib dan sudah membu-noh Diji.

24Diji ini Allah sudah membangkitkan dan sudah membuka sangsara kamatian, awleh karana tijada bawleh djadi, jang Ija deperpegang awlehnja.

25Karana Daud katakan akan Dija: "Pada santijasa waktu aku memandatang maha besar Tuhan berhadapanku, karana Ija djuga ada pada kananku, agar djangan aku dapat tergontjang.

26Tagal itu hati b/eta ber-suka-suka, dan lidahku meng-utjap kapudji; an; dan lagi dagingku akan berhenti dalam pengharapan.

27Karana Angkaw tijada akan meninggalkan djiwaku di dalam tubir mawt, dan tija-da mengambil bajik, jang Ang-kaw punja Mutaki itu meli-hat kabinasa; an.

28Angkaw kasi tahu pa-daku djalan kahidopan; Ang-kaw akan memunohi aku dengan kasuka; an berhadapan mu."

29IIe kamu laki-laki aw-rang sudara-sudara! hendak-lah kamu mengambil bajik pa-daku, berkata-kata pada ka-mu dengan kaluwasan deri pada t/etek-mawjang kami, Da-ud itu, jang ija sudah mati dan dekuburkan; dan kubur-nja ada di antara kami sampe hari ini.

30Maka sedang ijalah sa; aw-rang Nabi dan sudah tahu jang Allah sudahlah berdjandji pa-danja atas sumpahan, jang, me-nurut daging, deri dalam bowa pinggangnja, CHRISTOS akan berdudok atas tachtanja;

31Maka sedang ija sudah melihat itu deri di-hulu, ija sudah katakan deri pada ka-bangkitan Tuhan CHRISTOS, jang Ija tijada sudah terting-gal di dalam tubir mawt, dan dagingnja sudah tijada meli-hat kabinasa; an.

32JESUS ini Allah sudah membangkitkan, akan jang mana kami samowa ada saksi-saksi.

33Dan sedang Ija sudah detinggikan awleh tangan ka-nan Allah, dan sudah tarima djandjian Roch Kudus deri pa-da Bapa, Ija sudah menuwang itu, jang sakarang kamu me-lihat dan menengar.

34Karana Daud sudah tija-da najik kasawrga, karana ija sendiri ada bilang: "Maha besar Tuhan sudah katakan kapada Tuhanku: Dudoklah awlemu kasabelah kananku,

35Sahingga Aku taroh sa-taru-satarumu akan pengalas kaki-kakimu."

36Bagitupawn hendaklah saganap rumah Israel katahu-wi dengan songgoh-songgoh; jang Allah sudah djadikan Dija, bajik akan Tuhan, ba-jik akan CHRISTOS: JESUS ini, jang kamu sudah mentsalib-kan.

37Maka sedang marika itu dengarlah itu, tertjutjoklah itu terus hati marika itu, dan katakanlah marika itu pada Petrus dan pada Rasul-rasul jang lajin itu: Apatah kami akan berbowat, h/e kamu laki-laki, awrang sudara-sudara?

38Tetapi katalah Petrus pada marika itu: IIendaklah kamu membawa tawbat, dan bejar sasa; awrang berikan di-rinja depermandikan dengan nama Tuhan JESUS CHRISTOS, akan ka; amponan dawsa-daw-sa; dan kamu akan tarima pemberian Roch Kudus itu.

39Karana djandjian itu pu-nja kamu dan punja anak-anak kamu, dan samowa itu jang ada djawoh, jang maha besar Tuhan Ilah kami akan panggil datang.

40Dan dengan perkata; an banjak lajin-lajin lagi, ber-saksilah ija dan bernatsihet-lah ija pada dija awrang, katanja: Djadilah kamu de-paliharakan deri pada bangsa jang terbalik ini!

41Adapawn samowa itu, jang tarimalah perkata; annja dengan suka-suka hati, djadi-lah depermandikan; dan dja-dilah detambahi pada hari itu djuga sakira-kira tiga ribu djiwa.

42Maka bertataplah mari-ka itu di dalam pengadjaran Rasul-rasul, dan dalam per-taman-tamanan, dan di dalam pitjahan rawti dan di dalam sombajang-sombajang.

43Maka berdatanglah satu takotan atas sasawatu djiwa, dan djadilah awleh Rasul-rasul mudjisat banjak-banjak dan tanda-tanda.

44Tetapi samowa itu, jang pertjaja, adalah bersama-sa-ma; dan memeganglah samowa hartanja pada dija awrang rame-rame.

45Dan kapunja; annja dan barang-barangnja, dija aw-rang djuwal, dan berbahagi-lah itu antara samowa marika itu, menurut sasa; awrang pu-nja kaharosan.

46Maka bertataplah marika itu, sahati djuga pada sed-kala hari di dalam Kaba, dan pitjahlah marika itu rawti si-ni-sana di rumah-rumah, dan ambillah makanan sama-sama dengan kasuka; an dan dengan tulus hatinja;

47Dan memudjilah Allah dan berawleh pengasehan pa-da saganap kawn. Dan maha Tuhan bertambahkanlah sa-hari-sahari djuga pada dju-maet, awrang jang depaliha-rakan.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Kisah Para Rasul 2 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran