Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [AVB]     [PL]  [PB] 
 <<  Roma 14 : 6 >> 

AVB: Mereka yang mengutamakan hari-hari tertentu berbuat demikian untuk menghormati Tuhan. Mereka yang makan semua jenis makanan melakukannya untuk menghormati Tuhan, kerana mereka mengucap syukur kepada Allah; manakala mereka yang tidak makan beberapa jenis makanan juga melakukannya untuk menghormati Tuhan, dan mengucap syukur kepada Allah.


AYT: Mereka yang mementingkan hari tertentu, mementingkannya untuk Tuhan. Mereka yang makan, makan untuk Tuhan sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Begitu pula mereka yang tidak makan, mereka tidak makan untuk Tuhan dan mengucap syukur kepada Allah.

TB: Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Allah.

TL: Siapa yang memegang hari itu, biarlah dipegangnya karena Tuhan, dan siapa yang makan itu, biarlah ia makan karena Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah; dan siapa yang tiada mau makan itu, biarlah ia tiada mau makan karena Tuhan, dan mengucap syukur kepada Allah juga.

MILT: Siapa yang memikirkan hari itu, ia memikirkannya untuk Tuhan. Dan siapa yang tidak memikirkan hari itu, ia tidak memikirkannya untuk Tuhan. Siapa yang makan, dia makan untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah (Elohim - 2316). Dan siapa yang tidak makan, dia tidak makan untuk Tuhan; dan dia mengucap syukur kepada Allah (Elohim - 2316).

Shellabear 2010: Orang yang menganggap istimewa hari-hari tertentu, melakukan hal itu untuk menghormati Tuhan; orang yang makan semua jenis makanan, melakukan hal itu untuk menghormati Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah; dan orang yang memantangkan makanan tertentu, melakukan hal itu untuk menghormati Tuhan juga serta mengucap syukur kepada Allah.

KS (Revisi Shellabear 2011): Orang yang menganggap istimewa hari-hari tertentu, melakukan hal itu untuk menghormati Tuhan; orang yang makan semua jenis makanan, melakukan hal itu untuk menghormati Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah; dan orang yang memantangkan makanan tertentu, melakukan hal itu untuk menghormati Tuhan juga serta mengucap syukur kepada Allah.

Shellabear 2000: Orang yang menganggap istimewa hari-hari tertentu, melakukan hal itu untuk menghormati Tuhan; orang yang makan semua jenis makanan, melakukan hal itu untuk menghormati Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah; dan orang yang memantangkan makanan tertentu, melakukan hal itu untuk menghormati Tuhan juga serta mengucap syukur kepada Allah.

KSZI: Mereka yang mengutamakan hari-hari tertentu berbuat demikian untuk menghormati Tuhan. Mereka yang makan semua jenis makanan melakukannya untuk menghormati Tuhan, kerana mereka mengucap syukur kepada Allah; manakala mereka yang tidak makan beberapa jenis makanan juga melakukannya untuk menghormati Tuhan, dan mengucap syukur kepada Allah.

KSKK: Seorang yang membeda-bedakan hari berbuat demikian untuk Tuhan; dan orang yang makan, makan untuk Tuhan dan dengan makan ia mengucap syukur kepada Tuhan. Dan orang yang tidak makan, berbuat demikian untuk Tuhan dan juga mengucap syukur kepada-Nya.

WBTC Draft: Orang yang menganggap bahwa hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, dia melakukannya untuk Tuhan. Dan orang yang makan semua jenis makanan, juga melakukannya untuk Tuhan. Ia bersyukur kepada Allah untuk makanan itu. Dan orang yang tidak makan beberapa jenis makanan, dia juga melakukannya untuk Tuhan. Dan dia bersyukur kepada Allah.

VMD: Orang yang menganggap bahwa hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, dia melakukannya untuk Tuhan. Dan orang yang makan semua jenis makanan, juga melakukannya untuk Tuhan. Dia bersyukur kepada Allah untuk makanan itu. Dan orang yang tidak makan beberapa jenis makanan, dia juga melakukannya untuk Tuhan. Dan dia bersyukur kepada Allah.

AMD: Orang yang menganggap hari tertentu lebih penting daripada hari yang lain, melakukannya untuk Tuhan. Dan, orang yang makan semua jenis makanan, juga makan untuk Tuhan, karena ia bersyukur kepada Allah. Dan, orang yang tidak makan, ia juga melakukannya untuk Tuhan, dan bersyukur kepada Allah.

TSI: Bagi saudara-saudari yang memperingati hari-hari tertentu, mereka melakukannya demi kemuliaan Tuhan. Dan saudara-saudari yang merasa bahwa mereka boleh makan semua jenis makanan, mereka juga makan untuk memuliakan Tuhan dan bersyukur kepada Allah untuk makanan itu. Dan mereka yang tidak makan beberapa jenis makanan, mereka juga melakukan itu untuk memuliakan Tuhan. Dan mereka juga bersyukur kepada Allah karena hal itu.

BIS: Orang yang mementingkan hari-hari tertentu, orang itu berbuat begitu untuk menghormati Tuhan. Orang yang makan segala-galanya, berbuat begitu untuk menghormati Tuhan, karena ia bersyukur kepada Allah atas makanan itu. Begitu juga dengan orang yang makan hanya makanan tertentu saja; orang itu juga menghormati Tuhan dan bersyukur kepada Allah.

TMV: Sesiapa yang mengutamakan hari-hari tertentu, berbuat demikian untuk menghormati Tuhan. Sesiapa yang makan apa sahaja, berbuat demikian untuk menghormati Tuhan, kerana dia bersyukur kepada Allah bagi makanan itu. Sesiapa yang hanya makan makanan tertentu, juga menghormati Tuhan dan bersyukur kepada Allah.

BSD: Jikalau ada orang yang memilih hari-hari tertentu lebih penting, biarlah ia melakukannya untuk menghormati Tuhan. Sama seperti orang yang makan segala macam makanan, biarlah ia melakukannya untuk menghormati Tuhan, karena sesungguhnya ia berterima kasih kepada Allah atas makanan yang diberikan itu. Demikian juga orang yang hanya makan makanan tertentu; ia haruslah melakukannya untuk menghormati Tuhan dan berterima kasih kepada Allah.

FAYH: Jikalau Saudara memilih hari-hari yang khusus untuk berbakti kepada Tuhan, Saudara berusaha menghormati Dia; Saudara melakukan sesuatu yang baik. Demikian jugalah halnya dengan orang yang makan daging yang telah disajikan kepada berhala. Ia merasa bersyukur kepada Tuhan atas makanan itu; ia melakukan sesuatu yang benar. Sedangkan orang yang tidak mau menyentuhnya, ia pun ingin sekali menyenangkan Tuhan, dan ia juga bersyukur.

ENDE: Barang siapa mengutamakan salah suatu hari, ia mengutamakannja bagi Tuhan, dan siapa makan, ia makan bagi Tuhan, sebab ia mengutjap sjukur kepada Allah. Dan barang siapa tidak makan, ia berpantang bagi Tuhan dan iapun mengutjap sjukur kepada Allah.

Shellabear 1912: Adapun orang yang ingat akan hari itu, maka bagi Tuhan juga ia ingat akan dia: dan orang yang makan itu, maka bagi Tuhan juga ia makan, karena ia memberi syukur kepada Allah; dan orang yang tiada makan itu, maka bagi Tuhan juga ia tiada makan, serta ia memberi syukur kepada Allah.

Klinkert 1879: Adapon orang jang mempermoeliakan hari itoe, dipermoeliakannja karena Toehan; dan orang jang tidak mempermoeliakan hari itoe, tidak dipermoeliakannja karena Toehan. Adapon orang jang makan itoe, ija makan karena Toehan, karena di-oetjapnja sjoekoer kapada Allah, dan orang jang tidak makan itoepon tidak makan karena Toehan dan ijapon mengoetjap sjoekoer kapada Allah.

Klinkert 1863: Maka orang jang memoeliaken hari, dia memoeliaken itoe bagi Toehan dan orang jang tiada memoeliaken hari, dia tiada memoeliaken itoe bagi Toehan. Maka orang jang makan, dia makan itoe, sopaja dia memoeliaken Toehan, {1Ko 10:31; 1Ti 6:3} karna dia mengoetjap soekoer sama Allah; maka orang jang tiada makan itoe, tiada dia makan sopaja dia memoeliaken Toehan, maka dia djoega mengoetjap soekoer sama Allah.

Melayu Baba: Itu orang yang ingatkan hari itu, ada ingatkan pada Tuhan: dan orang yang makan, dia itu makan pada Tuhan, kerna dia bri shukor k-pada Allah: dan orang yang t'ada makan, dia itu t'ada makan pada Tuhan juga, dan dia pun bri shukor k-pada Allah.

Ambon Draft: Barang sijapa ingat-ingat hari, ija ingat itu awleh ka-rana maha besar Tuhan; dan barang sijapa tijada ingat hari, ija tijada ingat itu, awleh ka-rana maha besar Tuhan. Ba-rang sijapa makan, ija makan awleh karana Tuhan, karana ija minta sjukur pada Allah; dan jang tijada makan, ija tijada makan awleh karana Tuhan, dan ija djuga minta sjukur pada Allah.

Keasberry 1853: Adapun orang yang mumuliakan hari itu, maka iya mumuliakan itu bagie Tuhan; dan orang yang tiada mumuliakan hari itu, maka iya tiada mumuliakan itu bagie Tuhan. Adapun orang yang makan, maka iya makan itu, supaya iya mumuliakan Tuhan, kurna iya munguchap shukur kapada Allah; maka orang yang tiada makan itu, tiadalah iya makan supaya iya mumuliakan Tuhan, maka iyapun munguchap shukur juga kapada Allah.

Keasberry 1866: Adapun orang yang mŭngindahkan hari itu, maka iya mŭngindahkan itu bagie Tuhan; dan orang yang tiada mŭngindahkan hari itu, maka iya tiada mŭngindahkan itu bagie Tuhan. Adapun orang yang makan, maka iya makan itu akan mŭmuliakan Tuhan, kŭrna iya mŭnguchap shukor kapada Allah; maka orang yang tiada makan itu, tiadalah iya makan akan mŭmuliakan Tuhan, maka iya pun mŭnguchap shukor juga kapada Allah.

Leydekker Draft: Sijapa jang memagang harij, 'ija memagang 'itu 'akan hhormat maha Tuhan: dan sijapa jang tijada memagang harij, tijada 'ija memegang 'itu 'akan hhormat maha Tuhan. Sijapa jang makan, 'ija makan 'akan hhormat maha Tuhan, karana 'ija meng`utjap sjukur pada 'Allah: dan sijapa jang tijada makan, tijada 'ija makan 'akan hhormat maha Tuhan, maka 'ija meng`utjap sjukur pada 'Allah.

Iban: Orang ke ngintu hari nya, ngereja nya kena iya ngemesaika Tuhan. Orang ke makai utai, ngereja nya kena iya ngemesaika Tuhan, laban iya meri terima kasih ngagai Allah Taala; lalu orang ke enggai makai, ngereja nya kena iya ngemesaika Tuhan, lalu meri terima kasih ngagai Allah Taala.


TB ITL: Siapa yang berpegang <5426> pada suatu hari <2250> yang tertentu, ia melakukannya <5426> untuk Tuhan <2962>. Dan <2532> siapa makan <2068>, ia melakukannya <2068> untuk Tuhan <2962>, sebab <1063> ia mengucap syukur <2168> kepada Allah <2316>. Dan <2532> siapa tidak <3361> makan <2068>, ia melakukannya <2068> <3756> untuk Tuhan <2962>, dan <2532> ia <2168> <0> juga mengucap syukur <0> <2168> kepada Allah <2316>.


Jawa: Sing sapa ngajeni marang sawijining dina, iku anggone ngajeni kagem Gusti. Lan sing sapa mangan, iku pamangane cumadhang ing Gusti, marga wong iku saos sokur marang Gusti Allah. Lan sing sapa ora mangan, anggone ora mangan iku iya cumadhang ing Gusti, lan uga saos sokur marang Gusti Allah.

Jawa 2006: Sapa kang nggondèli salah siwijining dina, anggoné tumindak mangkono mau kagem ngurmati Gusti. Déné wong kang mangan, nindakaké kang mangkono iku kagem Gusti, awit wong iku ngaturaké panuwun marang Allah. Lan sapa kang ora mangan, wong mau nindakaké iku kagem Gusti, lan uga ngaturaké panuwun marang Allah.

Jawa 1994: Wong sing nganggep dina sing siji luwih aji ketimbang karo dina liyané, kuwi enggoné duwé panemu mengkono merga ngurmati marang Gusti Yésus. Lan wong sing mangan sabarang panganan, kuwi iya merga ngurmati marang Gusti Yésus, sebab wong mau saos panuwun marang Gusti Allah. Semono uga wong sing ora mangan sabarang panganan, iya kanggo atur panuwun marang Gusti Allah.

Jawa-Suriname: Awit para sedulur, sedulur sing ngarani sakwijiné dina luwih gedé tenimbang liyané kuwi ya jalaran sedulur kuwi kepéngin ngajèni marang Gusti Yésus. Lah sedulur sing pretyaya nèk éntuk mangan panganan apa waé semono uga nèk mangan ya kanggo ngluhurké Gusti Yésus. Wujuté sedulur kuwi nèk mangan ya ndonga lan maturkesuwun marang Gusti Allah. Lah sedulur sing ora mangan iwak, sing namung mangan janganan, uga nèk mangan ya kanggo ngluhurké Gusti, awit dèkné ya ndonga lan maturkesuwun marang Gusti Allah.

Sunda: Anu nganggap mulya kana hiji poe, kituna teh pikeun ngamulyakeun Pangeran. Anu sok ngadahar naon bae, eta oge pikeun ngamulyakeun Pangeran, tanda narimakeun geus dipaparin eta dahareun. Anu nolak ngadahar salah sahiji kadaharan, kitu keneh pikeun ngamulyakeun Pangeran, nandakeun panarimana ka Allah.

Sunda Formal: Anu yakin, yen aya poe anu istimewa, yakinna teh ka Gusti Allah. Anu dahar, daharna teh bari teu poho ka Gusti, ku ngucap sukur ka Allah anu maparin dahareunana. Anu puasa, puasana bari eling ka Gusti, ku ngucap sukur pedah bisa ngajalankeun puasa.

Madura: Oreng se nganggep badha re-are se lebbi penting dhari re-are laenna, oreng ganeka andhi’ panemmo sapaneka kaangguy ahormadi Pangeran. Oreng se neddha ponapa’a saos, ahormadi Pangeran bi’ lalakonna ganeka, sabab oreng ganeka asokkor ka Pangeran polana teddha’an ganeka. Sapaneka jugan reng-oreng se neddha teddha’an se teptep saos macemma; oreng ganeka jugan ahormadi Pangeran ban asokkor ka Allah.

Bauzi: Neham bak. Meit digat fi hasi vàmadi esuhuda labe gi Alam ee vousai, “Feàte,” lahame vou baedalo ame digat fi hasi vàmadi esuhu bak. Labi na ahebu àme baleàhàda labe aho laha gi Alam ee vousai, “Feàte,” lahame vou baedalo ame na ahebu àdam bak. Aho Ala bake neha, “Oho na nim modehe bake abo neàte,” lahame nasi tom gagodam labe labihaha bak. Labi meit na àmna totbaho fi hasi esumda lam laha Alam ee vousai, “Feàte,” lahame Ala bake vou baedalo ame na àmna fi hasi vàmadi esuhu bak. Ame dam laha ibi iho fi ham vabda àmna totbaho lam àlo modem di Ala bake neha, “Oho na nim modehe bake abo neàte,” lahame tom gagodam bak. Labihàmu eho nehi ozo, “Fiham bak modeo. Fiham vabak modeo,” gi ahebu neà bak tade. Ba git meedam bak vabak.

Bali: Anake sane marasa, mungguing wenten satunggiling rahina sane luihan ring sane lianan, ipun ngagem indike punika buat ngluihang Ida Sang Panembahan; samaliha anake sane naar saluiring dedaaran, ipun nglaksanayang paindikane punika buat ngluihang Ida Sang Panembahan; santukan ipun ngaturang panyuksma ring Ida Sang Hyang Widi Wasa pabuat dedaarane punika. Anake sane tan nyak naar satunggiling dedaaran, anake punika malaksana kadi asapunika buat ngluihang Ida Sang Panembahan, tur ipun ngaturang panyuksma ring Ida Sang Hyang Widi Wasa.

Ngaju: Oloh je mangkeme kare andau je inantu te mambatang, oloh te mawie kalote awi ie mahormat Tuhan. Oloh je kuman sepsimpan taloh kinan, ie mawie kalote awi mahormat Tuhan, awi ie manarimakasih akan Hatalla tagal panginan te. Kalote kea oloh je baya kuman panginan je iintih bewei; oloh te mahormat Tuhan tuntang manarimakasih akan Hatalla.

Sasak: Dengan saq mentingang jelo-jelo tertentu ie ngelaksaneang bagi Allah. Dengan saq ndẽq mentingang jelo-jelo tertentu ie ngelaksaneang ẽndah bagi Allah. Dengan saq ngelorang selapuq macem keloran, ie ngelaksaneang bagi Allah dait ie besyukur tipaq Allah. Maraq nike ẽndah dengan saq cume ngelor keloran tertentu doang, ie pade ngelaksaneang bagi Allah dait besyukur tipaq Ie.

Bugis: Tau iya pentingkangngéngngi esso-esso mattentué, iyaro tauwé napogau’i makkuwaéro untu’ pakalebbii Puwangngé. Tau iya manrééngngi sini-sininnaé, napogau’i makkuwaro untu’ pakalebbii Puwangngé, nasaba sukkuru’i lao ri Allataala nasaba iyaro naanré. Makkuwatoro sibawa tau iya manrééngngi banna anrékanré mattentué bawang; iyaro tauwé napakalebbi towi Puwangngé sibawa sukkuru’ lao ri Allataala.

Makasar: Nia’ tau ampa’jari la’bi paralluangangi allo-allo attantua, lanri ero’na napakala’biri’ Batara. Nia’ tau a’rupa-rupai nakanre, lanri ero’na napakala’biri’ Batara, nasaba’ napakei appala’ sukkuru’ mae ri Allata’ala anjo kanrea. Kammatommi anjo tau kanre-kanreang attantuaji bawang nakanre; anjo taua napakala’biriki Batara siagang appala’ sukkuruki mae ri Allata’ala.

Toraja: Minda-minda tu ungkasiri’ allo, diona Puang nanii ungkasiri’i, sia minda-minda tu ungkandei, diona Puang nanii ungkandei, belanna ma’kurre sumanga’ lako Puang Matua; sia minda-minda tu tang ungkandei, diona Puang nanii tang ungkandei sia ma’kurre sumanga’ duka lako Puang Matua.

Duri: Nasaba' ia to mpahangngi kumua den allo la'bi melo na ia to allo laenna, napugaukki susi joo anna pakala'bih Puang Allataala. Na ia to tote'da apa tangnakande, napugaukki susi joo anna pakala'bih Puang, nasaba' mangkurru sumanga' lakoi Puang Allataala. Ia to tomattantu kandena napugauk too susi joo.

Gorontalo: Titalotita ta hemonganggapu deu dulahe tuwawu mopiyohu, uwito hepohutuwoliyo sababu Eya. Wawu titalotita ta mowali monga tili-tililahepala lo ualolo, uwito hepohutuwoliyo sababu Eya wawu tiyo hemosukuru ode Allahuta'ala. Wawu titalotita ta dila mowali monga tili-tililahepala lo ualolo, uwito hepohutuwoliyo sababu Eya wawu tiyo olo hemosukuru ode Allahuta'ala.

Gorontalo 2006: Taa u mopou̒daa̒ duduu-laheyaalo utantu-tantu, tau boito mohutu odito u mohulumati Eeya. Taa u molamelo tilolahepalo mao̒, mohutu odito u mohulumati Eeya, sababu tio mosukuru ode Allahu Taa̒ala to u@aalo boito. Odito olo wolo taa bo molamelo ua̒alo utantu-tantu wambao̒; tau boito olo mohulumati Eeya wau mosukuru to Allahu Taa̒ala.

Balantak: Mian men koporeankon sa'angu' ilio, mian iya'a mangawawau koiya'a bo pangangga'ina Tumpu. Mian men mangkaan giigii' upa, mangawawau koiya'a bo pangangga'ina Tumpu, gause ia basukuur na Alaata'ala na kakaan iya'a. Koiya'a uga' mian men isian kakaan men sian kaanonna, mian iya'a mangangga'i Tumpu ka' basukuur na Alaata'ala.

Bambam: Menna-menna umpise'i allo, tau ia too napateem aka umpa'kasallei Debata. Anna menna-menna tä' umpise'i kinande, napasusi anna mala umpa'kasallei Debata ke nakuhhu'i sumanga' längäm olona Puang Allataala kinande ia too. Susi toi to umpise'i kinande, napateem anna mala umpa'kasallei duka' Debata anna ma'kuhhu' sumanga' längäm olona Puang Allataala.

Kaili Da'a: Tau to nombabila saongu eo nombabila eo etu sabana nipekirina etu nompakadamba rara i Pue. Pade wa'a wo'u tau to nanggoni mpengele-ngele panggoni. Nikonina etu sabana nipekirina etu nompakadamba rara i Pue, sabana i'a nanguli tarima kasi ka Pue Alatala. Pade wa'a wo'u tau to da'a nanggoni bau. I'a da'a nanggoni bau sabana nipekirina etu nompakadamba rara i Pue, pade i'a wo'u nanguli tarima kasi ka Alatala.

Mongondow: Intau inta nonantuí kon oyuíonbií in singgai inta totok moponting, tua in inaidannya sim mohormatbií ko'i Tuhan. Intau inta noka'an kom bayongan yagi-yagi, tua in lantaranbií doman sia mohormat ko'i Tuhan, sin sia mosukur kon onu inta inogoi ka'anon tua. Natua doman, intau inta tongaí moka'an ka'anon inta ain sinantuínya mota'au ka'anon, yo intau tatua im mohormatbií doman ko'i Tuhan bo mosukur ko'i Allah.

Aralle: Tau ang ungngangka' masero puha mesa allo, napanoa anna malai umpamatande Dehata. Tau ang si ungngande moi aka, napanoa anna malai umpamatande Dehata, aka' ma'kuhhu'sumanga' dai' di Puang Alataala. Noa tunne' tau ang si ungngande supu andeang ang ma'tantu, napanoa yatoo anna malai umpamatande Dehata, anna ma'kuhhu'sumanga' toi dai' di Puang Alataala.

Napu: Tauna au mopaiyoru alo au tepakanoto, iti rababehi bona mobila Pue. Tauna au maande mampopengaa paande, iti raande bona mobila Pue, lawi mangulihe ngkaya kamaroana i Pue Ala. Nodo wori tauna au maande paande au tepakanoto pea. Tauna iti moulahe palianda bona mobilahe Pue, hai manguli worihe ngkaya kamaroana i Pue Ala.

Sangir: I saing kụ mẹ̌sẹ̌sěmpị u ěllo tinantu e, tau ene měkẹ̌koạ kerene e waụgu měngěngadatẹ̌ Mawu, ual᷊ingu i sie makitarimakasẹ su Mawu Ruata waugu kaěng ene. Kerene lai i saing kětạeng kụkaěng kaěng mạtuntụ e tau ene mal᷊aing měngěngadatẹ̌ Mawu ringangu makịtarimakasẹ su Mawu Ruata.

Taa: Ane tau to mampobuuka samba’a eo to bae batuanginya etu, ia mangika apa ewa wetu nikanya manga’angga i Pue. Pasi tau to mangkoni samparia ngaya mpangkoni, ia mangika apa ewa wetu nikanya manga’angga i Pue, apa ia manganto’oka i Pue Allah tarima matao. Pasi tau to taa mangkoni samparia ngaya mpangkoni, ia seja mangika apa ewa see nikanya manga’angga i Pue, pasi ia seja manganto’oka i Pue Allah tarima matao.

Rote: Hataholi fo namahele ka'da faik esa nde malole ndia, ana tao leondiak fo ana fe ha'da-holomata neu Lamatua ka. Boema hataholi fo na'a basa hata lala'ena ndia, ana tao leondiak fo ana e ha'da-holomata neu Lamatua ka, nanahu noke makasi neu Manetualain hu ka nde nana'a-nininuk sila la. Leondiak boe, hataholi fo na'a ka'da nana'a mata kisa ka, hataholi ndia boeo ana fe ha'da-holomata neu Lamatua ka, ma noke makasi neu Manetualain.

Galela: Sababu o nyawa la kanaga o wange yahihiri, ona magena yahiri la ma ngale o Jou iwihoromati. De o nyawa la kanagali o kia bato yaooqo, ona magena lo yaoqo la ma ngale o Jou iwihoromati, sababu ma ngale manga ino gena ona yodupa manga sukuru Unaka yatide. De lo o nyawa la kanaga ka o gaahu yaooqo, ona magena lo yaaka la ma ngale Una iwihoromati, de ona lo ma ngale manga ino gena yodupa manga sukuru yatide Unaka. So o moi-moi yaaaka gena upa potemo isala.

Yali, Angguruk: Ap san hup misig sakan turukon fahet palimu wereg perukon ino Nikni Allah olohotma timin peruk ane turuk. Ap san saliyog narukon inowen oho Nikni Allah olohotma timin peruk ane turuk. At inowen saplangge namin puk fug angge Allah fam sembahyang uruk lit naruk. Ap sa saliyog namin fug peruk ahun inowen Allah olohotma timin peruk ane turuk. At inowen oho Allah fam sembahyang uruk lit naruk.

Tabaru: 'O nyawa gee yosilamo-lamo 'o wange 'ita-tantuu, 'ona yodiai koge'ena ma ngale ma Jou wihoromati. 'O nyawa gee ya'odo-'odomo 'okia naga bato, koge'ena yodiai ma ngale ma Jou wihoromati, sababu 'ona yo'amalaha ma Jo'oungu ma Dutuka ma ngale 'o 'inomo ge'ena. Koge'enali mita gee 'o nyawa ya'odomo 'o 'inomo kaita-tantuu duga, 'o nyawa go'ona mita ma Jou wihoromati de yo'amalaha ma Jo'oungu ma Dutuka.

Karo: Kalak si erpengakap maka lit sada wari si tertentu si lebih penting, ibahannalah e guna Tuhan. Kalak si kai pe ipanna, ibahannalah e guna Tuhan, sabap ikatakenna nge bujur man Dibata. Kalak si labo kerina pangan ipanna, ibahannalah guna Tuhan, janah ikatakennalah bujur man Dibata.

Simalungun: Napapansingkon ari in, bani Tuhan in ma ipapansing in: na mangankon, halani Tuhan in ma ipangan, ai bani Naibata do ia martarima kasih; anjaha na mangorom, halani Tuhan ma ia mangorom, anjaha bani Naibata ma ia martarima kasih.

Toba: Na pabadiahon ari i, di Tuhan i ma diparbadiai; na manganhon i, Tuhan i ma diingot disi, ai dipuji disi Debata; songon i do na mangorom, Tuhan i do diingot disi, laos dipuji do Debata.

Dairi: Barang isè memmaing lot ari merkesurungen, lako pesangapken Tuhan i mo idi ibaing. Barang isè kipangan pangaan simermatcam bagè, baing mo i lako pessangapken Tuhan i, ninganna mendokken mejalo metangkup taba Dèbata, kemmulihken pangaan i. Bagi ma mo kalak simengerrem i imo pellin kipangan pangaan merkedekoon, kalak i pè pesangapken Tuhan i ngo janah mendokken mejalo metangkup taba Dèbata.

Minangkabau: Urang nan mamantiangkan ari-ari tatantu, mako inyo buwek bakcando itu, untuak mamuliekan Tuhan. Urang nan mamakan apo sajo, inyo buwek bakcando itu, untuak mamuliekan Tuhan, dek karano inyo basyukur kapado Allah dek mandapek makanan tu. Baitu pulo, jo urang nan mamakan hanyo makanan nan tatantu sajo; mukasuik inyo untuak mamuliekan Tuhan pulo, sarato basyukur kapado Allah.

Nias: Niha sanguma'õ tõdõnia abõlõ ebua ngaluo õsa, ilau zi manõ ba wamosumange Lowalangi. Niha si tola manga fefu hadia ia, ilau zi manõ ba wamosumange So'aya, bõrõ me i'andrõ saohagõlõ khõ Lowalangi ba gõ andrõ. Si manõ gõi zi manga gõ õsa; ifosumange Zo'aya gõi niha andrõ ba i'andrõ saohagõlõ khõ Lowalangi.

Mentawai: Aragalaiaké nia ka sia masiaddeaké sara gogoi sikokoiakenen peilé maerú, masisurú si Tuhan lé. Ka sia leú et sipasikokom sangamberinia, aragalaiaké nia kelé néné, masiumun Tuhan leú et, kelé masikua surá ka tubut Taikamanua kalulut komen sikomra néné. Oto kisedda leú te ka sia sikom komen simakokoi, masisurú Taikamanua leú te ragagalai, masikua surá ka tubunia.

Lampung: Jelma sai mementingko rani-rani sai tantu, jelma udi bebuat injuk reno untuk ngehormati Tuhan. Jelma sai nganik sunyinni, bebuat injuk reno untuk ngehormati Tuhan, mani ia besyukor jama Allah atas kanikan udi. Injuk reno juga jama jelma sai nganik angkah kanikan sai tantu gaoh; ulun udi juga ngehormati Tuhan rik besyukor jama Allah.

Aceh: Ureuëng nyang peupeunteng uroe-uroe nyang ka jipeuteuntée, ureuëng nyan jipeubuet meunan keu jihoreumat Tuhan. Ureuëng nyang pajoh peue-peue mantong, jipeubuet meunan keu jihoreumat Tuhan, sabab jih nyan meusyukoe ubak Allah ateueh peunajoh nyan. Meunan cit teuma keu ureuëng nyang jimakheun peunajoh nyang ka jipeuteuntée mantong; ureuëng nyan pih jihoreumat Tuhan dan jilakée syukoe ubak Po teu Allah.

Mamasa: Ianna dengan tau ummangga' kamai allo ma'tantu, Dewata la napakasalle napolalan ma'pateen. Ianna dengan tau ta'mo dengan andean napemalii, Dewata la napakasalle napolalan ma'pateen annu ma'kurru' sumanga' langngan Puang Allata'alla. Susi toi duka' to dengampa andean napemalii, Dewata la napakasalle napolalan ma'pateen annu ma'kurru' sumanga' duka' langngan Puang Allata'alla.

Berik: Angtane enggam aa jei gangge gubilirim nunu daamfenna je igsusu nunu nafsiserem jemniwer, jei gam aa jewer gangge gubilirim, jega ini Tuhanmanaiserem ga saaser-saaserfer gam folbana. Angtane tumilgala seyafter aa jei gane tombaabilirim, jei gam aa jewer gane eyebilirim, jega ini Tuhanmanaiserem saaser-saaserfer ga gam folbana, ane jei Uwa Sanbagiri enggam ga gane bala, "Ase samfer golmini." Ane gamjon ga enggam, angtane tumilgala seyafter aa jei ne tombaabiyeneiserem, jei tumilgala afweraiserem jam ne tombaabiyene, jega ini Tuhanmanaiserem ga saaser-saaserfer gam folbana, ane jeime Uwa Sanbagirfe ga gangge gubili, "Ase samfer golmini."

Manggarai: Céing ata hitut petot kéta ca leso céwé mésén, pandé hitu diha latang te hiang Mori Keraéng. Céing ata hang apa kaut, pandé hitu liha te hiang agu te wali di’a oné Mori Keraéng. Céing ata woni, pandé hitu liha te hiang agu te wali di’a oné Mori Keraéng.

Sabu: Ddau do pekerihe ne lodho do helodho ne, ddau napoanne do tao tu ta pekerihe Muri ma. Ddau do nga'a ne nga we, ne do tao ri no do mina harre tu ta pekerihe Muri ma, rowi do peha'e ke No kolo lii ie-ae pa Deo taga tari bhara nga'a do napoharre. Mina harre lema ne ddau do nga'a bhara nga'a do ta jhujhe ko, ddau do napoharre lema do takke pekerihe Muri ma, nga do peha'e kolo lii ie-ae pa Deo lema.

Kupang: Kalo orang yang pikir ada hari yang lebe bae dari hari laen dong, dia bekin bagitu ko kasi tunju hormat sang kotong pung Bos. Orang yang makan daging deng makanan laen dong, bisa makan ko kasi tunju hormat sang kotong pung Bos, te dia minta tarima kasi sang Tuhan. Bagitu ju deng orang yang sonde makan daging. Dia ju mau kasi tunju hormat sang kotong pung Bos, deng dia ju minta tarima kasi sang Tuhan.

Abun: Ye gato bes kam deyo gum kok kadit kam deyo o, an ben sane, we an iwa bes Yefun Allah gum kok mone. Ye gato git suk mwa daret, an ben sane, we an iwa bes Yefun Allah gum kok mone, ete an ki ndo mo Yefun Allah mo suk mwa gato an git ne. Sane dom, ye gato bariwa git sugit deyo, an ben sane, we an iwa bes Yefun Allah gum kok mone, ete an ki ndo mo Yefun Allah mo suk gato an git ne.

Meyah: Jeska rusnok enjgineg rusujohu rot oida rua rufra mona egens erek ekirsa jeskaseda rugif gu Tuhan gij mona egens koma. Noba rua bera rutunggom mar insa koma nou Tuhan ojgomu. Noba rusnok enjgineg rusujohu rot oida adaij nou rua rit maat ebireira. Noba rua rutunggom mar koma nou Tuhan ojgomu. Noba rua ruis oufamofa eteb gu Allah rot maat insa koma tein. Erek koma tein, rineya ongga rit maat erek marfok ojgomu bera rutunggom mar koma nou Tuhan. Noba rua ruis oufamofa eteb gu Allah rot tein.

Uma: Tauna to mpomeliu eo ha'eo, nababehi toe bona mpobila' Pue'. Tauna to ngkoni' ka'apa–apa-na, nakoni' bona mpobila' Pue', apa' na'uli' moto tarima kasi-na hi Alata'ala. Wae wo'o tauna to ngkoni' muntu' to rapakatantu. Tauna toera mpotuku' palia-ra bona mpobila' Pue', pai'-ra mpo'uli' tarima kasi wo'o-rawo.

Yawa: Weye vatano napi po masyote inta rapatimu pare masyoto akoe ma, po rave indamu po Amisye aura titive rai. Vatano po maere ama ine raisy, opamo po rave Amisye ai tavon, weye po kove raura seo Amisye aijo rai wusyimbe to. Muno vatano po maere ama ine raisye jewen, opamo po rave Amisye ai tavon muno po kove raura seo Amisye ai wusyimbe tavon to.


NETBible: The one who observes the day does it for the Lord. The one who eats, eats for the Lord because he gives thanks to God, and the one who abstains from eating abstains for the Lord, and he gives thanks to God.

NASB: He who observes the day, observes it for the Lord, and he who eats, does so for the Lord, for he gives thanks to God; and he who eats not, for the Lord he does not eat, and gives thanks to God.

HCSB: Whoever observes the day, observes it to the Lord. Whoever eats, eats to the Lord, since he gives thanks to God; and whoever does not eat, it is to the Lord that he does not eat, yet he thanks God.

LEB: The one who is intent on the day is intent on [it] for the Lord, and the one who eats eats for the Lord, because he is thankful to God, and the one who does not eat does not eat for the Lord, and he is thankful to God.

NIV: He who regards one day as special, does so to the Lord. He who eats meat, eats to the Lord, for he gives thanks to God; and he who abstains, does so to the Lord and gives thanks to God.

ESV: The one who observes the day, observes it in honor of the Lord. The one who eats, eats in honor of the Lord, since he gives thanks to God, while the one who abstains, abstains in honor of the Lord and gives thanks to God.

NRSV: Those who observe the day, observe it in honor of the Lord. Also those who eat, eat in honor of the Lord, since they give thanks to God; while those who abstain, abstain in honor of the Lord and give thanks to God.

REB: Those who honour the day honour the Lord, and those who eat meat also honour the Lord, since when they eat they give thanks to God; and those who abstain have the Lord in mind when abstaining, since they too give thanks to God.

NKJV: He who observes the day, observes it to the Lord; and he who does not observe the day, to the Lord he does not observe it . He who eats, eats to the Lord, for he gives God thanks; and he who does not eat, to the Lord he does not eat, and gives God thanks.

KJV: He that regardeth the day, regardeth [it] unto the Lord; and he that regardeth not the day, to the Lord he doth not regard [it]. He that eateth, eateth to the Lord, for he giveth God thanks; and he that eateth not, to the Lord he eateth not, and giveth God thanks.

AMP: He who observes the day, observes it in honor of the Lord. He also who eats, eats in honor of the Lord, since he gives thanks to God; while he who abstains, abstains in honor of the Lord and gives thanks to God.

NLT: Those who have a special day for worshiping the Lord are trying to honor him. Those who eat all kinds of food do so to honor the Lord, since they give thanks to God before eating. And those who won’t eat everything also want to please the Lord and give thanks to God.

GNB: Those who think highly of a certain day do so in honor of the Lord; those who will eat anything do so in honor of the Lord, because they give thanks to God for the food. Those who refuse to eat certain things do so in honor of the Lord, and they give thanks to God.

ERV: Those who think one day is more important than other days are doing that for the Lord. And those who eat all kinds of food are doing that for the Lord. Yes, they give thanks to God for that food. And those who refuse to eat some foods do that for the Lord. They also give thanks to God.

EVD: The person that thinks one day is more important than other days is doing that for the Lord. And the person that eats all kinds of food is doing that for the Lord. Yes, he gives thanks to God {for that food}. And the person that refuses to eat some foods does that for the Lord. And he gives thanks to God.

BBE: He who keeps the day, keeps it to the Lord; and he who takes food, takes it as to the Lord, for he gives praise to God; and he who does not take food, to the Lord he takes it not, and gives praise to God.

MSG: What's important in all this is that if you keep a holy day, keep it for [God's] sake; if you eat meat, eat it to the glory of God and thank God for prime rib; if you're a vegetarian, eat vegetables to the glory of God and thank God for broccoli.

Phillips NT: If a man specially observes one particular day, he does so for the Lord's sake. The man who eats, eats for the Lord's sake, for he thanks God for the food. The man who fasts also does it for the Lord's sake, for he thanks God for the benefits of fasting.

DEIBLER: As for those who believe that they should worship on a certain day of the week, it is to honor the Lord that they worship on that day. And as for those who think that it is all right to eat all kinds of food, it is to honor the Lord that they eat those foods, as is clear from their thanking God for the food that they eat. As for those who abstain from eating certain kinds of food, it is to honor the Lord that they do not eat those foods, and they also thank God for the food that they do eat. So doing either of those things is not wrong in itself.

GULLAH: De one wa tink one day mo betta den noda, e do dat fa gii hona ta de Lawd. An de one wa tink e right fa nyam all kind ob food, e da nyam um fa gii hona ta de Lawd, cause e da tell God tankya fa de food. Same way so, de one wa ain nyam some kind ob food, e da do dat fa gii hona ta de Lawd, an e tell God tankya.

CEV: Any followers who count one day more important than another day do it to honor their Lord. And any followers who eat meat give thanks to God, just like the ones who don't eat meat.

CEVUK: Any followers who count one day more important than another day do it to honour their Lord. And any followers who eat meat give thanks to God, just like the ones who don't eat meat.

GWV: When people observe a special day, they observe it to honor the Lord. When people eat all kinds of foods, they honor the Lord as they eat, since they give thanks to God. Vegetarians also honor the Lord when they eat, and they, too, give thanks to God.


NET [draft] ITL: The one who observes <5426> the day <2250> does it for the Lord <2962>. The one who eats <2068>, eats <2068> for the Lord <2962> because <1063> he gives thanks <2168> to God <2316>, and <2532> the one who abstains <3361> from eating <2068> abstains <3756> <2068> for the Lord <2962>, and <2532> he gives thanks <2168> to God <2316>.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Roma 14 : 6 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran