Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [AVB]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 28 : 23 >> 

AVB: Mereka menetapkan hari untuk bertemu lagi dengan Paulus. Pada hari itu lebih ramai lagi yang datang ke tempat dia menumpang itu. Dia menerangkan segala-galanya, bersaksi tentang kerajaan Allah dan berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus dengan menunjukkan bukti dalam Taurat Musa dan tulisan para nabi, dari pagi hingga ke malam.


AYT: Ketika mereka sudah menentukan satu hari untuk Paulus, mereka datang kepada Paulus di tempat penginapannya, bersama serombongan orang banyak. Dari pagi sampai malam, Paulus menjelaskan kepada mereka dengan bersaksi tentang Kerajaan Allah dan berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus, baik dari Hukum Taurat Musa, maupun kitab para nabi.

TB: Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang Kerajaan Allah; dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore.

TL: Setelah ditetapkannya suatu hari kepada Paulus, maka amatlah banyak orang datang kepadanya ke tempat ia menumpang itu. Maka kepada mereka itu ia menerangkan segala hal itu sambil menyaksikan kerajaan Allah; dan mulai dari dalam Taurat Musa dan dari dalam kitab nabi-nabi ia meyakinkan mereka itu dari hal Yesus, dari pagi hingga petang.

MILT: Dan dengan menentukan suatu hari baginya, datanglah kepadanya lebih banyak orang ke tempat tumpangan itu, terhadap mereka dia menjelaskan dengan memberi kesaksian yang sebenarnya akan kerajaan Allah (Elohim - 2316), dan meyakinkan mereka akan hal-hal mengenai YESUS, baik berdasarkan hukum Musa maupun para nabi, mulai sejak pagi sampai petang.

Shellabear 2010: Lalu mereka menentukan satu hari untuk bertemu dengan Pa’ul. Pada hari itu lebih banyak lagi orang yang datang ke rumah yang ditumpangi Pa’ul. Dari pagi sampai malam, Pa’ul menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang Kerajaan Allah. Juga, berdasarkan hukum Musa dan berdasarkan tulisan nabi-nabi, Pa’ul berusaha meyakinkan mereka mengenai Isa.

KS (Revisi Shellabear 2011): Lalu mereka menentukan satu hari untuk bertemu dengan Paul. Pada hari itu lebih banyak lagi orang yang datang ke rumah yang ditumpangi Paul. Dari pagi sampai malam, Paul menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang Kerajaan Allah. Juga, berdasarkan hukum Musa dan berdasarkan tulisan nabi-nabi, Paul berusaha meyakinkan mereka mengenai Isa.

Shellabear 2000: Lalu mereka menentukan satu hari untuk bertemu dengan Pa’ul. Pada hari itu lebih banyak lagi orang yang datang ke rumah yang ditumpangi Pa’ul. Dari pagi sampai malam, Pa’ul menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang Kerajaan Allah. Juga, berdasarkan Kitab Suci Taurat yang disampaikan melalui Nabi Musa dan berdasarkan tulisan para nabi, Pa’ul berusaha meyakinkan mereka mengenai Isa.

KSZI: Mereka menetapkan hari untuk bertemu lagi dengan Paulus. Pada hari itu lebih ramai lagi yang datang ke tempat dia menumpang itu. Dia menerangkan segala-galanya, bersaksi tentang kerajaan Allah dan berusaha meyakinkan mereka tentang Isa dengan menunjukkan bukti dalam Taurat Musa dan tulisan para nabi, dari pagi hingga ke malam.

KSKK: Mereka menentukan satu hari dan pada hari tersebut mereka datang dalam jumlah yang besar. Lalu Paulus menerangkan semua yang ingin ia katakan kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dengan menggunakan hukum Musa dan Kitab Nabi-nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Penjelasan ini berlangsung dari pagi sampai sore.

WBTC Draft: Mereka menentukan suatu hari untuk rapat bersama Paulus. Pada hari itu sejumlah orang datang berkumpul ke tempat tinggalnya. Ia memberi penjelasan kepada mereka dan bersaksi tentang Kerajaan Allah. Ia mencoba meyakinkan mereka tentang Yesus melalui hukum Taurat Musa dan nabi-nabi. Itu dilakukannya dari pagi hingga malam.

VMD: Mereka menentukan suatu hari untuk rapat bersama Paulus. Pada hari itu sejumlah orang datang berkumpul ke tempat tinggalnya. Ia memberi penjelasan kepada mereka dan bersaksi tentang Kerajaan Allah. Ia mencoba meyakinkan mereka tentang Yesus melalui hukum Taurat Musa dan nabi-nabi. Itu dilakukannya dari pagi hingga malam.

AMD: Maka, para pemimpin Yahudi itu mengatur waktu untuk bertemu dengan Paulus. Pada hari pertemuan itu, jumlah orang-orang Yahudi yang datang menemui Paulus di tempat ia tinggal jauh lebih banyak lagi. Dari pagi hingga malam Paulus menjelaskan dan bersaksi kepada mereka tentang Kerajaan Allah. Paulus berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus dari Hukum Taurat Musa dan tulisan para nabi.

TSI: Lalu mereka menentukan waktu untuk bertemu lagi dengan Paulus. Dan pada hari itu lebih banyak orang datang berkumpul di rumah tempat dia menginap. Lalu dari pagi sampai malam dia menjelaskan dan bersaksi kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan dia mencoba meyakinkan mereka untuk percaya kepada Yesus dengan menggunakan ayat-ayat Hukum Musa dan tulisan para nabi.

BIS: Maka mereka dan Paulus menentukan suatu hari untuk bertemu. Pada hari itu banyak orang datang ke tempat tinggal Paulus. Dari pagi sampai sore Paulus menerangkan dan memberitakan kepada mereka berita tentang bagaimana Allah memerintah sebagai Raja. Dengan memakai ayat-ayat dari Buku Musa dan Buku Nabi-nabi, Paulus berusaha membuat mereka percaya tentang Yesus.

TMV: Oleh itu mereka dan Paulus menetapkan satu hari untuk bertemu. Pada hari itu banyak orang datang ke tempat tinggal Paulus. Dari pagi hingga petang Paulus menjelaskan ajarannya tentang Pemerintahan Allah. Dia berusaha untuk meyakinkan mereka tentang Yesus dengan menggunakan ayat-ayat dari Taurat Musa dan Kitab Nabi-Nabi.

BSD: Orang-orang Yahudi di Roma itu menentukan satu hari untuk berkumpul dan mendengarkan penjelasan dari Paulus. Pada hari itu, banyak orang datang ke tempat tinggal Paulus. Dari pagi sampai sore Paulus berbicara dengan mereka. Ia menerangkan tentang pesan dari Allah dan tentang bagaimana Allah memerintah. Paulus memakai ayat-ayat dari Buku Musa dan Buku Nabi-nabi untuk menjelaskan tentang Yesus, supaya orang-orang Yahudi itu percaya kepada Yesus.

FAYH: Maka ditetapkanlah waktunya dan pada hari itu banyak orang datang ke tempat Paulus. Ia menerangkan kepada mereka tentang Kerajaan Allah dan menjelaskan tentang Yesus, seperti yang terdapat dalam Kitab Suci -- berdasarkan lima kitab Musa dan kitab-kitab para nabi. Hal ini berlangsung dari pagi sampai petang!

ENDE: Bersama Paulus merekapun menentukan suatu hari, dan pada hari itu mereka berkumpul kembali dirumah itu, kini dengan djumlah lebih besar. Dan dari pagi sampai sore ia berbitjara dan memberi kesaksian tentang Keradjaan Allah, dan dengan sabda taurat dan nabi-nabi ia tjoba mejakinkan mereka tentang Jesus.

Shellabear 1912: Setelah ditentukannya suatu hari lagi bagi Paul, maka datanglah lebih banyak orang lagi kepadanya ketempat ia menumpang itu; maka ia pun mengartikan segala hal itu, sambil bersaksi dari hal kerajaan Allah, serta membujuk mereka itu dari hal 'Isa, baik dari dalam taurit Musa dan dari dalam surat nabi-nabi, dari pagi sampai malam.

Klinkert 1879: Satelah ditentoekannja kapadanja satoe hari, datanglah amat banjak orang kapadanja, katempat ija menoempang itoe, maka dari pagi sampai petang di-ertikan Pa'oel kapada mareka-itoe dan bersaksikanlah ija akan perkara karadjaan Allah, diboedjoeknja baik dengan torat Moesa, baik dengan soerat segala nabi, soepaja mareka-itoepon pertjaja akan Isa.

Klinkert 1863: Maka habis ditantoeken Paoel sama dia-orang satoe hari, lantas dateng terlaloe banjak orang sama dia ditempat dia menoempang itoe; maka Paoel mengartiken sama dia-orang serta bersaksi dari perkara karadjaan Allah; serta dari pagi sampe sore dia tjoba memboedjoek, sopaja dia-orang pertjaja sama Jesoes, dengan perkataan {Kej 3:15; 22:18; 26:4; 49:10; Ula 18:13; 2Sa 7:12; Maz 132:11; Yes 4:2; 7:14; 9:5; 40:10; Yer 23:5; 33:14; Yeh 34:28; 37:24; Dan 9:24; Mik 7:20} baik dari dalem toret, baik dari dalem soerat segala nabi-nabi.

Melayu Baba: Dan bila dia-orang sudah tntukan satu hari sama Paulus, lbeh banyak orang datang masok rumah yang dia tumpang; dan k-pada dia-orang dia artikan hal itu, sambil bersaksi deri-hal kraja'an Allah, dan pujok dia-orang deri-hal Isa, baik deri-pada hukum-taurit Musa, baik deri-pada kitab nabi-nabi, deri pagi sampai malam.

Ambon Draft: Dan manakala marika itu sudahlah tantukan satu hari padanja, berdatanglah ka-padanja awrang banjak-banjak sakali di tampat kadijamannja; dan ija kasi mengarti pada dija awrang karadja; an Allah, dan berilah kasaksian pada ma-rika itu dengan membudjok-budjok dija awrang akan Tuhan JESUS, menurut Taw-rat Musa dan segala Nabi deri pada pagi hari sampe malam.

Keasberry 1853: Maka sutlah sudah dituntukan ulih marika itu skalian kapadanya suatu hari handak datang, maka datanglah turlalu banyak orang kapadanya ditumpat iya munumpang itu; maka diartikanlah ulih Paulus kapada marika itu surta bursaksi derihal krajaan Allah, surta mumbujuk marika itu deri hal purchaya akan Isa, baik deri dalam tauret, baik deri dalam surat sagala nabi nabi, deri pagi sampie putang.

Keasberry 1866: Maka sŭtlah sudah ditŭntukan ulih marika itu skalian kapadanya suatu hari handak datang, maka datanglah tŭrlalu banyak orang kapadanya ditŭmpat iya mŭnumpang itu, maka diartikanlah ulih Paulus kapada marika itu, sŭrta bŭrsaksi derihal krajaan Allah, sŭrta mŭmbujok marika itu akan bŭrimankan Isa, baik deri dalam tauret, baik deri dalam surat sagala nabi nabi, deri pagi sampie pŭtang.

Leydekker Draft: Dan satelah sudah marika 'itu tantukan padanja sawatu harij, maka datanglah terlalu banjakh 'awrang kapadanja kadalam pasanggarahannja: pada sijapa 'ija sudah meng`artikan hhal karadja`an 'Allah, sambil bersjaksi dan membudjokh marika 'itu berpindah kapada 'iman 'akan Xisaj, bajik deri pada Tawrat Musaj, bajik deri pada surat 2 segala Nabij, 'itupawn deri pada pagi datang kapada petang harij.

Iban: Lebuh sida udah nimpuh hari alai betemu enggau Paul, sida datai ngagai endur alai iya ke diau. Iya lalu nerangka pekara nya ngagai sida kenyau ari pagi nyentuk ngagai lemai, besaksika pasal Perintah Allah Taala, lalu nguji nguingka sida ngagai Jesus ngena jaku ari Adat Moses enggau ngena jaku sida nabi.


TB ITL: Lalu <1161> mereka menentukan <5021> suatu hari <2250> untuk Paulus <846>. Pada hari yang ditentukan itu datanglah <2064> mereka dalam jumlah besar <4119> ke tempat tumpangannya <3578>. Ia menerangkan <1620> dan memberi kesaksian <1263> kepada mereka tentang Kerajaan <932> Allah <2316>; dan berdasarkan hukum <3551> Musa <3475> dan <2532> kitab para nabi <4396> ia berusaha meyakinkan <3982> mereka tentang <4012> Yesus <2424>. Hal itu berlangsung dari <575> pagi <4404> sampai <2193> sore <2073>. [<4314> <846> <1519> <3739> <5037> <846> <575> <5037>]


Jawa: Banjur padha namtokake dinane. Ing dina kang wis katamtokake iku, wong-wong mau padha teka ing dalem pamondhokane Rasul Paulus. Panjenengane nuli paring katrangan lan paseksen bab Kratoning Allah sarta ngyakinake bab Gusti Yesus adhedhasar angger-anggere Nabi Musa lan kitabe para nabi. Pamulange wiwit esuk nganti sore.

Jawa 2006: Banjur padha namtokaké dinané. Ing dina kang wus katamtokaké iku, ana wong akèh padha teka ing dalem pondhokané Paulus. Panjenengane nuli paring katrangan lan paseksi bab Kratoning Allah sarta ngyakinaké bab Yésus adhedhasar angger-anggeré Musa lan kitabé para nabi. Pamulangé wiwit ésuk nganti soré.

Jawa 1994: Wong-wong mau banjur padha mijèkaké dina kanggo Rasul Paulus. Bareng wis tekan dinané, wong-wong mau padha teka ana ing omahé Rasul Paulus. Wiwit ésuk tekan soré, Rasul Paulus nyritakaké lan nerang-nerangaké bab pawarta sing magepokan karo Kratoné Gusti Allah. Rasul Paulus ngudi ngyakinaké wong-wong Yahudi bab Gusti Yésus, adhedhasar ayat-ayat sing dipethik saka Torèté Nabi Musa lan kitabé para nabi.

Jawa-Suriname: Wong-wong terus pada nggawé kangsènan karo rasul Paulus lan kadung wis tekan dinané wong-wong mau teka nang omahé rasul Paulus, nanging saiki wongé okèhé ngungkuli sing ndisik. Wiwit ésuk tekané soré rasul Paulus nyritakké lan ndunung-ndunungké bab Kratoné Gusti Allah. Nganggo ayat-ayat sangka kitabé nabi Moses lan kitab-kitabé para nabi, rasul Paulus ndunung-ndunungké marang wong-wong kuwi, supaya pada pretyaya marang Gusti Yésus.

Sunda: Geus kitu maranehna jeung Paulus nangtukeun hiji poe pikeun tepungan. Sanggeus nepi kana waktuna, nu daratang ka tempat Paulus kacida lobana. Ti dinya Paulus mertelakeun hal amanat Karajaan Allah, ti isuk nepi ka burit, sateka-teka ngayakinkeun ka maranehna hal Yesus, nyutat tina Kitab Musa jeung kasauran para nabi.

Sunda Formal: Tuluy maranehna nangtukeun poe pikeun narima katerangan- katerangan ti Paulus. Dina poeanana maranehna daratang deui ka dinya, ngabrul, loba pisan. Derekdek, Paulus nerangkeun sarta mere panyaksen tina hal Karajaan Allah. Sabisa-bisa anjeunna ngahudangkeun kayakinan maranehna ngeunaan Isa Al Masih, make dasar Toret Musa jeung kitab nabi-nabi. Nerangkeunana hal eta teh, ti isuk nepi ka sore.

Madura: Daddi reng-oreng jareya ban Paulus nantowagi are se akompola. E are jareya bannya’ oreng entar ka kalenggiyanna Paulus. Dhari gi’ laggu sampe’ malem Paulus nerrangngagi ban ngabarragi ka reng-oreng jareya berta parkara baramma Allah marenta menangka Rato. Kalaban ngala’ yat-ayat dhari Ketab Mosa ban Ketab Bi-nabbi, Paulus aehteyar maparcaja’a reng-oreng jareya ka Isa.

Bauzi: Làhàmu ame Yahudi dam busaoda zi labe, “Im ana digat fa Paulusti vahe vahedume im lam aie?” laham bak ozome ame digat lam ab gagu esuham. Labi faobe ame gagu esuhu digat fuhemu ame Yahudi dam feàda zi Paulusat aho azim num laba ab valadamam. Dam amu vazisihi di dam koet. Lahana dam etei Paulusam num laba vazisihida abo feà bak fu. Ame dam zi laba Paulusat dihambet im ab faasi vameadamam. “Alat Ahamo Boehàdateboli dam bake deeli vame Am damali vuusu Im Vahokedam bak lam, ‘Akatihasu modemna modela?’ ” laham im lam ame dam zi labe im biem bake ahate vameadume fi gatedume ab vou disiham. Gi im lada lamota vameadaha vabak. Aho neo ibi iho Yahudi damat im fi hamda ziti im fi ham vabda ziti Alat aham di iube im tai Musa bake gagu aho toedume fi hasi esuhu Im Feàna lamti dam ahamda Alat vameadaha im aime fa dam bake ahate vameaidaha dam zi labe iho toedume esuhu im lamti labihasu toeme bolome esuhu Alam im lam aame dam bake vameada. “ ‘Alat Gagu Fihasi Vimteme Oluhu Dat Boehàda ba olu tame,’ lahame fet vameadaha im lam imbodi Yesus ame Da am bak. Aho ab li meedaham bak. Labihàmu um mahate ame Da Yesus laba tu vuzehi meedale,” lahame ame dam zi lam aasdahit ab ootedume vameadaham.

Bali: Dane raris mastiang satunggiling rahina buat pacang matemu malih ring Dane Paulus. Ring rahinane punika raris sareng akeh pisan dane rauh ring dunungan Dane Paulus. Saking semeng kantos wengi Dane Paulus nerangang tur ngaturang ring dane Orti Rahayu indik dados kaulan Ida Sang Hyang Widi Wasa. Dane Paulus ngusahayang mangda dane sareng sami pada pracaya ring Ida Hyang Yesus, malantaran dane ngetus daging Cakepan Torat Nabi Musane miwah Cakepan Paranabine.

Ngaju: Maka ewen tuntang Paulus manukas ije andau uka hasondau. Hong andau te are oloh dumah akan eka Paulus melai. Bara hanjewu sampai halemei Paulus manarang tuntang mambarita akan ewen barita tahiu kilen ampie Hatalla marentah kilau raja. Awie mahapan kare ayat bara surat Moses tuntang Surat Kare Nabi, Paulus manggau jalan mangat ewen percaya dengan Yesus.

Sasak: Beterus ie pade nentuang sopoq jelo jari bedait kance Paulus. Lẽq jelo nike luwẽq dengan dateng ojok taoqne Paulus ndot. Lẽman kelẽmaq jangke bian Paulus jelasang dait ngebẽng kesaksian tipaq ie pade mengenai Kerajaan Allah. Kadu ayat-ayat lẽman Kitab Nabi Musa kance Kitab Nabi-nabi, Paulus berusahe miaq ie pade percaye mengenai Deside Isa.

Bugis: Napattentuni mennang sibawa Paulus séddi esso untu’ siruntu’. Iyaro essoé maéga tau lao ri onronna Paulus. Mappammulai élé lettu arawéng Paulus pakatajangngi sibawa birittaiyangngi mennang biritta pékkugi passalenna Allataala mapparénta selaku Arung. Makkuragani Paulus untu’ patepperiwi mennang ri Yésus, sibawa pakéi aya’-aya’ polé ri Kitta’na Musa sibawa Kitta’na Nabi-nabié.

Makasar: Jari appattantumi ke’nanga siagang Paulus se’re allo untu’ a’rappungang pole. Anjo alloa jai tau battu mange ri pammantanganna Paulus. Battu ri bari’basa’ sa’genna karueng napakasingara’mi siagang napabattumi Paulus anjo biritta battua ri Allata’ala siagang Pamarentahanna. Napakemi Paulus apa-apa niaka tattulisi’ lalang ri Kitta’na Musa siagang Kitta’na Na’bi-na’bia, ampakasingariangi ke’nanga sollanna a’jari tappa’ ke’nanga mae ri Isa.

Toraja: Iatonna allu’mi lako Paulus tu allo sangallo, lendu’mi budanna tau sae lako tu naninna Paulus torro. Napamanassami sia nakatottongi tongan lako tinde tau tu diona ParentaNa Puang Matua sia randuk lan mai sura’ Sukaran alukna Musa sia lan mai sura’na nabi nanii umpamalesoanni tau tu diona Yesu, tempon dio mai melambi’ sae lako makaroen, kumua napatonganni.

Duri: Mpattantumi mesa' allo sola Paulus nanii la sitammu. Ia joo allo buda tau ratu lako to nanii Paulus. Mellao melambi' ratu lako soloh allo naajahhi ngasan to tau umbo nakua menjaji taun-Na Puang Allataala lan kaparentan-Na. Napabuttii jio mai sura'na Nabi Musa na sura'na nabi laen kumua Raja Mangpasalama' to Puang Isa, to napau Puang Allataala tonna anu'.

Gorontalo: Lapatao timongoliyo lolantu mao dulahe tuwawu muli modudunggaya wole Pawulus. To dulahu u ma tilantu mao limongoliyo boyito, timongoliyo ngohuntuwa lonao mao ode tambati pilotitola le Pawulus. Lapatao te Pawulus lotombangao ode olimongoliyo tomimbihu Yiladiya lo Allahuta'ala. Tiyo olo lopoyiyakini mao olimongoliyo tomimbihu ti Isa Almasih lopodasari mao to ayati lonto hukum li nabi Musa wawu kitabi lo mongonabi. Pasali boyito lowali lonto udumodupo sambe lolango.

Gorontalo 2006: Yi timongolio wolei Paulus lolantu mao̒ tou̒ dulahio tuwau u modunggaya. Todulahee boito ngohuntua tau lonao̒ mai ode tambati piloti biluloa̒ lei Paulus. Tumulalo mai dimodupo tunggula lolaango tei Paulus lotombangao̒ wau helo pohabari olimongolio habari pasali lou̒ woloolo mola Allahu Taa̒ala momalenta odelo Olongia. Wolo lomake aa̒a-yatiyaala lonto Buku lei Musa wau Buku lo Mongo nabi, tei Paulus helo tolopani mohutu olimongolio palacaya pasali li Isa.

Balantak: Mbaka' i raaya'a tii Paulus nuntukokonmo ilio men bo pootatakaianna i raaya'a. Na ilio iya'a biai' a mian notaka na laigan men notorumpakan ni Paulus. Ma'uloppo pataka maamaalom i Paulus mambantilkon ka' mompotuutuu' Batomundo'anna Alaata'ala na ko'ona i raaya'a. Ia nambasa na kitap ni Musa tia kitapna nabii mampari-pari kada' i raaya'a sida parasaya ni Yesus.

Bambam: Iya untandaim mesa allo la naongei sitammu pole. Tappana lambi'i tempona, tä' deem pada sabuda tau sule dio ongeanna Paulus. Iya mengkalao mebengngi' sule lako mahammo untahangkam anna umpa'pakahebaam diona kapahentaanna Puang Allataala Paulus. Anna natulasanni duka' issinna Pepaondonganna Musa sola suha'na ingganna nabi anu' napeä lalanna anna mala uhhuntu' indo to Yahudi matappa' lako Puang Yesus.

Kaili Da'a: Jadi totu'a-totu'a to Yahudi etu nompakatantu saeo rakasiromu ira ante i Paulus. Tempo naratamo eo to nipakatantu ira etu, nadeamo tau narata nasiromu ri sapo Paulus. Pade nggari mpadondo sampe ngguwiana i Paulus nombatarangga ka ira ewa Poparenta nu Alatala. Nipakena isi buku-buku nabi Musa pade buku-buku nabi-nabi ntanina motarangga ka ira ala manggeni ira momparasaya Yesus Magau to Mompakasalama to nijanji Alatala.

Mongondow: Daí mosia bo ki Paulus nonantuí kon tobatuí singgai poyodungkuḷan monia. Bo kon singgai inta ain sinantuí tatua nobayongdon intau namangoi kom baḷoi inta pinogutunan i Paulus. Bo nongkon doḷo-doḷompa dapot in ḷoḷabungea ki Paulus noginsilang bo nopota'au ko'i monia kon soaáḷ naonda ing ki Allah momarentah saḷaku Raja. Sia nogamaí kon onu inta aim pinais kom buk i Musa, bo buk i nabi mita simbaí mosia mopirisayadon kon soaáḷ ki Yesus inta aim pinota'a-ta'aunya makow tua.

Aralle: Ya' sika umbohtung mesa allo ang la naongei bou sitammu. Tahpana lambi' tempona, mai'di liung tau sule di hao di ongeanna Paulus. Dahi mengkalao di mebengngi' lambi' di maloe umpakaleso anna umpepainsangnging didiona Kapahentaanna Puang Alataala. Anna untula' toi ihsinna pepakuhunna Musa sibaha tula'na ingkänna nabi aka' umpeäng lalang anna malai yato to Yahudi mampetahpa' dai' di Puang Yesus.

Napu: Roo indo, rapakanotomi alo poteruhuanda hai Paulu. Hawe mpuumi alo au rapakanoto, bosa tauna teruhu i paidaana Paulu. Mepongka madondo hawe kalumba, Paulu mopahaweamohe kana i poparentana Pue Ala, hai mobasa ihi Aturana Musa hai Suranda Nabi-nabi, napakanotoahe kahemana Yesu bona mepoinalaihe Iria.

Sangir: Tangu i sire namoěngken ěllo sahěllo ringangi Paulus mědeạu mẹ̌sombang. Su ěllo nipoěng ene mal᷊awọ taumata nahunděnta sol᷊ong tampạ katatanakeng i Paulus. Bọu mal᷊ukadẹ̌ sarang bawěllo e i Paulus měnẹ̌nualagẹ̌ dingangu měbẹ̌běkeng kakakoạ u Ruata e mẹ̌parenta kere Ratu. Ual᷊ingken pěndaral᷊ẹ̌keng manga ayet'u Bukẹ̌ i Musa e ringangu Bukẹ̌ u manga Nabi e, i Paulus nẹ̌tawakal᷊ị e sěngapang botonge mapěngimang i sire su Mawu Yesus.

Taa: Wali yako etu kepalakepala nto Yahudi etu sira mangampilis eonya dasimparata wo’u pei i Paulus. Wali ojo karatanya eonya to rapilis etu, boros kojo tau to siromu nja’u banua i mPaulus. Wali yako kaeonya rao rataka wengi rao i Paulus mampogomboka sira. Ia mampakanasaka sira mangkonong ewa wimba i Pue Allah mawali Makole nto lino. Pasi ia mangabasaka sira yako ri porenta i Musa pasi yako ri buku nto pantuntu tuntu i mPue Allah, panewa yako ri gombo to basanya etu ia mampaponsanika sira mangkonong i Yesu apa ia rani tau etu damangaya seja.

Rote: Boema basa-basas laketu la faik esa fo latongo seluk. Nai faik ndia, hataholi ba'u ka leu leo Paulus mamana leleo na neu. Neme fafain ndia losa le'donoso, Paulus nafa'da mangalele'dos ma ana tui-benga fes, halak la'eneu tao leo beek fo Manetualain paleta leo Mane ka. Paulus pake Musa ma Nabi la susula na lalane nala fo ana sanga enok, fo daenga lamahele Yesus.

Galela: So kagena de o Yahudika manga roriri isitatapu ma orasi de ma wange la aku ona yahino unaka imatolomu kali. So ma orasika de ona magena yahino foloisi yadala o Paulus awi dodoguka, so ka o goginita nosi de o Paulus wosihabari de wadoto onaka womatoguwa ma bati imaqa-maqaka. Una wosihabari ma ngale idodooha o Gikimoi wokolano de wopareta o bi nyawaka, de lo o bi bobita o Musa wosilelefoka bai lo o bi nabi manga buku ma demo wadoto la manga sininga waqeha ma ngale yopiricaya o Yesus Una magena igogou o Salamati ma Kolano.

Yali, Angguruk: Ari ibareg misihim nenele uhuken palu amuhuk ulug Paulus fam sali ibag. Sali ibag sambil ino hikir atfagma ap anggolo Paulus wereg ambeg palu arik watfag. Palu arik watfagma Allah ap obog toho Inikni aruhuwon fahet seleg toho hiyag isaruk latfag. Musa men atam wene hiyag isaruk latfag inaben haharoho imbibag ane ari Yesus fahet haharoho imbibag ulug seleg toho hiyag isaruk latfag. Mo lahik waharukmu ak tibareg wene hiyag isarukmen hupmu atfag.

Tabaru: So 'ona de ma Paulus yosito-togumuku ma ngale yomakamake ma wange. Ge'ena ma wange 'o nyawa ma gudai yoboa 'o Paulus womasido-dogumino. 'O ngoru-ngorumika sigado 'o wange 'alo 'o Paulus wosiwaiti de wosihabari 'onaka, ma ngale kokia ma Jo'oungu ma Dutu wopareta ma ngale wokoana. 'O Paulus wosimaigoungu womau 'ona yongaku 'o Yesusika, ge'ena wopake 'o Musa de 'o Nabii 'iregu manga buku ma bo-bulaka.

Karo: Emaka ras-ras ia netapken warina. I bas wari si nggo itetapken nterem kalak reh ku rumah si iingani Paulus. Erpagi-pagi nari seh berngi iberitaken dingen ijelasken Paulus man kalak e kerna Kinirajan Dibata. Erpalasken ayat-ayat si lit i bas Undang-undang Musa dingen kitap nabi-nabi iusahakenna gelah tek kalak e man Jesus.

Simalungun: Ase dob itontuhon sidea arini rap pakonsi, roh ma sidea buei marayaksi hubani iananni ai. Jadi ipatorang anjaha isaksihon ma bani sidea humbani sogod das hubani bodari pasal Harajaon ni Naibata, anjaha ilajou ma mambahen marhatongon sidea pasal Jesus maronjolan bani titah ni si Musa ampa nabi-nabi.

Toba: Asa dung digondit nasida ari di ibana, ro ma nasida torop manopot ibana tu parmiananna, jadi marjamita ma ibana mangkatindangkon harajaon ni Debata: Dipajojor ma tu nasida barita ni Jesus sian patik ni si Musa dohot sian angka panurirang i, olat ni manogotna ro di bot ni ari.

Dairi: Nai ititi kalak i mo sada ari dekket si Paulus lako mertumpu nola. Asa dapet kessa mo ari sienggo ititi i, nterrem ngo merrohen kalak i mi bekkas si Paulus. Jadi siceggen nai soh mi ciboon ipeterrang si Paulus ngo taba kalak i tersèngèt kerajaen Dèbata. Ipejojor mo taba kalak i ayat-ayat tersèngèt Jesus, mulai i Bukku si Musa nai dekket Bukku Nabi-nabi, janah merrusaha ngo si Paulus asa percaya kalak i bai Jesus.

Minangkabau: Mako si Paulus jo urang-urang tu, manantukan suatu ari untuak batamu baliak. Di ari tu sambuah urang bi tibo ka tampaik tingga si Paulus. Dari pagi sampai sanjo si Paulus manarangkan, sarato jo mambaritokan kabake urang-urang tu, barito tantang baa caronyo Allah mamarentah sabagai Rajo. Jo sacaro mamakai ayaik-ayaik dari Kitab Nabi Musa, sarato jo dari Kitab Nabi-nabi, si Paulus ba usawo supayo urang-urang tu buliah picayo kapado Isa Almasih.

Nias: Bõrõ da'õ lahonogõi samuza ma'õkhõ wa'owulo. Ba ngaluo da'õ ato niha sangondrasi nahia Waulo. I'otarai zahulõwongi irugi tanõ owi i'ombakha'õ ba ituriaigõ khõra duria sanandrõsa ba wamatõrõ Lowalangi. I'oigõ dõdõnia Faulo ena'õ faduhu dõdõra khõ Yesu, ihalõ ayati moroi ba Mbuku Moze awõ Mbukubuku ndra Sama'ele'õ.

Mentawai: Iageti pakerénangan bagadda rateúaké sara tetre parurukatda. Oto ka tetret nenda, maigi sia amei ka kudduat Paulus. Barania simatsep, pat aili ka soibokat ikolouaké samba isegéaké pagalaiat Purimataat Taikamanua. Alánangan ruang sibara ka Bukot Mose sambat Bukotda tai Nabi, si Paulus, ibesíaké imatonem bagadda ka tubut Jesus.

Lampung: Maka tian rik Paulus nantuko suatu rani untuk betungga. Pada rani ano lamon ulun ratong mik rang tinggal Paulus. Jak pagi sampai dibi Paulus nerangko rik ngabarko jama tian kabar tentang injuk repa Allah memerintah sebagai Raja. Jama makai ayat-ayat jak Buku Musa rik Buku Nabi-nabi, Paulus berusaha nyani tian percaya tentang Isa.

Aceh: Teuma awaknyan dan Paulus laju jimeurok pakat uroe peu awaknyan ngon Paulus meurumpok lom teuma, nibak uroe nyan jai that-that ureuëng nyang teuka bak teumpat Paulus tinggai. Phon beungoh trok án seupôt Paulus geupeu trang dan geupeugah haba keuhai pakriban Allah geumat peurintah sibagoe Raja. Ngon geukuteb ayat-ayat nyang lam Kitab Nabi Musa dan Kitab Nabi-nabi, Paulus geu-useuha geuba awaknyan beuji meuiman ubak Isa.

Mamasa: Nasituru'-turu'imi mesa allo la nangei sitammu pole. Tappana nalambi' tempona, saemi buda tau dio banua nangei torro Paulus. Mengkalao dio mebongngi' sae lako karuen naola Paulus ummulelean kaparentaanna Puang Allata'alla anna issinna pepa'guruanna Musa sola sura'na nabi annu umpeang lalan anna malara nabawai ummorean Puang Yesus.

Berik: Jepga jei Paulusfar nunu daamfenna ga gane bili jem dorwefe. Nunu jeiserem jeme, angtane unggwanfersus gamjon ga aa ge forobitye Paulus aa jep nwinirim jebe. Paulus gwinibener towaiwulmini taterisi jam nasipmilibe, ane jei taterisi nasipmini jamer ona dafwel. Jei nunu Uwa Sanbagiri Jem gwelaiserem anggwabura seyafter gemerserem jem Sanbakfe ga jes nasipmini. Ane jei taterisi gamjon uskambar ga nasbili enggalfe angtane jeiserem jei Yesus gam ne tebaf. Bukunu Nabi Musa aa jes tulistababilim, ane buku nabi-nabi nafsiserem jei aa jes ne tulistababilim, ayat-ayata jep aaiserem jeme Paulus jei Yesus angtanef ga jem ge saamisini.

Manggarai: Itu kali isé reké ca leson latang te hi Paulus. Du leso hitu, mais isé logur kétas nggere-oné mbaru ka’éng diha Hia tombo taung agu téi saka-si oné isé latang te Mori Keraéng hitut perénta ného raja; agu lorong wintuk di Musa agu Surak de Nabi-nabi, hia tombo kudut imbi lisé Mori Yésus. Tombo hitu pu’ung gula main dengkir mané.

Sabu: Moko ta petatu ke ne awe ri Paulus tu ta peabu nga ro. Pa lodho do naanne ae ne ddau do dakka la era pee Paulus ne. Rai jhammi-ae lohe la maddha lodho, ne peteleo nga pepeke pa ro ri Paulus jhara lua mina mii Deo ne pereda mii heddau Duae. Nga pake ne lilolo-lilolo Buku Musa nga Buku Nabi-nabi, petadi Paulus ne kale loro jhara mita parahajha ro pa Yesus.

Kupang: Ais ju dong akór sama-sama ko pili satu hari, ko dong mau katumu lai. Sampe dia pung hari, ju orang bam-banya datang bakumpul di Paulus pung ruma. Ju dia mulai carita kasi sang dong, Tuhan Allah pung parenta. Ais dia pake banya ayat dari baꞌi Musa pung tulisan dong, deng dari Tuhan pung jubir laen dong pung tulisan, ko mau tarek dong parcaya sang Yesus. Dia omong dari pagi sampe sore.

Abun: Sane án si Paulus tom yu su kam gato bere án ku yu o wa kibot sukdu ne. Su kam ne, án si yetu ge bok yo o ma mo nat gato Paulus kem mone. Kadit nyotkwo sor kom mo noru Paulus nuk sukdu subot os gato Yefun Yesus kak wa men yetu gum sok mo Yefun Allah bi rus-i, ete bere Yefun Allah tepsu men bi yekwesu mone or re. Paulus nukbot Musa si yenabi bok ne bi sukdu-i, subere yé jam rer do, Musa si yenabi ne krom bi sukdu-i subot Yefun Yesus anato bor re. Paulus ki bi sukdu-i, Paulus werwa ye Yahudi gato ma ne jammo an bi sukdu-i, ete brek ma onyar kem mo Yefun Yesus.

Meyah: Jefeda rua nomnaga ruitij nou rumohoturuma deika. Noba gij mona insa koma rusnok rufoukou rin skoita mod ongga Paulus engker gij. Beda gij rahah tentena onjoros moworu fob bera Paulus efesij gu rua rot teinefa Allah ofoka ereij keingg rusnok. Noba Paulus era mar jeska buku Musa jera buku nabi-nabi tein fogora orocunc gu rusnok rot tenten oida Yesus bera Kristus egens koma ongga emen.

Uma: Oti toe, raponoa'-mi eo kahiruaa'-ra tena hante Paulus. Rata mpu'u-mi eo to ratoa', wori'-mi tauna morumpu hi po'ohaa' Paulus. Ngkai mepulo duu' ncimonou', napakanoto-raka kaYesus-na Magau' to najanci Alata'ala. Nabasa ihi' Atura Musa pai' sura nabi–nabi, nanotohi-raka pai' nabawai-ra mepangala' hi Yesus.

Yawa: Weti vatane umaso nanawe Paulusa pe wo masyote inta rapatimu indamu wanunugambe akato. Masyoto naije vatano wanui rave ude no Paulusa nui no apa norije rai, umba po mansanyao awatanoe yava namandi rave. Apa ananyao po raugaje mai pare Amisye de be akarive Apa kawasae mai no mine vone so rai, muno Yesus opirati Ananyao Musa muno Ayao Anawae wo aurairive no wusyinoe. Weye Paulus beker indamu vatane umawe wanave irati Yesus ai.


NETBible: They set a day to meet with him, and they came to him where he was staying in even greater numbers. From morning until evening he explained things to them, testifying about the kingdom of God and trying to convince them about Jesus from both the law of Moses and the prophets.

NASB: When they had set a day for Paul, they came to him at his lodging in large numbers; and he was explaining to them by solemnly testifying about the kingdom of God and trying to persuade them concerning Jesus, from both the Law of Moses and from the Prophets, from morning until evening.

HCSB: After arranging a day with him, many came to him at his lodging. From dawn to dusk he expounded and witnessed about the kingdom of God. He persuaded them concerning Jesus from both the Law of Moses and the Prophets.

LEB: And [when they] had set a day with him, many more came to him at his lodging place, to whom he was explaining from early in the morning until evening, testifying about the kingdom of God and attempting to convince them about Jesus from both the law of Moses and the prophets.

NIV: They arranged to meet Paul on a certain day, and came in even larger numbers to the place where he was staying. From morning till evening he explained and declared to them the kingdom of God and tried to convince them about Jesus from the Law of Moses and from the Prophets.

ESV: When they had appointed a day for him, they came to him at his lodging in greater numbers. From morning till evening he expounded to them, testifying to the kingdom of God and trying to convince them about Jesus both from the Law of Moses and from the Prophets.

NRSV: After they had set a day to meet with him, they came to him at his lodgings in great numbers. From morning until evening he explained the matter to them, testifying to the kingdom of God and trying to convince them about Jesus both from the law of Moses and from the prophets.

REB: So they fixed a day, and came in large numbers to his lodging. From dawn to dusk he put his case to them; he spoke urgently of the kingdom of God and sought to convince them about Jesus by appealing to the law of Moses and the prophets.

NKJV: So when they had appointed him a day, many came to him at his lodging, to whom he explained and solemnly testified of the kingdom of God, persuading them concerning Jesus from both the Law of Moses and the Prophets, from morning till evening.

KJV: And when they had appointed him a day, there came many to him into [his] lodging; to whom he expounded and testified the kingdom of God, persuading them concerning Jesus, both out of the law of Moses, and [out of] the prophets, from morning till evening.

AMP: So when they had set a day with him, they came in large numbers to his lodging. And he fully set forth {and} explained the matter to them from morning until night, testifying to the kingdom of God and trying to persuade them concerning Jesus both from the Law of Moses and from the Prophets.

NLT: So a time was set, and on that day a large number of people came to Paul’s house. He told them about the Kingdom of God and taught them about Jesus from the Scriptures––from the five books of Moses and the books of the prophets. He began lecturing in the morning and went on into the evening.

GNB: So they set a date with Paul, and a large number of them came that day to the place where Paul was staying. From morning till night he explained to them his message about the Kingdom of God, and he tried to convince them about Jesus by quoting from the Law of Moses and the writings of the prophets.

ERV: Paul and the Jews chose a day for a meeting. On that day many more of these Jews met with Paul at his house. He spoke to them all day long, explaining God’s kingdom to them. He used the Law of Moses and the writings of the prophets to persuade them to believe in Jesus.

EVD: Paul and the Jews chose a day for a meeting. On that day many more of these Jews met with Paul at his house. Paul spoke to them all day long. Paul explained the kingdom of God to them. Paul tried to persuade them to believe the things about Jesus. He used the law of Moses and the writings of the prophets to do this.

BBE: And when a day had been fixed, they came to his house in great numbers; and he gave them teaching, giving witness to the kingdom of God, and having discussions with them about Jesus, from the law of Moses and from the prophets, from morning till evening.

MSG: They agreed on a time. When the day arrived, they came back to his home with a number of their friends. Paul talked to them all day, from morning to evening, explaining everything involved in the kingdom of God, and trying to persuade them all about Jesus by pointing out what Moses and the prophets had written about him.

Phillips NT: When they had arranged a day for him they came to his lodging in great numbers. From morning till evening he explained the kingdom of God to them, giving his personal testimony, trying to persuade them about Jesus from the Law of Moses and the Prophets.

DEIBLER: So they talked with Paul and decided that they would come back on another day to hear him. When that day arrived, those Jews came back to the place where Paul was staying, and they brought more Jews with them. Paul talked to them from morning until evening. He talked to them about how God wants to rule people’s lives [MET]. He tried to convince them that Jesus is the Messiah by reminding them what Moses and the other prophets had written [MTY].

GULLAH: So dey cide pon a time fa come meet gin wid Paul. Wen de day come, lotsa people, eben mo den come fo, geda togeda fa meet wid um een de place weh e da stay. Paul taak fom maanin ta night, splain ta um an da tell um all bout how God rule. E read de Law dat God done gii Moses an dem ting dat de prophet dem done write, da try fa sho de people de trute bout Jedus.

CEV: They agreed on a time to meet with Paul, and many of them came to his house. From early morning until late in the afternoon, Paul talked to them about God's kingdom. He used the Law of Moses and the Books of the Prophets to try to win them over to Jesus.

CEVUK: They agreed on a time to meet with Paul, and many of them came to his house. From early morning until late in the afternoon, Paul talked to them about God's kingdom. He used the Law of Moses and the Books of the Prophets to try to win them over to Jesus.

GWV: On a designated day a larger number of influential Jews than expected went to the place where Paul was staying. From morning until evening, Paul was explaining the kingdom of God to them. He was trying to convince them about Jesus from Moses’ Teachings and the Prophets.


NET [draft] ITL: They set <5021> a day <2250> to meet with him <846>, and they came <2064> to <4314> him <846> where he was staying <3578> in <1519> even greater numbers <4119>. From <575> morning <4404> until <2193> evening <2073> he explained <1620> things to them, testifying <1263> about the kingdom <932> of God <2316> and trying to convince <3982> them <846> about <4012> Jesus <2424> from <575> both <5037> the law <3551> of Moses <3475> and <2532> the prophets <4396>.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Kisah Para Rasul 28 : 23 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran