Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [AMD]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Timotius 2 : 7 >> 

AMD: Untuk menyampaikan hal inilah, aku dipilih oleh Allah menjadi pemberita Kabar Baik dan rasul. Aku berkata benar, aku tidak bohong. Aku juga menjadi guru bagi orang-orang bukan Yahudi dengan keyakinan kepada Allah dan kebenaran.


AYT: Untuk itulah, aku ditetapkan sebagai pengkhotbah dan rasul -- aku berkata benar, aku tidak bohong -- dan sebagai guru dalam iman dan kebenaran bagi bangsa-bangsa lain.

TB: Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul--yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta--dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi, dalam iman dan kebenaran.

TL: Maka bagi hal itulah aku ini ditetapkan menjadi pemberita dan rasul (aku mengatakan yang sungguh, aku tiada berdusta), dan menjadi guru bagi orang kafir dari hal iman dan yang benar itu.

MILT: Ke dalamnya aku telah ditempatkan sebagai pemberita dan rasul, --aku mengatakan kebenaran di dalam Kristus, aku tidak berdusta-- selaku pengajar bangsa-bangsa lain dalam iman dan kebenaran.

Shellabear 2010: dan untuk hal itu aku telah ditentukan menjadi seorang khatib dan seorang rasul -- perkataanku benar, aku tidak berbohong -- serta menjadi seorang guru dalam iman dan kebenaran bagi bangsa-bangsa yang belum mengenal Allah.

KS (Revisi Shellabear 2011): dan untuk hal itu aku telah ditentukan menjadi seorang khatib dan seorang rasul -- perkataanku benar, aku tidak berbohong -- serta menjadi seorang guru dalam iman dan kebenaran bagi bangsa-bangsa yang belum mengenal Allah.

Shellabear 2000: dan untuk hal itu aku sudah ditentukan menjadi seorang khatib dan seorang rasul — perkataanku benar, aku tidak berbohong — serta menjadi seorang guru dalam iman dan kebenaran bagi bangsa-bangsa yang belum mengenal Allah.

KSZI: Itulah sebabnya aku dijadikan pemberita Injil dan rasul

KSKK: Untuk ini aku telah ditetapkan menjadi pewarta dan rasul, seorang pengajar bangsa-bangsa kafir dalam iman dan kebenaran. (Yang kukatakan ini sungguh benar, aku tidak menipu).

WBTC Draft: Itulah sebabnya, aku dipilih untuk memberitakan Kabar, dipilih menjadi rasul. Aku mengatakan yang benar, aku tidak berdusta. Aku dipilih menjadi guru untuk orang yang bukan Yahudi agar mereka percaya dan tahu tentang kebenaran.

VMD: Itulah sebabnya, aku dipilih untuk memberitakan Kabar, dipilih menjadi rasul. Aku mengatakan yang benar, aku tidak berdusta. Aku dipilih menjadi guru untuk orang yang bukan Yahudi agar mereka percaya dan tahu tentang kebenaran.

TSI: Kemudian saya dipilih sebagai rasul untuk memberitakan Kabar Baik itu. Saya berani bersumpah demi kesatuan saya dengan Kristus bahwa perkataan ini benar dan saya tidak berbohong: Saya diutus sebagai pengajar bagi orang bukan Yahudi, supaya mereka mendengar ajaran yang benar dan menjadi percaya.

BIS: Dan itulah sebabnya saya disuruh pergi kepada orang-orang bukan Yahudi untuk mengabarkan kepada mereka berita tentang kepercayaan yang benar. Yang saya kemukakan ini adalah benar, saya tidak berdusta.

TMV: Itulah sebabnya aku diutus sebagai rasul dan guru kepada orang bukan Yahudi untuk memberitakan perkhabaran tentang iman yang benar. Aku tidak berdusta. Aku mengatakan yang benar!

BSD: Oleh karena itu, Ia menyuruh saya memberitakan Kabar Baik dari Dia kepada orang-orang bukan Yahudi. Saya harus menyampaikan ajaran yang benar tentang Allah kepada mereka. Semua yang saya katakan ini benar, saya tidak berdusta.

FAYH: Dan aku telah dipilih -- inilah kebenaran yang mutlak -- sebagai pelayan dan rasul Allah untuk mengajarkan kebenaran ini kepada orang bukan-Yahudi, dan untuk menyatakan kepada mereka rencana Allah tentang keselamatan melalui iman.

ENDE: dan aku ini telah ditetapkan mendjadi pemaklum dan rasulnja. Aku berkata benar dan tidak berdusta, aku ini telah mendjadi pengadjar bagi bangsa-bangsa penjembah dewa-dewa, dalam hal iman dan kebenaran.

Shellabear 1912: maka akan hal itu aku sudah ditentukan seorang pengajar dan seorang rasul (benar juga perkataanku, bukan bohong), menjadi guru orang bangsa asing dalam iman dan dalam yang benar itu.

Klinkert 1879: Maka bagai perkara ini akoe didjadikan sa'orang pewarta dan rasoel (bahwa akoe berkata benar, demi Almasih tidak akoe berdoesta), lagi sa'orang goeroe dari perkara pertjaja dan kabenaran bagai segala orang kapir.

Klinkert 1863: Maka dari perkara itoe akoe soedah {Kis 9:15; 13:2; 22:21; Gal 1:16; 2:8; Efe 3:8; 2Ti 1:11} ditantoeken djadi satoe soeroehan dan rasoel, {Rom 1:9; 9:1} demi Kristoes, akoe berkata ini (dengan bener, boekan akoe berdjoesta) lagi sa-orang goeroe dari pertjaja dan kabeneran bagi segala orang kapir.

Melayu Baba: dan fasal itu sahya sudah di-tntukan jadi satu pngajar dan satu rasul (sahya chakap btul, bukan-nya bohong), dan guru orang bangsa-asing dalam perchaya dan kbtulan.

Ambon Draft: Akan jang mana aku telah detarohkan akan sa; awrang pengchotbat dan rasul, (aku bilang kabenaran dan tijada dusta,)akan sa; awrang pengadjar bagi awrang chalajik di dalam iman dan di dalam kabenaran.

Keasberry 1853: Maka deri hal purkara itulah aku tulah dituntukan munjadi suruhan, dan rasul, (bahwa demi Almasih, aku burkata ini dungan bunarnya bukannya burdusta;) lagi sa'orang guru deri hal iman dan kabunaran bagie sagala orang susat.

Keasberry 1866: Maka derihal pŭrkara itulah aku tŭlah ditŭntukan mŭnjadi surohan dan rasul, bahwa dŭmi Almasih, aku bŭrkata ini dŭngan bŭnarnya, bukannya bŭrdusta; lagi sa’orang guru derihal iman, dan kabŭnaran bagie sagala orang sŭsat.

Leydekker Draft: 'Akan jang mana 'aku 'ini sudah ter`angkat mendjadi CHathib dan Rasul, ('aku meng`atakan kabenaran demi 'Elmesehh, tijada 'aku berdusta) mendjadi guruw segala CHalajikh, dengan 'iman dan tahhkhikh.

AVB: Itulah sebabnya aku dijadikan pemberita Injil dan rasul – aku berkata benar, aku tidak berdusta – dan sebagai pengajar kepada bangsa asing dalam iman dan kebenaran.

Iban: Nya meh kebuah aku udah diasuh nyadi penginjil enggau nyadi rasul -- aku madahka utai ti bendar, aku enda bula -- nyadi pengajar ke orang bansa bukai ba pasal pengarap enggau pemendar.


TB ITL: Untuk <1519> kesaksian itulah aku <1473> telah ditetapkan <5087> sebagai pemberita <2783> dan <2532> rasul <652> -- yang kukatakan <3004> ini benar <225>, aku <5574> <0> tidak <3756> berdusta <0> <5574> -- dan sebagai pengajar <1320> orang-orang bukan Yahudi <1484>, dalam <1722> iman <4102> dan <2532> kebenaran <225>. [<3739>]


Jawa: Iya kanggo paseksen iku aku wus katetepake dadi juru pawarta lan rasul, -- kandhaku iku bener, aku ora goroh -- lan dadi gurune wong kang dudu wong Yahudi, ing sajroning pracaya lan kayekten.

Jawa 2006: Iya kanggo paseksi iku aku wus katetepaké dadi juru-warta lan rasul, -- kang dakkandhakaké iki bener, aku ora goroh -- lan dadi guruné wong-wong dudu Yahudi, sajroning pracaya lan apa kang bener.

Jawa 1994: Lan iya kuwi sing njalari aku katimbalan dadi rasul (utusan) lan guruné para bangsa kapir, kadhawuhan martakaké pawarta bab precaya lan kayektèn. Aku ora goroh. Aku kandha sanyatané.

Jawa-Suriname: Mulané Gusti Allah milih aku dadi rasul sing kudu mulangi liya-liya bangsa bab pitutur sing bener. Dadiné bangsa liyané bisa pretyaya marang pitutur sing bener.

Sunda: Sarta nya ku karana eta bapa diutus jadi rasul jeung guru pikeun jalma-jalma nu lain Yahudi, nguarkeun kapercayaan jeung kayaktian anu dianut ku anu palercaya ka Kristus. Bapa henteu bohong. Ieu ucapan bapa teh saenyana!

Sunda Formal: Ieu amanat iman jeung kayaktian teh, kudu ditepikeun ka bangsa-bangsa luareun Yahudi. Guna kaperluan eta, bapa teh dijieun rasul sarta diutus pikeun ngaguruan maranehna.

Madura: Ban lantaran jareya sengko’ eotos ka reng-oreng se banne Yahudi, kaangguy ngabarragiya ka reng-oreng jareya kaparcaja’an se bendher. Sengko’ ngoca’ sabendherra, ta’ cek-lecek.

Bauzi: Labihàmu Alat ame bak lam meedalo àhàkem labe Aho eba gagu, “Am im vameadume esmozi laiam dateli ame im lam vou vameatedale,” lahame eba labi gagu oluhu bak. Ame bak lam eho giomim gagom vaba abo imbona gagodam bak. Alat eba neha, “Yahudi damat modem vab dam ahebu laba le Am im imbona lam vahokedume dam lam fa ame im laba tu vuzehi meedase,” lahame eba labi gagu oluhu bak.

Bali: tur unduke ene ane dadi jalaran tiange kutus dadi utusan muah guru buat parabangsa ane tidong Yahudi, buat midartayang orta unduk pracaya teken Ida Sang Kristus muah unduk kasujatian. Tiang tusingja mobab, nanging tiang ngorahang ane amun benehne!

Ngaju: Tuntang jete sababe aku inyoho haguet manalih kare oloh je dia Yehudi uka mangabar akan ewen barita tahiu kapercaya je bujur. Taloh je insanangku toh puna toto, aku dia mananjaro.

Sasak: Dait lantaran nike tiang sampun tetentuang jari dengan saq nyampẽang berite dait jari rasul serte guru umaq dengan-dengan saq ndẽq Yahudi lẽq dalem iman dait kebenaran. Napi saq tiang sampẽang niki setetune kenaq, tiang ndẽq beduste.

Bugis: Na iyanaro saba’na narisuroka lao risining tau iya tenniyaé Yahudi untu’ mappallebbangengngi lao ri mennang biritta passalenna ateppereng iya tongengngé. Iya upangoloéwé iyanaritu tongengngi, dé’ uwabbellé.

Makasar: Na iaminjo saba’na kunisuromo a’lampa mange ri bansa-bansa maraenga untu’ ambirittakangi mae ri ke’nanga biritta ri sesena katappakkang annabaya. Anne kupabattua ma’nassa biritta kontutojeng; tena nakua’balle-balle.

Toraja: Iamotu iannato dinii umpamanassana’ dadi to ma’palolang sia rasulu’ – tonganna te kupokada, tae’ angku mo’rang –, napoguru to kapere’ diona kapatonganan sia kamanapparan.

Duri: Na iamo joo naangka'na' Puang Allataala menjaji rasulu' angkudisua male lako sininna bangsa tangngia to-Yahudi la mpangpangngajaranni to kamatapparan tongan. Na tongan tee kupau, te'da kumangnguraga.

Gorontalo: Uwitolo sababuliyo wau ma pilopotatapu mayi lo Allahuta'ala lowali rasul ta mopotunggulo habari mopiyohe lonto Allahuta'ala wawu lowali guru lo tawu-tawuwala ta dila Yahudi mongajari lo imani wawu u banari. U hepopotunggulou mayi boti banari wawu wau dila hemohimbulo.

Gorontalo 2006: Wau uitolo sababuulio watia ilahula lonao̒ ode tau-tauwalo tadiila Yahudi u lopololadu olimongolio habari pasali lo opopalacaya u otutu. U tiloo̒woli mai laatia botie yito otutu, watia diila mohimbulo.

Balantak: Ka' i yaku' ninakat sida pambantili ka' poposuu' kada' mae' na mian na lipu' sambana men taasi' Yahudi ka' mimisiso'kon na ko'ona i raaya'a kaparasaya'an men kana'. Men tundunonku kani'i tuutuu'. Yaku' sian mimborek.

Bambam: Kaha-kaha iam too nasuhum natuhomä' la kao umpa'pakahebaanni, anna mendadi suhona anna tuangguhu to umpepa'guhuam kamatappasam anna kamaloloanna Puang Allataala lako tau taianna to Yahudi. Inde tula'ku kada tongam, tä' kuua bäbä.

Kaili Da'a: Pade etu sampe aku nionggotaka Alatala majadi topompatolele Kareba Belo, pade nisurona malau mompatuduki tau-tau da'a to Yahudi ala ira momparasaya pepatuduki to nakonona. To nitesaku e'i nakono mpu'u, aku da'a nodawa!

Mongondow: Daí tuamai aku'oi pinotabaí-Nya mayak kon yuaí-yuaík in intau mita inta de'eman Yahudi sim mopoyaput in habar mopia inta mobanar nongkon i Allah. Onu inta pinogumanku na'a, totu'ubií, de'emanbií uboḷ.

Aralle: Dianto indee suhunna anna disuomä' pano di tau ang tadia to Yahudi anna malai sika kupainsangngi didiona Kaheba Mapia sibaha kupakuhu didiona kapampetahpa'ang ang si'danna. Ingkänna indee tahpa'etee'; dä' loseng.

Napu: Ido hai naangkamona Pue Ala mewali suroNa. Ia motuduna mopahawe bambari iti i tauna au barahe to Yahudi. Natuduna mopaguruhe paturo au tou, bona mepoinalaihe i Yesu. Tou mpuu au kuuli ide, barana modongko.

Sangir: Kụ kai ene hakịu iạ nirolohe sol᷊ong anun taumata, wal᷊inewe tau Yahudi e ipělẹ̌habarẹ̌ si sire habaru mạanun pangangimang tutune. Kụ takụ ipẹ̌paul᷊ị ini e kai mambeng kahěngang, kai iạ e tawe mẹ̌konti.

Taa: Wali apa saba to etu see naka aku rapilis mawali pomakau i mPue Yesu. Aku napokau i mPue dayau resi tau to si’a to Yahudi damampakarebaka sira kareba matao. Pasi aku mampotundeka sira mangkonong pangaya pasi mampotundeka sira anu to monso mangkonong i Pue. Monso pu’u to kuto’o. Aku taa mawuti.

Rote: Hu ndia de, nadenu au u leo hataholi ta Yahudi la, fo au tui-benga fes, halak la'eneu namahehele ka, ndoo na. Fo au afa'dak ia nde bee na, tete'e ka, au ta pepeko fa.

Galela: Ma ngale o habari magegena so ngohi isitatapu todadi o sosulo moi la totagi tosihabari, la o kia ngohi totetemo gena itero de tinikulaiwa. Komagena ngohi bilasu tasihabari o habari itotiai o Yahudika ma nyawa yasowo, la ona magena lo bilasu yopiricaya.

Yali, Angguruk: Wene inam atisiyon aru yonggo laruk laruhun ulug Allahn an unduhuk nubaharisiyon inowen tem toho uruk lahi, nele si uruk lahi fug. Yahudi inap fuhon o pumbuk yatma werehon arimano Allah fam nindi pikit toho wenggel haruk lit hiyag isaruk lahi.

Tabaru: Ge'enau so ngoi 'isuloko totagi ko 'o Yahudiwa ma nyawaka ma ngale tositotara 'o ngo-ngaku 'iti-tiai. Gee ngoi tositota-totara ne'ena ge'ena ma goungu; ngoi kotoelukuwa.

Karo: Janah erdandanken si enda me maka aku jadi rasul dingen guru nandangi bangsa si labo kalak Jahudi, guna meritaken kerna kiniteken man Jesus Kristus. Si kukataken enda tuhu nge, labo aku erbual.

Simalungun: Hujin do ahu ipabangkit gabe parambilan ampa apostel, guru bani sipajuh begu-begu ibagas haporsayaon ampa hasintongan, sintong do hatangku, seng marladung ahu.

Toba: Tusi do ahu dipabangkit, gabe parjamita jala apostel, gabe pangajari di halak sipelebegu, di bagasan haporseaon dohot hasintongan; tutu do hatangki, ndang margabus ahu.

Dairi: Kemulihkenna idi ngo asa ipasulak aku mendahi kalak siso Jahudi lako magahken bai kalak i sukuten tersèngèt kepercayaen sènteng. Tuhu ngo sikudokken èn, oda luap i.

Minangkabau: Itulah sababnyo mangko ambo disuruah payi, kabake urang-urang nan indak urang Yahudi, untuak mangabakan kabake inyo, barito tantang kayakinan nan bana. Nan ambo kamukokan ko adolah bana, ambo indak baduto.

Nias: Ba da'õ mbõrõ wa tefatenge ndra'o ba niha si tenga Yahudi ba wangombakha khõra turia wamati Niha Keriso sindruhu. No sindruhu niw̃a'õgu andre, lõ ulau waya.

Mentawai: Iaté lulunia aikoiniaké aku, kuei ka tubudda sipuarat sabulungan, bulé kupakakra Katuareman Simaerú, iaté pagalaiat katonemiet bulat sibulatnia. Oto sipoiliatku néné, bulat sibulatnia, tá bokokku.

Lampung: Rik udido sebabni nyak dikayun mik jama jelma-jelma lain Yahudi untuk ngabarko jama tian kabar tentang kepercayaan sai benor. Sai kukemukako inji benor, nyak mak buhung.

Aceh: Dan nyang kheueh sabab jih ulôn geuyuejak bak ureuëng-ureuëng nyang kon Yahudi keu lôn jak peusampoe bak awaknyan haba keuhai keupeucayaan nyang beutôi. Nyang ulôn peugah nyoe na kheueh beutôi dan ulôn hana buhak.

Mamasa: Iamo nangei naturona' mendadi rasulna. Inde tula'kue tonganna. Naturona' mendadi to la ma'pakareba anna ma'pa'guru lako tau senga' salianna to Yahudi diona kapangngoreanan anna katonganan.

Berik: Jega jem temawer Uwa Sanbagiri Jei ams bala enggame, "Aamei rasulu Amna. Se sofwe, taterisi Amnaiserem angtane Yahudimanyanaiserem jep ga is nasipminenne, jega jei Yesus ga sene tebana." Ai ajam afafweyan, taterisi aaiserem ai ajes nasbilirim Uwa Sanbagiri ams balaiserem jeba bunaram.

Manggarai: Latang te saka-si hitu, Mori Keraéng poli wérét akun te ngo oné sanggén ata toé Yahudi kudut wéro oné isé Keréba Di’a latang te imbi ata molor oné hi Kristus Yésus. Tombo ho’o daku molorn, toé tombo nggopét.

Sabu: Jhe ri do mina harre ke hakku pepue ya la nga ddau do adho do Yahudi tu ta la pepeke pa ro ne lii jhara lua parahajha do petu-petarra ne. Ne do pedhae ri ya do na hedhe do petu, adho ya ta pote.

Kupang: Ais Tuhan Allah su pili ame sang beta jadi Dia pung utusan, ko jalan pi kasi tau orang yang bukan Yahudi dong di mana-mana, deng ajar sang dong ko biar dong ju parcaya sang Tuhan Yesus deng idop iko jalan yang batúl. Apa yang beta kasi tau ni, batúl bagitu. Beta sonde omong kosong.

Abun: Sane anato Yefun Allah bes ji gum yerasul wa ji mu ki sukdu ne frekbot nje. Sangge, ji yo kidar nde, Yefun Allah syogat ji mu wa ji ki subot sukdu ne nai ye Yahudi sor nde, wo An syogat ji mu wa ji ki subot sukdu ne nai yewis yi neya mo bur ré jam.

Meyah: Noba Allah oncunc didif erek efen rasul egens ongga duftuftu rot mar insa koma gu rusnok ongga Yahudi guru. Didif duftuftu rua osok gij mar ongga tenten ongga rumororu. Mar ongga didif dinagot insa kef bera tenten ojgomu. Didif dunorokrusa rusnok oskiyai tein guru.

Uma: Toe pai' na'ongko'-ama Alata'ala jadi' suro-na. Nahubui-a mpopalele kareba toe hi tauna to bela-ra to Yahudi. Nahubui-a mpotudui'-ra tudui' to makono, bona mepangala'-ra hi Yesus. Makono to ku'uli' toe, uma-a boa'.

Yawa: Wemi mbewar ti Yesus Kristus po inapatimu Po inatutir indamu syo Apa Ayao Kove ravov muno syo vatano Yahudi jewene mansanyao indamu wanave Ai muno unanta Apa ananyao tugae rai. Sya ana syo raura umaso mamo tugae, syangkarive ramu.


NETBible: For this I was appointed a preacher and apostle – I am telling the truth; I am not lying – and a teacher of the Gentiles in faith and truth.

NASB: For this I was appointed a preacher and an apostle (I am telling the truth, I am not lying) as a teacher of the Gentiles in faith and truth.

HCSB: For this I was appointed a herald, an apostle (I am telling the truth; I am not lying), and a teacher of the Gentiles in faith and truth.

LEB: for which I was appointed a herald and an apostle—I am speaking the truth, [I am] not lying—a teacher of the Gentiles in faith and truth.

NIV: And for this purpose I was appointed a herald and an apostle— I am telling the truth, I am not lying—and a teacher of the true faith to the Gentiles.

ESV: For this I was appointed a preacher and an apostle (I am telling the truth, I am not lying), a teacher of the Gentiles in faith and truth.

NRSV: For this I was appointed a herald and an apostle (I am telling the truth, I am not lying), a teacher of the Gentiles in faith and truth.

REB: of this I was appointed herald and apostle (this is no lie, it is the truth), to instruct the Gentiles in the true faith.

NKJV: for which I was appointed a preacher and an apostle––I am speaking the truth in Christ and not lying––a teacher of the Gentiles in faith and truth.

KJV: Whereunto I am ordained a preacher, and an apostle, (I speak the truth in Christ, [and] lie not;) a teacher of the Gentiles in faith and verity.

AMP: And of this matter I was appointed a preacher and an apostle (special messenger)--I am speaking the truth {in Christ,} I do not falsify [when I say this]--a teacher of the Gentiles in [the realm of] faith and truth.

NLT: And I have been chosen––this is the absolute truth––as a preacher and apostle to teach the Gentiles about faith and truth.

GNB: and that is why I was sent as an apostle and teacher of the Gentiles, to proclaim the message of faith and truth. I am not lying; I am telling the truth!

ERV: And I was chosen as an apostle to tell people that message. (I am telling the truth; I am not lying.) I was chosen to teach those who are not Jews to believe and understand the truth.

EVD: That is why I was chosen to tell the Good News. That is why I was chosen to be an apostle. (I am telling the truth. I am not lying.) I was chosen to be a teacher of the non-Jewish people. I teach them to believe and know the truth.

BBE: And of this I became a preacher and an Apostle (what I say is true, not false,) and a teacher of the Gentiles in the true faith.

MSG: This and this only has been my appointed work: getting this news to those who have never heard of God, and explaining how it works by simple faith and plain truth.

Phillips NT: I was appointed proclaimer and messenger of this to teach (I speak the sober truth; I do not lie) the gentile world to believe and know the truth.

DEIBLER: As for me, he appointed me to declare this message and to be an apostle. I am telling the truth about God appointing me. I am not lying! He appointed me to teach the non-Jews that they should believe God’s true message.

GULLAH: An dat hoccome God pick me an sen me fa be e preacha an postle, fa laan dem wa ain Jew how fa bleebe pon Christ an fa tell um de true way. A da tell ya de trute. A ain da tell no lie.

CEV: This is why God chose me to be a preacher and an apostle of the good news. I am telling the truth. I am not lying. God sent me to teach the Gentiles about faith and truth.

CEVUK: This is why God chose me to be a preacher and an apostle of the good news. I am telling the truth. I am not lying. God sent me to teach the Gentiles about faith and truth.

GWV: I was appointed to spread this Good News and to be an apostle to teach people who are not Jewish about faith and truth. I’m telling you the truth. I’m not lying.


NET [draft] ITL: For this I <1473> was appointed <5087> a preacher <2783> and <2532> apostle <652>– I am telling <3004> the truth <225>; I am <5574> not <3756> lying <5574>– and a teacher <1320> of the Gentiles <1484> in <1722> faith <4102> and <2532> truth <225>.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  1 Timotius 2 : 7 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel