Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [AVB]     [PL]  [PB] 
 <<  Roma 10 : 14 >> 

AVB: Jadi, bagaimana mereka dapat menyeru kepada-Nya sedangkan mereka tidak beriman kepada-Nya? Dan bagaimana mereka dapat beriman kepada-Nya sedangkan mereka tidak pernah mendengar tentang-Nya? Dan bagaimana mereka dapat mendengar sedangkan tiada sesiapa pun yang mengkhabarkan tentang-Nya?


AYT: Akan tetapi, bagaimana mereka berseru kepada Dia jika mereka belum percaya? Bagaimana mereka percaya kepada Dia yang belum pernah mereka dengar? Bagaimana mereka mendengar, jika tidak ada orang yang memberitakan?

TB: Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepada-Nya, jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia, jika mereka tidak mendengar tentang Dia. Bagaimana mereka mendengar tentang Dia, jika tidak ada yang memberitakan-Nya?

TL: Sekarang bagaimanakah pula mereka itu hendak menyeru yang belum dipercayainya? Dan bagaimanakah mereka itu hendak percaya akan yang belum didengarnya, dan bagaimanakah mereka itu dapat mendengar, jikalau tiada seorang yang memberitakan?

MILT: Lalu, bagaimanakah mereka akan berseru kepada Dia yang belum mereka percayai? Dan bagaimana mereka akan percaya kepada Dia yang belum pernah mereka dengar? Dan bagaimana mereka akan mendengar, jika tidak ada yang memberitakan?

Shellabear 2010: Akan tetapi, bagaimana mereka dapat berseru kepada Dia yang belum mereka percayai? Bagaimana mereka dapat percaya kepada-Nya kalau mereka belum pernah mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka dapat mendengar kalau tidak ada orang-orang yang mengabarkan tentang Dia kepada mereka?

KS (Revisi Shellabear 2011): Akan tetapi, bagaimana mereka dapat berseru kepada Dia yang belum mereka percayai? Bagaimana mereka dapat percaya kepada-Nya kalau mereka belum pernah mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka dapat mendengar kalau tidak ada orang-orang yang mengabarkan tentang Dia kepada mereka?

Shellabear 2000: Akan tetapi, bagaimana mereka dapat berseru kepada Dia yang belum mereka percayai? Bagaimana mereka dapat percaya kepada-Nya kalau mereka belum pernah mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka dapat mendengar kalau tidak ada orang-orang yang mengabarkan tentang Dia kepada mereka?

KSZI: Jadi, bagaimana mereka dapat menyeru kepada-Nya sedangkan mereka tidak beriman kepada-Nya? Dan bagaimana mereka dapat beriman kepada-Nya sedangkan mereka tidak pernah mendengar tentang-Nya? Dan bagaimana mereka dapat mendengar sedangkan tiada sesiapapun yang mengajar mereka tentang-Nya?

KSKK: Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepada nama Tuhan, jika mereka tidak percaya kepada-Nya? Dan bagaimana mereka dapat percaya, kalau terlebih dahulu mereka tidak mendengar tentang Dia? Dan bagaimana mereka dapat mendengar tentang Dia, jika tidak ada orang yang mewartakan-Nya kepada mereka?

WBTC Draft: Tetapi bagaimana mereka dapat minta tolong kepada Tuhan, jika mereka belum percaya kepada-Nya? Dan bagaimana mereka dapat mempercayai-Nya jika mereka belum mendengar tentang Dia? Dan bagaimana mereka dapat mendengar tentang Dia jika tidak ada orang yang memberitakan tentang Dia?

VMD: Tetapi bagaimana mereka dapat minta tolong kepada Tuhan, jika mereka belum percaya kepada-Nya? Dan bagaimana mereka dapat mempercayai-Nya jika mereka belum mendengar tentang Dia? Dan bagaimana mereka dapat mendengar tentang Dia jika tidak ada orang yang memberitakan tentang Dia?

AMD: Tetapi, bagaimana mereka dapat berseru kepada-Nya kalau mereka belum percaya kepada-Nya? Dan, bagaimana mereka dapat percaya kepada-Nya kalau mereka belum pernah mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka dapat mendengar tentang Dia kalau tidak ada orang yang memberitakan-Nya?

TSI: Tetapi bagaimana orang bisa minta pertolongan-Nya kalau mereka belum percaya kepada-Nya? Dan bagaimana orang bisa percaya kepada Dia kalau mereka belum mendengar tentang Dia? Dan bagaimana orang bisa mendengar tentang Dia kalau tidak ada orang yang memberitakan tentang Dia?

BIS: Tetapi bagaimanakah orang dapat berseru kepada Tuhan kalau mereka belum percaya? Dan bagaimanakah mereka dapat percaya kepada Tuhan kalau mereka belum mendengar tentang Dia? Juga, bagaimanakah mereka dapat mendengar tentang Tuhan, kalau tidak ada yang memberitakan?

TMV: Tetapi bagaimanakah mereka dapat berseru kepada Tuhan jika mereka belum percaya kepada-Nya? Bagaimanakah mereka dapat percaya kepada-Nya jika mereka belum mendengar perkhabaran tentang Dia? Bagaimanakah mereka dapat mendengar perkhabaran itu, jika tidak ada yang mengisytiharkannya?

BSD: Tetapi, bagaimana orang dapat meminta tolong kalau mereka tidak percaya kepada-Nya?

FAYH: Tetapi bagaimana mungkin mereka meminta kepada-Nya supaya diselamatkan, jika mereka tidak percaya kepada-Nya? Bagaimana mereka dapat percaya kepada-Nya, jika mereka tidak pernah mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka dapat mendengar tentang Dia, kalau tidak ada orang yang memberitahu mereka?

ENDE: Tetapi bagaimana menjeru Tuhan, kalau belum pertjaja akanNja? Dan bagaimana pertjaja akanNja, kalau belum mendengar tentangNja? Dan bagaimana mendengar tentangNja, kalau tidak ada jang memaklumkanNja?

Shellabear 1912: Maka bagaimanakah orang akan menyeru yang belum dipercayainya? dan bagaimanakah orang yang akan percaya yang belum didengarnya? dan bagaimanakah orang akan mendengar kalau tiada orang mengabarkan kepadanya?

Klinkert 1879: Akan tetapi bagaimana bolih orang berseroe kapadanja, kalau mareka-itoe tapertjaja akan Dia? dan bagaimana bolih orang pertjaja akan Dia, kalau tidak kadengaran kapada mareka-itoe chabarnja? dan bagaimana bolih mareka-itoe menengarnja, kalau tiada orang jang mengchabarkan?

Klinkert 1863: Maka bagimana orang bolih meminta sama Toehan sabelomnja dia-orang pertjaja sama Dia? dan bagimana dia-orang bolih pertjaja sama Toehan sabelomnja dia-orang dengar dari perkaranja? dan bagimana dia-orang bolih dengar kaloe trada orang jang kasih taoe?

Melayu Baba: Jadi bagimana pula dia-orang boleh triak k-pada dia itu yang dia-orang blum perchaya? dan bagimana pula dia-orang boleh perchaya sama dia itu yang dia-orang blum dngar? dan bagimana pula dia-orang boleh dngar jikalau t'ada satu orang khabarkan?

Ambon Draft: Maka bagimana awrang akan menjaru akan Dija itu, dalam sijapa awrang sudah tijada pertjaja? Dan bagi-mana awrang akan pertjaja di dalam Dija itu, akan sijapa awrang sudah tijada dengar? Dan bagimana awrang akan dengar, kalu tijada awrang pengchotbat?

Keasberry 1853: Maka bagimanakah grangannya orang orang bulih bursru kapadanya sa'bulom marika itu purchaya akan dia? dan bagimana grangannya orang bulih purchaya akan dia yang sa'bulom didungar ulih marika itu akan halnya? dan bagimanakah marika itu handak munungar dungan tiada sa'orang yang mumbri tau?

Keasberry 1866: Maka bagimanakah garangannya orang orang bulih bŭrsru kapadanya, sŭbŭlom marika itu pŭrchaya akan dia? Dan bagimana garangannya orang bulih pŭrchaya akan dia, sŭbŭlom didŭngar ulih marika itu akan halnya? dan bagimanakah marika itu handak mŭnŭngar, dŭngan tiada sa’orang yang mŭmbri tahu?

Leydekker Draft: Bagimana kalakh 'awrang 'akan menjebutkan dija, 'akan sijapa bulom 'ija pertjaja? dan bagimana 'ija 'akan pertjaja, jang chabarnja bulom 'ija dengar? dan bagimana 'ija 'akan dengar, djikalaw bulom 'ada sa`awrang jang berchothbat?

Iban: Tang baka ni ku orang ulih ngangauka Iya, enti sida apin arap? Lalu baka ni ku sida ulih arapka Iya, enti sida apin ninga pasal Iya? Lalu baka ni ku sida ulih ninga, enti orang nadai madahka pasal Iya ngagai sida?


TB ITL: Tetapi bagaimana <4459> mereka dapat berseru <1941> kepada-Nya <1519> <3739>, jika mereka <4100> <0> tidak <3756> percaya <0> <4100> kepada Dia? Bagaimana <4459> mereka dapat percaya <4100> kepada Dia, jika mereka <191> <0> tidak <3739> <3756> mendengar <0> <191> tentang Dia. Bagaimana <4459> mereka mendengar <191> tentang Dia, jika tidak ada <5565> yang memberitakan-Nya <2784>? [<3767> <1161> <1161>]


Jawa: Nanging kapriye anggone padha bisa nyebut marang Panjenengane? Kapriye anggone padha pracaya ing Panjenengane, yen padha ora krungu bab Panjenengane? Kapriye anggone padha krungu bab Panjenengane manawa ora ana kang martani?

Jawa 2006: Nanging kepriyé wong bisa nyebut marang Panjenengané kang durung dipracaya? Kepriyé wong bisa pracaya marang Panjenengané, menawa durung tau krungu bab Panjenengané? Kepriyé wong bisa krungu bab Panjenengané menawa ora ana kang martakaké?

Jawa 1994: Nanging kepriyé bisané wong padha nyebut asmané Gusti Allah, menawa durung padha precaya? Lan kepriyé bisané padha precaya yèn durung tau padha krungu pangandikané? Lan kepriyé enggoné padha bisa krungu pangandikané, yèn pangandika mau ora diwartakaké?

Jawa-Suriname: Lah menawa terus ènèng sedulur sing takon: “Lah kepriyé wong-wong bisané nyebut jenengé Gusti Yésus, nèk ora pada pretyaya marang Dèkné. Semunggoné gelem pretyaya, kepriyé wong-wong bisané pretyaya, nèk ora tau krungu bab Gusti Yésus Kristus. Karomenèh, kepriyé wong-wong bisané krungu bab Gusti Yésus Kristus, nèk ora ènèng wong sing teka ngabarké.

Sunda: Tapi ari henteu percaya mah rek kumaha bisa sasambat menta tulung? Jeung kumaha rek bisa percaya lamun tacan ngadenge warta tina hal eta? Jeung kumaha eta warta bisa kadenge lamun henteu diwawarkeun?

Sunda Formal: Tapi kumaha arek sumambat ka Mantenna, ari maranehna embung percaya ka Anjeunna? Kumaha arek percaya ka Anjeunna, ari henteu ngadenge? Kumaha arek ngadenge hal Anjeunna, ari teu aya anu ngabaran?

Madura: Tape kadi ponapa oreng se aserrowa ka Pangeran mon gi’ ta’ parcaja? Ban kadi ponapa se parcaja’a mon gi’ ta’ oneng mereng parkara Salerana? Jugan, kadi ponapa oreng se merengnga parkara Pangeran mon tadha’ oreng se ngabarragi?

Bauzi: Eho etei lab gagoho bak lam, “Meit Boehàda Ala bake neha, ‘Eba faobekesi taule,’ lahame gagomda lam Aho soat vausu fa vei neàdemda am bak,” lahame gagodam bak lam uho meidavat aime vedi mu eba nehi gagoe moio? “Ne, Yahudi dam lam ame Im Neàna lam ba aihi vabak. Neham labe labihaha bak. Alat meia neha, ‘Em Im Neàna nim Yahudi dam bake vou vameatedume fi dedale,’ lahame meia gagu oluhu vabna ba akati le ame Im Neàna lam vou vameatedume fi dedà? Meit Alat Vameadaha Im Toedahana laba nehi toeme esuhu bak. ‘Damat bak mei bake lafusi Alam Im Neàna vou vameatedume fi dedam bak lam bisi neà bak am bak.’ Lahame labihasu toeme esuhu im lam ba modi imbodem vaba? Ne, meit le Yesus labe Aba Aho meedaha Im Neàna lam vou vamatedume fi dedam vabameam akati damat ba aie? Labi damat aihi vabna ba akati damat Aba tu vuzehe? Labi Aba tu vuzehem vabameam ba akati damat àvodi Ala bake geme neha, ‘Iba faobekesi taule,’ lahame gagu ge?”

Bali: Nanging kadi asapunapi antukipun jagi nyambat parab Ida, yening ipun nenten pracaya ring Ida? Tur sapunapi antukipun pracaya, yening ipun nenten miragiang sabdan Idane? Samaliha kadi asapunapi antukipun miragiang sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa, yan tan wenten anak sane midartayang ring ipun?

Ngaju: Tapi kilen ampie ewen tau mantehau Tuhan amon ewen hindai percaya? Tuntang kilen ampie ewen tau percaya dengan Tuhan amon ewen hindai mahining tahiu Ie? Tuntang kea kilen ampie ewen tau mahining tahiu Tuhan, amon jaton oloh je mambaritae?

Sasak: Laguq berembẽ dengan bau ngempoh Ie lamun ie pade ndẽq percaye? Dait berembẽ ie pade bau percaye lẽq Ie lamun ie pade ndẽqman dengah berite mengenai Ie? Terus berembẽ ie pade bau dengah berite mengenai Ie lamun ndẽq araq dengan saq nyampẽang tipaq ie pade?

Bugis: Iyakiya pékkugiwi tauwé naulléi mangobbi lao ri Puwangngé rékko dé’pa mennang namateppe’? Sibawa pékkugiwi mennang naulléi mateppe’ lao ri Puwangngé rékko dé’ mennang naéngkalingai passalenna Aléna? Makkuwatoro, pékkugiwi mennang naulléi maréngkalinga passalenna Puwangngé, rékko dé’gaga mabbirittangngi?

Makasar: Mingka antekamma lakkulle taua akkio’ mae ri Batara punna tenapa natappa’ ke’nanga? Siagang antekamma lakkulle tappa’ ke’nanga mae ri Batara punna tenapa nalangngereki biritta battua ri Batara? Kammayatompa, antekamma lakkulle nalangngere’ ke’nanga biritta battua ri Batara punna tena tau ampabattui anjo birittaya?

Toraja: Naumbamo la nakua metamba lako Kalena tu to tang umpatonganni? sia umba nakua umpatonganni tu tang naranginnapa? sia umba la nakua urrangii, ke tae’i tau umpa’peissananni?

Duri: Na umbo la nakua meta'da tulung lako Puang ke te'dapi namatappa'? Na umbo la nakua matappa' lako Puang ke te'dapi naissenni inda to la nakatappa'i? Na umbo la nakua to tau nnissenni to Puang, ke te'dapi tau mpangpeissenanni?

Gorontalo: Bo wololo timongoliyo mohile turungi to oli Isa Eya wonu timongoliyo dipo paracaya ode o-Liyo? Wololo timongoliyo mowali paracaya ode o-Liyo wonu timongoliyo dipo lo'odungohe habari tomimbihu Tiyo? Wololo timongoliyo mo'odungohe habari tomimbihu Tiyo wonu dipoluwo ta lopotunggulo habari boyito ode olimongoliyo?

Gorontalo 2006: Bo woloolo mola tau mowali mongibode ode Allahu Taa̒ala wonu timongolio diipo palacaya? Wau woloolo mola, timongolio mowali palacaya ode Eeya wonu timongolio diipo loo̒dungohe pasalii-Lio? Odito olo, woloolo mola timongolio moo̒ dungohe pasali lo Eeya, wonu diaaluo tamo pohabari?

Balantak: Kasee koi upa a kosidana mian miki kaba' na Tumpu men sianpo parasayaonna i raaya'a? Koi upa i raaya'a sida parasaya na Tumpu kalu sianpo nongorongor se' ime a Tumpu? Ka' koi upa a bo pongorongorna i raaya'a kalu sianta mian men bo puntundunkon?

Bambam: Sapo' maakam ia susi la mala mengkaala längäm Debata ke tä'i deem kamatappasanna? Sapo' la mala haka tia ungkatappa'i Debata ke tä'i deem nahingngi ditula'? Anna la mala haka tia naissam diona Kaheba Katilallasanna Debata ke tä'i deem umpaissannii?

Kaili Da'a: Tapi iwenumo tau mekakai ka i Pue ane ira da'apa nomparasaya I'a? Pade iwenu ira momparasaya i Pue ane ira da'apa nangepe karebana? Pade iwenu ira mangepe karebana ane da'apa ria tau nompatolele kareba etu ka ira?

Mongondow: Ta'e naondabií intau mokuani ko'i Tuhan aka mosia diaípa mopirisaya ko'i-Nia? Naondabií im popopirisaya monia aka diaípa dinongog monia in soaáḷ Sia tua? Naondabií i mosia mokodongog kon soaáḷ Sia aka diaípa doman intau in nopota'au?

Aralle: Ampo' dai aha tau ang la mala mehumala' dai' di Dehata ke dake' mampetahpa'. Anna dai aha tau ang la mala mampetahpa' ke dake' unghingngi Kaheba Mapia didiona Puang Yesus. Anna dai aha tau la mala unghingngi yato Kaheba Mapia ke dai aha ang mampepainsangnging.

Napu: Agayana noumba ane bara manihe mohadi Ngkora Marasa? Bara ara tauna au peisa meraroa i Pue ane bara manihe mepoinalai. Hai bara wori ara tauna au peisa mepoinalai ane bara manihe mohadi Ngkora Marasa. Hai bara worihe peisa mohadi Ngkora Marasa ane bara ara tauna au mopahaweahe.

Sangir: Kaiso kereapa taumata makapẹ̌kui Mawu kereu i sire wẹ̌dang ta nangimang? Dingangu kereapạe i sire makapangimang su Mawu Ruata kereu i sire wẹ̌dang ta nakạdingihẹ̌ habarẹ̌ mạanun Sie? Dingangu kai makaringihẹ̌ habaru Mawu kereapa i sire kerẹu tawẹ u mělahabare?

Taa: Wali wimba danaika ntau makai-kai resi i Pue ane sira tawa mangaya Ia? Pasi wimba danaika nsira mangaya ane sira tawa re’e mangandonge kareba mangkonong Ia? Pasi wimba danaika nsira mangandonge kareba etu ane tare tau to mampakarebaka sira?

Rote: Tehu tao leo beek fo hataholi a hapu nalo neu Lamatua ka, metema ala beita lamahele fa? Ma tao leo beek fo sila hapu lamahele Lamatua ka, metema sila beita lamanene la'eneu Lamatua ka fa? Boeo tao leo beek fo sila hapu lamahele Lamatua ka, metema ta hapu hataholi manatui-benga fa?

Galela: Komagena so ma ngale o Yahudika ma nyawa gena nagala kanaga o nyawa itemo, "Nakoso ona ma Kristus iwipiricaya waasi, de yaakuwa ona lo igolo Unaka tanu ona wasisalamati. Nakoso ma ngale Una de ona magena yoise waasi, de idodooha ona Una iwipiricaya. De nakoso onaka o nyawa moi lo ma ngale Una gena wisihabari waasi, de idodooha ma ngale Una gena kiano ona yoise.

Yali, Angguruk: Allah fam inindi wenggel haruk eleg halug ap arimano nangginoho Unuk uruk lit Ubam enele uk teg? Wene holuk fug angge wereg halug ap arimano nangginoho inindi wenggel ha reg? Wene hiyag isaruk inap eleg halug ap arimano nangginoho wene holuk teg?

Tabaru: Ma kokia 'o nyawa 'idadi yomasigasoko ma Jouka nako 'ona koyongakuwasi? De kokia 'ona 'idadi yongaku ma Jouka nako 'ona kowigi'isenuawasi? Mita kokia 'ona 'idadi wigi'isene ma Jou, nako komoiwa yositotara?

Karo: Tapi kuga banci kalak erlebuh mindo penampat man Tuhan adi langa ia tek man BaNa? Kuga banci ia tek man BaNa adi langa pernah ibegina pe kerna Ia? Kuga banci ibegina adi la lit si meritakenca?

Simalungun: Tapi sonaha ma pardilo ni sidea bani na so hinaporsayaon ni sidea? Tapi sonaha ma pangkaporsayai ni sidea bani na seng ongga ibogei sidea? Sonaha ma pambogei ni sidea, anggo seng dong na mangambilankon?

Toba: Antong, beha ma jouonnasida Ibana na so hinaporseaannasida? Beha ma porsea nasida, ia so jolo dibege baritana. Alai beha ma begeonnasida, ia so adong parjamita?

Dairi: Tapi bakunè mo jelma i dilo-dilo taba Tuhan, ukum oda ngo ia percaya? Janah bakunè mo jelma i percaya, ukum oda ngo idengkoh dèng katana? Nai bakunè mo jelma i mendengkoh katana, ukum oda lot mennukutken?

Minangkabau: Tapi, baa pulo keceknyo ka basaru kapado Tuhan, jikok inyo alun picayo? Baa pulo keceknyo ka picayo kapado Tuhan, jikok inyo alun mandanga tantang Tuhan? Baa pulo kecek urang-urang tu, ka dapek mandanga tantang Tuhan, jikok indak ado urang nan ma agiah tawu?

Nias: Ba hewisa la'angarõfili dõi Zo'aya niha na lõ si faduhu dõdõra khõ-Nia? Ba hewisa tola faduhu dõdõra khõ Zo'aya na lõ nirongora turia-Nia? Ba hewisa gõi larongo duria Zo'aya, na lõ muturiaigõ khõra?

Mentawai: Tápoi kipa te iooi rasogai onin Tuhan, ké tápei anai tonem bagadda ka tubunia? Elé kipa imatotonem bagadda ka tubut Tuhan, ké tápei araarep katuareman tubunia? Iageti mitsá, kipa iooi raarep pagalaiat tubut Tuhan, ké tá anai sia sieei masisegé'aké Katuareman Simaerú ka tubudda?

Lampung: Kidang injuk repa jelma dapok beseru jama Tuhan kik tian makkung percaya? Rik injuk repa tian dapok percaya jama Tuhan kik tian makkung ngedengi tentang Ia? Rik injuk repa tian dapok ngedengi tentang Tuhan, kik mak ngedok sai ngabarko?

Aceh: Teuma pakriban kheueh ureuëng hase jitawök ubak Tuhan meunyoe awaknyan gohlom meuiman? Dan pakriban kheueh awaknyan jeuet jimeuiman ubak Tuhan, meunyoe awaknyan gohlom jideungoe keuhai Gobnyan? Meunan cit, pakriban awaknyan jeuet jideungoe keuhai Tuhan, meunyoe hana nyang peurunoe?

Mamasa: Sapo umbamo la nakua mengkamala' langngan Dewata ke tae' mangngorean? Umbamo la nakua ummorean Dewata ke tae' dengan narangngi ditula'? Anna umbamo la nakua urrangngii ke tae' dengan umpalandasanni?

Berik: Jengga fomfoma angtane Tuhanmana bosna jam jenibefe, jega Tuhan jei gam waakentababisife? Gwanan ga enggam, Uwa Sanbagiri Jei angtanes gam baftabili, taterisi Jemna jei ne nasibefe. Jepga taterisi jeiserem aa jep gane nasbilirim, angtane nafsi ga taterisi jeiserem gane sarbisini. Angtane taterisi jeiserem jam gane sarbilirim, jei taterisi jeiserem ga gane taabili, ane enggam ga gangge gubili, "Tuhan, as waakentababisi!" Taterisi Uwa Sanbagirmanaiserem jep ga enggam baatultel: "Ini amna saaser-saaserfersus ge folbamini, angtane Taterisi Waakenaiserem jam aa jep ne gwirinyelerem, am tamnap jam sege forobityerem."

Manggarai: Maik co’o ata ngancéng gesar oné Hia, ata toéd imbi lisé? Co’o ata ngancéng imbi oné Hia, ata toé dé’it manga dengén lisé? Co’o ata ngancéng dengé latang te Hia, émé toé manga ata ba keréban?

Sabu: Tapulara mina mii ddau ne nara ta peko-peka pa Muri ki adho dae ro do rangngi ne jhara lua No? Mina harre lema mina mii ne nara ta rangnge ne jhara lua Muri ki do adho do era ne do pepika?

Kupang: Ma karmana orang bisa minta tolong sang satu orang, kalo dong balóm parcaya sang dia? Deng karmana dong bisa parcaya sang dia, kalo dong sonde parná dengar soꞌal dia? Karmana dong bisa dengar soꞌal dia, kalo sonde ada orang yang kasi tau sang dong?

Abun: Sarewo ye gato yo onyar kem mo Kristus nde tó, bere ye ne ndekwa Yefun Allah ós an sa u ne? An yo ku os nde. Sane dom ye gato jam sukdu subot Kristus nde tó, bere an onyar kem mo Kristus sa u ne? An yo ku os nde. Sane dom, ye yo mu ki sukdu ne nai an nde tó, bere an jam sukdu subot Kristus sa u ne? An jam nde.

Meyah: Erek koma tina, iwa isujohu rot rusnok ongga rudou onororu Tuhan enesi. Jeska erek rudou onororu Allah oga enesi beda enadaij nou rua ruis gu Ofa jeskaseda Ofa oskotu rua guru. Noba erek rua rineg rot Allah oga insa koma enesi, beda enadaij nou rua ruroru Ofa efen oga insa koma tein guru. Noba erek rusnok rinejefesij rot Allah oga insa koma gu rua guru, beda enadaij nou rua rig rot oga insa koma tein guru.

Uma: Hiaa' beiwa-ramo-rana mekakae hi Pue' ane ko'ia-ra mepangala'? Pai' uma wo'o hema to mepangala' ane ko'ia ra'epei Kareba Lompe'. Pai' uma wo'o-ra bisa mpo'epe Kareba Lompe' ane uma hema to mpokarebai-raka.

Yawa: Weti ranivara vatan inta po Ayao Kove ravovo mai rainy, weamo ana wo raranive ma mewena. Muno ranivara wo raranive ma mewena, weamo wanave Amisye ai kakai. Muno ranivara wanave Amisye ai rainy, weamo wo awaine kakai.


NETBible: How are they to call on one they have not believed in? And how are they to believe in one they have not heard of? And how are they to hear without someone preaching to them?

NASB: How then will they call on Him in whom they have not believed? How will they believe in Him whom they have not heard? And how will they hear without a preacher?

HCSB: But how can they call on Him in whom they have not believed? And how can they believe without hearing about Him? And how can they hear without a preacher?

LEB: How then will they call upon [him] in whom they have not believed? And how will they believe [in him] about whom they have not heard? And how will they hear about [him] without one who preaches [to them]?

NIV: How, then, can they call on the one they have not believed in? And how can they believe in the one of whom they have not heard? And how can they hear without someone preaching to them?

ESV: But how are they to call on him in whom they have not believed? And how are they to believe in him of whom they have never heard? And how are they to hear without someone preaching?

NRSV: But how are they to call on one in whom they have not believed? And how are they to believe in one of whom they have never heard? And how are they to hear without someone to proclaim him?

REB: But how could they call on him without having faith in him? And how could they have faith without having heard of him? And how could they hear without someone to spread the news?

NKJV: How then shall they call on Him in whom they have not believed? And how shall they believe in Him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher?

KJV: How then shall they call on him in whom they have not believed? and how shall they believe in him of whom they have not heard? and how shall they hear without a preacher?

AMP: But how are people to call upon Him Whom they have not believed [in Whom they have no faith, on Whom they have no reliance]? And how are they to believe in Him [adhere to, trust in, and rely upon Him] of Whom they have never heard? And how are they to hear without a preacher?

NLT: But how can they call on him to save them unless they believe in him? And how can they believe in him if they have never heard about him? And how can they hear about him unless someone tells them?

GNB: But how can they call to him for help if they have not believed? And how can they believe if they have not heard the message? And how can they hear if the message is not proclaimed?

ERV: But before people can pray to the Lord for help, they must believe in him. And before they can believe in the Lord, they must hear about him. And for anyone to hear about the Lord, someone must tell them.

EVD: But before people can trust in the Lord for help, they must believe in him. And before people can believe in the Lord, they must hear about him. And for people to hear about the Lord, another person must tell them.

BBE: But how will they give worship to him in whom they have no faith? and how will they have faith in him of whom they have not had news? and how will they have news without a preacher?

MSG: But how can people call for help if they don't know who to trust? And how can they know who to trust if they haven't heard of the One who can be trusted? And how can they hear if nobody tells them?

Phillips NT: Now how can they call on one in whom they have never believed? How can they believe in one of whom they never heard? And how can they hear unless someone proclaims him?

DEIBLER: In regard to the people of Israel rejecting the gospel, some people might object by saying, (OR, This raises another problem about the Jews:) “…They certainly cannot ask Christ to help/save them if they have not first believed in him!/How can they ask Christ to help/save them if they have not first believed in him?† [RHQ] And …they certainly cannot believe in him if they have not heard about him!/how can they believe in him if they have not heard about him?† [RHQ] And …they certainly cannot hear about him if someone does not preach to them about him!/how can they hear about him if someone does not preach to them about him?† [RHQ]

GULLAH: Bot how people gwine pray ta de Lawd ef dey ain bleebe pon um? An how dey gwine bleebe pon um ef dey ain neba yeh bout um? An how dey gwine yeh bout um ef nobody ain neba gone an tell um bout um?

CEV: How can people have faith in the Lord and ask him to save them, if they have never heard about him? And how can they hear, unless someone tells them?

CEVUK: How can people have faith in the Lord and ask him to save them, if they have never heard about him? And how can they hear, unless someone tells them?

GWV: But how can people call on him if they have not believed in him? How can they believe in him if they have not heard his message? How can they hear if no one tells the Good News?


NET [draft] ITL: How <4459> are they to call on <1941> one <3739> they have <4100> not <3756> believed in <4100>? And <1161> how <4459> are they to believe in <4100> one <3739> they have <191> not <3756> heard of <191>? And <1161> how <4459> are they to hear <191> without <5565> someone preaching <2784> to them?


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Roma 10 : 14 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran